Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1889 (Bécs, 1888)

Tartalom-mutató

i xartalom- mutato.1 Bl/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevételeinek 1889. évi előirányzata al­kotmányos tárgyalás végett be műt at tátik." Bécs: 1888.' Előtér jesztés. — 1889.' évi előirányzat,* -- A határvára­jövedék részletes előirányzatai az 1889-ik évre és pedig : 1./ a birodalmi tanácsban képeseit királyságok és országok részére; 2.'/ a magyar korona országai részére; 3.*/ Bodznia és Hercegovina részére. 33 1.* Közös ktilUgyi ministerium. 29 1.* / Mutatóval.' / A közös külügyi ministerium előterjesztése a magyar ország­gyűlés közüsügyi bizottságához A/ 10.*500 frtnyi rendes pót­hitel engedélyezése iránt, a 2-dik címhez, a madridi cs. IZ és k. követségnek cs. és k. nagykövetség rangjára történt >k emelése következtében szüjsógesekké vált tulkfadások fedezó­i­sére;B/ 529.700 frtnyi rendes póthitel tárgyában a 4-dik 111 címhez, az osztrák-magyar Lloyd 1888. évi julius havától december végéig bezárólag járó segélyösszege fedezésére és C./ 8.'000 frtnyi rendkívüli póthitel iránt a 3-dik cimhez, azon .rágasági pótlékokra, amelyek az egyptomi konzulsági vi hivatalok államkincstárból fizetett hivatalnokainak és szolgáinak az 1888-dik évre kiszolgáltattak, valamint az alexandriai alantas hivatalnok és szolga személyzetnek ugyan­azon időtartamra lakbérpótlék elmén engedélyeztettek. 2 1. es ló

Next

/
Thumbnails
Contents