Képviselőházi napló, 1939. VI. kötet • 1940. május 30. - 1940. július 23.

Ülésnapok - 1939-116

232 Az országgyűlés képviselőházának összetartó kapocs. Ezért most külön kell gon­doskodni kamaráról a színház és külön a film részére. A jelenlegi törvényjavaslat az, 193& : XV. te. 2. §-ától és a későbbi 1939 : IV. te. 9. §-ától eltérően nem a m. kir. minisztériumnak, ha­nem a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr­nak ad felhatalmazást arra, hogy a jelenlegi színművészeti és filmművészeti kamarát meg­szüntesse s e helyett külön színházi kamara, külön filmkamara, továbbá zenekamara, más művészeti kamarák és e kamarák részére szük­ség esetén összefoglaló szerv felállításáról gondoskodjék. A törvényjavaslat szerint a val­lás- és közoktatásügyi miniszter úr állapítja meg rendeletben azt is, hogy kik lehetnek a felállítandó művészeti kamarák tagjai. T. Ház! Szerintem ez a törvényes intéz­kedés komoly lépést jelent egy átfogó, nagy­vonalú magyar nemzetnevelési kultúrpolitika betetőzéséhez. Nem elég a vallás- és közoktatás­ügyi miniszter úrnak a szellemi életet kizáró­lag csak az iskoláztatás terén irányítania, ha­nem ezen túlmenőleg a szellemi élet minden területén, az iskola mellett minden más kultúr­intézményben, minden más komoly kulturális és művészeti vállalkozásban a modern idők követelményének megfelelően a vallás- és köz­oktatásügyi miniszter úrnak céltudatosan kell irányítani. (Szakáts Pál: Nagyon helyes!) Csak így lesz a magyar nemzetnevelés egységes, csak így nem lesz az iskolai nevelés csonka és hiábavaló. Nehogy valaki totalitással vádoljon, ezért éppen a filmmel kapcsolatban hivatkozom a svájci szövetségi tanács filmbizottságánafc 1938. évi jelentésére. »Semmi sem volna hibá­sabb«, — így szól ez a jelentés — »mint az a feltevés, hogy a filmügy állami rendezése és . fejlesztése elvileg csak egy bizonyos jogi és politikai államrendszer függvénye. A film szel­lemi, politikai és gazdasági fontos szerepét te­kintve, huzamosabban egyetlen állam sem há­ríthatja el magától azt a feladatot, hogy a filmmel adottságaihoz mért formában ne fog­lalkozzék és_ ne állítsa életakaratának szolgá­latába. Majdnem minden európai államban megkísérlik ma, hogy a filmet a nemzeti alap^­elvek szerint rendezzék. Az eljárás alapmozga­tói: elhatározott szándék a nemkívánatos kül­földi befolyás elhárítására és a pozitív aka­rat, hogy a népi közösségtudatot kifejezzék és érvényre jutassák.« (Helyeslés.) A film a modern életben kétségtelenül fon­tos kultúrtényező és ha nálunk még nem az, sürgősen azzá kell tennünk. Nem. elég kizáró­lag negatív irányú intézkedéseket tennünk, amilyenek a filmcenzura, az előcenzura, a mu­tatvány kiadása, stb. Ezekre szükség van ugyan, de nem elegendők, hanem ezeken túl­menőleg a magyar államnak a céltudatos nem­zetnevelés szolgálatába kell állítania a filmet. Köztudomás szerint nincsen kultúreszköz, amellyel ma jobban a tömegek, a széles nép­rétegek lelkéhez lehetne férkőzni, mint a film. Csak néhány statisztikai adatot közlök. A világon közel 65.000 filmszínház működik, 35 millió ülőhellyel. A nézők száma milliárdokra rúg. Évente 2100 játékfilmet állítanak elő. Ná­lunk Magyarországon a filmszínházak évente 25 milliós jegybevétellel rendelkeznek. A leg­nagyobb sikert elérő filmeket közel 600 film­színházban