1887–1892. évi országgyűlés Sturm Albert, szerk.: Új országgyülési almanach 1887–1892. Budapest, 1888.

Képviselőház - A) Magyarországiak - Éles Henrik - Fabiny Teofil

200 Éles Henrik, Jász-Nagykún-Szolnokmegye, Jákóhalma kerület 1840-ben Eperjesen, Sárosmegyében született, ősrégi protestáns családból. Gymnasiumi tanulmányait Eperjesen befejezvén, a jogot Budapesten hallgatta és jogtudori oklevelet nyert. Több éven át vezette Ráth Károlynak, a főváros jelenlegi főpolgármesterének ügyvédi irodáját. Majd külföldi tanulmányútra indult és beutazta Angliát, Német-, Franczia- és Olaszországot. 1878-ban hazatérve, a kőrösbányai kerület képviselőjévé választatott; ugyanakkor a dele­gatióba is bejutott. 1879-ben tagja lett a pénzügyi bizottságnak. 1881-ben a jász-jákóhalmi kerületnek lőn képviselője ; 1884-ben nem juthatott be a házba, míg 1887-ben az utóbbi kerülete újból meg nem választá. A szabadelvű párt híve. Fabiny Teofil, Sopron város 1822. október 11-én Budapesten született. Atyja János, a tudo­mányos egyetemen a szemészet rendes tanára volt, egyszersmind a pesti ág. evang. hitvallású egyház iskoláinak felügyelői hiva­talát is viselte. Az elemi és gymnasialis tanulmányokat a pesti ág. evang. egyház iskoláiban ; a bölcsészeti tanfolyamot és a joginak egy részét a pesti egyetemen, az utolsó éveket Eperjesen a collegiumban töltötte. Az ügyvédi vizsgát letévén, 1845-ben Pestmegye tiszteletbeli alügyészévé neveztetett ki ; majd rendes ügyész lett. 1850-ben pestmegyei törvényszéki biró, 1851-ben pest­városi járásbiró, 1854-ben országos főtörvényszéki és 1860-ban legfőbb itélőszéki biró. A kir. hétszemélyes táblának 1861. január hóban történt visszaállítása alkalmából ennek birája, 1869-ben a kir. semmitőszék felállításakor ennek birája; 1873-ban a buda­pesti kir. tábla alelnökévé és 1880-ban május 2-án a kir. Curia legfőbb itélőszéki osztályához tanácselnökké neveztetett ki. A jogi carriére mellett egyházának is fontos és magas tisztségeit töltötte be. Az 1862. év elején tartott egyházi tisztújítás alkal­mából az egyház közös felügyelőjévé, az 1866. évi kerületi köz­gyűlés által a bányakerület vagyonát kezelő pénzügyi bizottság elnökévé választatott meg és 1868-ban a budapesti esperesség felügyelőjévé lett. 1880-ban október elején a bányakerületi fel-

Next

/
Thumbnails
Contents