Nógrád Megyei Hírlap, 1992. október (3. évfolyam, 232-257. szám)

1992-10-01 / 232. szám

A HÍRLAP MATOL MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN TIZENKÉT OLDALON! NOGRAD 1992. OKTÓBER 1. CSÜTÖRTÖK Egyeztető tárgyalás a jövő héten Valószínűleg a jövő héten kerül sor a hat országos szakszervezeti szövetség és a parlamenti pártok kö­zötti, szerdára tervezett, de elmaradt találkozóra. Bálint Attila, az MSZOSZ szóvivője szerint nincs különleges akadálya az egyeztető tárgyalásnak, de a kormány álláspontját illetően még további egyez­tetésre van szükség. A szakszervezetek és a pártok közötti párbeszé­det a Fidesz kezdeményezte, miután a hat szakszer­vezeti konföderáció megegyezett a volt SZOT-va- gyon felosztásáról. Ez az új helyzet szükségessé te­heti a Parlamenthez benyújtott szakszervezeti vá­lasztási törvénytervezet módosítását, s ehhez a szakszervezetek véleményét is figyelembe kell venni. / t MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA _ '7 0 III. ÉVFOLYAM 232. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT Sajtótájékoztató A környezetvédelmi törvényről í» Parlament A tpn/P7Pt A tárcaközi egyezte­tést és a társadalmi vitát megelőzően már szer­dán bemutatták a Kör­nyezetvédelmi és Terü­letfejlesztési Minisztéri­um vezetői a környezet- védelmi törvény terveze­tét az újságíróknak. A tervek szerint a ja­vaslat novemberben ke­rül a kormány elé, így nem biztos, hogy meg idén napirendre tűzheti MDF­frakcióülés Több mint négy órán át ta­nácskozott kedd este a K ép viselői Irodaházban az MDF képviselő- csoportja. Az ülés után Kónya Imre frakcióvezető a várakozó újságíróknak elmondta: a frak­ció megtárgyalta „a televízió kö­rül kialakult helyzetet a legutolsó fejlemények tükrében, és egyetér­tésre jutott a további politikát il­letően ”. Kónya Imre nem kívánt ennek lényegét illetően részle­tekbe bocsátkozni, azt azonban kijelentette: a kormány csak a törvényeknek és az alkotmány­nak megfelelő lépéseket tesz majd. Újságírók érdeklődésére vála­szolva Kónya Imre cáfolta, hogy Antall József — aki az ülésen részt vett — szólt volna arról az egyórás megbeszélésről, amelyet parlamenti értesülés szerint Göncz Árpád köztársasági el­nökkel folytatott kedden, az esti órákban az Országházban. Kó­nya Imre ezzel kapcsolatosan ki­jelentette: ő személyesen nem is tud arról, hogy a találkozó létre­jött volna. Eltűnt leányt keres a rendőrség A siófoki rendőrkapitányság keresi Molnár Irén 17 éves tanu­lót, aki szeptember 13-án este la­kásáról (Siófok, Május 1. utca 5.) eltávozott, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A lány sze­mélyleírása: körülbelül 167 cm magas, vékony testalkatú, haja szökés, szeme barna. Különös is­mertetőjele, hogy arcának jobb oldalán, középen kis barna len­cse található. Ruházata: sötét­kék tapadós hosszűnadrág, kivá­gott hosszú ujjú pulóver, fekete magasszárú nyári csizma, fekete hosszúszijas válltáska. Nyaká­ban aranyláncot visel, szív alakú medállal. A rendőrség kéri mindazok je­lentkezését a 84/ 10-700-as tele­fonszámon, akik a keresett sze­mélyről, illetve jelenlegi tartóz­kodási helyéről felvilágosítást tudnak adni. Szétválás a törvény hálójában • • Összeomlik a kishartváni „tsz-királyság” „Ez az ügy a bíróságon fog folytatódni! Mert ebbe az egye­zségbe önök kényszerítettek bele. Ahhoz, hogy éljünk, vetnünk