1884–1887. évi országgyűlés Halász Sándor, szerk.: Országgyülési almanach 1886. Képviselőház Budapest, 1886.

ELŐSZÓ. E munka nem kivan más lenni mint egy­szerű kézi könyv, melynek czélja, hogy az ország­gyűlés tagjai iránt érdeklődőket, tárgyilagos ada­tok nyomán, megismertesse azok élettörténeté­nek kiválóbb mozzanataival. A parlament domi­nálván a közéletet, az ott szereplők működése szükségkép fölhívja az általános figyelmet s ebben a tekintetben részben felvilágosító, rész­ben útbaigazító forrásul kínálkozik a jelen könyv, mely, czéljából folyólag, nélkülözi ugyan a vál­tozatos és stylszerü forma előnyeit, tartalmában azonban ián nemnyujt érdektelen olvasmányt,sőt adatainak összeségében cultur- és sociál-politi­kai szempontból is elég tanulságos következte­tésekre nyújt anyagot. A jelen kötet a képviselőház tagjainak élet­rajzát tartalmazza; a nemsokára közrebocsá-

Next

/
Thumbnails
Contents