Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1949-1950

1949. szeptember 14., rendkívüli tanári értekezlet - Napirend előtt: - Napirend: - 1. A VKM „Éberség az egyetemek, főiskolák és tudományos intézményeinek eljárásainál” c. rendeletének ismertetése. - 2. A felvételi vizsgák lefolyásának ismertetése. - 3. A II. éves magyar-francia szakosok szakváltoztatásáról szóló VKM-rendelet ismertetése. - 4. A délszláv szakra való jelentkezés és felvétel ismertetése. - 5. Az év eleji program és a költözés lebonyolításának ismertetése és az ezzel kapcsolatos határozatok. - 6. A beiratkozás rendjének ismertetése. - 7. Az órarend ismertetése. - 8. Felhívás folyóirat- és könyvigények bejelentésére. - 9. Javaslat Szabó Pál Zoltán póttagként való felvételére a Tudományos és Felsőoktatási Illetménykiegészítő Bizottságba.

'ti,.'.. 0 « * MI pedagógiai főiskola f£CS, JANUS PANNONiUS-U. 5. 1ELEF0N: 13-58. V.. S5/M9­fO. 4* . J egyzőkönyv. T’--í • •A-»'' •.... f elvétetett 19^9 .szeptember hó 14-én 13 órakor a pécsi Pedagógiai Főiskola tanári te ttiletének rendkívüli tan ri ért ekezl 0fcán,a főiskola ta­nári termében. ' Jelen vannak* dr.3zcbó Pál Zoltán,hív«tálát átadó mto.igazgató,Szo- kolszky István hivatalba láp6 mb .iga agat ó.Buöay Lajos,Kárk uertal an, Jeges & roly,dr.Faiádi Lá szí ón 6 , özv • Mu c sá ry Jenoné , d r.Wittman Tiber , őr. Maros szó­ki Jós ef,Hegyi József,dr.Eegedüs Lajos,őr.TJliakkovioh Gábor, dr.Wéber Ba- hály#ár.íLity Sándor,dr,Kelemen László, őr .Boros Istvánná főiskolai tatárok, ill tv© előadók,Jeges Károlyné főiskolai titkár,Péoeli András gazdasági faltigyeló,őr.Szántó Károly főiskolai könyvtáros,Jegyző. Dy. Szabó Pál Zoltán üdv zli a megjelent kartársakat .Be Jelenti,hogy jroLgcgZja^xjtüain^^^ xafcrrtc a főiskola igazgatói megbízatása alól lemon­dott,helyette a TfKM,Lzckols2ky látván kart ára at bízta meg a főiskola veze­tésé vel.Kéri őt,ho&r Vogye át tőle az értekezlet elnöki tisztéégét. Szokolszky István munkájához az egész tanári testület hathatós támo­gatósét kéri. A Pedagógiai Főiskola ma rxi at a-lenini at a nevelő intézmény,be. ess ezt Jelen ti,hogy a főiskola munkájában a mrsi stg nevelési elv éknek kell érv'ny6a;;lniök.i£akaienkot idézi,az ő szellemében a nevelőknek nem e- gvérenként kell fe i&dstuk t v ' ezniök,hanem pedagógiai küzösségben.Ez pedfcg nem lohet elszigetelt az ifjúság közösségétől.1 kettő nem szakadhat el egy sást ól,hanem egy és ugyanazt a kösöszéget kell alkotnia.üj épületben és uj körülmények között kell met kezden: nk a munkát a kezdődő to névben. Olyan lendületet kell nőnünk munkánknak,hegy ez az égé se tanévi munkának további hajtóereje l^en. Ennek reményében nyitja meg az értekezletet és ismerte- - ti e tárgysoroz; tot,melyet a tanári testület egyhangúan elfogad. Bevezetőül lg«zg tó felkérésére dr.Szantő Károly Jegyző a VEK. I^00-89/l949.V.l.ü.o.sz.rendeletét ismerteti,melynek tárgya*"Éberség ni egyetemek,főiskolák és tudom nyes intézmények eljárásainál.".Elolvasén u- tén iga zgató a rendelet szigora megtartáséra hívja fel a fig ©lmet,és ké­ri a talárok hozzászólá s t ehhez a kérdéshez. £>r,Hegedűs Lajos k^rl,hof*y a tanárok kaphassanak a főiskoláin ©gy­ógy elzárhat6 fiókot,ahová irataikat és je yzeteiket elzárhatják. Igazgató kéri Péoeli András g a ad. felügyel őt,hogy ennek a kérdésnek a > oldásét 1 héten belül t :1 Íja meg. Ezután dr.Uhaikovloh Gábor taaár.oiniszteri biztos a felvételi vizagék lefolyását és eredményét ismerteti.Jelenti,hogy nin.biztosi meg­bízatását augusztus 22—én kapta mag.Ml vei a taré re« eg része nem tartóz­kodott Péosett,a felvétellel kapcsolatos konferenciát csak 26 -éra hivhatte összegzőn ajtonári kar kiküldötte a felvételi bizottság toair-tagjait^ úgy sínekkor a Ped. Szakszervezet és a Mefesz is elküld ötté tagjait a bizott­ságba. A felvételi főbizottság 26-én tartotta első ülését,ugyanekkor tör- t nt m az albizottságok me gala kit áse .A rövid utón jóváhagyott fő- és al­bizottságok P9-én megtartották az Írásbeli vizsgálsfcot,; medr en a 477 pályá­zó kőiül 296 jelent meg.A szóbeli vizsgák szept.l-én folytak le,az ezt kö- yető fő- és elhízottsági kiértékelés után 5-án és 5-én hozta meg felvételi ? av cl tát b főbizottság.! főivé éli ir tok gpnáos kiállításéért a Közpon- i Felvételi Iroda megdicsérte a felvételi bizottságét és a főiskola iro­dáját. Felvételre Javasoltunk összesen 161 Jelöltet.Szeptember 14-én érke­ző t viasza a felvettek Jóváhagyott névsora,amkey 134 nevet tartalmazott. 14-én dr.Szinté Gyöngy min.tm éecoB,ü^oczt£lyvezető telefonon adott ren­delkezése alapján megtartott szóbeli vizsgálat eredménye további 13 hall­gató fe Ívé tele volt.Igy a felvettek e szes létszáma* 147.1bbői a létszám- bél munkás- és szegényparaszt-kategóriába 73 fő tartozik /49.66 # /.A kö­zépparaszt-,értelmiségi és egyéb alkalmazotti kategóriába 74 fő tartozik /50.34 $/.Sz aj&oolálla me oszlás a többi főiskolai felvételekkil öseze- hfuoalitv is Jónak mondható.T ulm nyi szempontból a halig tők megoszlá-

Next

/
Thumbnails
Contents