Nyugati Magyarság, 2000 (18. évfolyam, 1-12. szám)

2000-01-01 / 1-2. szám

P.O.Box 125, Mt. Royal Stn. Montréal, QC H3P 3B9, CANADA NYUGATI 1022 Budapest, Bimbó út 53., fsz. 2. DDoGmgjapQaüQS ©G GDd® = ca®mgj[?®0s caDd)cbcb□ iU@doG XVIII. évfolyam, 1-2. szám 2000. január-február A DEMOKRATIKUS ÉS NEMZETI SZELLEMŰ NYUGATI MAGYARSÁG HAVILAPJA 150.- Ft - $3.50 /-------------------------------------------------------------------------------------------------\ FEKETE GYULA Évezred születik Vitatkozzanak csak rajta mások - telik az évezredből -, de a magam szá­mára el kellett döntenem, mikor lépem át az új évszázad s az új évezred küszöbét. Kezdhetem azon: ha január elsején születik egy gyerek, az attól fogva az év minden napján élete első évét éli, s kerek egy év múlva lesz egy esztendős. Majd pedig a következő év minden napján, tehát egy éves korában, már élete második évét morzsolgatja, s Szilveszter éjjelén betöltve a kettőt, újévkor a harmadik évébe léphet. Kínálja magát az analógia: az évszázad, az évezred születésének pillanata tehát 2000. január elsején volt, 0 óra 0 perckor.- Ohó, ohó! - hallom az ellenvetést mindenfelől. - A tizes szám­­rendszerben a századik év is az évszázadhoz, az ezredik év is az év­ezredhez tartozik! Csak 2000 Szilveszterén búcsúzhatunk az évszá­zadtól is, az évezredtől is. Lám, lám, mire vezet a belénk rögződött hamis szóhasználat. Hi­básan számoljuk az éveket, mindenütt a világon. Vajon ha ténylegesen Krisztus születése pillanatától kezdték volna a számolást, hogyan ne­vezték volna el a születés pillanatát, voltaképp a nulladik esztendőt? Mert a második esztendőt nyilván Kr.u. 1-nek számolták volna, a szá­zadikat Kr.u. 99-nek, a 2000.-et pedig mindenütt a világon 1999-nek számoltuk. És a folyó évet, amely pedig kétségtelenül a kettőezer­egyedik, végig, az utolsó napjáig, teljességgel alaptalanul 2000. évnek fogjuk nevezni. És lesznek milliók vagy százmilliók, akik nem szá­molnak utána, s a már első évét betöltött új évszázadnak-évezrednek a születését 2001. január elsején, egy éves korában fogják ünnepelni. Mindezeket előbb végig kellett gondolnom ahhoz, hogy Szilveszter éjfelén tiszta lelkiismerettel s annak tudatában koccintsak: az új év­századra, az új évezredre emelem poharam. S hogy újév délutánján hó­csizmában bukdácsolva nekivágjak a szigorú télnek, megtisztelni az évszázad, az évezred első napját azzal, hogy a Szent Koronával találko­zom. Elgondolom, milyen értetlenül néznék magamra 50-60 évvel ezelőtti szememmel: mi az, hogy megtisztelni az évezred első napját koronával! Épp koronával! Megtisztelni! - Az idő tájt a koronáról Petőfi Apostola. jutott volna eszembe, meg az Akasszátok fel a királyokat. - Az sem enyhített volna sokat az ítéletemen, hogy ez mégiscsak nagyszerű Ár­pád-házi királyaink koronája volt, valamelyest azért Szent Istváné is - be kell vallanom, Istvánnál közelebb éreztem magamhoz Koppányi és Vazult. Megmerülhetnék ezekben az emlékekben, és meg is merülnék, nyil­ván, ha a Szent Koronában csak a történelmi ereklyét látnám. Holott épp azon túl kezdődik a Szent Korona - le merem írni - történelmi nagysága, azon túl, hogy ereklye és felbecsülhetetlen értékű múzeumi tárgy. Mert a legnagyobbjai közé tartozik az emberi jogalkotásnak. Csudálatos találmány: a nemzet megszemélyesíti önmagát a Szent Koronában; ezen a földön nem esendő emberé, hanem ezé aminden hon­polgárt magában egyesítő jelképé a főhatalom, nem esendő embernek, hanem a Szent Koronában megtestesült nemzetnek alárendeltje minden honpolgár, maga a király is. A haza földje minden talpalatnyi területének első számú tulajdonosa ez a szent jelkép, minden közhatalom belőle ered, a felségjogok mind őt illetik. A királyságban fogant annak idején a Szent Korona tana, de túl­nőtt minden királyságon a jelkép, s oly szuverén birtokosa a közhata­lomnak, hogy államformához sem kötődik. Eleve megosztja a hatalmat a nemzet és az államfő között, tehát minden létező diktatúrával, ön­kényuralommal összeférhetetlen. Közjogi szempontból a hierarchiát sem tűri, eszmerendszere mellérendelő: etnikai, vallási, vagyoni kü­lönbségek - egy idő óta: nemesek és nem nemesek közti