A Kassák Múzeum kiállítási katalógusai, kisebb kiadványai

Lajos Kassák / román nyelvű

LAJOS KASSÁK Hoy^ •', Jubileul /1927 1887 • Se naçte la 22 martié, la Érsekújvár (azi Nővé Zámky, Republica Slovacia) 1900-1908 • Párásind §coala se angajeazá ca ucenic lácátu§. Dupä anii de învatâtura ín meserie lucreazá mai întâi în ora§ul säu natal, apói la Győr §i la Budapesta, ca muncitor metalurgist. Se integreazá ín mi§carea muncitoreascä, organizeazá greve. íi apar prímele poezii, 1909 • Traverseazá Austria, Germania §i Belgia, mergánd mai mult pe jos, pentru a ajunge la Paris. ín cursul acestui drum, la Bruxelles participa la o întrunire anarhistä. Este arestat §i expul­zat. Ca persoanä periculoasä este expulzat §i din Germania. Trecând granita ilegal, ajunge în capitala francezä. în decembrie se întoarce la Budapesta. 1912 • Publica în cotidiene budapestane nuvele. Sub titlul „Plángerea vietii" (Életsiratás) i se editeazá primul volum de nu­vele. 1913 • La Budapesta, cu ocazia unei expozitii internationale iti­nérante cunoaçte arta futurista §i expresionistä. Sub influenta unei lucräri de Carlo di Carra scrie o nuvelä intitulatä: Jnmor­mântarea anarhistului" (Anarchistatemetés). Termina primul säu roman, „Regatul lui Misillo" (Misillo királysága). 1915 • Apare la Budapesta primul sàu volum de poezie: „Epos în masca lui Wagner" (Eposz Wagner maszkjában). Stränge în jurul säu pe tinerii scriitori §i artiçti, ce se împotriveau räzboiului §i întemeiaza o revistä §i o mi§care având acelaçi nume: „ATett" (Fapta). 1916 • Dupä interzicerea revistei „A Tett" initiazä o nouä re­vistä: „Ma" (Azi). în poeziile sale exprimä con§tientizarea prole­tariatului, forta sa creativä §i ideea internationalismului - într-un nou limbaj formal. Ca redactor al revistei „Ma" §i conducätor al miçcarii maghiare de avangardä organizeazä expozitii, matineu­ri literare, editeazä cärti. în revista sa §i în expozitii prezintä printre altii pe Mattis-Teutsch, Lajos Tihanyi, Béla Uitz, Sándor Bortnyik, János Kmetty, József Nemes Lampérth. Ín paginile re­vistei „Ma" apar picturä, graficä §i sculpturä de V. Benes, Franz Marc, Max Pechstein, Pablo Picasso, André Derain, Umberto Boccioni ca §i lucräri muzicale de Béla Bartók, Zoltán Kodály §i László Lajtha. 1919 • Ín timpul Republicii Maghiare a Sfaturilor se angajeazá într-o disputä acutá ín privinta problemei aprecierii avangärzii cu Béla Kun, conducátorul acestei Comune. Kassák sprijinä dictatu­ra proletariatului, dar considéra ca o sarcinä principaläa artei §i li­teraturii atingerea unui tel mai îndepârtat prin realizarea unor ide­aluri morale, socialiste. Ca urmare a acestui conflict oficialitätile Comunei nu autorizeazä aparitia pe mai departe a revistei „Ma". 1920 • Dupä cäderea Comunei este închis, apoi se refugiazä la Viena. Redacteazä în continuare revista „Ma". în poemul säu „Rugurile cántá" (Máglyák énekelnek) sintetizeazá §i interprete­azä imaginea victoriei §i înfrângerii revolutiilor maghiare. ín poe­ziile sale exprimä într-un limbaj dadaist tragicele sentimente §i experience, precum §i temerile resimtite din cauza cäderii §i a destinului de emigrant.

Next

/
Thumbnails
Contents