Nógrád Megyei Hírlap, 1992. december (3. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-01 / 283. szám

BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1992. DECEMBER 1. KEDD III. ÉVFOLYAM 283. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT Indul legújabb ... bővebb ismertető a 6. oldalon! B őrfej űek a Turul-emlékműnél Mintegy 350 skinhead érke­zett Tatabányára, a Turulmadár avatásának ünnepségére. Közü­lük 150-en kerültek a szobor kö­zelébe. A rendezvénysorozat idején 19 személlyel szemben kellett intézkedni: de komo­lyabb rendőri beavatkozásra nem volt szükség. Egy bőrfejűtől kést, hattól ideggázt tartalmazó spray-t vettek el. Iliescu is tagja lesz Ion Iliescu román államelnök is tagja lesz a pécsi székhelyű Magyar-Román Baráti Társa­ságnak, s ha ellátogat Magyaror­szágra, kész eleget tenni a társa­ság meghívásának, és szívesen felkeresi Pécs városát is. Egye­bek között erről tájékoztatta teg­nap az újságírókat dr. Iglói Zol­tán, a társaság elnöke, aki a bará­ti közösség küldöttségének élén a román fővárosból tért haza. Ikarus — gázzal Forgalomba állították Tehe­ránban azt a propán-bután gáz­zal működő Ikarus autóbuszt, amelyet az iráni fél kérésére a magyar autógyár szakemberei egy 280-as típusú, csuklós busz­ból alakítottak át. Ez a busz drá­gább a dízelesnél, ám jóval keve­sebb szennyező anyagot bocsát ki, mint hagyományos társai. Az egyelőre mintadarabként készí­tett és szállított autóbusz az Ika­rus választékát bővítheti a jövő­ben, ha arra a vevők igényt tarta­nak. FM-stratégia a privatizációra Elkészült az FM privatizációs stratégiája. A koncepciót az Ál­lami Vagyonügynökség nagy vo­nalakban elfogadhatónak tartja — hangzott el a földművelésügyi tárca sajtótájékoztatóján. Egyházi megállapodás A Bajor Evangélikus Egyház . zsinata testvéregyházi szerződést írt alá a Magyarországi Evangéli­kus Egyházzal. A dokumentu­mot Flarmati Béla püspök és Jo­hannes Hanselmann müncheni püspök látta el kézjegyével. Üt Japánba Jeszenszky Géza külügymi­niszter december 7. és 12. között hivatalos látogatást tesz Japán­ban. A magyar diplomácia veze­tőjét Tokióban audiencián fogad­ja Akihito császár is. Ausztria-lottó A 48. játékhét nyerőszámai: 1, 5, 23, 24, 40, 42. A pőtszám 19. A jokerszám: 205421. A Lottó Unió Kft. tájékozta­tása szerint a 48. játékhéten 1 da­rab hattalálatos szelvény akadt, erre 12.543.953 schillinget kap a szerencsés nyertes. Az 5 plusz 1 találatos szelvény 696.886 schil­linget, az 5 találatos 24.595 schilliget, a 4 találatos 575 schil­linget, a 3 találatos 38 schillinget ér. A 2 darab joker nyereménye egyenként 1.908.782 schilling. A naptár december elsejét mutat, beléptünk karácsony havába. Az ünnepek közeledtével a salgótar­jáni Centrum Áruházban is megkezdődött az ajándékvásár. Fotó: Gyurkó Péter Vízlépcsővita A C-variáns lebontása sem kizárt Magyarország számára első­rendű fontosságú, hogy a cseh és a szlovák tárgyaló féllel mielőbb megállapodás szülessen a hágai Nemzetközi Bírósághoz benyúj­tandó közös kereset ügyében. A vízlépcsővitát illetően Budapes­tet egyébként az a cél vezérli, hogy enyhítse a politikai feszült­séget, amely Közép-Európában senkinek sem lehet érdeke. Erről Martonyi János külügyi államtit­kár beszélt hétfői nemzetközi sajtókonferenciáján, a múlt heti brüsszeli háromoldalú tárgyalá­sokat kommentálva. A közös kereset megfogalma­zásán jogi szakértők dolgoznak; a remények szerint már ezen a héten Budapesten megtarthatják soron következő ülésüket. Az ál­lamtitkár többször is határozot­tan leszögezte: Budapest a nem­zetközi bírósági eljárás beindítá­sát tartja a vita próbakövének. Minden további tárgyalásnak ez az alapja; enélkül bármiféle pár­beszéd értelmét veszti. A Hágához benyújtandó kere­set megfogalmazása után az érin­tett feleknek meg kell állapodni­uk az átmeneti intézkedésekről, miután a Nemzetközi Bíróság el­járása akár évekig is elhúzódhat. A szakértők szerint elvileg akár a C-variáns lebontása is megvaló­sítható. (MTI) Az új váltópénzeken: kikerics, kerecsensólyom, nagykócsag... Érme lesz a százforintos December 1-jétől megkezdő­dik az új váltópénz érmék kibo­csátása. Az érmesort tegnap mu­tatták be a Magyar Nemzeti Bankban az újságíróknak. December 1-jén a 200 forin­tos címletű ezüst érmék jelennek meg. Ez nem számít igazi váltó­pénznek, de betölti a szükséges forgalmi funkciót. Lényegében hasonló szerepet szánnak neki, mint a Kossuth-ötforintosnak. Az ezüstből készült érmét a sta­bilizációjelképeként kívánja for­galomba hozni a Magyar Nem­zeti Bank. Az új egy-, kettő- és húszfo­rintos pénzérmék kibocsátása március 29-én, az öt-, tíz-, öt­ven- és százforintos érméké pe­dig június 21-én kezdődik. (A 10, a 20 és az 50 filléres érmék addig maradnak forgalomban, amíg azt az igények megkíván­ják.) Az 1, a 10 és a 100 forintost a koronás címer díszíti, a 2-es és a 20-as hátoldalán a kikerics, illet­ve a magyar nőszirom látható. Az 5 forintos hátoldalán a nagy­kócsag, az 50 forintoson a kere­csensólyom szerepel. Az érmék jól megkülönböztethetők egy­mástól, méretben is eltérnek egymástól és a környező orszá­gok pénzeitől. Talán az 1, a 2 és az 5 forintos szokatlanul kicsi a korábbi pénzeinkhez képest, de a tervezőknek tekintettel kellett lenniük értékükre és előállítási költségeikre is. A sajtótájékoztatón Bőd Péter Ákos beszámolt arról is, hogy jö­vőre a monetáris politika fő cél­kitűzése továbbra is az infláció csökkentése és a fizetőképesség fenntartása. Az MNB megala­pozottnak tartja a kormány inf­lációs prognózisát, miszerint a fogyasztói árak 1993-ban 16-19 százalékkal emelkednek. Sőt a Magyar Nemzeti Bankban ennél optimistább számítások is ké­szültek. Vasfüggöny helyett — jóléti fal Jeszenszky a szélsőséges mozgalmak veszélyére figyelmeztet „A szélsőséges mozgair emelkedése fenyeget Kelet-Eu- rópában” címmel közölte hétfőn az Ilta-Sanomat című finn füg­getlen délutáni napilap Je­szenszky Gézával készített inter­júját, amelyben a magyar diplo­mácia vezetője rámutatott, hogy a Nyugat nem eléggé támogatta a fiatal kelet-európai demokráciá­kat, amelyek kritikus átmeneti korszakukat élik. „Ha nem jutal­mazzuk ezen országok állampol­gárait konkrét eredményekkel, akkor a szélsőséges mozgalmak gyorsan veszélyes erőtényezővé emelkedhetnek. Ezt mondta Je­szenszky Géza magyar külügy­miniszter, aki szerint Kelet és Nyugat közé a vasfüggöny helyé­re jóléti fal emelkedett” — úja a nyilatkozat bevezetőjében a finn újság, majd a magyar külügymi­niszter okfejtését így összegezi: „Szerintem a Nyugat nem tá­mogatja kellőképpen sem politi­kailag, sem gazdaságilag a volt kelet-európai kommunista or­szágokat az átmeneti korszak­ban. Gyors gazdasági emelkedés híján a folyamatban lévő átme­net nagyon hosszúra nyúlhat. És ha a munkanélküliség növek­szik, s az emberek nem látnak gyorsan megfelelő eredménye­ket, nő az elégedetlenség. Ez könnyen vezet a társadalom fel- aprózódására, s alapot szolgáltat a szélsőséges mozgalmak bővü­lésére. Egy ilyen helyzetben mind a jobboldali, mind a balol­dali szélsőségek figyelemre mél­tó erővé növekedhetnek. Ennek a legrosszabb következménye a káosz és az anarchia lehet”. „A jólét terjedése a volt szo­cialista országokban fokonkénti, és Nyugatról Keletre halad. Nem tudok elképzelni gazdag és de­mokratikus Oroszországot vagy Ukrajnát gazdag és demokrati­kus Közép-Europa nélkül” — ál­lapítja meg a miniszter. (MTI) Az élet nehézségei egymást erősítik Egyre több a gyerek a tarjáni ingyenkonyhán A megyeszékhely mintegy 50 ezer lakosából, legalább 10 ezer szorulna állandó segélyezésre. Az idén erre a célra rendelke­zésre áll* 52 millió forint nem kevés összeg, mégis széífolyik, szétforgácsolodik a napi megélhetési gondokkal küzdők segé­lyezésében. A helyi családsegítő szolgálat munkatársai ebben az évben is több száz családot látogattak meg. Ezért is tűnik hite­lesnek az az előrejelzés, amelyet Salgótarján jövő évi szociális helyzetének alakulásáról készítettek. íme ebből két súlyos mon­dat: „A megélhetési gondokkal küzdő családok összetartó ereje meglazul. A munkanélküliségből fakadó fölöslegesség érzése, a kialakult kommunikációs válságkonfliktusokat teremt szülő és gyermek, szülő és szülő viszonyában ... Szlovacsek Gyuláné, az egye­sített szociális intézmények ve­zetője Salgótarjánban. Négy idősek klubja, a városi nép­konyha és a hajléktalanok át­meneti szállása tartozik szerve­zetükhöz.- Közel 800 nyugdíjas ked­vezményes étkeztetését végez­zük. Közülük sokat látunk el otthonában. Ezt a munkát 25 hivatásos gondozó és 150 társa­dalmi munkás végzi. Az ellátot­tak átlagnyugdíja 6-7 ezer fo­rint körül mozog. Szlovacsekné elmondja azt is, hogy a közelmúltban a Gor­kij körúti idősek házában végez­tek felmérést, amelynek az volt a célja, hogy megtudják: kinek mennyi pénze marad havi nyugdíjából, miután a különféle kiadásait rendezte. Kiderült, hogy csupán 4-500 forint körüli pénzecske marad, amiből meg kellene élni az öregeknek. Meg kellene? Sokan a falatot vonják meg a szájuktól, csak azért, hogy maradjon pénz a teme­tésre. — Kinőtte falait a városi nép­konyha is.