1865–1868. évi országgyűlés A képviselőház rendszabályai [1868] In: Az 1865-dik évi december 10-dikére hirdetett Országgyűlés képviselőházának irományai, VII. kötet. Pest, 1868. 454. szám 199–225. oldal

I. FEJEZET. A képviselőház alakulásáról

CDLIV. ÜLÉS. 199 454. szám. (CCCSXXVII. ÜLÉS, 3054. JEGYZÖKÖSWI PONT.) A képviselőház rendszabályai* I. FEJEZET. rA képviselőház alakulásáról. i. §• A képviselők a megjelenésökre törvény által engedett napok harmadikán délelőtt 10 órakor az országház termében összegyűlvén, a legidősebb tag mint korelnök az elnöki, a legfiatalabb hat tag mint korjegyzők, a jegyzői helyeket elfoglalják. 2. §• A korelnök értesiti a képviselőket az országgyűlés megnyitásának helyéről, idejéről és rend­jéről s a ház alakulása végett az országgyűlés megnyitása után legközelebb tartandó ülés óráját kitűzi. 3. §. Az országgyűlés ünnepélyes megnyitásán a képviselők a korelnök vezetése alatt jelennek meg. 4. §. A képviselőház minden hivatalnoka a ház megalakulásáig a korelnök, illetőleg a korjegyzők rendelkezése alatt áll, szükség esetében a hiányzókat ideiglen a korelnök helyettesíti. 5. §• A ház alakulásának megkezdése végett kitűzött ülésben a megjelent képviselők megbízó le­veleiket a korelnök által kijelölt korjegyzőknek személyesen kézb^sitik, a korelnök pedig a választá­sok érvéuyessége ellen beadott kérvényeket a háznak bemutatja. 6. §. A képviselő, ki személyesen meg nem jelenhetik, távollétének okát a korelnöknek bejelent­vén, megbízó levelét a megjelent képviselők egyike által is benyújthatja. 7.§. A képviselők, kik megbízó leveleiket átadták, a korelnök által nyílt ülésben eszközlendő sorshúzás utján a lehetőségig egyenlő számú kilencz osztályra osztatnak. 8. Az első osztálybeli képviselők megbízó levelei, megvizsgálás végett, a választások ellen be­adott s ezen osztályokhoz tartozó kérvényekkel egyetemben, kiadatnak a második osztálynak, a máso-

Next

/
Thumbnails
Contents