játszák. A magyar filmek gyár­tási költsége évente 5 milüó pengőre tehető. Egy jobb magyar filmet átlagban 800.000 fizető néző szokott megtekinteni. Már ezekből a szám­adatokból is látható a filmek fontos kulturális 11.6. ülése 1940 június 12-én, szerdán. és gazdasági jelentősége a nemzet szempontjá­ból. (Szakáts Pál: Még mindig nem ismertük fel eléggé! — Palló Imre: Azért csinálták a zsidók, terjesztik a zsidó erkölcsöket!) T. Ház! A jelenlegi színművészeti és film­művészeti kamara szétválasztása azért sürgős, mert figy a színházi, mint a filmüzemeknél augusztus 1-én kezdődik az évad. Ettől az idő­ponttól kezdődően egy évre szokták megkötni a megállapodásokat és szerződéseket. A szét­választást tehát eddig az időpontig feltétlenül be kell fedezni, mert ellenkező esetben ennek a fontos és megoldatlan kérdésnek rendezésé­vel egy esztendőt fogunk k ©sni. Ezcrt a szét­választásra vonatkozó törvényhozási felhatal­mazást most sürgősen biztosítani kell. T. Ház! Én ebben a rövid kétszakaszos törvényjavaslatban Hóman Bálint miniszter úr céltudatos, nagyvonalú magyar kultúrpoli­tikájának egy újabb jelentős állomását látom és ezért mély tisztelettel kérem a t. Házat, hogy ezt a törvényjavaslatot úgy általánosság­ban, mint részleteiben elfogadni méltóztassék. (Élénk helyeslés, éljenzés és taps a jobboldalon és a középen.) Elnök: Kíván-e valaki a javaslathoz hozzá­szólani? (Nem!) Ha, szólni senki sem kíván, a vitát bezárom és a tanácskozást befejezettnek nyilvánítom. Felteszem a kérdést, méltóztat­nak-e a törvényjavaslatot általánosságban el­fogadni? (Igen!) A Ház a törvényjavaslatot általánosságban elfogadta. A javaslattal rész­leteiben a közoktatásügyi bizottság fog fog­lalkozni. Az ülést tíz percre felfüggesztem. (Szünet után.) Elnök: Az ülést újból megnyitom. Krúdy Ferenc képviselő úr mint a pénz­ügyi és a közjogi bizottság előadója kíván je­lentést tenni. Krúdy Ferenc előadó: T. Ház! Van szeren­csém beterjeszteni a képviselőház pénzügyi és közjogi bizottságának a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyen­súlyának biztosításáról alkotott 1931 : XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott és utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meg­hosszabbításáról szóló törvényjavaslat részle­tes tárgyalásáról szóló jelentését. Tisztelettel kérem, hogy a jelentés kinyomatását és szét­osztását elrendelni ^és arra a sürgősséget ki­mondani méltóztassék. Elnök: A beadott jelentést a Ház kinyo­matja és tagjai közt szétosztatja. Az előadó úr a napirendre tűzést illetően a sürgősség kimondását is kérte. Kérdem, mél­tóztatnak-e ehhez hozzájárulni? (Igen!) A Ház a sürgősséget kimondja. vitéz Váczy György képviselő úr mint a mentelmi bizottság előadója kíván jelentest tenni. vitéz Váczy György előadó: T. Ház! Zsen­gellér József, Maróthy Károly és Gál Csaba országgyűlési képviselők mentelmi ügyében a mentelmi bizottság jelentését a következőkben terjesztem elő: A mentelmi bizottság ebben az ügyben 1940. évi június hó 11. napján délelőtt 11 óra­kor tartott ülést, amelyre megidézte a neve­zett képviselő urakat is. A mentelmi bizottság a következő tényál­lást állapította meg. Maróthy Károly ország­gyűlési képviselő »a magyarországi ötödik had­osztály tevékenységének sürgős felszámolása

Next

/
Thumbnails
Contents