kell, ezt az elnök úrék is tudják! Éppen ezért tessék mondani, volt más lehetőségünk, mint hogy elfogad juk az ajánlatukat, azt a sok szemetet, amit nekünk nagylelkűen ideadtak?” - kérdezte többek között Varga Zoltán azon a megbeszélésen, amelyen a kishartváni Egyesült Erő MgTsz igazgatóságának képviselői és néhány, a szövetkezetből kiválni szándékozó vett részt. Az őrhalmi termelőszövetkezetben az idén 50 hektáron termesztettek vetőburgonyát. A termést a szövetkezet telephelyén tárolják, és minőség szerint osztályozzák az asszonyok. -Fotó: Rigó­A törvény értelmében lehető­ség nyílik arra, hogy a tsz-tagok ezen túl külön, önállóan gaz­dálkodjanak. Ilyen esetben a szövetkezetnek ki kell adnia a kiválni szándékozó vagyonát. De mit vigyen, mit kérjen a tsz-től az önállósodni szándé­kozó tag? Kishartyánban úgy alakult, hogy a tizennyolc, új utakat kereső tag nem tudott egyhangúlag megegyezni, mi kell nekik a szövetkezet vagyo­nából. ezért szeptember 24-én árverésre került sor közöttük. Manapság hétköznapi ügy, ár­verezik a tsz. vagyonát. De Kis­hartyánban nagyon sok vélt, vagy valós sérelem feszítette a kiválni akarókat, ezért úgy dön­töttek, a licitálás előtt kérnek egy utolsó lehetőséget, hogy tisztázzák a szövetkezet vezető­ségével a kényes kérdéseket.- Ön szerint törvényesen tűz­ték ki a mai „aukciót”? - kezdte a beszélgetést Zsidai Zoltán, az egyik kiválni szándékozó tag. Feleletként az elnök. Kovács János kérte, hogy a konkrét ki­fogásokat sorolja fel Zsidai.-A hirdetmény szerint: „a közgyűlés által kijelölt tárgyak" kerülnek árverésre. Csakhogy nem ennek kellene licitre men­nie, hanem azoknak, amelyeket a kiválni szándékozók ki akar­nak vinni! De nem tud olyan lis­tát mutatni, amit például én ad­tam volna arról, mit akarok ki­vinni! Mert ilyen nem létezik! Három levélben is kértem, bo­csássák rendelkezésemre mit ölel fel a tsz. 101 milliós va­gyona, mert e nélkül lehetetlen­ség érdemben választani! Mi az akadálya, hogy egy másolatot kapjak a listáról? Az elnök ekkor elmondta, szóban erről már adott felvilá­gosítást, azt bármikor elismétli, de az írásos példány kiadását feleslegesnek tartja. (Hosszas vita után, most, szeptember vé­gén kaptak a kiválni szándéko­zók egyet az említett listából.) Ekkor Zsidai Zoltán tovább folytatta az árveréssel kapcsola­tos kifogásainak felsorolását:- Tehát az kerül árverésre, amit a tsz-tag ki akar vinni, de (Folytatás a 3. oldalon) A Parlament elé kerül 4 • •• rr r • A jovo évi költségvetés tervezete A pénzügyminiszter. Kupa Mihály beterjesztette szerdán a Parlamentnek a jövő évi költség- vetési törvény tervezetét. A vas­kos dokumentumot a pénzügy­miniszter személyesen adta át a Parlamentben Szabad György­nek, a ház elnökének. Kupa Mihály elmondotta: a kormányt az államháztartási tör­vény kötelezte arra, hogy szep­tember 30-ig előterjessze javas­latát a jövő évi költségvetésre. E javaslat szerint 1993-ban a mér­leghiány 180-185 milliárd forint lesz. Várhatóan két kérdésben lesz legélesebb a vita. Az egyik a kétkulcsos általános forgalmi adórendszer bevezetése. A pénzügyminiszter szerint ezt va­lószínűleg elfogadják a képvise­lők, ám nagy vita lesz a kompen­záció mértékéről, formájáról. A másik kérdés az adóbevételek megosztása a költségvetés és az önkormányzatok között. A Pénzügyminisztérium javaslata szerint jövőre az eddigi 