Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 222-247. szám)

1932-10-13 / 232. szám

4 JAÍRYIBJSK. 1932. október 13. váry Pál határozati javastatát. OKoiüc&ányt Lajos a fagykár fipi­csönöket teszi szóvá. Megrázó sza­vakkal ecseteli a gazdaközönség súlyos helyzetét és azt a hozzá nem értést és nemtörődömséget, amely­iyel k bajbajutott gazdákat segí­tették. Még ma is a harminckét pengős buzaaíapon számított adó­kat fizetik, amikor hat pengőt kap­nak a terményért. Mindenek mel­lett azonban legsúlyosabb a fagy­kárkölcsön, amelyet hátrálékos ka­mataival együtt egyszerűen töröl­ni kellene, mert ebben, a legtöbbet szenvedett vármegyében már kibír­hatatlan a gazdák helyzete. A tárgysorozat ezen pontjához még Bogdán Ferenc szói hozzá" 1 akt azt a kérdést teszi fel, hogy kinek fizeti' a gazda a fiagykárköi­csön horribilis kamatait, amikor az Altruista Bank és az OKH mindig arra hivatkoznak, hogy ők csak a legminimálisabb kezelési költsé­get számítják. A közgyűlés ezután rátért a tárgysorozat többi pontjának fel­dolgozására. Levágta a kezét, hogy se lehessen többé „kezes" Kü'öinös eset történt az olasz Gavardo városkában. Giuseppe Mazza'oiu Tö'dmiveiő egy eszten­dővei 'ezelőtt több váltót irt alá> mint kezes egy barátja részére. Ez a barátja azonban a váltókat nem tudta kifizetni és így a bank, amely a váltókat leszámítolta. Mazzolini elten fordult. A föld­mivelő az első két váltót még csak kifizette barátja helyett, de amikor most piár a harmadik ötszázlirás váltó' kifizetésére került a sor, any­jiyira elkeseredett, hogy miután te­henét eladva, beváltotta váltóját a bankba, hazament lakására^ fel­kapott egy baltát és egyetlen ütés­sel levágta jobbkezét, azután ájul­tan esett össze. Az Idei termésű mustok irányárai A Tiszántúli .Mezőgazdasági Ka­mara szőlő és borgazdasági" bizott­sága, október hó 9-én tartott ülé sében foglalkozott a mustárak ala­kulásának kérdésével's ennek so­rán fhegáhapitván azt, hogy " az óbor készletek országszerte, — de különösen a Tiszántúlon -— mini­málisak, továbbá, hogy az idei must termés, ha minőségileg igen kiváló is, mennyiségben azonban mélyen alatta maiad a normális évek termésének, — az iránt tett előterjesztést a kamara elnöksé­gének, hogy a Tiszántúl szőlős­gazdáit figyelmeztesse ^zen körül­ményekre s egyben arra is, hogy á fnás borvidékeken kialakult árvi­szonyok figyelembevételével mT"yen áron aiut nem kívánatos a mus­tok eladása. 1 1 A kamara ezen előterjesztés alap ján ezúton is közli, hogy a szőlő és borgazdasági bizottság megál­lapítása szerint, a 17 klostemeu­burgl foknál nem erősöbb mustok­nak klostemeuburgi fokonként 8/ 1 0-ed fillérnél olcsóbban eladása nem kívánatos, miért is felhvja a Tiszántúl szőlősgazdáit arra, hogy fent', a mai viszonyok alapján az Idei mustok minőség belértékéve; arányosan megállapított, irányárak nái olcsóbban musttermésüket le­hetőség szerint ne bocsássák áruba. A 21 kiostemtuburgl foknál erő­Sebb mustok, miután ezekből "már nehéz bor forr ki, "a fenti áraknál lényesegébben magasabb áron kell, hogy értékesüljeriek. A mustárak emelkedését fent fei sörolt okokon kívül, jelentékeny mértékben várja a Tiszántúli Me­zőgazdasági 'Kamara szőlő és bor­gazdasági Bizottsága azon körül­ménytől is, hogy 1933. "január hó i-évei'a borfogyasztási'adó 50szá­zalékkal mérsékéitetik. Százezer emberre számítanak a vasárnapi enkarisztikns körmenetben Több mint tizezer bányász, levente, cserkész, frontharcos' vasutas és postás is részt vesz a Katolikus Nagygyűlés körmenetében. — A vidéki résztvevők száma szintén óráról­órára emelkedik Már csak pár nap választja él a magyar kathoükuságot október 15-tőh amikor Budapesten