Nyugati Magyarság, 1992 (11. évfolyam, 4-7. szám)

1992-04-01 / 4-5. szám

2. oldal Nyugati Magyarság — Hungarians of the West — Hongrois d'Occident 1992. április-május Hungarians cf me west ^ »lengreis d'Occident j Published monthly by TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC. 5582 Gatineau Ave.. #11 Montreal, P.g. H3T 1X7. Canada Phone and Fax: (514J 731-4192 Office in Hungary: 1536 Budapest. Pf. 276 Phone and Fax: 155-1515 Felelős kiadó-főszerkesztő: MIKLÚSSI ISTVÁN A szerkesztő bizottság tagjai; Ütető J. Lajos, Megyeri György, Nagy Károly, Németh Magda, Novák Gábor, Pfigki Sándor, Boy Mária, Sasa Márton, Tamási Miklós, Túri Gábor Megrendelési dijak egy évre: Kanada: $26; USA: US-$25, egyéb országok: U8-$30 (légi), MAGYARORSZÁG: 300 Ft Kéziratokat nem érzünk meg és nem kül­dünk vissza- A szükséges javítás jogát fenntartjuk A közölt írások nem feltétle­nül képviselik a szerkesztő bizottság ál­láspontját A valódi névvel aláírt cikkek­ért a mindenkori cikkírók felelősek. HIRDETÉSI DÍJSZABÁS $10.00 per column Inch Nagyvállalatok, állami szervek: $1.10 per column agate line Fizessen elő- 300 Ft -budapesti irodánk címén! Jelen és jövő A szovjet uralom összeomlása után a szovjet gazdasági élet is összeomlott. A szovjet piac, amely a mi országunk ipari és mezőgazdasági termelésének csaknem összes produktumát felvette, ma már nem működik, fizetésképtelen és óriási összeggel adósunk. Óriási veszteség érte a magyar gaz­daságot, a magyar vállalatokat az Öböl­háború miatt is. Nemcsak az exportunk akadt el, de ott lévő követeléseink is elvesztek. Kedvezőtlen volt a magyar gazdasági életre a román piac beszűkü­lése, majd a német és cseh piac fölbom­lása, most pedig gazdaságilag is kedve­zőtlen a jugoszláviai háború. Ugyanez érvényes a mezőgazdaság­ra is. Az amúgy is gazdaságtalanul ter­melő nagyüzemek nagy része csődbe jutott és eladhatatlan készletek halmo­zódtak fel. Mindehhez járul, hogy a ma­gyar élelmiszeripari termékek a nyugati élelmiszeripari szabványoknak, ezzel a nyugati piacnak nem felelnek meg. Lejárt a kárigények benyújtási ha­tárideje. Az elvett földek, házak és más vagyontárgyak visszaigénylése is igen bonyolult. Negyven év elteltével igazán semmi nincs eredeti állapotában. Ez az indoka annak, hogy csupán „vagyonje­gyet” ad tak az elvett v agyontárgyak he­lyett, amit elméletileg is eléggé korláto­zott körben lehet felhasználni. Röviden szólva: az ország jövedel­me egyre csökken. Ugyanakkor egyre nő az ország kiadása, mert törleszteni kell az ország nyugati adósságait és an­nak kamatait El kell tartani a sok mun­kanélkülit fenn kell tartani az államap­parátust az iskolákat kórházakat in­tézményeket. Ez csak úgy lehetséges, NAPI JÁRATOK SVÁJCBA KÉNYELMES CSATLAKOZÁSOKKAL BUDAPESTRE ÉS TÖBB MINT 100 MÁS CÉLÁLLOMÁSRA Hívja utazási irodáját vagy a Swissair montreáli központját a 879-9154-es telefonszámon Swissair £7 VOLS QUOTIDIENS POUR LA SUISSE. EXCELLENTES CORRESPONDANCES POUR BUDAPEST ET PLUS DE CENT AUTRES DESTINATIONS. Contactez votre agent de voyage ou Swissair ä Montréal au 879-9154 hogy egyre növekszenek az adóterhek, az árak, az élelem, a fűtés és világítás árai, — szóval az infláció. A vezető posztokon még mindig sok volt kommunista vezér ül és szédülete­sen magas jövedelmeket tesznek zseb­re. A kormány nem tud leszámolni ve­lük. A törvényhozásban, a parlament­ben pedig a pártok és képviselőik egy­mással veszekednek, elvi vitákat foly­tatnak hónapokon keresztül és késnek a fontos törvények. Az emberek rossz­kedvűek a megélhetési nehézségek mi­att. Az ország lakosságának 20%-a sza­bályosan nyomorog, 30%-a éppen, va­lahogy, i»agy lemondásokkal fenntartja magát, 3u%-a egy kicsit jobban meg­van, 20%-a pedig jó jövedelemmel ren­delkezik, sőt kialakult egy új milliomos réteg is, amely spekulációval, szeren­csés, konjunturális lehetőségekkel, fényűzően és kihívóan él. (Ezek az ará­nyok nem a Központi Statisztikai Hiva­tal adatai! — A szerk.) Nagy