Rendeletek tára, 1943

Rendeletek - 1. A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1943. évi március hó 3-án kelt legfelsőbb elhatározása, a Magyar Szent Korona Rend alapításáról.

I. X Magyar Szent Korona Rend alapítása. 1 1. A Kormányzó Űr Ö Főméltósága 1943. évi március hó 3-án kelt legfelsőbb elhatározása, a Magyar Szent Korona Rend alapításáról. Kedves dr. Kállay! A magyar királyi honvédelmi minisz­terrel egyetértésben tett előterjesztésére elhatároztam, hogy idegen államok állampolgárainak a magyar érdekek szolgála­tában akár békében, akár háborúban szerzett érdemei jutalma­zására Magyar Szent Korona Rend elnevezésű, kizárólag kül­földi állampolgárok részére adományozható magyar kitüntetést alapítok. Amidon a Magyar Szent Korona Rendnek bemutatott alapszabályait jóváhagyom, felhívom, hogy a jelen elhatározá­som folytán szükséges további intézkedéseket tegye meg. Kelt Budapesten, 1943. évi március hó 3. napján. ^Torthy á k. Kállay Miklós s. k. # A MAGYAR SZENT KORONA REND ALAPSZABÁLYÁT A Magyar Szent Korona Rend. I. §. A Rend célja és adományozása. A Magyar Szent Korona Rendet Magyarország Főméltó­sagú Kormányzója kizárólag külföldi állampolgároknak ado­mányozza, Magyarország érdekeinek előmozdítása körül akár polgári, akár katonai téren szerzett érdemekért. Az adományo­zás polgári egyének részére a m. kir. külügyminiszternek a minisztertanács hozzál árulásával tett előterjesztésére, katonai személyek részére pedig a m. kir. honvédelmi miniszternek, ille­tőleg a m. kir. honvéd vezérkar főnökének közvetlen elő­terjesztésére díjmentesen történik. Magy. Rend. Tára, 1943. I—V. f, i

Next

/
Thumbnails
Contents