Nyugati Magyarság, 1988 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-01 / 1-2. szám

■ I 2. oldal Nyugati Magyarság — Hungarians of the West 1988. január február £ NYUSAn MAGYARSÁG ingarlans of the west Published monthly by the TRANSATLANTIC PUBLICATIONS, INC 3400 Ellendale Ave. #228 Montreal, P.Q., Canada H3S 1W9 Phone (514) 731-4192 Felelős kiadó-főszerkesztő: MKLÓSSI ISTVÁN H. főszerkesztő: NAGY KÁROLY A szerkesztő bizottság tagjai: Éltető J. Lajos, Györgyey Klára, Hámos László, Miklóssi István, Nagy Károly, Püski Sándor, Sass Márton, Tamási Miklós Előfizetési díjak egy évre: Kanada: $20; USA: US-S17, egyéb országok: US-S25 (légiposta) Kéziratokat nem őrzilnk meg és nem küldünk vissza. A szükséges javítás jogát fenntartjuk. Az újságban megjelent írások nem feltétlenül képviselik a szerkesztő bizottság álláispontját. A valódi névvel aláírt cikkekért a mindenkori cikkírók felelősek. Híreink, cikkeink utánközölhetők ^ lapunk nevének feltüntetésével! NYILATKOZAT Emlékeztetni szeretném az itt egybegyűl­teket, a magyar állam jelenlevő képviselőit is, arra, hogy Magyarország hajdan, a 2. vi­lágháború után, nagy erőfeszítések árán vál­lalta a görög menekültek ezreit, gyerekeket, árvákat is, akiket saját vagy szüleik politikai állásfoglalása miatt üldöztek hazájukban. Ez olyan időben volt még, amikor Magyaror­szágnak igazán nem volt miből segítséget nyújtania az idemenekülőknek, hisz Magyar­­ország maga is segítségre szorult volna. Me­nedékjogot azonban a későbbiekben is nyúj­tott az ország sokaknak, s példás dolog, hogy a magyar alkotmány a politikai menedékjog megadását az azt indokolt esetekben kérők­nek garantálja. Ma viszont, amikor magyarok és nem­magyarok, vüágszerte ismert és elítélt politi­kai üldöztetés következményeként ezrével hagyják el a szomszédos Romániát, Magyar­­ország vezető pártja, a magyar állam, a ma­gyar társadalom — egyedi, sub rosa elinté­zett esetektől eltekintve — elzárkózik ezek­nek a politikai menekülteknek a megsegíté­sétől, sőt, tudtommal, még abban is gátolja e­­zek zömét, hogy máshol keressenek menedé­ket. Jóllehet mindnyájan tudjuk, hogy az er­délyi kisebbség kérdése sokrétű, komplikált kérdés, válasz nélkül marad, miért nem lehet a Romániából érkezőket legalább abban az elbírálásban s fogadtatásban részesíteni, mint ami a nem-szocialista világból politikai okokból ide menekülő és rövidebb vagy tar­­tósabb letelepülést kérő külföldieknek alkot­mányos alapokon kijár. Mivel ebben a kér­désben a magyar vezetőség sem cselekedni, sem nyilatkozni nem akar, vagy nem mer, ne­héz elhárítani róla azt az itthon, de külföldön is egyre gyakrabban hallható vádat, hogy — a nagyon szép Erdély története kiadása dacá­ra — a vezetőség ez ügyben impotens, harc­­képtelen, s hogy ezt nem képes a nyilvános­ság előtt bevallani; ennél rosszabbra hadd ne is merjünk gondolni. Ami ma Romániában történik, az már nemcsak magyar ügy: űtalános emberi ügy is. A magyar vezetőség ritka alkalmat mu­laszt el, ha ebben a helyzetben, amikor a ma­gyar érdek egybeesik általános humanista ér­dekekkel, nem mer nyíltan fellépni, s erejé­hez mérten pozitívan cselekedni. Éltető J. Lajos a Magyarok Világszövetsége Elnökségének tagja (Elhangzott az Anyanyelvi Konferencia védnök­­ségi ülésén, Sárospatakon, 1987. aug. 12-én.) A MAGYAR KÖZVÉLEMÉNY NYOMÁSÁNAK EREDMÉNYE? HATÁRCZCTT ÁLLÁSPCNT: „A határainkon kívül élő magyar nemzetiség a magyar nemzet része” Az 1988. jan. 26-i magyarországi lapok részletesen ismertették Szűrös Mátyás a Rádiónapló jan. 25-i adásában a hallga­tóknak a nemzetközi helyzet alakulásá­val és a magyar külpolitika törekvéseivel kapcsolatos kérdéseire adott válaszát A romániai magyar kisebbség helyzetét érintő kérdéscsoportról kijelentette: „Ez kényes és bonyolult kérdés. Mi bajt keverni nem akarunk, inkább segítő szán­dékkal szólunk róla. Az elmúl t három eszten­dőre visszatekintve egyértelművé válik a kö­vetkeztetés: korlátozott eszközeinket is fi­gyelembe véve, a magyar politika elhatáro­zott törekvése volt és maradt, hogy a hatá­rainkon túli magyarok sorsáért elvszerűen, következetesen föllépjen. Egyértelműen le kell