Takács Imre szerk.: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1978-1980 (Budapest, 1981)

Veress Éva: Számítógépes agrártörténeti archívum

SZÁMÍTÓGÉPES AGRÁRTÖRTÉNETI ARCHÍVUM (Kutatási jelentés)* VERESS ÉVA 1. A magyarországi agrártörténet alapforrásainak tervszerű feltárása a marxista történeti kutatás alapkövetelményei közé tartozik, de nem csupán az agrártörténet vagy általában a történettudomány ügye. A jelenkori gazdaság- és társadalomkutatásban - beleértve az állami tervezéssel szo­rosabban érintkező település-, tájszerkezet- ill. közigazgatáskutatást, ezek problémafeltáró tanulmányait is — egyaránt érvényesül az a felismerés, hogy a Magyar Népköztársaság struktúrájának tudományos vizsgálata, bármelyik szektoráról van is szó, nem függetle­níthető a megelőző történeti helyzetek és az őket létrehozó hosszú távú történeti folya­matok vizsgálatától. A sokirányú igények disciplinánként jelentkeznek, egymástól függetlenül és össze­hangolatlanul. Kielégítésük ennek megfelelően esetleges megoldásokkal, különféle szin­teken történik. A sematikusan általánosított „történelmi háttér" rögtönzött felvázolá­sától a monografikus mélységű kutatásig terjedő skálán minden előfordul, beleértve a történeti adatok illusztratív,szemelvényességével teljesen félrevezető alkalmazását. A történettudománynak, s ezen belül az agrártörténetnek ezért létre kell hoznia azokat a kapcsolódási pontokat, melyek a jelenkutatás adatbázisához és módszereihez illeszkednek. Ehhez van szükség a több évszázadot átfogó, területileg jól bontható, statisztikailag is hasznosítható forrásfeldolgozásra. *Az ismertetett munkálat 1972-1978 között a Múzeum korábbi Agrártörténeti Osztályán, MÉM és MTA támogatással, Wellmann Imre főigazgatóhelyettes tudományos felügyelete alatt folyt. Téma­felelőse Veress Éva volt, számítástechnikai munkatársak 1972-1975 közt Kóbor György és rövid ideig Szöllősy Éva, 1976—1978 közt Göndör György. Az adatfelvétel szervezésében és az adatellenőrzési munkában jelentékeny segítséget nyújtottak az Osztály gyűjteménytárkezelői, dr. Gegus Ernőné (1974-1976) és Obendorfer Árpádné (1976-1978). Az MTA Agrártörténeti Kutatóhelyének munka­társai közül az „U. et C." munkálatban Török Katalin (1972-1975) és Magyar Eszter (1973-1978), a „bázisállapotra" irányuló kutatásban és az interdisciplináris feladat megfogalmazásában Tóth Zoltán vett részt. Jelentésünk célja a lezáratlan tervmunkában elért szint rögzítése, miután a munkálat 1979. ja­nuár 1. óta szünetel és a Múzeum 1978. október 2-án jóváhagyott ügyrendi szabályzatában meghatá­rozott „Számítógépes Archívum" munkatársai megváltak a Múzeumtól.

Next

/
Thumbnails
Contents