Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-08-09 / 179. szám

.N^fRYIDÉK. m 1931. augusztus 9. ez az, amiről beszélni takarunk... Mit mond a végre irtejtü. haj-, tott törvényszakasz? A végrehajtani rendelt és végre nemi hajtott törvényszakasz lehe­tővé teszi, hogy az egy év óta tar-i tósan külföldön tartózkodók Ra­gukról és családjukról öregség, rokkantság, illetve özvegység és ár­vaság esetére önkéntes elhatáro­zással gondoskodjanak és azt^ hogy a kivándorlás következtében, a biztositási "kötelezettségből ki­vált mlagyar honos ne yeszitse el, befizetett járulékait, hanem ' azt: külföldön kötött önkéntes biztosí­tással növelhesse. A törvény . sze­rint neimí kerül joghátrányba |az a régebben külföldön tartózkodó ma­gyar honos sem, aki ^külföldi tar-j tózkodása alatt önkéntes biztosi-; tást köt, mert a csonkaországba visszatérése esetén a külföldön szer zett vároitnányát, akár további'ön­kéntes biztosítással, akár tovább­fizetéssel, akár esetleges kötelező biztosítással gyarapíthatja. Má^ törvényhely lehetővé teszi, hogy mindazok a magyarajku, de a cson­kaországba nem repatriált magya-i rok is részesülhessenek az állaímt öregkori, rokkantsági, özvegységij és árvasági "biztosítás kedvezlmé­nyeiben, akik a törvényhelyet élet­beléptető kormányrendelet kelte előtt már idegen állam területén tartózkodtak. Ez az a törvényhely, amelyre feí akarta építeni "a nagy íegiszlátor a magyar szolidaritás uj birodalmát és ez az a törvényhely, amelynek! alkalmazásba vételét kétmillió ten-> gerentuli magyar kívánja és akar-l ja. Ez a törvényhely kétmillió ma. gyar érzelmiéit irányt hordó Golf­árajmllatba akarja tereim és ez az a törvényhely, amely ket millió ma­gyart képes míegtartam áz Óhazá­nak, éreztettetni velük a nemzeti szolidaritást, Munkájukban és öreg­1 ségükben, életük minden percében az egyéni vitalitás gazdasági ér­dekeinek imi'hónyi cérnaszálával az anyaországhoz kötözni Alaskától a Magellénesig terpeszkedő lomha 1 magyar Gullivert. t Az amerikai magyarság nagy bajai 1 ! Ennek a törvénynek lelke van, mert megérezte áz amerikai ma­gyarság nagy bajait: az étet bizto­sítását és a rögsóvárgó magyar álmot. Előttünk fekszik a Rákosf-egye-> sü'.et mult havi brídgeporti kon* venciójának jelentése, amelyik 1350000 dollár vagyonról és 16500 tagról számol be. De tudunk más nagy vagyonú és tagforgalmu amerikai magyar egyesülésről is. A délamlerikai magyarság, sajnos, ehhez hasonlót felmutatni nem tud és ezért vezetői igen kemény kriti­kát érdemelnének. íme a magyarság lelkét ösztö­nösen megérezte a törvény lelke. A földkérdés, az amerikai ma-i gyarság ekzisztencia tenmeléséreí nincs nyélbeüthető kollektív lehe­tőség, imJert hiányzik annak pénz­ügyi alátámasztása, Magyarorszái gon a földbirtokreform mftradék­földjeire is csak akkor akadt gazda, Imikor átalakíthatták azokat jára­dékbirtokokká az »érdqmesebb, eleimek« földhözjuttatása érdeké­ben. Mert ha volt földár, n0mj voit fundus instructus. Északon a kérdés a prosperity idején egyé­nileg rendeződhetett és a foíyajmiat ugyanaz volt, ami előttünk New—• Dakotában történik, az első fogla­lás jogán, vagy vasúti célok érde­kében. A délamerikai magyarság, olyan földlmives