-Tavaly március 15-én nyílt meg. Hatvan személyre tervez­ték, hogy napi egytálételt bizto­sítsunk ingyen a betérőknek. Je­lenleg naponta kilencvenen lá­togatják. Ami a legszomorúbb és intő jel, hogy egyre több kö­zöttük a gyerek. Az iskolában nincs befizetve az ebédje, azért nem étkezhet ott, ha hazamegy, akkor nem biztos, hogy meleg étel várja, ezért iskola után in­kább ő is beáll a sorba. Lenne pénz a népkonyha bő­vítésére, de a mostani épület­ben, ahol működik, nincs mód terjeszkedésre. Ha ott egyelőre nem is, más területen lépni kellett. (Folytatás a 3. oldalon) Magyar kápolna Tengizben Ökumenikus istentiszteleten szentelték fel a napokban a ka­zahsztáni Tengizben dolgozó magyarok kápolnáját. Tóth Ti­bor görög katolikus lelkész tett látogatást a korábban öntevéke­nyen működő vallási közösség kezdeményezésére, a Vegyép- szer vendégeként Tengizben. Áz istentisztelet után a lelkész úgy nyilatkozott, hogy nem várt komfortos körülményekkel ta­lálkozott, s nagy benyomást tet­tek rá a magyarok által felépített olajipari létesítmények. (MTI) 1993 őszétől főiskolai szinten Diplomát adó ápolóképzés megkezdődik az ápolóképzés fokozatos át­alakítása, melyben kiemelkedő jelentőséget kap a kapcsolatteremtő és -fenntartó képes­ség, az empátia, a tolerancia fejlesztése. A 93-94-es tanévtől Kaposváron, Zalaegersze­gen, Szombathelyen, illetve Gyulán 40-40 fővel nappali tagozatos; Pécsett, Szegeden és Nyíregyházán pedig levelező tagozatos főis­kolai apolóképzés indul. Nyolc féléves nap­pali tagozatra az érettségivel rendelkezők, míg a hat féléves levelező képzésre az érettsé­gizett, ápolóként dolgozó fiatalok jelentkez­hetnek. Kérdésre válaszolva Jávor András állam­titkár azt is elmondta, hogy ezzel együtt foko­zatosan átalakul, illetve megszűnik az általá­nos iskolai végzettségre épülő szakiskolai és szakközépiskolai ápolóképzés. (MTI) Szudán! távozók A Magyarországon tanuló 326 szudáni diák közül csak 55 hagyta el az országot. Főként azok, akiknek gyenge tanulmányi eredménye miatt a szudáni kormány nem vállalta tanulmányuk további finanszí­rozását — hangzott el a BM sajtótájékoztatóján. Ugyanakkor hangsúlyozták: főkapitányi utasításra foglalkozni kell valamennyi skinhead-támadással kapcsolatos bejelentéssel. De arra is felhívták a figyelmet: az érintettek minden esetben időben te­gyenek feljelentést. Folytatódik az Élő Kíváncsiskodó Hírlap-fórum Salgótarjánban A Nógrád Megyei Hírlap ma, december 1-jén 17 óra­kor ismét fórumot rendez Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti Múzeum kistermé­ben. A találkozón olyan kérdé­sekkel foglalkozunk, ame­lyek a város minden lakóját közelről érintik. így szó esik majd arról, miért drága a víz Salgótarjánban, s mi lesz a megyei vízmű sorsa; tet­szik-e a Volánnak az új rend­szerű városi közlekedés; va­jon bántja-e a szemét a városi szemét az itt lakóknak és a tisztaságért felelős szakem­bereknek? Természetesen a fórumon vendégül látjuk a jelzett té­mák illetékeseit, s számítunk Salgótarján lakóinak aktív közreműködésére is. Az egészségügyi reform sikeréhez nem csupán anyagi eszközök szükségeltetnek, de a gyógyításnak, a betegeknek elkötelezett, jól képzett egészségügyi dolgozók is nélkülöz­hetetlenek hozza. Ebben az irányban jelent­het előrelépést, hogy 1993 őszétől az ország több pontján is főiskolai szintű ápolóképzés indul — hangzott el tegnap, a Népjóléti Mi­nisztériumban rendezett sajtótájékoztatón. Egyéves előkészítő munka után jövőre

Next

/
Thumbnails
Contents