Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 222-248. szám)

1930-10-12 / 232. szám

>ftÍKYIDáK. 1930. október 12. öroieband nagy választékban, olcsó árakon ermekbuiidáli 6032—3 aitfBette bunda 12 0 p ewgőtéB, — Fehér_divatprémek 3 pengőtől. — A nyugdíjasok, nyugbéresek | s ezek özvegyei 'és árvái figyel­mébe. Értesítem a nyugdijasokat,! nyugbéreseket ezek özvegyeit és árváit, hogy vasúti arcképes iga­zolványukat 1931-re leendő érvé­nyesítés végett f. évi november hó 5-ig kell beadniok az állomási ik­tatóba. Az érvényesitéshez szük­séges kérvény-nyomtatvány 12 fil­lérért kapható az iktatóban. — Tibay, állomásfőnök. í — Gazdag lakodalom sem keh ma olyan feltűnést mint a Misszió társulat Leányklubja műkedvelői­előadása fog kelteni okt. 18— 19-én a Városi Színházban. — Vasárnap délután Budapest. Kelet labdarugó mérkőzése a Bu jtoson. I — Ipartestület.3 közlemény. — Felkérem az ipartestület kebelé­ben alakult szakosztályi elnök és alelnök urakat, valamint azon iparosokat, kik a »Magyar Hét« alatt (okt. 18—26-ig) rendezen­dő kiállításon résztvenni óhajta­nak, hogy folyó hó 12-én délelőtt 10 órakor az Ipartestület helyi­ségében tartandó értekezleten megjelenni szíveskedjenek. Meg­jegyzem, hogy a kiállításon való részvétel teljesen díjtalan, a ki­állítás vásárral lesz egybekötve, s a kiállítók elismerésben lesznek részesítve. Ifj. T6th Pál, elnök. — Vasárnap délután Budapest­Kelet labdarugó mérkőzése a Bujtosod. — Nyíri Szabolcs most meg­jelent uj verskötete, a Jó engesz­telődés, kapható Dicker Gyula és Szántó Ernő könyvkereskedései­ben. > 6515-? — A tiszalöki róm. kath. egy­ház Szent Imre hercég 900 éves jubileuma alkalmából okt. 12-én jubiláris ünnepséget rendez. Az ünnepély fővédnöke dr. Szmrecsá­nyi Lajos egri érsek, védnökei Énekes János pápai prelátus, prépost kanonok, főesperes, dr. Benich Artúr miniszteri tanácsos, gróf Dessewffy Aurél gróf Des-, sewffy István^ vitéz Subik Ká­roly ,apátkanonok, dr. Korniss Fe­renc. elnök vitéz dr Lázár Ferenci főszolgabíró. Az ünnepélyt az egy-­házközségi képviselőtestület és a. helyi szociális Missziótársulat rendezi. Az ünnepély délelőtt 10 órakor ünnepi szent misével kez­dődik s ugyanekkor iktatják be > Lázár Pétert plébániájába. Mise után az uj iskolát és harangozói lakot szentelik fel. Déli 1 óra­kor társas ebéd lesz, 4 órakor pedig a Korona nagytermében a Szent Cecília Énekkar hang­versenyt ad. A hangversenyt tánc­mulatság követi. A hangverseny­re és táncmulatságra szóló belé­pőjegyek ára I. hely 1.80 P, — II. hely 1 P, Ili. hely 50 fillér. — Vasárnap délután Budapest­Kelet labdarugó mérkőzése a Bujtosod. — Vaa aki bevallja, van aki tagadja... és az összes sláger da­rabokat fogja játszani a katona­zenekar október 18—19-én a Vá­rosi Színházban. Hétfő estig hosszabbították meg a debreceni Nemzeti Sépszalon kiállítását a „Korona" nagytermében A debreceni Nemzeti Képszalop kiállítását a Korona nagytermében a rendezőség hétfő estig meghosz­szabbitotta. JCrre az elhatározásra az a szokatlanul nagy érdeklődés indította a rendezőségei, amivel a nyiregyházi közönség a 200 gyö­nyörű képből álló gyűjtemény iránt viseltetek!. Nemcsak a nagyközönség sorai­ból került ki az érdeklődők nagy tömege, hanem a különböző isko­lák növendékei is testületileg te­kintették meg a csodálatos gaz­dagságú kiállítást, ahol nemcsak műélvezetet nyertek, hanem Jgyara­píthatták képzőművészeti ismerete­iket, amelynek megszerzésére az is­kolákban jelenleg vajmi kevés at­kalom nyílik. A kiállításon belépődíj nincs, a kiállított képek kedvező feKéteiék mellett olcsó áron részletfizetésre is megszerezhetők. — Étvágytalanságnál, rossz gyo­mornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavarok" nál. csalánkiütésnél és bőrviszke­télnél a természetes »Ferenc Jó­zsef« keserűvíz rendbehozza a gyo mor és a belek működését s meg­szabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudo­mány több úttörője megállapítot­ta^ hogy a Ferenc József víz ab­szolút megbízható hashajtó. A Fe­renc József keserűvíz gyógyszer" tárakban, drogériákban és fűszer" üzletekben kapható. — 90 évvel ezelőtt Kossuth Lajos magyar ipari Védegyletet alapított, hogy gazdagodjék a nemzet. A »Magyar