különbségek - nem oszthatják meg s nem rendelhetik alá egymásnak a Szent Korona népeit. Megadja viszont és szentesíti az ellenállás jogát a nemzetnek, ha a Szent Korona eszméjét önkény sértené. Kívül az országhatárokon, belül az országhatárokon fegyveres és fegyvertelen politikai, gazdasági, kulturális háborúskodásban fuldokló, a kisebbségi etnikumot irtogató-fojtogató tisztelt Huszonegyedik század! Vehetnél most leckét a közhatalom egyensúlyát, az állampolgári sokféleség egyenrangúságát megvalósító eszmerendszertől, ha nem temették volna el maguk a magyarok. Jól van, tudom én, hogy a Szent Korona eszméje sosem valósult meg a maga teljességében. De valahonnan mégis örököltük, hogy a világ­átlagnál sokkal nehezebben viseljük el az alárendeltséget személyi ha­talomnak. S valami oka annak is volt, hogy Trianon főmészárosai a Szent Korona népei közt és országaiban sehol sem engedélyezték a népszava­zást a hovatartozásról, oly nyilvánvaló volt a várható eredmény. Tömeg a Kossuth téren, újév estéjén. A Szent Koronát ugyan a kivetí­tőn csak haloványan látni, de jólesik nézni magát a tömeget. Kitartanak a sorban állók éfjél utánig. Méltó nyitánya következő évszázadunknak. Szeretném hinni: következő évezredünknek is. V_________________________________________________________________________________________________________________________ A magyar millennium évévé nyilvánította 2000-et New York államban George E. Pataki kormányzó. Az a kormányzó, akinek ősei a Nyírségből kerültek Amerikába, a dokumentumban felszólítja az állam polgárait, emlékezzenek meg Magyarország valóban sajátos, minden nemzet számára tanulságos történelmének mérföldköveiről. Valaki mindig megmentette Orbán Viktor miniszterelnök beszéde az Országgyűlés ünnepi ülésén, 2000. január 1-én a Magyar Szent Koronának az Országház kupolatermében való elhelyezése alkalmából (részletek) Európa nem egyszerűen egy földrész. Hiszen itt, a Kárpát-medencében él­tünk mi, magyarok már István előtt is. Itt éltünk, és nem kellett egy tapodtat sem mennünk azért, hogy Európába éljünk. Más kellett ahhoz. Egy Korona.®.) Ez a Korona teremtette meg a lehe­tőségét annak, hogy Magyarország Eu­rópába lépjen. Már ez is elegendő ok lehetne arra, hogy magunkkal vigyük az új évez­redbe. Már ez is elegendő ok lehetne arra, hogy ne múzeumi kegytárgyat, hanem a mindenkori magyar állam élő szim­bólumát, a nemzeti egység kifejeződé­sét lássuk benne. De van még valami más, személyes természetű oka is a ragaszkodásunk­nak. (...) Kenyér nélkül, fedél nélkül, meleg nélkül - mondják - sokáig ki lehet bír­ni. Kenyér nélkül, fedél nélkül, meleg nélkül azért még ember az ember. Múltja nélkül, emlékei nélkül, me­séi, hagyományai nélkül már nem az. Nem úgy van-e az, hogy akinek semmi igazodási pontja sincs, csak a ma, akit nem köt családi, nemzeti ha­gyomány, hit, barátság, hűség, azzal mindent meg lehet csinálni? Azt hi­szem, ezt az egyszerű igazságot bizo­nyítja minden sietve összekapott kicsi csomag az ismeretlenségbe, más ha­zába menekülők vagy más hazába el­zavartak kezében. A századok során sok minden elve­szett, de a Korona, az ország és a nem­zeti függetlenség megtestesítője vala­miképpen mindig megmaradt. Királyok fejéről vasládákba vándo­rolt, többször is el kellett ásni, menekí­teni, és ki tudja, őrzéséért hány élet veszett el. A tatárok elől Dalmáciába kellett vinni, a török elől Sopronba, Bécsbe. Király- és köztársaságpártiak­nak egyaránt fontos volt. Kossuth Deb­recenbe menekítette, Szemere maga ásta a föld mélyébe. Sokszor hitték örökre elveszettnek. De valahol mindig megvolt. Királyfi bölcsőjében, szalma közé rejtve, ven­dégfogadó padozata alá ásva, vagy ép­pen félbevágott benzines hordóban csempészve. Titkos folyosók rejteké­­ben és az Alpok hegylánca felé robogó teherautóban. Valaki mindig megmentette, ha el­veszett, felkutatta, ha elzálogosították, kiváltotta. Más, több, ez mint a híres Hármaskönyv vagy a Szent Korona­tan. Mi, magyarok, akik sokszor szen­vedtünk idegenek kezétől rabságot, megszállást, alávetettséget, jól kiis­mertük a hódítók esze járását. Egy nemzet emlékezetét és hitét kell meg­ölni ahhoz, hogy a nemzet megszűnjön