Tanulmányok Budapest Múltjából 13. (1959)

Sándor Vilmos: A budapesti malomipar kialakulása, 1839-1880 = Die Entwicklung der Mühlenindustrie Budapests, 1839-1880 315-422

óta a Habsburg-birodalom területén tartózkodott, s „ezen idő alatt különféle gőzmalmokban a legjobb sikerrel működött." 73 Hogy milyen minőségben működött nyolc különféle gőzmalomban (ennyi működési bizonyítványt említenek az iratok), azt nem sikerült megállapítani. 1856-ban mint az Ördögmalom bérlője lisztkereskedési engedélyt kapott Pest városi tanácsától 74 . 1858-ban a bérelt malmot átalakíttatta gőz­malommá és dec. 1-én 5 kőjárattál helyezte üzembe. 75 1861 végén enge­délyt kért a pesti tanácstól gőzmalom építésére a Lipótvárosban, a Cukorfinomító gyár közelében, a Kund Vilmos-féle telekből vásárolt 2000 • -ölnyi területen. A 401 /1 helyrajzi számú telken, amelyet a Tüköry­féle sörcsarnoktól, illetőleg kerttől csak egy kocsiátjáró választott el (10. sz. kép.), a közvetlenül a Dunához vezető úton egyemeletes lakó­épületet és a telek hátsó traktusán ,,egy rendes gőzmalmot" kívánt építeni. 1862-ben a malmot fel is építette, amely kétemeletes volt, s minden emeleten egy nagy helyiségből állt, míg a földszintet a kazán és a gépház foglalta el. 76 Majd egy negyedszázadig terjedő szünet után tehát ismét Pesten keletkezett egy gőzmalom, amelynek üzeme 1862. november 10-én 7 kőj arattál indult meg. 77 Haggenmacher Henrik új malma nem volt lényegesen nagyobb teljesítményű, mint korábbi bérleménye, az 1862­ben 36 munkással dolgozó Ördögmalom. 78 Bár nem tudjuk megállapítani, hogy Haggenmacher Henrik mint molnár vagy mint gépész dolgozott-e a malomiparban, mielőtt az Ördögmalom bérlője lett, az a tény, hogy tíz év alatt nyolc auszt­riai malomban működött mint alkalmazott, már magában is azt mutatja, hogy nem tőkésként érkezett Magyarországra. De ezt bizonyítja az a l tény is, hogy 1856-tól 1862-ig nem tudott saját malmot létesíteni, hanem bérlőként működött, eleinte céhesipari keretben, s csak az 1860 körüli évektől mint gyáros. 1862-ben a malomépítési engedély megszerzésével kapcsolatosan 36 263 frt 45 kr alaptőkét mutatott ki, amelyhez még az 1000 D-nyi telek értékét (kb. 10 000 frt) hozzá kell számítani. Ez az összeg nem üti meg a korabeli nagytőkés vagyonának színvonalát, — s feltehető, hogy ezt a tőkét már az Ördögmalom bérlőjeként szerezte. Ezért úgy véljük, hogy ebben az esetben a céhes iparból kinövő, szerves ipari fejlődés ment végbe, s nem a külföldi tőke behatolásáról volt szó. Haggenmacher Henrik pályafutása sok hasonlóságot mutat Ganz Ábrahám pályájával. Semmi esetre sem lehet azonban Haggenmacher Henrikről azt állítani, hogy ,,külföldről jött nagy-vállalkozó volt, aki a magyar malomiparban jelentős szerepet vállalt" — amint ezt L,ederer Emma „Az ipari kapitalizmus kezdetei Magyarországon" című munká­jában állítja. 79 Az Ördögmalmot 1862. nov. 1-től új bérlő, Fischer S. bérelte. A pest-budai malmok fejlődése tehát vegyesen, a külföldi és hazai kereskedelmi tőke ipari vállalkozásai, az iparos kereskedővé válása és a céhesipar szerves továbbfejlődése útján ment végbe, kizárólag egyéni vállalkozások formájában. 345

Next

/
Thumbnails
Contents