proletariátust tér­iméit ki, mely nagy veszede'mek csi­ráját hordja tnlagávat. Otthoni két NE KÍSÉRLETEZZEK! A jó varrógép gyártása preciziósmunka! Ezért nem tud minden gyár varrógépet előállítani! Singer varrógépek ozonban évtizedes tapasztalatok alapján, kizárólagosan varrógépeket gyártó üzemben készülnek! EZERT ISMETELJUK : NE KÍSÉRLETEZZEK! SINGER VARRÓGÉPEK világhírűek} Sjnger varrógép részvénytársaság Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 2. pengős napszámbér is különb éle­tet biztosit a földmives-szegénység részére, mint a délamerikai mun­ka, Imert itt éhbérek mellett csak féléves foglalkoztatása biztosítha­tó. Ezrével vánszorognak hónapo­kon keresztül egyik birtokról a má­sik birtokra, Imiig munkához jutnak, mert ha vonatra ülnek és bejönnek a városba, félévi keresményük elve­szett a dordzsidingi után a legdrá­gább vasutain. 1 Pedig itt is kapható ingyen föld, de hiányzik a parlagfeltörés gazdasági alátámasztása: élet az első aratásig és a fundus instruc­tus. Hiába az államok minden akarata, töretlen rögbe senki sem akasztja ekéjét. , És a magyar törvény íelka megérezte az Andesek tövében kó­dorgó magyarok nagy bánatát... Az amerikai magyarság földje és életnyugalma Lex Vass öregkori biztosítása öregkori nyugdijat jelent. Vájjon az egyéni élet ilyen nagy nyugal­máért és biztonságáért milyen ál­dozatot nem hozna az amerikai ma­gyarság. Gondoljunk csak azokra a dollár,milliókra, amelyeket az amerikai magyarság járulékok for­májában fizet kapitalista profira dolgozó biztosító vállalat oknak, —­vagy azokra, amelyeket sorsjáté­kokra költ. Ha — és ennek igazo­lását a bridgeporti Rákóczi-egye­sület példája adja — tízezrek ve­szik igénybe a két millió lélek­számú magyarságból az egyéni élet nyugalmának állami szavatos­ságát, ez évi annuitásában olyan, tőke amortizációját jelenti, mély pár év alatt messze felülmúlja azt Óriási érdeklődéssel várja Nyíregyháza közönsége a Hossz vasárnapi nagy népünnepélyé! Qriási érdeklődéssel várja Nyír­egyháza közönzsége a Honsz va­sárnapi szenzáeósnak ígérkező nagy népünnepélyét. Az elnökség a rendezés hatalmas feladatát nagy­szerűen oldotta jmleg és x>lyan pom­pás progratmmot állított össze, a­mely a Iegkövetelőbb • ember igé­nyeit ii kielégíti. Tulajdonképen már péntek dél­után megkezdődött a Honsz ün­nepélye. A városháza balkonjáról kitűnő slágerdarabokat közvetítet­tek a studióbóit a korzó közönségé­nek szórakoztatására, tóig az utcá­kat mókás bohócok járták végig zeneszóval, hogy a közönség fi­gyelmét felhívják a népünnepélyre. Jákó a berlini állatkert csoda­majma is részt vesz szeliditőjével a vasárnap délutáni nagy népünne­pélyen. Jákó, az egész világot bá­ímuiatba ejti'intel'igenciájávai, mű­vészi hegedű és szakszofon játéká­vai és szédületesen ügyes artista mutatványaival. ; Hasch Bey, a hindu fakir az ezeregyéjszaka Imiesés világát vará­rsoi,j|a aközönség elé. Kitűnő hip. notizőr ugyanis, aki nagy tö|m!ege­ket is képes szuggesztív ereje alá hajtani. A Hindu csokoládégyár ér­tékes nyereménytárgyakat ajándé­kozott a Honsz.nak, amielyet a to)mbolán sorsolnak ki, a szerencsés nyertesek között. Bizonyos, hogy Nyiregyháza egész közönsége részt vesz a Nyetve pályán