meg­kezdődik a XXXIII: Országos Ka­tolikus Naggyülés, melynek leg­kiemelkedőbb fénypontja október 16-án, vasárnap délelőtt zaj Tik le, amikor reggeí "8 órakor a Szent István Bazilikától végeláthatatlan sorokban megindul "az Eukarisztt­át kísérő hatalmas menet. A kör­menetben részt vesz a bíboros her­cegprímás élén a püspöki kar va­lamennyi tagja, a Főpapok, világ* és szerzetes papság és a katolikus élet minden kiválósága. A kormány tagjai, a felsőház és a képviselő­ház elnöksége, felsőházi'tágok, or­szággyűlési képviselők, a vármegye és város képviselői, a minisztériu­mok, a felsőbíróság tagjai, a ka­tólikus egyesületi "élet kimagasló személyei és a hívek sok tízezernyi hatalmas tömege. Katóííkus bányá­szok, leventék, cserkészek, front­harcosok, vasutasok és postások is résztvesznek a körmenetben. A menetben több mint harminc fú­vószenekar fogja intonálni 'az éne­ket, amelyet a százezernyi hatalmas hivő serege az előre megállapított programm szerint egyszerre, énekei. Az Országos Kató ikus Szövetség mint a KatóUkus Naggyülések hi­vatalos rendezője, közei százezer ember részvételére számit, magyar katóükusok ezidei taggyűlésének' eukarisztikus körmenetében. A Szövetség kéri mindazokat a közsé­geket és vidéki városokat, honnan nagyobb csoportban jönnek fel a hívek, hogy egyházi és egyesületi zászlóikat hozzák magukkal. A vi­dék résztvevői' 33 százalékos me­netdíj kedvezményben részesülnek az összes vasút és hajó vonalakon. A Budapest környékiek pedig 50 százalékos menetdíj 'kedvezményt kapnak a Budapest Helyiérdekű Villámostársaság összes vonalain. M'vei a főváros környékéről nagy­számú részvételre Számit a rende­zőség, kéri' a Szövetség a Budapest környéki plébánosokat és a kató­ííkus egyesületek vezetőit, hogy akifc még nem "jelentették be, azok péntek déíig je'entsék be telefonon (Aut: 852—43, 851—30), hogy mi­lyen létszámmal jelennek meg a vasárnapi" eukarisztikus körmene­ten, hogy elhelyezésükről gondos­kodás történhessék. A vidékiek' számára a kedvezményes vasúti igazolványt, amelynek ára 50 fil­lér s amely a tagsági j eggy eI együtt érvényes, amelynek ára 2 pengő, a Szövetség központi iro­dájában (Budapest IV. Ferenciek­tere 7.) kap hatók, még a Budapest környékiek a csoportos utazásnál engedélyezett féláru menetdíj "ked­vezményért a Budapest Helyiér­dekű Viílamosvasutak Igazgatósá­gánál (Budapest, V. Lipót-körut 20. sz.) levélneg, vagy személyesen megbízottjuk által jefentkezzenek. A rendezőség köizponti irodája mm den. megszakítás nélkül október io-tői égészen október 18-án estig minden szünet nélkül állandó per­manenciában van. Szabolcs tájain rendkívüli az atmoszférikus batás — mondotta Bokor Béla festőművész, aki október 29-én nyitja meg tárlatát Leveiek 'festő lakója, a Nemzeti Szaion, a Műcsarnok neves kiállí­tója, Bokor Béla festőművész egy éve én *át a szabolcsi tájak sajá­tos varázsát és elragadtatással be­szél 'a nyíri föld szépségeiről. Ki­állításra kerülő képeinek három­negyed rész« is szabolcsi kép. — Rendkívüli ennek a földnek at­moszférikus hatása, — mondja a kitűnő művész, aki 'határtalan lel­kesedéssel beszél Szabolcsról. — Minden időnek más a levegőhatása,­a fénytörés játéka minden alka­lommal más hangulatot ad a ké­peknek. Bokor Bé£a képei "közül egy badacsonyi sziklás meredeket mu­tat. Olyan erő é s karaktenzálás van az e.'even erejű képen, mintha nem is akvarell, hanem energikus olaj­technikáju festmény volna. Nagyon sokáig nézzük a Balatonalmádi táj­képet is, amelynek harmonikus ko­loraturája a temperakezelés utol­érhetetlen finomságára vall. Egy másik képe, amely a tihanyi apát­ság templomát akvarefíben mutat­ja be, rezignált szintónusával