probléma, hogy hirtelen jött az életmódváltozás. Az emberek nem vol­tak felkészülve aromló életszínvonalra. Mindenki próbálja régebbi igényeit fenntartani, s mikor ez nem megy, jön­nek a problémák és az elkeseredés. Na­gyon jól tudta a kommunista kormány, hogy mikor kell átadni a hatalmat; jól látták, hogy mi fog következni. Most vi­szont ók a leghangosabb bírálói a kor­mánynak, de azt elfelejtik, hogy ezt a helyzetet éppen nekik köszönhetjük. Óriási mértékben nő a bűnözés, a rablások, betörések száma. Sajnos, ez jellemző az összes volt szocialista or­szágra is, s most nagy izgalomban va­gyunk, hogy mi lesz a korábbi Szovjet­unióban, hiszen mindenütt erősödnek a nacionalista villongások: minden nép ellenséget keres a másik népben. Naponta könnyezve nézzük a televí­zióban a jugoszláviai híradásokat, a föl­dig lerombolt falvakat, a rengeteg ártat­lan ember halálát. Sok a menekült Ma­gyarországon. Száz és százezrek lakás nélkül, élelem nélkül, munka nélkül. Mindenki gyászol valakit és még azt sem tudja, hogy halottai hol vannak el­temetve. A világ tétlenül nézi és nem képes megállítani azésztelen pusztítást. A magyar miniszterelnök aláírta az új ukrán és orosz önálló köztársasággal az államszerződést Most ismerték el az oroszok, hogy az 1956-os beavatkozá­suk törvénytelen volt. Ezért megkövet­ték a magyar népet. Az új Ukrán Köztár­saság teljes jogot (autonómiát) adott a kárpátaljai magyar régiónak és ez igen örvendetes. De nem ilyen a szerbiai, szlovákiaiés erdélyi magyarság helyze­te. A szlovákok is önállósulni akarnak a csehektől és egy fasiszta jellegű államot akarnak létrehozni a magyarság elnyo­másával. Még az is elképzelhető, hogy polgárháború tör ki közöttük. Ez annyi­ra közel áll, hogy az osztrákok sürgősen újjászervezik hadseregüket. De sajnáljuk a Szovjetunió népeit is. Csodáltuk azt a bátorságot, ahogyan ki­álltak a kommuniuzmus ellen és köve­telték a demokráciát A nagy moszkvai és szentpétervári tömegmegmozdulá­sok történelmileg is igen nagy hatásúak voltak. Félő azonban, hogy a várható éhínség kedvezőtlen hatással lesz az ed­digi örömteljes politikai folyamatokra. Ha most a Nyugat, és főleg Amerika, nem segít a nagy, eladatlan élelmiszer­készleteivel az oroszoknak, akkor újabb katasztrófa elé nézhet a világ. Visszatérve a magyar gazdasági helyzetre, a lényeg a következő: a Ká­dár-rendszerben már elkezdődött a gaz­dasági visszaesés és az életszínvonal csökkenése. Az állam ezen úgy akart se­gíteni, hogy támogatta a veszteséges vállalatokat, állami támogatással tették elfogadhatóvá az árakat és az életkörül­ményeket. Ez ment egy darabig, s köz­ben csodákban bíztak a vezetők. Cso­dák nincsenek, s be kellett látniok, hogy a gazdasági élet reformálását nem lehet tovább halogatni. A kommunista veze­tők nagyon jól tudták, hogy a vesztesé­ges vállalatokat be kell zárni, a fölösle­ges munkaerőt el kell bocsátani, meg kell szüntetni az ártámogatásokat Ezt nem merték megtenni, mert féltek a kö­vetkezményektől, egy újabb forrada­lomtól. Inkább szépen, elegánsan átad­ták a hatalmat Ha a rendszer erős gaz­dasági alapokon állt volna, csupán ideo­lógiai meggondolásból soha nem adták volna át hatalmukat A fájdalmas és ke­serves műtétet végül is a mostani kor­mánynak kell elvégeznie. Szakértők még 1992-re is katasztrofális helyzetet jósolnak. Ezután várható, hogy abba­marad a hanyatlás és remélhető valami szerényebb fejlődés. Most a jelszó: minden állami tulaj­dont magánkézbe kell adni, „privatizál­ni kell”. A mezőgazdaságban a kolhoz­típusú szövetkezeteket a magántulaj­don alapján kell újjászervezni. A va­gyont „nevesíteni” kell, azaz a tagok tu­lajdonába kell adni. Hogy a mezőgazdasági szövetkeze­tek tönkrementek, annak oka az, hogy a pártállam minden olyan deficitet, amit az erősen és esztelenül felduzzasztott ipar produkált, a mezőgazdasággal akarta megfizettetni. Egyre drágábban kaptuk az anyagokat, a gépeket, emel­ték az adókat, nekünk pedig ezt egyre nagyobb