Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1885 (Bécs, 1884)

Tartalom-mutató

Tartalom- mutató. B1/ A közös ministerium előterjesztése a magyar országgyűlés tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák-magyar monarchia közös háztartásának 1885.' évi előirányzata alkotmányos tár­gyalás végett bemutat tátik.' Bécs: 1884.' Előterjesztés.'— 1885-ik évi előirányzat.-- A határvám- jövedék részletes előirányzatai az 1885-ik évre és pedig 1./ a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és orszá­gok részére; 2.'/ a magyar korona országai részére; 3.'/Bosz- nia és Hercegovina részére. 31 1.‘ Közös külügyministerium. 37 1 . / Mutatóval. / A közös külügyministerium emlékirata a magyar országgyűlés közösűgyi bizottságához a cs.' és kir. konzulsági tisztvise­lők javadalmazási rendszerének átalakításából. 15 1.' A közös külügyministerium előterjesztése a magyar ország­gyűlés közösügyi bizottságához, mellyel az egyptomi consu- láris hivatalok állami ellátásban részesülő hivatalnokai­nak és szolgáinak 1884-re adott drágasági pótlékok és az alexandriai főnconsulatus alantas hivatalnokainak és szol­gáinak ugyanazon időre adott lakbér-pótlékok fedezésére 8.'f>00 frtnyi, a keleti akadémia számára pedig 2.'060 frtnyi póthitel engedélyezését kéri. /2/ 1. Közös hadügyministerium.' A.'/ Közös állandó hadsereg. I.rész. Rendes szükséglet. 338 1. / Részletes mutatóval.' /

Next

/
Thumbnails
Contents