Hét«, mely október 18-án kezdődik és 26-ig tart, folytatása a kossuthi taní­tásoknak. — A Várost Színház lebontása sem keltene nagyobb szenzációt, mint a Missziótársulat Leányklub­ja október 18—19-iki előadása. — TáBciskolai értesítés. —; Schildmayer Árpád tánciskolájában 1930. október 13-án hétfőn este 8 órakor uj tánctanfolyam kezdődik. A tanfolyam ideje 6 hét. Megje­lenés hetenként négy alkalommal. Szerdán és vasárnap 8—12-ig összj tánc gyakorló táncestélyek. Tan­díj kezdőknek 12 P. Haladóknak 6 pengő. Az intelligens iparosoki és kereskedők tánciskolája. Mo­dern tánczene kultusz. Szakszerű, alapos, gyors tanítás. Biztos ered­mény. Jazz-band trio. Iratkozzék be! Teljes tisztelettel Schildmayer Árpád, oki. tánctanár. — Mit csinál este? Ha rádiót hallgat, akkor használjon Palaba anódtelepet, ha elmegy valahova, ugy ne feledkezzen meg a Palaba zseblámpaelemről, mert mindkettő hiánya csak bosszúságot okoa önnek. 5874-20 — Piac! árak. A mai hetipiac árai fillérekben: Tejpiac: Tej 1Í-, terje 18, tojás párja 20, turó li­terje 60, juhsajt kg-ja 140, vaj kg-ja 180, tejfel literje 70. Ba­romfipiac: Rántani való csirke párja 240—280, tyúk párja 350, kövér kacsa párja 400. Zöldség­piac: Zöldpaprika 100 drb 60, hagyma kg-ja 14, vöröspaprika 5 drb. io v káposzta drb-ja 8, téli kelkáposzta drb-ja 6, zöldség cso­mója 6. retek drb-ja 2—4, kar­fiol kg-ja 30, cékla kg-ja 15, — burgonya literje 8, sóska tányér­ja 10. száraz bab literje 20, ko­szorú fokhagyma 60, paradicsom kg. 20. Gyümölcspiac: Szőlő kg-ja 26, alma kg-ja 40—50—80, dió tíz drb 10, birs darabja 6— 8—10. IV — Stpos Károly búcsúja. — Domahidi Sipos Károly ref. káp­lán Vasmegyeren működött oda­adó buzgósággal, poétás lelkének lelkesedésével. A lelkészi oklevelet elnyervén, a fiatal pap bucsut ^ mondott szerető hívőinek, az ősi magyar falunak és szatmári ha­zájában. ,Zsiros pusztán rövid pi­henőt véve, tanulmányútra in­dult Hollandiába, K'ampen váro­sába. majd Párisba, Londonba. Sípos Károlynak sok szép, szines, hangulatos verse jelent meg a D IADAli Ma vasárnap utoljára EMIL JANNINGS nagy hangos filmje AZ APÁK BŰNEI 6450 Hétfőn, kedden ZONA. Zola Emil örökbecsű müvének filmváltozata Főszerepben: Brigita Helm, a Metropolis főszereplője Nyírvidékben, amelyben most bu­csuversét adjuk közre. Egyik Írá­sában igy tesz vallomást magáról: »Mostanában olvastam a Nyíri József könyvét v a »Sibói bölény«-t s benne._ hogy: a vak "fülemile dalol a legszebben; benne is a »vak cigány« hegedűje sir olykor­olykor... Fájdalmas és szomorú ez a játék r többnyire csak: búcsúzta­tó. — ha átível is rajta olykor a derü szivárványa, ha rászáll is egy-egy pillanatra a virágát szó­ró lombra a harmat-gyöngyök csalogánya.« — Magyar nótás lé­lek szava ez a vallomás és bi­zonyosra vesszük, hogy ott künn messze idegenben fénylő erős kul­túra napsütésében még mélyebb zengésüvé lesz az ő hegedűje, a­melynek szavát sokszor fogjuk még gyönyörűséggel hallgatni. — Hollandiai utján elkíséri a Nyír­vidék érdeklődő barátsága és sze­rencsekivánata is. A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 6579—1930. tksz. Árverési hirdetmény kivonata. Alföldi Takarékpénztár Debrecenbei végrehajtatónak Desser Sámuelné sz. Schvartz Berta végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 15650 P tőkekövetelés és jár behaj­tása végett a nagykállói kir. járás­bíróság területén levő, Napkor köz­ségben fekvő s napkori 856. sz. tkvi betétben A. -j- i. sorsz. s 2011. hrsz. alatt foglalt a Badzás-dülőben fekvő 3 kh., 1225 Q-öles szőlőre 1500 P kiki­áltási árban. Az árverést 1930. évi december 18 napjának déli 12 órakor Napkoron a községházánál fogják megtartani. Az árverés alá 'eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c 42. § ában meghatározott árfo­lyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XLI. t. c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tetíj ha többet ígérni ssnki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár' százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. -(1908. XLI. tc. 25. §) Nagykálló, 1930. szept. 18. Dr. Sóghi sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Gabossy iroda s.-tiszt. 6556

Next

/
Thumbnails
Contents