Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1955-1956

1955. szeptember 1., tanévnyitó kari ülés - Napirend: - 1. Az 1955/56. tanév fő feladatai.

állami pedac ogiai főiskola I | IGAZGATÓSÁGA \ ^ F t c s. Ifjuság-u. S, Xaleivo j 13»£\ —A Jegyzőkönyv felvéve a Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1^55* ®ept«;-<ber hó 1-én imp-» tartott tanévnyitó kari ülésen." ^el a vwi i®k* a Fői :;kolí< Igazgatója, tanssékvozet 5i, osztályvezetői, és Összes oktatói. A marxizmus tanszék, és y katonai tanszék vem» toj , 7 ^l^mint a Dlűz.sz rvezet titkára* Fárgy* As la55-56. tar-év főfeladatai« dr#Bzáutó Céroly f-őlüL-*igazgató üdvözli a kari ülésen me. Jolt;*- keket;« Elsősorban szeretettel köszönti a főiskolánk átszervez lsével kapcsolatba & Pécsi Pedagógiai Főiskolára idehelyezett aj oktató­kat t Hélni nchey holtán fői;k*tanszékvezető tanári, Egerből; ámbzu.8 básalóné főiek*tanár Egerből, Bezessy László főije«tan rt Budape Ti­rol, Estre Pél fölük« tanít Budapestről, Párkányi László f őisk«őe— canoet Budapestről, Balogh isire f őisk• adjunktust Budapestről, és Végül Arasza '•»jós tanársegédet a szegedi egyete an végzett fiatal honiti . •,..v9laaennyiük sank-j hoz gazdag sikereket kíván* LUlönös szeretettel köszönti a főiskola hajdani tanitv nyót, a nciznuíj-leninizauo Sanszék ujjonr.an kinevezett vezetőjét Fa- k oo László <: Ív t mat« Igazgató ismerteti az 0..1« 75/1955* /ö«-á* 17*/ az*-, au utasí­tását az ~gyetoAeb és Főiskolák 1955*/56« évi főfaladatairŐl« Ezután zga tó ismerteti a Pécsi Pedagógiai Főiskola munka ter­vének bevezető részét, amely az 0#E« utasát ónak a^gfelelőe - a fő­iskola célóitüzéoeit tartalmazza az 1955*-5r>«-oo tanévre, ügy* ;c»a£ 1- érteti & tanácsülések éa ankétok projrao&ját* Végül igazgató i ca ... • rendeletét, azély az egyetemi éc fői .-.kólái okte­t k i >eolóeiai továbbképzésének e tanévi bei t rával és aegsser- vezé ével' í.oglalkozik« Vsukén Igazgató kéri a k*ri ülésen megjelent eket, h y. ind- annyian' vegyenek részt a vitába.,, ás ezzel .egitsék elő a helyes 11 sport kialakít".sát, vitass k meg a tanév roly«&*n .a©.-.oldandó f>. lakatokat. Budai fejoo: Felteszi a kérdést, ho^y a speoiálkollé ionok és f^kul- tativ kollégiumok közül egy-egy hallgatónak ilyen választ-si Írbe- tősége van? dr«UlierkS v ioh Gábor: • eg llapitja, hogy a mi ré ;i vizsgarendünkben Aloe van« V r* ',i;...-nviz >gink tulajdónké pen azoknak nevezett szi— Toriatok. A tanári pályára alkalmasa tévő összefogó vizsga nem volt« Pedig helyes lenne ha minél tötnörebbei vizsgáztatnánk és rái- ssoktatánk a hallgatókat az átfogó vizsgáká^sség ela^j Vitására* Az orvosi karon ilyen ir- nyu jó kezdet ér^aaéjek örténtek. Egyes vizsgatárgyakat ugyanis összevontak. Javasolja, hogy a ki vizsga­rendünkben úgy Ilit sok össze a vizsgákat, ho^y egy napon légár bb két t rgyból io viz ^ zzon a hallgató. így szakja meg a szaktudo— eányuk koneentr It, átfogó elsajátítását« Vas Éároly» lint az oktat' si Bízottá, z elnöke bejelenti, hogy hol­naptól kezdve megkezdik az ideológiai tov bbképzésre v.ló jelent­kezések szervezését. ' ■ '

Next

/
Thumbnails
Contents