Evangélikus gimnázium, Orosháza, 1944

5 Ifjúsági egyesületek. Önképzőkör. A szabadelőadásokkal kapcsolatban kiala­kult viták hozzájárultak a demokratikus Magyarország sok időszerű, nemzetpolitikai kérdésé­nek tisztázásához, a múlt teljes megértéséhez, helyesebb megítéléséhez, A pályázatok pedig komoly feladatok elé állították az ifjúságot. A részletes felsorolásra itt nincs hely. Tizenegy­féle pályázat volt; felerészben tudományos jellegűek voltak. Kiváló eredményeket értek el: Holecska Jolán IV. (alsós szavalóverseny), Fejes Sándor Vili. (felsős szavalóverseny), Ma­gyarfalvi Lajos Vll. (vers-elbeszéléspályázat), Bárány János Vll. (drámapályázat), Madarász Tibor Vll. (társadalomtudományi pályázat), Győri János Vll. (természeUajzi pályázat), Olasz Márton Vll. (ásványtani pályázat), Madarász Zoltán VI. (fizikai pályázat) o. t. Az önképzőkör ifj. el­nöke Jolsvai Sándor Vili. o. t. volt. Titkár Madarász Tibor Vll., jegyző Kabódi Sándor Vili., aljegyző, Horváth Jenő Vll., pénztáros Lődi Mihály Vili. o. t. volt. Tanárelnök Csizmadia György igazgató. Rendkívüli tárgyak. Tanításuk szünetelt. Csupán az orosz nyelvet tanítot­tuk november—december- és januárban heti egy órában osztályonként. A tanulók elsajátí­tották az irás-olvasást. Tanárhiány miatt kénytelenek voltunk a szépen előrehaladó munkát abbahagyni. Az orosz nyelv tanítását Bor Pálné Balogh Edit látta el. A könyvtárak, szertárak állapota és gyarapodása. A mai időkhöz ké­pest elmondhatjuk, a háború eléggé megkímélte iskolánk felszerelését. Kevesebb számú pad, asztal ment tönkre, fizikai szertárunk épségben maradt, könyvtárunk anyagát kevés kivé­tellel össze tudtunk szedni. A részletes kimutatást a megfelelő statisztikai részben közöljük. Sportkör. Március végén kezdte meg a testnevelés tanítását nagy lelkesedéssel és hczzáértéssel Farkasínszki Imre óraadó testnevelési tanár. Munkájának meg is lett az ered­ménye. Az ifjúság nagy kedvvel fogott hozzá a munkához s több sportágban igen szép ered­ményeket ért el. Négy szakosztály működött: atlétika-, torna-, játék- és úszószakosztály. At­létáink pontversenyben megnyerték Orosháza csapatbajnokságát, labdarugóink sikerrel szerepel­tek több alkalommal, úszóink országos viszonylatban is kiválóak, tornászaink Orosházán és Tótkomlóson tartottak bemutatót. Kiváló atlétáink: Tóth Károly Vll., Gazsi János Vili., Fíteró László Vili., Fejes Sándor Vili.. Pagyoga Lajos Vll., Jankó Béla V., Gősí Sándor V.. Szépe Zoltán IV., Juhász Béla 111. o. t. Kiváló tornászaink : Fiteró László Vili., Gaál Mátyás VI., Lengyel Attila VI., Fejes Sándor VI., Pópity Ferenc VI., Sándor Béla VI., Vincze Ernő IV., Vargha Dénes 11L, Bonyhádi György 11., Burghardt László 11., Kónya Lajos 11., Tarapcsík Já­nos 11. o. t. Kiváló játéksportolók : Fiteró László Vili., Gaál Mátyás VI., Lengyel Attila VI., Tóth János V,, Antal Tibor V., Szabó László V., Szabó Ferenc V., Sári Géza 111., Bencsik János 11. o. t. Kiváló úszónk : Bálint István Vll., Török István V., Laki Sándor VI., Héjjas Endre V., Kiss Jenő IV., Halmágyi László 111., Herendy Ferenc 111., Hegedűs Zoltán 111. o. t. A legjobb sportosztály az V. o. Az év legeredményesebb sportolója, egyben a sportkör el­nöke : Fiteró László Vili. o. t. 512. Győry Lóránd cserkészcsapat. Az idei cserkészmunka bizonyos vissza­térést jelentett a régi cserkészmunkához. Nehezen várták a cserkészet megindulását a fiuk. Mint az önképzőkör, a sportkör tagjai, Ugyanúgy a cserkészfiuk is tevékenyen bekapcsolód­tak a helybeli Demokratikus Ifjúsági Szövetség munkájába. A parancsnokok kezdetben Csiz­madia György, majd dr. Mády Zoltán. Kiváló cserkészvezetőfiuk: Gősi Sándor V., Deák Dezső V., Murvay Árpád Vll. o. t. Az Ifjúsági Luther Szövetség célkitűzéseit az idén Frenyó László és dr. Tömöri Lajos vezetése alatt álló munkaközösség valósította meg. Az érdeklődő tanulók bekapcsolódtak a maguk felekezete megmozdulásaiba. Érettségi vizsgálat. Az idén tartottuk iskolánkban az első érettségi vizsgálatot. Az Írásbeli vizsgálatok jun. 14—15—16-án voltak. írásbeli tételek voltak: Magyar nyelv- és irodalomból : 1. Az igazi hazaszeretet Petőfi költészetében. 2. A márciusi ifjúság történelmi szerepének értékelése a 48-as események tükrében. Latin nyelvből : Szemelvény az Újszö­vetségi Szentírásból (Luk. 15: 11. etc.) Német nyelvből : Levél az országos sportversenyekről. Fordítás magyarról németre. A julius 9-én és 10-én megtartott szóbeli vizsgálaton az elnöki tisztet Botyánszky János evang. esperes, a kormányképviselőit Vörös Mihály hódmezővá­sárhelyi ref. gimnáziumi igazgató töltötte be. Az érettségi vizsgálat eredménye : Kitüntetés­sel érett: Baki Magda, Jelesen érett: Hoffer Lenke, Horváth Ida, Jankó Mária, Jolsvai Sándor. Jól érett: Branyiczki Dezső, Kabódi Sándor. Érett: Fejes Sándor, Fíteró László, Gazsi János, Lődi Mihály, Libor Géza, Szabó Erzsébet. Pályaválasztás. A múlt tanévben, 1943—44-ben Vili. o.-t végzettek pá­lyaválasztása (19 tanuló) tanár 1, mérnök 1, orvos 2, lelkész 1, katona 1. A többiek vagy nem tanultak, vagy a körülmények miatt nem tanulhattak tovább. Az 1944—45. tanévben vég­zettek a következő pályákra készülnek: orvosi 3, mérnöki 3, tanári 2, jogi 1, újságírói 1, ipari 1, háztartási 2,

Next

/
Thumbnails
Contents