nemzet lenni, és végleg befejezett le­gyen a hódítás. (...) Nekünk, ma élőknek, a rendszer­­váltás volt a dolgunk. Elvégeztük. S ezzel véget értek XX. századi ka­landozásaink. (...) Voltakkorok, amikor kicsúszott, ki­ejtettük, kiragadták kezünkből saját sorsunk irányítását, és külső kénysze­rek vettek rajtunk erőt. Gyors pusztulás vagy lassú fogyatkozás. Hirtelen meg­semmisülés vagy csendes zsugorodás, leromlás, szétporladás. Akik ilyen kor­szakban éltek, nem láthattak maguk előtt nagyratörőbb célt, mint a túlélést és a megmaradást. Ideje kiegyenesednünk. (...) Itt van velünk Szent István király, és itt van Koppány vezér. Velünk vannak a szentek és a lázadók, a várvédők, a hő­sök és az árulók. Velünk vannak az iga­zak és a megigazultak, a hamisak és a pártütők. Velünk van mind, aki a szabadsá­gért harcolt, velünk, aki nem tudta, mi­tévő legyen. Magunkkal hoztuk királyainkat, Istvánt, Lászlót, Mátyást, a Zrínyi Ilo­nákat, A Dobó Istvánokat, Rákóczi Fe­­renceket és Széchenyi Istvánokat. A Batthyány Lajosokat és a Bethlen Ist­vánokat. Magunkkal hoztuk az összes böl­cset és az összes ostobát. Magunkkal hoztuk az összes nagyot s az összes ki­csit. Magunkkal hoztuk a múltunk. Visszük hátunkon, visszük tovább. Ez adjon nekünk erőt. (...) CZÉRE BÉLA Magyar közelkép Orbán Viktor miniszterelnök a Napi Magyarország szilveszteri számában másfél esztendő eredményeit értékelte. A koalíció elsősorban az elmúlt nyolc év kormányzatainak munkáját korri­gálta ez alatt a másfél esztendő alatt. Kísérletet tett a korrupció visszaszorí­tására, rendezte a Postabank-ügyet, új­jászervezte a rendőrséget, komoly e­­redményeket ért el a kábítószer elleni harcban, keményebben lépett fel a szervezett bűnözés ellen. Ugyanakkor a koalíciós kormány jelentős otthonteremtési támogatással, a gyed visszaállításával, a gyermekek után járó adókedvezményekkel segí­tette a családok helyzetét. A kormány megállította a középosztály legnehe­zebb helyzetben levő rétegeinek lecsú­szási folyamatát. Az új gazdasági miniszter, Ma­­tolcsy György a kis- és középvállalko­zás fejlesztési és az infrastruktúra-bő­vítési programokat emelte ki. A Ma­gyar Nemzeti Bankot Matolcsy az or­szág legfelkészültebb gazdasági köz­pontjának tekinti. Megállapítja, hogy a gazdasági növekedés fele a multik zöldmezős beruházásaiból származik, bár a mind nagyobb beruházások egyre nagyobb profitkivitellel járnak. Ma­tolcsy ezért is szorgalmazza, hogy a multik szűkítsék profitkiszállításaikat, s csakis a kormányzat és a cégek között megalkotandó programok keretében fektessék be újra az itt megtermelt nye­reségüket a társaságok. (Napi Magyar­­ország, december 16.) Bemutatkozott a másik új minisz­ter, Rockenbauer Zoltán is. Az „úgyne­vezett kultúrharc” nagy átka a magyar szellemi életnek, mondja, de nem rin­gatja magát illúziókba, a konfliktus nem oldható fel egykönnyen, „mivel mindkét oldalról súlyos sebeket adtak és kaptak a szellemi szabadcsapatok katonái”. Tehát az SZDSZ-es (és az MSZP-s) köröknek épp olyan ütéseket kellett elszenvedniük Rockenbauer Zoltán szerint, mint a nemzeti tábor alkotóinak, holott az írott és az elektro­nikus sajtó 95 százaléka nem a konzer­vatív alkotók kezén van. S ha eltekin­tünk a szabadelvű-fideszes tábor publi­cistáitól, akkor például csak azt a már régóta ismert tényt tudjuk rögzíteni, hogy 6-7 kis boltocska, árusítóhely ki­vételével legnagyobb íróink közül szá­mosat- Szabó Dezsőt, Tormay Cécilét, Nyíró Józsefet, Wass Albertet, s a név­sort hosszan folytathatnánk - még csak be sem engednek a fővárosi és vidéki könyvesboltokba. Hát így néz ki a Ro­ckenbauer Zoltán-féle, „mindkét ol­dalról súlyos sebeket adtak és kaptak a szellemi szabadcsapatok katonái” - „aforizma” a valóságban. Sokkal közelebb visz az igazsághoz az a szintén fidesz-közeli szakértők ál­tal írt, Növekedés és globalizáció (szer­kesztő Matolcsy György) című anyag. Különösen tanulságos Árva László elemzése. 1997-ben az egész magyar gazdaság teljesítményének több mint 65 százalékát részben vagy egészben külföldi tulajdonú társaságok adták, s ez az arány a pénzügyi szolgáltatások (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents