Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-08 / 254. szám

Nyíregyháza, 1930. november 8. * Szombat TYI. évfolyam. 254. szám Előfizetési árak helyben és vidéken : Egy hóra 2 50 P. Negyedévre 7 50 P. — Köz­tisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény Alapította: JÓBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cimo , Széchenyi-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 A kiadóhivatal telefonja : 1—39. Pottackaqae SBH Az ankarai külföldi követek felvilágosítást kértek a török kormánytól Bethlen és Venizelosz látogatásának céljáról Konstantinápolyból jelentik: Több külföldi követség és nagy­követség felvilágosítást kért a kormánytól Venizelosz görög és' Bethlen István gróf magyar mi­niszterelnök látogatása során foly­tatott tárgyalásokról. A török kormány utasította kül­földi képviseleteit, hogy az érdek­lődőknek adjanak részletes felvilá­gosítást ugy a görök-török szer ződésekről, mint a magyar-török kormányok közötti megbeszélések­ről. A kaposvári bírósági tisztviselők elutasították az inségakcióra való önkéntes felajánlási kérelmet Még az inségadóról kiadott kor­mányrendelet előtt dr Vétek György polgármester átiratot in­tézett a kapDSvárí hivatali őnökök­höz, hatóságokhoz, testületekhez, kérve, hogy a városi tisztviselők példájára az illető hivatalhoz tar­tozók is ajánlják fei fizetésük i — 2 százalékát az inségakció céljaira, illetőleg a városi munkanélküliség enyhtésére. A kaposvári bírósági tisztviselők ezt az átiratot egyér­telmüieg elutasították azzal az in­dokolással, hogy a kereseti adó felemelésével már úgyis levonják azt, amit erre a célra önként fel­ajánlhattak volna, továbbá ezt a kérdést már úgyis rendezte a kormány által kiadott inségadó­rendelet, végül a bírósági tisztvi­selők nem látjá k indokoltnak azt, hogy a munkanélküliség elleni ak­ció tulhajtásávai munkakerülők jus sanak közeltartáshoz, akkor, ami­dőn a városi szegényügy már tár­sadalmilag gondoskodik az arra rá­szoruló munkaképtelenekről. Egy miniszteri tanácsos nyílt levele Grieger képviselőhöz Nemeshegyi Tibor dr miniszte­ri tanácsos nyílt levelet intézett Grieger Miklós országgyűlési kép­viselőhöz. A nyilt levélben felhív­ja Grieger Miklóst arra, hogy a képviselőház november 5-1 ülésén 4 elhangzott becsületét mélyen sér­tő támadó nyilatkozatát a parla­menten kivül ismételje meg, hogy azután a bíróság előtt elégtételt vehessen. Ha ezt nem tenné meg, vagy ha nem kér bocsánatot a A kartellek ellen beszéltek a képviselőház mai ülésén A képviselőház a mezőgazda­sági termények márkázásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalta, a­melynél Csizmadia András szó­lalc fel és foglalkozott a termelők súlyos helyzetével. Élésen kikelt a kartellek ellen s a műtrágya árá­nak leszállítását kérte. A javaslatot örömmel üdvözli. Felszólaltak még Jánossy Gábor, Temple Rezső és A Duna-Tisza csatorna megépítésének terve újbói aktuális Csongrád vármegye törvényha­tósági bizottsága feliratot intézett a kormányhoz s kéri a Duna-Ti­sza csatorna mielőbbi megépítését. A felirat indokolásában rámutat a munkálattal járó nagy mezőgaz­á Le Temps fél az osztrák Heimwehr-től • Párisból jelentik: A Temps nagy nyugtalansággal szemléli az ausztriai eseményeket s £z abból várható politikai fejleményeket. A Fényes nappal kifosztották Nyír­egyházán egy Horthy Miklós-téri hentes pénztárát Tegnap a déli órákban, amikor az üzletek zárva vannak, az ut­cákon azonban még élénk a for­galom, vakmerő betörők jártak a Horthy Miklós-téren. Itt van Ki­rályfalvy Ferenc hentes üzlete, a­melynek ajtaját ismeretlen tettesek a délutáni korai órákban felnyi­tották. A betörők álkulccsal dol­goztak és kinyitották a hentesüz­let kézipénztárát is amelynek kész­letét ellopták. A lopás után min­dent bezártuk, ugy, hogy- külső­leg semmi sem mutatta, hogy be­törők jártak az üzletben. A pénz­tár üressége azonban elárulta a vakmerő betörést, amelynek ügyé­ben a rendőrség széleskörű nyo­mozást indított és értesülésünk szerint a tettesek rövidesen kéz­rekerülnek. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelend: Hazánkba az Adria felől enyhe déli levegő áramlik, ami különösen a déli. és a keleti részeken kisebb lecsapódásokat idéz elő. Budapes­ten ma délben a hőmérséklet 11; C fok volt. A tengerszintre redu­kált légnyomás 703 mm. Prognó­zis: Továbbra is felhős, csapadék­ra hajló enyhe idő. Emelni akarják a postai tarifát Budapestről jelentik: Az állami bevételek emelése céljából teendő intézkedések között szerepel a kor­mánynak az a terve is, hogy a belföldi viszonylatban emelni fog­ja a postai és távbeszélő forgalom díjtételeit. Állítólag 25 százalékos lenne ez az áremelés. A tervezetet a kereskedelmi miniszter még nem tette magáévá s a döntést a kér­désben későbbi időre halasztotta. Levizsgázott az első magyar női pilóta Budapestről jelentik: Tegnap si­kerrel fetette a vizsgát az első magyar pilótanőj Voloszinovichné, Tóth Jolán. Az első magyar női pilóta Endresz György tanítványa volt. I Magyar boxoló világsikere Newyorkból jelentik: Gelb Mik" lós magyar amatőr boxbajnok ? legutóbb aratta 14-ik győzelmét Amerikában. Gelb a lapok vélemé­| t, nye szerint súlycsoportjában a vi­j? lágbajnokság legesélyesebb je­— löltje. nyilvánosság előtt, akkor a tisz­tességesen gondolkodó emberek megítélésére bocsátja Griegef el­járását. j Simon András, aki szintén a kar­tellek megrendszabályozását köve­telte. dasági és szociális érdekekre, a­melyek a munka sürgős megindítá­sát szükségessé teszik. VÁROSI MOZGÓ. MAGYAR ZENE! Ma, pénteken van a bemutatója DOLORES DEL RIO A TŰZ LEÁNYA első hangos világfilmjének cimü 8 felvonásos romantikus filmjátéknak. VÁROSI MOZGO. MAGYAR TÁNC! Egyes szám ára 16 fillér lap szerint nagy veszélyt rejt ma­gában az a körülmény, hogy a bel­ügyminiszter leszerelte a Szociál­demokrata fegyveres alakulatokat,

Next

/
Thumbnails
Contents