termésekkel kellett pótolnunk. Ma Magyarországon mindenki kereskedik, s két hőnap alatt meg is akar A Nyugati Magyarság vállal mindenféle szedési/nyomtatási munkát! Gyors, olcsó, komplett könyvkiadás! Magyar, angol, német, francia nyelven! hirdetési díjszabás Alapdíj: 1.000 Ft/cm/hasáb Minimális hirdetési méret: 3 cm/hasáb = 18 cm2 (négyhasábos oldalt alapul véve) 1/8 oldal - 20.000 Ft 1/4 oldal = 35.000 Ft 1/2 oldal = 65.000 Ft 1/1 oldal = 120.000 Ft Hirdetésfelvétel magyarországi képviseletünknél: 1536 Budapest, Pf. 276, telefon és fax: 155-1515, vagy közvetlenül montreáli irodánkban: telefon és fax: (514) 731 -4192 A világ minden részében jelen vagyunk! gazdagodni. Ugyanakkor az új értékek termelése lassú. Szinte minden utcában van már borozó, divatáru kereskedés, élelmiszerüzlet — még a falvakban is. A városokban már egymásba érnek a magánvállalkozások: pincékben, gará­zsokban, bódékban, mindeki árusít. Lengyelek, románok, oroszok tízezré­vel jönnek naponta Magyarországra, árulják portékáikat.. Innen főleg élelmi­szereket visznekhaza, amiket otthon fe­ketén és jó drágán adnak el. Általános azonban apénzhiány. A fizetőképes ke­reslet egyre csökken, a kínálat növek­szik. Ebből következik, hogy tömege­sen mennek tönkre a vállalkozók és lép­nek helyükbe újak. Ugyanakkor min­denki tartozik mindenkinek. A cégek 70%-a fizetésképtelen. Adót sem fizet­nek, az állam bevétele csökken—s ez a helyzet újabb, inflációs kényszermeg­oldásokat szül. Sok külföldi üzletember vállalkozik magyar partnerrel, vagy akár az állam­mal. Sok esetben becsapják a tapaszta­latlan magyar partnert: meglépnek az üzletből és hátrahagyják a csődöt. Nagy hiba, hogy a magyar adó- és bankrend­szer sem támogatja a magyar vállalko­zásokat, éppen ellenkezőleg: abürokrá­­ciával karöltve éppen nehezíti a vállal­kozók helyzetét Győrött már minden utcában van bank: fényűző irodákkal, modem számítógépekkel. De egy egy­szerű bankügylet lebonyolítása hat napig tart. Ugyanehhez Németország­ban vagy Ausztriában néhány óra ele­gendő. Á kamat óriási. Az új jelszó: irány Európa. De hogy ez mit jelent a valóságban és milyen áldozatokat kell azért hozni, hogy ter­mékeinket Európa befogadja, az még a jövő kérdése. Kétségtelen, hogy ez a jö­vő, de csodákra és gyors változásokra nem lehet számítani. Ugyanakkor öm­lik be Nyugatról sok nem kívánatos do­log, pl. a bűnözés, az erőszak-kultusz a filmeken, a sajtóban. A magyar nyelvészek és politikusok joggal fel vannak háborodva azon, hogy Szlovákiában, Romániában nem enge­dik a magyar nyelv használatát Itthon senki sem tiltja, de ha bemegyek a vá­rosba, szinte angolul kell tudnom, hogy a sok cég nevét és áruját megértsem. Mindezek mellett felélénkült a val­lásos nevelés iránti igény is. Nagy a paphiány. Most futószalagon gyártják a fiatal hittanárokat minden vallásnál. Próbálnak az egyházak is talpraállni, de nehezen megy az egyházi javak, épüle­tek visszaadása. Élénk az ökumenikus mozgalom, szűnőben a keresztény val­lások közötti ellentétek. Ugyanakkor ellentétek keletkeznek az egyházakon belül a fiatal és öreg papok eltérő néze­tei miatt Sajnos, az idősebb generáció a harmincas évek vallási nézeteit képvi­seli, ezeket viszont a felvilágosult ifjú­ság nem fogadja el. P.P. ny. oki. gazda Szerkesztőségi közlemény Olvasóink és munkatársaink szíves megértését kérjük! Sajnos — nehe­zen szűnő — technikai akadályok miatt ismét összevont számmal je­lentkezünk és rendszeres havi meg­jelenésre csak szeptembertől van ki­látás. A nyár folyamán még igyek­szünk legalább két számmal (június, július-augusztus) kijönni. Olvasóink előfizetését ennek megfelelően meg­hosszabbítjuk. f ——-x Kedves Olvasónk! Kérjük, hívja fel barátai, munkatársai figyelmét is a Nyugati Magyarságra! A lap Magyarországon kapható az újságárusoknál. Keresse, kérje, ajánlja! Hirdessen a Nyugati Magyarság hasábjain a hazalátogató honfitársak számára! Kérje hirdetési díjszabásunkat!

Next

/
Thumbnails
Contents