Nyugati Magyarság, 1990 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1990-01-01 / 1-2. szám

RETURN ADDRESS: 5582 Gatineau Ave., #11 Montreal, gué. H3T 1X7 Canada NYUGATI MAGYARSÁG Hungarians cf the West - Hengrcis d’Gccident IX. évfolyam, 1-2. szám 1990. január-február A DEMOKRATIKUS ÉS NEMZETI SZELLEMŰ NYUGATI MAGYARSÁG LAPJA Ára: Kan. $2.50, US-$2.00 Van-e antiszemitizmus Magyarországon? A választások elé Szeretettel köszöntjük Nt. Tőkés Lászlót Amerikában és Kanadában! Március 15-e után, ha nem is ha­sonló súllyal, de március 25-e is meg­­örökítődik a magyar történelemben. E napon tartják mintegy 44 év után az első szabad parlamenti választá­sokat Magyarországon. E választás alapján fog megalakulni az ország legitim demokratikus kormánya, mely átveszi az ország vezetését a Kádár-korszak utolsó relikviáját je­lentő ügyvivő kormánytól. Ha nem ismernénk a Magyaror­szágon uralkodó közhangulatot, jog­gal feltételezhetnénk, hogy az ország eufóriában úszik, de legalábbis a bi­zakodás fényében sütkérezik. Küszö­bön áll az 1956-os forradalommegké­sett, de teljes győzelme, az ország függetlenségének és szabadságának kivívása. A haladás vonata, melyről Magyarország a barbár szovjet meg­szállás következtében lemaradt, leg­alábbis lelassít, hogy a magyarság ügyesen felkapaszkodhassék. A Magyarországra látogató azon­ban eufóriának nyomát sem találja. Kedvetlenség, közöny és cinizmus uralkodik országszerte. A megtorlás legsötétebb esztendei, 1957—58 óta nem volt ilyen nyomott az ország hangulata. Meglehetősen jellemző a napokban a New York Times-ban megjelent interjú egy budapesti mun­káscsaláddal. A családfő, miután el­panaszolta a rohamos árdrágulás, in­fláció, csökkenő életszínvonal keser­veit, ugyanazon lélegzettel kijelen­tette, hogy a politika, „az egy link­­ség”, és ő bizony nem fog elmenni szavazni március 25-én. Errefelé alig van olyan amerikai munkás, akit gazdasági helyzetének gyors romlása ne küldene a szavazó­­fülkébe. De még ha lustaságból nem is szavazna, a gazdasági helyzet és a választójog eszközeinek összefüggé­se kristálytiszta lenne számára. Ez a szegény magyar viszont még büszke is a korlátolt állásfoglalására. Öntu­datosan vágja oda az amerikai tudó­sítónak, hogy „őt bizony nem fogják elbolondítani szavazni”. Ilyen szel­lemi-politikai szintre süllyesztette a magyar nép egy részét ez a bizonyos 40 esztendő. Hol vannak azok a hiteles pártok és vezetők, akik vállon tudják ragad­ni az ilyen embereket és a képükbe mondani: „Jól van, ne menj el sza­vazni, ha nem akarsz, de utána, ha nem tetszik valami, fogd be a szád, mert csak azt kapod, amit megérde­melsz.”? Ilyen pártok, ilyen vezetők csak lassacskán és elvétve tűnnek fel a politikai színtéren. A pártok gyengesége részben ere­detükben rejlik. Bár a Magyar De­mokrata Fórum (MDF) és a Szabad Demokraták Szövetsége (SzDSz) ve­télkedése nem mindig a legideáli­sabb eszközökkel folyik, ez a két párt legalább a mai társadalmi és politi­kai viszonyok terméke, a ma kérdé­seit célozza meg, a jelen aktivistáit gyűjti össze. A pártok fontossági sorrendjében a második bolyban az ún. történelmi pártokat találjuk. Ezek problémája az, hogy előbb jött a cégtábla és csak utána a szubsz tánc i a, már ahol a szub­­sztancia egyáltalán megérkezett. Azok a politikai, társadalmi, gazda­sági viszonyok, melyek megszülték e pártokat, régen eltűntek, mert ezt a politikai tájat a szovjet bulldózerek 40 éven át keresztül-kasul tarolták, így e pártok újjáélesztése vagy még élő, de elaggott volt vezetőik nosz­talgia-utazása volt, vagy fiatal op­portunisták