tartandó ün­nepélyen, annál is inkább, mert hi­szen a belépődíj mindössze csak 20 t'Hér. VÁROSI MQZGŐ Szombat 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Anny Ondra és Siegfried Arno németül beszélő, énekes, zenés vigjátéksláger Nevető Budapest. — Cinci. — Fox hangos hiradó. Hétfő Harry Piel Kedd A lángok hőse és Moloch . . . Megindult az anyaföld a tőkeszükségletet, amelyik ezidő­szennt kell az amerikai rnagyarság. letelepítése céljára. DoílármTliók hasznost- • tása 1 Kétségkívül és a törvény is ren­del. az öregkori biztosítás járulé­kai évről-évre olyan tőkekoncen­trációt eredményeznek, amelynek kamatozó felhasználása elengedhe­tetlen és törvényszerinti. Ha az amierikai magyarság az állam al­truista tevékenységébe belekap­csolódik, a magyar állam hitelének csorbitatiansága mellett szeme előtt akarja látni évtizedek tőke­tartalékolásának garanciáit' és ez a mobil tőke kamatingadozására és kereskedelmi veszélyére figye­lemmel más nem lehet, csak aktív üzemvitelre képes földtulajdon az amerikai magyarság kezében. Lex Vass ennek útjába tilalmi gátat nem állit. Sőt ezt akarja. A magyar éiet nyugalmát és biztonságát, a magyar lelkek világbirodalmát, a­Imeíynek abroncsait ennek a tör­vényhelynek üllőjén kovácsolta a taagyar lelkek nagy forrná oia, Vass József mielőtt örökre aláhanyat­Jott volna pörölyös karja. Az amerikai magyarság jövő­je a magyar spari prosperitás szolgálatában Ennek a tervnek keresztülvitele az állaimnak egy fillérjébe sem ke­rül. A kormányrendelet az Orszá­gos Társadalombiztosító Intézet és a Magánalkalmazottak Országos Biztosító Intézete külföldi meg­bízottjainak kontrolálásával a ma­gyar külképviseleti hatóságokat bízza meg. Külföldi megbízottak mások nem lehetnek, mint az ille­tő állam ellenőrzése alatt álló nagy vagyonú biztosító intézetek, első­sorban a jelentékeny külföldi ni a­gyar egyesülések. Részesedésük az akvizíciós üzlet uzuális százaléka. Az amerikai magyarság föld­höz és vagyonhoz, é'etnyugafmának biztosításához már megállapított törvénykereten belül az állam meg­levő girója kell és bátor, nagyvo­nalú emberek aktivitása. A tervnek Imaradékta'an keresztülvite'ee felér egy uj honfoglalással, mely a ma­gyar lelkek világbirodalmát dol­gozó traktorok és aratógépek fegy­vereivei szerzi meg. És magyar gyárak is kezdhetik goímboiyitani a pókhálókat kapuik­ról, mert az amerikai magyar te­lepek szükségleteinek nyomán a (magyar ipar hóditó utja előtt a vi­lág egyetlen felvevőképes piacának kapui megnyillanak. Emlékezzenek csak a Hoffer.gyár anatóliai min­tatelepére és arra a hatásra, amat csak ez az egy telep kiváltott me­zőgazdasági gépexportunk levantei és kisázsiai "forgalmában. Csak akarni kell s a stílustalan, apró pepecselésekben kifáradt kö­zömbös hegyek maguktói omlanak össze. Akarni keli és szeretni 'azt a magyarságot, mely rongyosan és éhesen, csúfoltán és megverten, alázatosan, de Eget parittyázó hit­tel hisz az újraéledő Magyar Élet­ben. Sokszor sokkai inkább, — mint azok, akik ezt intézik párnás ajtóik mögött... áípkoTCt a lego'csóbbaa beszerezhet éa takarék­BETÉTKÖNYVVEL fizethet a 4992-? RÓNA SÁNDOR SIRKŐGYÁBÁBáN Nyireg)háia, Rákóczi ut 5. en 219

Next

/
Thumbnails
Contents