Budán 1792dik Esztendőben tartott Ország Gyűlésének alkalmatosságával elől fordúltt, és a' Naponként való Jegyzésekben említett Irásoknak, avagy Actáknak Rendje (Buda, 1792)

1792 / 1. ülés

Kő'. I n : MI. — w ^ yyc^'/y^^^^ ' .j^^V..^.A(7^;.A',^v.^,/^.A/../^..\A.',^tJ^ ^tj’ vyy.A'.yjgv^A/. ^ ^.^•■^.^'■^K.'/Y^f'YN ■J. ^r'sAJ .^. ■<,-' ,'v **t'7^B’ Budán 1792vx Efztcndohen tartott Orfzág Gyűlésé­nek alkalmatofságával elöl fordiiltt, és a’ Naponként való Jegyzéfekben említett Iráfoknak, avagy Auláknak Rendje. ISÖ SZÁM isö ÜLÉSBEN Ildik ÓLDALON. A Tekéntetes Vármegyék Követtyci üléseknek Rendje. I A Táblának jobb felén | A Táblának bal felén I V Dunán in­V Dunán in­I nen, és túl 1 való Vinne­A’ Követek Nevei. nen, és túl való Várme­A’ Követek Nevei. I gyeknek 1 Nevei. g y é k n e k Nevei. ■Pofon v­Benvovfzkv,Mihály első Nyitra. Jezerniczky Károly , Vice-Ifpány. Királyi Tanátíos. Farkas János, Vármegye Wzovits Ferentz, máfo­I Tábla Bírája. dik Vice-Ifpány. jSoprony. Horváth Z’igmond, Ud­Tren­Moteíiczky Pál, Várme­vari Tanátfos. tsény. gye Tábla Bírája. Nagy Sándor, első Vi­Prilefzky Károly, máfo­tj ce-Ifpány. dik Vice-Ifpány* Vafs. Boros Ferentz, első Vi­Neo­Muslay Antal, első Vi­ce-Ifpány. grád. ce-lfpány. Ebergényi litván. Gyürky litván, máfodik Királyi Tanátfos. Vice-Iípány. i Szala. Spiíiits János első Vi­Lyptó­Rakovfzky litván, első ce-Ifpány. Vice Ifpány. Ho rv áth J ó fe f, Várm e­Píathy Gáfpár, Várme­gye Tábla Bírája. gye Tábla Bírája. i Koma­Géczy Jófeí, máfodik Bars. Sz. Iványi János, Udva­I rom. Vice-Ifpány. ri Tanátsos. 1 Balogh János, első No Jeízenízky Elek, Vár­9 tárius. megye Tábla Bírája. ISomosv. Gáli Láízló, első Vice­Month. Majthényi Láfzló, első Ifpány. Vice-Ifpány. Tallián Antal, Köfzeghi Baloghy Mihály, Vár­I Diftri&ualis Tábla megye Tábla Bírája. Bírája. Wefz­Künn Láfzló, első Vi­Be­prém. ce-Ifpány* 1 A él a. Hung. A 1 Hor-

Next

/
Thumbnails
Contents