kísérlete, hogy megfele­lő eszközt találjanak ambícióikhoz. A konfliktus előrelátható volt: a fia­tal ragadozók rövidesen igyekeztek kimami az agg bikákat, és ez soroza­tos pártszakadások után jórészt sike­rült is. Bár ez az általánosítás nem minden esetben igazságos, kétségte­lenül tükrözi a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt legújabb kori történetét és választ ad arra is, miért rekedt meg ez a két párt az átlátszó demagógiánál józan, reális progra­mok helyett. A Magyar Szocialista Párt (MSzP), a jelenleg (alig) kormányzó utódpárt megint egy másik problé­mával küzd. Ez a párt eredeti profil­ját korábbi tagságának jó részével együtt elhagyta, határozott új profilt viszont képtelen volt találni egy olyan korban, mint az elmúlt hat hónap, amikor újonnan született forradalmi ötletek néhány hét alatt elvesztették fényüket, ortodoxiává dohosodtak. Az MSzP hanyatlása egyrészt félig sikerült októberi átalakulásának tud­ható be, melyről a Nyugati Magyar­ság legutóbbi számában szóltunk. A másik ok a szélsőséges uszító kam­pány, mely a volt kommunisták ellen indult meg, ironikus módon főleg a­­zok ellen, akik a Kádár-évek langyos reformkorában a legnagyobb kocká­zatot vállalták, a leginkább kiálltak egy, a nemzet igazi érdekeit tükröző politika megvalósítása mellett. Az iróniát tetézi, hogy ez az uszítás elsősorban abból a táborból jön, az SzDSz soraiból, melyet körülleng a doktrinér balosság, a kommunista előélet illata. Köztudott persze, hogy mindig a későn megtértekből lesznek a legvadabb inkvizitorok. Csatlakoz­tak a kórushoz a „történelmi pártok” egyes képviselői is, itt is főleg azok, akiknek bolsevik vaj van a fején, de magukat korábban tehetség vagy al­kalom híján kevéssé exponálták. Ma tehát érdem az, ha valaki „nem csinált semmit”, de bűn az, ha valaki, mint például Pozsgay Imre, T abajdi Csaba, Szokai Imre, Szűrös Mátyás és má­sok, a volt rendszer alatt nyert hiva­talát arra használta, hogy a magyar nép igazi érdekei védelmében lépjen fel bátran, és többnyire nem kis te­hetséggel. Az országban tehát egy kontrol­lált káosz van, hiányzik a kormány­zóképes hatalom, bár a politikai kul­túra viszonylagos érettségére vall, hogy az anarchiát elkerülendő, min­denki azt színleli, hogy ilyen hata­lom létezik. Innen, a túlsó partról is jól látható azonban, hogy milyen kárt okozott az országnak, amit a novem­beri referendum felelőtlen kierősza­kolása, a köztársaságielnök-válasz­­tás megtorpedózása okozott. Két nagy krízisnek voltunk tanúi november óta Magyarország közvet­len szomszédságában: a csehszlová­kiai átalakulásnak és a romániai vé­res felkelésnek. E két esemény nem­csak azért döntő fontosságú Magyar­­ország számára, mert szomszédjait érinti, hanem mert a két ország több mint hárommillió magyar otthona, akiknek sorsa kulcsfontosságú kér­dése az összmagyarságnak. Dicsére­tére váljék az ügyvivő kormánynak, hogy a körülményekhez képest ügyességgel, tapintattal és érzékeny­séggel irányította az ország diplomá­ciáját e két eseménnyel kapcsolat­ban; árnyékát azonban nem tudta át­lépni, töredékes legitimációja megle­hetős passzivitásra kényszerítette. A novemberi népszavazás pontosan at­tól fosztotta meg az országot, amire egy nemzetközi krízisben a leginkább szüksége van: egy elismert, demok­ratikusan választott jói látható, legi­tim vezetőtől, aki teljes autoritással léphet a világ elé a magyar nép érde­keinek képviseletében. Most, ami­kor Romániában magyargyűlölő, fa­­sisztoid jelenségek és tüntetések van­nak, és amikor a csehszlovák vezetők is láthatólag azon törik