1935–1939. évi országgyűlés Haeffler István, szerk.: Országgyűlési almanach. 1935–40. (Sturm–féle országgyűlési almanach) Bp. 1940.

A képviselőház - Az országgyűlési képviselők életrajzi adatai - Báró Radvánszky Kálmán - Dr. Rajniss Ferenc

349 Báró Radvánszky Kálmán (Edelény, Nemzeti Egység Pártja) 1887-ben született Budapesten. Evangéli­kus, földbirtokos. A középiskolát a rimaszom­bati protestáns főgimnáziumában végezte, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen folytatta. Tanulmányainak befejezése után átvette sajó­kazai családi birtokának vezetését és azóta is ott gazdálkodik. Vármegyéje közéletében rég­óta tevékeny részt vesz, minden politikai és gazdasági mozgalomnak részese. Az országos politikai életben eddig nem vett részt. Szabad idejét tudományos búvárkodással tölti. Atyjától, néhai báró Rad­vánszky Béla koronaőrtől, a Magyar Tudományos Akadémia tagjá­tól örökölt hatalmas könyvtárát nagymértékben gyarapította s különböző tudományos egyesületekben tevékenykedik. Tagja a Magyar Történelmi Társaságnak, a Magyar Heraldikai Társaság­nak, a Magyar Geneológiai Társaságnak, a Magyar Bibliofil Társa­ságnak és a Magyar Természettudományi Társulatnak. Választmá­nyi tagja a Tisza jobbparti Mezőgazdasági Kamarának és még több más gazdasági és társadalmi egyesületben visel tisztséget. Tagja Borsod vármegye törvényhatósági bizottságának, amely felsőházi póttaggá is megválasztotta. Dr Rajniss Ferenc (Dombóvár, pártonkívüli) 1893-ban született Bártfán. Római katoli­kus, író. Nagyváradon elvégezte a tanítókép­zőt, utána Szent László-tanító volt Bukarest­ben, a Romániában élő magyar állampolgárok részére fenntartott iskolában. A háború kitö­résekor a szerb harctérre s onnan az orosz frontra került. 1915-ben fogságba jutott s négy évet töltött Szibériában. 1919-ben szökés köz­ben mint túszt elfogták a finn határon, halálra ítélték s 29 hónapot töltött Moszkvá­ban és Szentpétervárott börtönben, a Magyarországon halálra ítélt bolsevisták kicseréléséig. 1922-ben került haza. Különböző jóléti intézményeknél teljesített szolgálatot 1926-ig és két éven át szociálpolitikai tanulmányokat folytatott a Columbia-egyetemen. Hazatérve ő szervezte meg az első magyar szociális iskolát, amely­nek növendékei a magyar vöröskereszt népjóléti szolgálatához kerültek. 1928-ban a londoni egyetemen fejezte be politikai és köz­gazdasági tanulmányait. Innen hívták meg 1922-ben az akkor szer­vezett Országos Társadalombiztosító Intézethez titkárnak. A rákö-

Next

/
Thumbnails
Contents