Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1888 (Bécs, 1888)

A) 10.500 frtnyi rendes póthitel engedélyezése iránt, a 2-dik czímhez, a madridi cs. és k. követségnek es. és k. nagykövetség rangjára történt emelése következtében szükségesekké vált túlkiadások fedezésére; B) 520.700 frtnyi rendes póthitel tárgyában, a 4-dik czímhez az osztrák-magyar Lloyd 1888. évi julius havától deczember végéig bezárólag járó segélyösszege fedezésére és C) 8.000 frtnyi rendkívüli póthitel iránt, a 3-dik czímhez azon drágasági pótlékokra, a melyek az egyptomi konzulsági hivatalok államkincstárból fizetett hivatalnokainak és szolgáinak 1888-dik évre kiszolgáltattak, valamint az alexandriai alantas hivatalnok és szolgaszemélyzetnek ugyanazon időtar­tamra lakbérpótlék czímén engedélyeztettek. a magyar országgyűlés közösügyi bizottságához, ü, íi íj 2 íj i fiiísijni

Next

/
Thumbnails
Contents