Erdély Nagyfejedelemség 1834-ik esztendőben Május 26-kára Kolozsvár szabad királyi városba hírdetett, Országgyülésének jegyzőkönyve, 1834. május 28. - 1835. február 6. (Kolozsvár 1834)

1834 / 1. ülés

. f A M' ' V HO­l : \e:i ELSŐ ÜLÉS l834-ben Május’ 28-kán. I.) Gr. Nemes Adam az elnökséget elfogadja. 2,) A’ követek megbízó leveleiket bemutat­ják. 3.) Tollvitelről javaslat. 4.) Gr. Nemes Ad ám az ülést elhagyja. 4.) ]Ylinek utána az össze gyűlt karok és rendek folyó Május hónap 24-kén, valamint mai napon is ezen országos ülést megelőzőleg tartott nemzeti köz gyülésökben, az elnökség’ kér­dése felett értelműket abban egyeztették, hogy azon akadályt, miszerint országos elnök' (statuumpraesidens) hiányát, a" mos­tani törvény ellenes helyzetben lévő kormányszék maga ke- belébőli elnökküldéssel ki nem pótolhatja, semmi egyéb ál­tal czélirányosan és a’ haza' jusai’ csonkulása nélkül el nem háríthatni, mint az 1741- és 1791-diki országgyűléseken hason­ló esetekben gyakorlott szabad választás által; ’s ezen elv* nyomán és értelmében cs. k. kamarás és valóságos belső tit­kos tanácsnok Hidvégi gróf fernes Adám érdemes hazánk­fiának ideiglen, és csupán az országos elnök’ és itélőmesterek’ megválasztása’ esetére, és megerősítés utáni beiktattatásuk’ide­jéig folytatandó elnökségre való meghívásában megállapod- tauak volna; ezen tárgynak mai országos ülés előtt tartatott köz nemzetigyülésen való folyamotja közben gr. Nemes Adám kedves atyánkfia megjelenvén, nevezett atyánkfiának az elnökség iránti egyes értelme a’nemzeteknek kijelentetett, és mint választott ideigleni elnök, „éljen' kiáltással fogadtatott: melvre nevezett atyánkfia jelentvén azt, hogy az elnökségre a’ k. kormányszéktől küldetett., a’ rendek ezen czim alatti elől- ülhetésének ellene mondottak, és hogy nem másként, hanem csak mint választott elnököt készek elfogadni, azt újabban kinyilatkoztatták: mely értelemben az előlülést gr. Nemes Adám atyánkfia elfogadván az országos ülést következő be­széddel kezdette meg: „O császári királyi Felsége, a’ mi legkegyelmesebb Fejedelmünk „a’ nemes országyülését tartatni kívánván, meghatalmazott királyi „biztosa, s felséges rokona ő királyi Főherczegsége által, a’ felséges „királyi guberniumat arra emlékeztetni ’s egyszersmind kötelességé­ivé tenni méltóztatott, hogy a’ tekintetes nemes rendeknek elől­iülői hivatala ürességben lévén, az 1791-beli 11-dik törvényczikkely’ „tiszta értelméhez képest maga kebeléből valakit nevezzen ki, ki a’ „tekintetes státusok - és rendeknek elölülői hivatalát ideig-korig „folytassa, a' meddig tudni illik az ezen díszes hivatalra törvényes „módon, minden más tárgyak előtt, a’ választás megtörténvén, az ő Felsége elébe terjesztethetik, és arra legfelsőbb határozását tisztel- „hetjük.,, „Ezen kötelességének, és felsőbb parancsolatnak kívánt a' tisztelt „főkormányszék megfelelni, és én vagyok az a’ szerencsés, kit ezen 1

Next

/
Thumbnails
Contents