1884–1887. évi országgyűlés Halász Sándor, szerk.: Országgyülési almanach 1887. Főrendiház Budapest, 1887.

ELŐSZÓ. Az „ Országgyűlési Almanach " második, fő­rendiházi í'észét tartalmazza a jelen kötet. Meg­jelenését volt alkalmam kilátásba helyezni azon bevezető sorokban, a melyekkel a munka első, a képviselőház tagjaival foglalkozó részét ez év tavaszán közrebocsátottam, a midőn egyúttal szükségesnek láttam megjegyezni, hogy az utóbbi kötetben szándékozom közölni azon képviselők életrajzát is, a kik a horvát országgyűlés által a magyar képviselőházba delegáltattak. ígéretem­nek csak első felét válthatom be. Eltekintve attól, hogy czélszerübbnek véltem .à jelen kötet egy­öntetű jellegét megóvni az által, liogy abban ki­zárólag a főrendiház tagjaira vonatkozó adatok dolgoztassanak föl —- a horvát képviselők kiha­gyását e kötetből különösen az a szempont indo­kolja, hogy a képviselőház tagjai már legközelebb uj választás alá esvén, a horvát tagok mandátuma is lejártnak lesz tekintendő s igy nem ok nélkül tarthattam attól, hogy az e részben közzétett anyag rövid idő múlva talán már csak a túlhala­dott álláspont értékével fogna birni. Eszerint e kötetben kizáróan a főrendiház tagjaival találkozik az olvasó. Az anyag földolgo-

Next

/
Thumbnails
Contents