1931–1935. évi országgyűlés Lengyel László – Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. 1931–1936. Budapest, 1931.

Képviselőház - Inkey Pál báró

tikai megbízatásban Olaszországban s megfordult Finn-, Lengyel-, Lett- és Észtországban s Litvániában is. A belső politikai életben a II. nemzetgyűlésben kezdett újra szerepelni a nagykárolyi kerület egyhangúan elnyert egységespárti mandátumával. A törvényhozásnak e ciklusában a felsőházi tör­vényjavaslat megszerkesztésével és referátumával bízatott meg. Az uj országgyűlés első ciklusában (1927—31) ugyancsak a nagy­károlyi kerületet képviselte (ő volt az előadója a magyar-olasz barátsági és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló javaslatnak) s egyhangú választás alapján foglal helyet a nagy­károlyi mandátummal az uj Házban is. Közben újra elfoglalta katedráját. Fel kell említeni azt a budapesti egyetem történetében egészen ritka tényt, hogy 1924-től kezdve három esztendőn át viselte a jogi fakultás dékáni tisztjét. Egyéb közéleti működésében igazgatósági tagja a Falu Országos Földmives-Szövetségnek, elnöke a Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetségének, tagja az Országos Kongrua-Bizottságnak, lis/lcW'tlKvli tagja a Széchenyi Szövetségnek s végül tagja Szalmái* vármegye törvényhatósági bizottságának. INKEY PÁL BÁRÓ (Csurgó) Iharosberényben, Somogy vármegyében született 1876-ban. Tanulmányainak befeje­zése után jogot tanult Budapesten és a gazdasági akadémia hallgatója volt Magyar­óváron, leszolgálta önkéntesi évét a cs. és kir. 11. sz. huszárezredben s azóta birtokán gazdálkodik és gazdasági tanulmányokkal foglalkozik. Alapos ismerője a mezőgazdaság problémáinak és szóval s Írásban küzd az agrárérdekek érvényesüléseért. Eveken át elnöke volt az Országos Halászati Egyesület­nek, az OMGE tejgazdasági bizottságának, valamint az Országos Erdészeti Egyesületnek s mint a régi főrendiháznak cenzusos jogon tagja, számos felszólalásában a gazdasági élet kérdéseit tette szóvá, a mezőgazdaság kívánságainak adva hathatós kifejezést. I.mellett Somogy közéletében a törvényhatósági bizottságban tagja az adófelszólamlási bizottságnak is. A háború alatt helyi szolgá­latot teljesített. A legutóbbi választások során a csurgói kerület mandátumát nyerte el Ehn Kálmán dr. hivatalos kormánypárti jelölt visszalépése után egyhangúan. Ezidőszerint párton kívül áll. 142

Next

/
Thumbnails
Contents