Nyírségi Virrasztó, 1940 (4. évfolyam, 1-19. szám)

1940-03-15 / 1. szám

•j+t ^ ’(^^^pNyíregyháza, 1940. március 15. ... a sötétség szűnni kezd és az igaz világos­ság már fénylik. I. János 2:8. ... ideje már, hogy az álomból felser­kenjünk... Az éj­szaka elmúlt, a nap pedig elközelgeít. Róma 13:11-12. REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI EVANGELIZÁCIÓS KÖZLÖNY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyíregyháza, Bencs L.-tér 5. I. Telefon: 599. Felelős szerkesztő: BÉKEFI BENŐ oki. református lelkész. Megjelenik minden hó 1 és 15-én. Előfizetési díja egy évre 1 '50 P. Egyes szám ára 10 fillér. Bizonyságok fellege Fiatal emberrel beszélgettem. Erősen bi­zonygatta: „Ma nincsenek csodák. Ma leg­inkább azért idegenkednek az emberek a Bibliától, mert abban Isten különleges bánás­módjának sorozatával találkoznak, míg a mai életben Istennek nem láthatók ugyanilyen cso­dás beavatkozásai az emberek életébe.“ Idősebb lelkipásztor testvérem, akinek gyülekezetében evangélizáció volt, azt kér­dezte: „Máshol is ilyen áldottak az evangélizá- ciók?“ — Feleletem után így folytatta: „Kár, hogy ezekről az áldásokról mi nem tudhatunk. Jó volna ezeket az Istentől nyert áldásokat — azok szétosztógatása által — megszaporí­tani." — Bölcs szeretettel intett meg, hogy ne tékozoljam elhallgatással azokat az ajándéko­kat, amiket Isten oly bőségesen ad a magyar református gyülekezeteknek éppen az evangé­lizáció szolgálata által. Egy-egy evangélizációnak néha olyan ál­dott visszhangja támad, hogy azok elhallgatása Isten dicsőségének megfosztását jelenti. Egy- egy lélek örömteli bizonyságtétele megeleve- nedéséről, szabadulásáról, békességre jutásáról nem más, mint Jézus szavainak beteljesedése: „Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejé­ből.“ Ezek elhallgatása, elrejtése Isten ügyé­nek megkárosítását jelenti. Ezek azok az indokok, amelyeknek alapján Isten segítségével útnak indítjuk a VIRRASZTÖ-t, mint református gyülekezeti evangélizációs közlönyt, a Szabolcsi Őrszem utódjául. Nem cikkeket, evangéliumi irodal­mat, vagy prédikációkat akarunk közzétenni, hanem egyszerű bizonyságtételekben kívánjuk napvilágra hozni Isten nagyságos dolgait. „...A SÖTÉTSÉG SZŰNNI KEZD, ÉS AZ IGAZ VILÁGOSSÁG MÁR FÉNYLIK ...“ Ezt mi a magyar református gyülekezetekre nézve sok-sok bizonyságból így látjuk, ezért a VIRRASZTŐ-t gyertyát ártó - nak szán­juk. Ezeket az Isten gyújtotta bizonyságfénye­ket kívánjuk beléhelyezni, hogy világítsanak mindazoknak, akik „a házban“ vannak. Azt szeretnénk, ha a VIRRASZTÓ vetítőtükör lenne, hogy Isten munkás kegyelmének csodá­latos bizonyságait vetítse szét a magyar szi­vek felé. Legyen a VIRRASZTÓ hálaadás oltára, melyre Isten dicsőségére a hálaadás bizonyságtételeit rakjuk rá, hogy általa még jobban magasztaltassék a rajtunk könyörülő, bennünket megváltó és hűségesen szerető Isten. „...IDEJE MÁR, HOGY AZ ÁLOMBÓL FELSERKENJÜNK... ÁZ ÉJSZAKA EL­MÚLT, A NAP ELKÖZELGETT...“ Így mondja Isten Igéje. Így munkálja Isten Szent­lelke. Ehhez az isteni kijelentéshez és munká­hoz kívánunk alázatosan és engedelmesen hoz­zásimulni, hogy így a VIRRASZTÓ éb r e s z - t ő is legyen. Ébressze a lelkeket bizonyságté­telre, hálaadásra és áldozathozatalra Isten di­csőségére s az ö országa terjesztésére a ma­gyar református gyülekezetekben. Hogy azt, amire vállalkoztunk, be tudjuk-e tölteni, nem egészen csak mirajtunk áll. Szol­gálatunknak ezt a formáját felajánljuk Isten­nek, az ö dicsőítésére és azoknak, akikhez lapunk eljut, lelkűk épülésére. Istentől kérjük, hogy kegyelme szerint áldja meg vállalkozá­sunkat. Olvasóinkat is kérjük, hogy szeretetiIk szerint fogadják és pártolják lapunkat. BÉKEFI BENŐ.

Next

/
Thumbnails
Contents