érez­teti a tompított hatást, amelyet egy szürkülő alkonyodó időben váltott ki a táj. Bizonyos, hogy a gazdag inven­dóju művésznek páratlan sikere lesz Nyíregyházán, ahol' sok lelkes hívet szerez magának a szabolcsi szépségeket feltáró érett művé­szetével. á vármegye levenfeoktató kara hivatása magaslatán áll A vármegye közgyűlése élé ter­jesztett alispáni je'entés bizakodó­hangon szó' kitűnő leventéink mű­ködéséről és a következőőket mondja: Vármegyénk testneveésének fej­lesztésére irányuló munkaprog­rammunk folyt le. A muít évben elrendelt segédók­tatói tanfolyamokat minden köz­ségben megtartották és ezen tan­folyamokon a megbízott levente főöktatók, üietve oktatók vezetésé­vei "és a járási testnevelési vezetők irányításával történt a segédokta­tók kiképzése. Az a hiány, amely eddig a le­vente kiképzők számában mutatko­zott,' évről-évre kisebb leafV s a (le­venték foglalkoztatása és kiképzé­se a legjobb eredménnyel 'biztat. Alkalmazásuk a mai nehéz és sú­lyos gazdasági'viszonyokat tekint­ve, gazdaságosnak is mondható^ Edíe Polo, Luciano Albertini, Verebes Ernő első együttes klállltásos kalandor filmje ÉLETHE­HALÁLRA Hangos kalandor történet 12 felv. Legújabb magyar hangos hiradö Erzsébet királyné szobrának leleplezése Ma szerdán és csütörtökön AZ APOLLOBAN mert sok helyen a fizetéses okta­tókat pótolni "tudták és ezáltal a testnevelési alap ezen tétele meg­takarítást mutathatott fél. A segédoktatói 'tanfolyamok jó sikerrel végződtek. A j'ói végzett munka az oktatók fáradtságot nem ismerő igyekezetének és buzgalmá­nak, valamint a leventék szorgal­mának eredménye. A segédoktatói tanfolyamok eredményét a Járási testnevelési ve­zetők bírálták feiüi és azokon álta­lában igen jó eredményt állapí­tott meg. A törvényhatósági bizottság a lovaslevente intézmény fejlődésének érdekében határozati ag kimondot­ta, hogy a fqlyó évi 'költségvetési évben 2.800 P. erejéig közmunka­váitság elengedésében részesíti 'az 1932. év végén azokat a lótartó gazdákat, kik a lovás fevente ki­képzés céljaira 1932. év folyamán lovaikat rendelkezésre bocsájtot­(ták s a törvényhatóság ezen hatá­rozatával 'a lovas levente kiképzés és szervezés hatalmas lendületet nyert. A kerii-et! testnevelési felügyelő Debrecenben sorozatos főoktatói és oktatói tanfolyamot áfíitott fei, melybe eddig a törvényhat. testne­velési bizottság 50 haífgatót ren­delt be. A polgári íövészegyesüleiek mű­ködése és a céllövősport iránt va­i'ó érdeklődés a legszebb reményre jogosít. Hogy a községek a céllövő sportot megyénkben mify lelkese­déssel karolták fei, mutatja az, hogy igen s 0k közságben a község áldozatkészségébői állandó fedett lőtereket építettek. A vármegye leventeoktatói kara hivatásának magaslatán á>i. Fo­kozza munkásságának értékét az, hogy bár csekély díjazás nincs arányban teljesített munkájukkal, mégis elismerésre méltó eredménye ket értek el, mert él "bennük az a tudat, hogy ezt Hazánk s zebb és boldogabb jövőjéért teszik. Az elért eredményeket méltányolva, az ös?­szes testnevelési "szerveknek a tör­vényhatóság nevében e helyről is köszönetet mondok. i — lg", ail 1 gjg Luciano Albertini, Edie Polo, Verebes Ernő az Apollóban még peddig egyszerre, egy mű­sor keretében lép fel ez a há­rom közismert filmszínész, az Életre-halálra cimű hangos ka­landor filmujdonságban. Még erre nem volt példa, hogy há­rom ilyen neves filmszínészt álit­sanak be egy filmbe s ezért is van az, hogy az Apolló igazga­tóságától ezért a filmujdonságért horribilis kölcsöndijat kért a film­vállalat, amit meg is fizet, hogy közönségének bemutathassa, ma szerdán és holnap csütörtökön filléres helyárak mellett. ' i < A

Next

/
Thumbnails
Contents