szögeznünk, hogy a határainkon kívül élő magyar nemzetiség, főleg a Kárpát-me­dencében élő magyarság a magyar nemzet részét képezi. Ezért joggal elvárják, hogy Magyarország minden körülmények között felelősséget érezzen értük is, kellő határo­zottsággal szóvá tegye hátrányos megkülön­böztetésüket, s nemzetközi kapcsolatai alakí­tásában tekintettel legyen rájuk, érvényesítse az ő érdekeiket is. E törekvést fejezik ki a nemzetiségek jogainak szavatolásáért tett kezdeményezéseink a különböző nemzetkö­zi fórumokon. Ez a szándék valósul meg a Ju­goszláviával, a Csehszlovákiával, a Szovjet­unióval és az Ausztriával kialakított nemze­tiségi együttműködésben is. Románia esetében is tudatosítani akarjuk szándékaink tisztességes voltát—folytatta a KB titkára, majd nagy írónk. Sütő András gondolatát idézte: egy nemzetiség fejlődése, fennmaradása csak akkor van biztosítva, ha egyéni, állampolgári jogokon túlmenően kollektív jogai is vannak... Ha létrehozhatja saját művelődési szervezeteit és azokat saját nemzeti kultúrájával tölti ki. Ugyanúgy, mint a nemzet, amelynek államkeretében él a szó­ban forgó nemzetiség. Ha iskolai hálózat az óvodától az egyetemig anyanyelvén bizto­sított Ha anyanyelvének — nemzeti nyel­vének — használata a magánéleten túl a köz­életben is lehetséges, szóban és írásban egy­aránt Ha államilag történik gondoskodás arról, hogy alkotmányosan meghirdetett jo­gokat helyi szubjektív értelmezések el ne ferdítsenek. Ha biztosítva van a nemzetiség normális kapcsolata saját nemzetével, annak művelődési és tudományos életével. Ha va­lóban híd szerepet tölthet be saját államának nemzete és ama nemzet között, amelyhez et­nikailag tartozik. Az anyanemzet számára elemi követel­mény, hogy e felsorolt jogok és feltételek megteremtéséért kétoldalú csatornákon — a magyarság egészének bevonásával — a leg­határozottabban fellépjen. Bármilyen alapta­lan vádaskodások fogalmazódjanak meg, egyebek között a belügyekbe való beavatko­zásról, barátaink és partnereink egyaránt tud­ják, hogy hazánk tiszteletben tartja a nemzet­közi dokumentumokban is rögzített realitá­sokat. Szocialista elveink és nyíltságunk okán szívós következetességgel kell tevé­kenykednünk azért, hogy a magyarság részét képező magyar nemzetiségűek egyenrangú­an vehessenek részt annak az országnak a felvirágoztatásában, amelynek állampolgá­rai. A román politika ebben ma még igazán nem kíván partner lenni, ezt tapasztaljuk. Hogy ez másként legyen, s a magyar-román viszonyban is előre tudjunk lépni, nem kí­vánjuk semmilyen, a kétoldalú kapcsolato­kon kívül eső tényező .közbenjárását’ igény­be venni. Igénybe vesszük azonban mind­azon politikai, gazdasági, kulturális, tájékoz­tatási lehetőségeinket, amelyek kizárólago­san a Magyar Népköztársaság szuverenitása alá tartoznak.” A menekültekre vonatkozó kérdésre vá­laszolva Szűrös Mátyás elmondta, hogy „a politikai okokból menekültek helyzetét ren­dező általános érvényű magyar jogszabály nincs. Eddig elégségesnek tűnt, hogy a bel­ügyminiszter egyedileg bírálja el a kérvényt. Az utóbbi időben zömmel magyar nemzeti­ségű külföldi állampolgárok növekvő mér­tékben kérik hatóságaink engedélyét, hogy ideiglenes jelleggel törvényesen nálunk ma­radhassanak. Eljárásuk természetes, hiszen a magyarságukban sértett emberek ugyan ki máshoz fordulhatnának, mint a Magyar Nép­­köztársasághoz. Magyarország pedig erköl­csi, politikai és emberi jogi értelemben fele­lősséget érez és visel a határain túl élő ma­gyarokért. Humanista, szocialista elveink, valamint a határainkon kívül élő magyar nemzeti­séggel kapcsolatos állásfoglalásaink hitele olyan megoldás kialakítását teszi szükséges­sé, amely megfelel érdekeinknek, megnyug­tató az érintettek számára, és melyet szuve­rén módon tudunk érvényesíteni. Ez nem vo­natkozik azonban a hazájukat megélhetési okok miatt elhagyni szándékozókra, és a Ma­gyarországra illegálisan érkezőkre. Az ilyen esetekben változatlanul tartanunk kell ma­gunkat a kétoldalú megállapodásokban rög­zített kötelezettségeinkhez és bizonyos nem­zetközi normákhoz. Állami szerveink az utóbbi időben e szellemben intenzíven dol­goznak a