Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1951-1952

1951. október 17., tanszékvezetői értekezlet - Napirend: - 1. Csukás István A szakérettségit végzett hallgatók lemorzsolódási kérdései. - 2. Csukás István Tanszéki munkatervek. - 3. Csukás István Tanszéki káderkérdések. - 4. Csukás István Egyéb. Meghívó az ELTE ankétjára.

Jegyzőkönyv készült a pécsi Pedagógiai Főiskola igazgatói irodájában megtörött :r - “ ' . tanszékvezetői értekezleten 1951*október hó 17-én, Jelen vannak: Csukás István főisk,igazgató,a főiskolai tanárok,Sely- -v mes Ferenc intézeti tanár,Dénes Bála partitkár,Bolla Ferenc Panaszt* vezető és Tánczos Lászlóné jegyző» Csukás István ig,ilomerteti a tárgysorozati pontokat: 1, /Szakérettségit végzett hallgatok lemorzsolodasi kérdései, 2. /Tanszéki munka tervek,. 3»/Tanszéki káderkérdések, 4,/Egyéb, 1. 'Csukás István:Ismerteti a szákérettségizőkkel kapcsolatban felmerült problémákat.Eddig a 85 fő szakérettségizett hallgatóból 13 morzsolódó' le /15 %/.A hallgatok távozásuk alkalmával családi ügyekkel okolják nu kimaradásukatjde a hiba onnan ered,hogy a tanári testület nem .törődőt' * eléggé a szakerettségiző hallgatókkal.A magyar „szakos hallgatók közül 5 morzsolódott le,illetve ment át más szakra.-^zen a magyar nyelvi tan­széke vezetőjének el kell gondolkoznia.A szakérettségizettek közül so­kan gyengének érzik magúkat ahhoz,hogy elvégezzek a főiskolát.A tanár: ákarnak kell a 3 ©gitségát megadni ennek a '<i e öcs égi' érzésnek a leküz- désenez.Az "eg^es tanszékvezetők személyesen is felelősek a tanszékük­ről lemorzsolódott hallgatókért.A tanárok férkőzzenek a hallgatókhoz, hogy bizalmasabb viszonyba kerülhessenek* velük és-tartsák velük az ál lando kapcsolatot.Fokozzák az önbizalmukat és egyénil -g segítsék Őket esetleges lemorzsolódási veszély elkerülése végeit» Az igazgató kiosztja azoknak a szakérettségizetteknek a névsorát,akik­ért az egyes tanszékvezetők személyükben felelősek. dr.Temesi Mihály:A nyelvi tanszékről tudomása szerint csak két hallgai morzsolódott le.Az egyik Micskó Ferenc,oki nem akart pedagógus lenni,£ másik Tarsoly Erzsébet családi körülményei miatt ment el»Minden*néntel - konzultációt tartott a hallgatókkaljsőt— amit más tanszék bizonyáraneu ' tett meg - legépelte rövidítve a jegyzetet,hogy ezzel is megkönnyítse műnké j uka t * A kecskeméti és nyíregyházi szakérettségis kollégiumból égé felületes nyelvtani tudással jöttek el a hallgatók, Je gea Károly: A matematika-fizika szakos szakérettségizők közül Szabó nál feltűnő "el 1 ént ét van az érettségi osztályzata és a tudása között*^ nak még más gyengébb szakérettségizettek is,de ezeknek érettségi jegyi is rossz.izekkel ismétlő tanulókörön foglalkoznak, o­Hegyi József: Herczeg Béla ének-zene szakos szakérettségizőn nem tud a tanszék' "segíteni,mert vidékről j r be és a délutáni órákban már nem található a főiskolán.Énekből nincs előképzés a szakérettségis kollé­giumban, igy ezen a szakon még nehezebb a tanárok feladata, DP.lDnerkovich Gábor: A növénytani tanszéken a szakérettségizettek be­számoló irsábelí dolgozataik eredménye egyforma a más előképzéssel rsr delkező hallgatókéval.Elég gyenge eredményű beszámolókat Írtak,pedig í jegyzetük általában jó, Dr.KelemenLászló; A beszámoló dolgozatok írásánál-az egyes szakokon az írásbeli dolgozatok a szakérettségizetteknél jobban sikerültek,mint a többi hallgatóknál, Dr.Wéber Mihály: Az állattani tanszéken sem maradnak le a szakérettsé- gizettek,egész jó jegyzeteket készítenek.' 2. Csukás István: ismerteti a főiskola I,félévi munkatervét,hogy a tansz^ munkaterveket ennek alapján készíthessék el a tanszékvezetők, Dr.Uherkovich Gábor: A természettudományos filmek bemutatásához a dis: terem nem alkalmas,nem lehet elsötétíteni. * /

Next

/
Thumbnails
Contents