a fejüket, hogy mi az az abszolút minimális en­gedmény, amivel a magyar kisebbség szemét ki lehet szúrni, akkor arra a novemberben elsikkadt köztársasági elnökre bizony nagy szükség volna. íme, Vaclav Havel már beszélhe­tett az amerikai kongresszus együt­tes üléséhez és látogatása diadalét volt nemcsak személyére nézve, ha­nem az új csehszlovák állam számá­ra is. Nem is az volt indokolatlan, de számunkra, amerikai magyarok szá­mára, akik arra gondoltunk, hogy a radikális magyar fordulat másfél év­vel megelőzte a prágait, ez keserű ízt hagyott hátra. Havel megválasztása egyébként új fényt vet az őszi dema­gógia tisztességtelenségére és ciniz­musára. Emlékszünk, az egyik leg­főbb érv az elnökválasztás elhalasz­tására az volt, hogy nincs a jelöltek­nek egyenlő esélyük. Mintha a de­mokráciának ilyen szabálya vagy kö­vetelménye egyáltalán létezne! Fel­vetődik a kérdés: Vaclav Havellel szemben kinek volt egyenlő esélye? Kinek volt egyáltalán bármilyen esé­lye? És kinek lesz bármilyen esélye vele szemben, ha ez évben indul az újraválasztáson? Megkérdőjelezheti ez megválasztásának jogszerűségét, indokoltságát? Vagy talán az egyenlő esély követelése éppolyan humbug volt, mint az egész referendum? Hogy a magyar politikai fejlődést sikerült legalább egy időre kátyúba ragasztani, az tükröződik az ameri­kai sajtó és politikai élet érdeklődé­sében is. Csaknem másfél éven át, 1988 májusától Magyarország az (Folytatás a 4. oldalon) Tőkés László márciusban kéthetes látogató körúton ta­lálkozik az Egyesült Államok és Kanada vezetőivel. Jelenle­gi tervek szerint George Bush elnök és Lawrence Eaglebur­­ger külügyminiszterhelyettes fogadja a temesvári magyar református lelkészt, aki wa­shingtoni tartózkodása során előreláthatólag eleget tesz a National Press Club meghívá­sának, imával nyitja meg a kongresszus egyik ülésszakát és beszámolót tart a 185 tagú kongresszusi Human Rights Caucusnak. Kanadában Brian Mulro­­ney miniszterelnök, valamint Joe Clark külügyminiszter, a kanadai parlament és a kana­dai sajtó képviselői hívták meg beszámolókra, tájékoztatókra. Számos egyházi és egyetemi találkozó, kulturális és ember­jogi szervezet meglátogatása, sajtókonferencia szerepel a körút további terveiben. Tőkés László látogató kör­útját a New York-i székhelyű Hungarian Human Rights Foundation szervezi. Tőkés Lászlónak a romá­niai diktatúrával szembeni hősies ellenállása volt 1989. de­cember közepén az az elsőszik­ra, amely az év végére az egész országot felszabító forradal­mat kirobbantotta. Az életve­szélyt is vállalva, emberséget hirdetve és követelve lépett fel az elnyomott két és fél millió­nyi romániai magyarság védel­mében, az ország minden nem­zetisége, egyháza, lakosa sza­badságáért. Ma Tőkés László a Romá­niát ideiglenesen kormányzó Nemzeti Megmentési Front Tanácsának tagja. 1952. április 1-én született Kolozsvárott. Középiskolai és teológiai tanulmányait is ott végezte el, majd 1977-ben se­gédlelkész lett Brassóban és missziós munkát végzett a hét­falusi csángóknál. 1979-ben a Princeton egyetem (New Jer­sey, USA) által neki felajánlott ösztöndíjat püspöke nem en­gedte elfogadni. 1981-től 1984- ig Désen szolgált. Kétévi kényszerű munka­­nélküliség után 1986 óta a mintegy hétezer lelket számlá­ló temesvári református gyü­lekezet segédlelkésze. „A re­formátus egyház története Ro­mániában, azaz Erdélyben” cí­mű tanulmánya 1987-ben je­lent meg a magyarországi Con­­fessió című folyóiratban. 1985-ben házasodott, Máté fiuk 3 éves, felesége, Edit most várja második gyermeküket. (HHRF)

Next

/
Thumbnails
Contents