1939–1944. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. Az 1939–44. évi országgyűlésről. Budapest, 1940.

Előszó Harmadszor jelenik meg szerkesztésemben az Országgyűlési Almanach, most sokkal nagyobb terjedelemben, mint az előző kötetek, de nem oly rövid idővel a választások után, mint máskor. Az a nagy érdeklődés, amellyel a közvélemény a titkos szavazás általánossá tétele után összeülő első képviselőházat várta, kétségtelenül az Almanach mi­előbbi megjelenése mellett szólt, tehát Sürgette a munkát, de ugyan­akkor hátráltatta is, mert fokozott mértékben tette kötelességgé a gondos, lelkiismeretes adatgyűjtést. Mint eddig, most sem a hangula­tos, színes élettörténetekre törekedtem, hanem a nyilvánosság elé lépő vagy már ott szereplő közéleti férfiú életére jellemző és munkásságá­nak megismeréséhez fontos adatok minél részletesebb összegyűjtésére, annál is inkább, mert a választások során tfórészben olyanok iránt nyil­vánult meg a bizalom, akiknek eddigi közérdekű munkája csak szűkebb hazájukban vagy munkaterületükön volt ismeretes, de nem széles kör­ben, nem országos vonatkozásban. S une g egyet! Soha nem találkoztam annyi tartózkodással, mint éppen most, amit csak részben írhatok az újra és újra kísérletező, egyedül üzleti célokat szolgáló alkalmi vál­lalkozások érthető bizalmatlanságot keltő ostromának rovására. Ha tehát annyi utánjárás és fáradság mellett sem tudtam itt-ott olyan részletes anyagot nyújtani, mint szerettem volna, nem engem terhel érte a felelősség, úgyszintén azért sem, hogy a majdnem hatszáz élet­rajz közül egyet fénykép nélkül kellett megjelentetnem, ami szintén nem rajtam múlott. Az Almanachhal hasznos kézikönyvet igyekeztem nyújtani mind­azoknak, akik a politikai élettel bármilyen vonatkozásban állnak. Ezért vettem fel újból a választókerületi beosztás ismertetését a kerületek­hez tartozó községek felsorolásával, ezt a célt szolgálják a törvényhozás tagjainak felekezeti és foglalkozásbeli megoszlásáról szóló kimutatá­sok, az életkor szerinti összeállítás s az ország községeinek felsorolása egyéni képviselőjük nevével, amivel, azt hiszem, minden ügyes-bajos dolgát kereső választópolgárnak is segítségére voltam. Mindent egybevetve, igyekeztem \jót és hasznosat nyújtani s ha ez a törekvésem sikerült, ebben nagy része van dr Berecz Sándor barátomnak és kedves kollégámnak, aki a szerkesztés munkájában mindvégig ritka megértéssel és odaadással támogatott s akinek ezért itt is hálás köszönetet mondok. Hálás köszönettel kell még adóznom izeri Izsák Gyula úrnak, a felsőház főterembiztosának, szíves készségéért, amellyel hosszú évek óta van segítségemre a felsőházi tagok életrajzi adatainak összegyűj­tésénél. Budapest, 19%0 március hó. HAEFFLER ISTVÁN í*

Next

/
Thumbnails
Contents