Rendeletek tára, 1927

Rendeletek - 23. A m. kir. belügyminiszter 1927. évi 206.000/1926. számú körrendelete, az úgynevezett „rögtönzött" táncok engedélyezéséről.

23. 206.000/1926. B. M. sz. 167 Minden más esetben a tartózkodásnak egy évnél hosszabb időre szóló kivételes engedélyezését magamnak tartom fent. 2. Külföldiek munkavállalás (alkalmaztatás) céljából való tartózkodásának engedélyezését továbbra is magamnak tartom fent, — és e tekintetben továbbra is az 1925. évi 204.000. B. M. sz. rendelet (Magy. Rend. Tára 1925. évf. 281. o.) intézkedései irányadók 3. Főkapitány, Alispán úr tartózkodási engedélyt csakis hatósága területén tartózkodó, s szabályszerűen bejelentett olyan külföldieknek adhat, akikről kétségtelen, vagy legalább is alaposan vélelmezhető, hogy nem akar itt lakni. Ha tehát a Jriilföldi viszo­nyaiból itt lakásának szándékát lehet vélelmezni (huzamosabb idő óta tartózkodik itt, hosszabb időre szóló szerződése van, be­rendezkedett stb.), minden esetben kívánja meg tőle, hogy lakási szándékát jelentse be. 4. Különös figyelemmel kell lenni az 1925. évi 200.000. B. M. sz. rendelet 7. §-ának 2. bekezdésében foglalt ama rendel­kezésre, hogy : „aki itt tartózkodását egy hónapnál rövidebb időre megszakítja, annak távolléte idejét is itt eltöltöttnek kell tekinteni". Azokat a külföldieket, akik időnkint egy-egy hónapot meghaladó távollétükkel lakási szándékukat akarjak leplezni, tartózkodási engedély iránti kérelmükkel el kell utasítani. 5. A tartózkodási engedélyt rendszerint csak a külföldi útlevele érvényének tartamára lehet megadni. Különös méltány­lást érdemlő esetekben az engedély ennél hosszabb időre is — legfeljebb a határon történt belépéstől számított egy évre — ter­jedhet, azonban ilyenkor a külföldit figyelmeztetni kell arra, öogy útlevelének meghosszabbításáról idejében gondoskodjék. Főkapitány, Alispán úr által jelen felhatalmazásom alap­ján kiadott tartózkodási engedélyekről negyedévenkint január— április—július és október hó lOrikéig — a mellékelt minta szerinti kimutatást kell felterjeszteni. Budapesten, 1927. évi január hó 6-án. A miniszter helyett: Issekwtz s. k. h.-allamtitkárl 23. A m. kir. belügyminiszter 1927. évi 206.000/1026. számú Körrendelete, az úgynevezett „rögtönzött" táncok engedélyezéséről. Az úgynevezett „rögtönzött" táncok engedélyezése terén tapasztalható kétségek eloszlatása céljából, méltányolva egyben a „rögtönzött" tánc elfajulása miatt a közvéleményben erkölcsi szempontból mindjobban megnyilvánuló aggodalmakat is, a mutatványok és táncvigalmak engedélyezése körül fennálló ren­«

Next

/
Thumbnails
Contents