Rendeletek tára, 1940

Rendeletek - 146. A m. kir. belügyminiszter 1940. évi 97.630. számú rendelete, a m. kir. rendőrség vidéki szerveinek felügyeleti körzeteiről.

146. 97.630/1940. B. M. sz. 689 Az adománygyűjtés eredményéről és annak mikénti fel­használásáról annakidején az ország lakossága részletes tájé­koztatást kap. Budapesten, 1940. évi április hó 3-án. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s.k. m. Mr. ibelügyminisziter. 146. ..., A nL kir* belügyminiszter 1940. évi 97.630. számú rendelete, a m. kir. rendőrség vidéki szerveinek felügyeleti körzeteiről. A 6.500/1931. M. E. számú rendelet (Bt. 1931. 1533. o.) 2. §-ának 1. bekezdésében foglaltak szerint a belügyminiszter a m. kir. rendőrség vidéki szervei felett a felügyeletet és ellen­őrzést a m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya útján gyako­rolja. A vidéki főkapitány e feladatkörével járó teendők ellá­tásának előmozdítása végett a főkapitányság székhelyétől távolabb eső területrészeken ellenőrző szervek alkalmazása vált szükségessé. Evégből a 610/1940. M. E. számú rendeletben (Rt. 1940. 21. o.) kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 1. §. (1) A m. kir. rendőrség vidéki főkapitányának alá­rendelt m. kir. rendőrségi szerveket szolgálati működésük köz­vetlen felügyelete és ellenőrzése végett — a határvidéki m. kir. rendőrkapitányság és a határvidéki m. kir. rendőrkiren­deltségek kivételévél — felügyeleti körzetekbe osztom be. (2) A felügyeleti körzetek elnevezését, székhelyét és az egjyes körzetekbe beosztott rendőri szervek felsorolását a jelen rendelet melléklete tartalmazza. 2. §. (1) A körzetbe tartozó rendőri szervek felett a kör­zet székhelyén működő kapitányság vezetője személyhez kötött megbízásom alapján felügyeleti és ellenőrzési jogkört gyakorol. Feladatkörét az e tárgyban kiadott szolgálati sza­bályzat utasításai szerint közvetlenül a vidéki rendőrfőkapi­tánynak alárendelten látja el. 3. §. A székhelyen lévő rendőrkapitányságnak a felügye­leti körzet ellenőrzésével és felügyeletével megbízott vezetője ebben a minőségben j,a m. kir. rendőrség x-i felügyeleti kör­zetének szemlélője" elnevezést viseli s ugyanilyen felírással, valamint a magyar címerrel ellátott hélyegzőt használja. í. §. (1) A felügyeleti körzet szemlélője a körzetébe tar-

Next

/
Thumbnails
Contents