megfelelő jogi és egyéb feltételek kialakításán, de addig az ideiglenesen ha­zánkban tartózkodókkal szemben nem kí­vánunk hatóságilag fellépni.” A KB titkára cáfolta azokat a híreket, hogy 200-nál több romániai magyart kitolon­coltak volna. „Hazánk érdekei azonban azt diktálják — fűzte hozzá —, hogy a magyar nemzetiség, beleértve annak értelmiségét, a velük együtt élő más nemzetek fiaival ősei földjén maradjon, ne települjön át, és főként ne szóródjék szét a világban. Feladatuk az le­het, hogy az anyanemzet és más népek hatá­rozott támogatását maguk mögött tudva, erő­sítsék magyarságuk tudatát szűkebb közös­ségükben, ha kell, felemeljék szavukat a jog­sértések ellen, hogy a magyar nemzetiség ön­maga lehessen.” Tízezerre emelkedhet a magyar munkanélküliek száma December 15-én Miskolcon, 28-án Ózdon alakítottak a SzOT (Szakszerve­zetek Országos Tanácsa) engedélyével „Munkanélküliek Szakszervezeti Cso­­portjá”-t. Az új szervezetek anyagi és munkaközvetítési támogatást nyújta­nak, tagsági díjuk havi 3 Forint. Med­­gyessy Péter korábbi pénzügyminiszter decemberi parlamenti beszéde szerint Magyarország munkanélkülijeinek szá­ma a közeljövőben 10.000-re emelked­het (Január 12. — AP hírügynökség) A bányászok kérdeznek... „A Mecseki Szénbányák dol­gozói” aláírással levelet kapott Berecz János, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára, amelyben több kérdésre kérnek választ. (Részletek kommentár nélkül) —Ahetedikötéves terv az infláció vissza­szorítását tűzte ki céljául, ezzel szemben az ár­emelkedések egyre nőnek! Hogyan oldják fel ezt az ellentmondást? — Az infláció és az életszínvonal nem függ össze. Az infláció persze nem kellemes, de lehet mellette jól élni. Úgy tűnik, egyelőre nem tudjuk kiküszöbölni. Mindenesetre kor­látok között tartjuk. — A munkában megfáradt öregeket miért tekinti a párt ellenségnek, miért devalválják a nyugdíjakat, több millió embert nyomorba döntve? Nem szégyelli magát a vezetés? — Kétségtelen, hogy a nyugdíjak reálér­téke csökkent, ez azonban nem a párt dönté­seivel volt és van összefüggésben! Sokkal inkább abból fakad, hogy alacsony a gazda­sági munkánk hatékonysága, azaz nem állí­tottuk elő azokat a javakat, amelyekből az ed­digieknél többet tudnánk a nyugdíjasoknak juttatni. — Költségvetési hiányra panaszkodunk, közben indokolatlanul nagy párt- és állam­­apparátust tartanak fenn a dolgozók életszín­vonalának terhére! Semmi szükség «munkás­őrségre és a túlméretezett hadseregre, mely nem termel, csak fogyaszt. Miért nem rendez­nek nemzetközi ellenőrzés mellett népszava­zást, hogy megtudják a nép valódi vélemé­nyét a pénzpocsékolásról? — Ahhoz nem kell népszavazást rendez­ni, hogy tudjuk: a pénzpocsékolás hiba. Az a felismerés sem új, hogy a szükségesnél való­színűleg nagyobb a párt- és államapparátus. Az úgynevezett „nem termelő területek” mindegyikén — a párt határozata nyomán! —folyik az átszervezés, ésszerűsítés. A párt­apparátusban is. —Miért szegényednek el sorra a szocial­ista országok, miközben az el nem kötelezett Ausztria és Finnország egyre gazdagabb lesz? — A szocialista országok többsége elma­radott gazdaságot örökölt, s az új rendszer valóban gyorsító hatással volt ezeknek az or­szágoknak a gazdasági fejlődésére. Ez a gyorsító hatás az utóbbi esztendőkben lefé­keződött, ami részben annak tudható be, hogy a szocializmussal kapcsolatos felfogá­sunk túlzottan merev volt, nem aknázta ki, nem mozgósította eléggé a rendelkezésre ál­ló emberi és anyagi erőfonásokat. — Ha a párt és a kormány olyan biztos, hogy élvezi a nép bizalmát, miért nem ren­deznek nemzetközi ellenőrzés mellett szabad választásokat? — A mi választási rendszerünk egyike a legdemokratikusabbaknak. Bárki fölkerül­het a jelölőlistára, akit a jelölőgyűléseken résztvevők több mint fele erre alkalmasnak tart, s a gyűlések bármely résztvevője tehet ilyen javaslatot. Szabad egy olyan pártra, amely egy ilyen választási rendszert párt­fogol, azt mondani, hogy tart az emberek íté­letétől? (Dunántúli Napló, 1987. szept 12.) Boldog Új Évet kívánunk a Nyugati Magyarság olvasóinak! ÖSEF LA BRASSERIE .1

Next

/
Thumbnails
Contents