Rendeletek tára, 1944

Rendeletek - 1. A m. kir. minisztérium 1944. évi 30. M. E. számú rendelete, az 1944. évi mezőgazdasági munka végzésének biztosításáról.

!­A m. kir. minisztérium 1944. évi 30. M. E. számú rendelete, . az 1944. évi mezőgazdasági munka végzésének biztostlámr&l» A tn. Hr. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. íc. 86\, 112., 159. .es 212. §-aiban, valamint az 1942 :XIV. te. 28. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. (1) Az éves gazdasági cseléd a cselédszerződést BE 1944. évben csak úgy mondhatja fel, ha legkésőbb a felmon­dástól számított 30 nap alatt igazolja, hogy éves gazdasági cse­lédnek máshova elszegődött, vagy ha olyan esetre hivatkozik, amely miatt szolgálatba lépni sem lenne köteles (1907 :XLV, te. 15. §.). Az elszegodesWaz új gazda által adott és az új mun­kahely szerint illetékes községi elöljáróság áltál láttamozott bérlevéllel keil igazolni. (2) A végből, hogy a cseléd máshova elszegődhesse"! a gazda köteles neki kívánságára elbocsátó bizonyítványt (1907 :XLV. te. 53. §) kiadni, de ha a cseléd nem szegődött el más helyre és a gazda a felmondást nem fogadja el, a cse­léd koíe'les az elbocsátó bizonyítványt a gazdának visszaadni. (3) IIa a cseléd felmondott, a gazda akkor sem köteles őt a következő évre szolgálatban megtartani, ha a cseléd a felr 'mondástól utóbb eláll. (4) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben a cseléd a szerződést egy hónapi felmondással'vagy felmondás nélkül megszüntetheti. (1907 :XLVY te. 43. és 46. §."). t\ ' 2. ß. (1) A dohánykertész és a dohánytermelő közötti szerződest az 1944. termelési évre vonatkozóan csak az 1944. évi' jan'ár ho 15—31.-e között lehet felmondani. Az ezt meg­előzőleg közölt felmondás érvénytelen. (2) A dohánykertész a dohányternielesi szerződést csak úgv mondhatja fel, ha a felmondással egyidejűleg igazolja, hogv dohány kertésznek máshova elszegődött, vagy hogv a m. kir. gazdasági felügyelőségtől, mint vármegyei gazdasági munka­Magy. Rend. Tára, 1M4. I. £ â I s t: mßPU. M, % m

Next

/
Thumbnails
Contents