50-50 százalékos osztozkodási arány 30-70 százalékra változna, az önkormányzatok hátrányára. A Pénzügyminisztériumban már az adótörvények is elkészültek, azok várhatóan a jövő héten ke­rülnek a Parlament elé. Szabad György amikor átvet­te a költségvetési törvényjavasla­tot, hangsúlyozta: két hónap áll a képviselők rendelkezésére, hogy döntsenek a legfontosabb kérdé­sekről. Reményét fejezte ki, hogy ez az idő elegendő lesz a megfelelő elemzőmunkára. Egyre több a hatásos gyógynövény-készítmény Nagy körültekintést igényel a gyógynövények használata, alkalma­zásuk előtt ajánlatos kérni a szakember, orvos vagy phitoterapikus ta­nácsát — hívták fel a figyelmet a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztálya és a Phitoterápiai Társaság első közös, szerdán Székesfehérvárott megnyílt konferenciáján. A rendezvényen — amelyre tíz országból érkeztek orvosok és a gyógynövények kuta­tásával, forgalmazásával foglalkozó szakemberek — előadások hang­zottak el a természeti kincsek alkalmazásával kapcsolatos tapasztala­tokról, s a legújabb kutatási, illetve hasznosítási eredményekről. Mint elmondták, a gyógynövény-készítmények száma — a természetes életmód előtérbe kerülésével — jelentősen megnőtt. Jó eredmények­kel kezelik például az egyes klimaxbántalmakat komlókivonat-ké- szítménnyel, igen hatásosnak bizonyult egy új, herpeszvírus elleni szer, s kedvezőek a tapasztalatok a nemregiben forgalomba került haj regenerálóval. A nagyobb hatású készítményeket egyébként gyógyszerré kívánják nyilvánítani. Rövidesen megjelenik egy, a gyógynövény-készítményeket ismertető kiadvány is. A gyógynövény-konferencián az érdeklődők képet kaphattak a hazai fitotekákban, Herbária-szaküzletekben, illetve patikákban for­galomba kerülő gyógynövény-készítmények választékáról. Német beruházásként Üj kórházi szárny Üj szárnnyal bővül a váci Já- vorszky Ödön Kórház a német nonprofit szervezetként működő Deutsches Wohlfahrtwerk (DSK) egészségügyi szervezet jó­voltából. A váci intézmény és az elsősorban idős betegek ellátásá­ra specializálódott, biztosítótár­saságok által fenntartott DSK többéves együttműködésének eredménye a megállapodás. Eszerint a német fél néhány hé­ten belül hozzálát a százágyas, a legkorszerűbb gyógyítótechni- kat alkalmazó kórházi szárny fel­építéséhez. Ehhez a területet a váci önkormányzat ajánlotta fel. Az új épületrészt 1994-ben adják majd át, benne a németek intenzív osztályt, műveseállo- mást is berendeznek, s az élvo­nalbeli műszerezettség mellett színvonalas ápolói munkát, kór­házi ellátást szavatolnak. A DSK ugyanis mintakórházat kíván lét­rehozni Vácott azzal a céllal, hogy — a társadalombiztosítás­sal együttműködve — a Német­országban már bevált egészség- ügyi rendszert nálunk is megho­nosítsa. A százágyas kórházi részleg­ben speciális biztosítási rendszer alapján azokat a betegeket helye­zik majd el, akik a kiemelt ellátá­sért készek az anyagi áldozatvál­lalásra. (MTI) Nógrádban a pedagógusok nem sztrájkolnak Fontosabb a diákok érdeke A Pedagógusok Demokrati­kus Szakszervezete a sztrájk le­hetőségét sem veti el követelé­seinek érvényesítésére. Az ér­dekképviselet véleménye sze­rint ugyanis az 1993-ra tervezett költségvetés nem fordít kellő figyelmet a közoktatás fejlesz­tésére, működésének zavartalan megoldására, a normatív támo­gatások pedig nem érik el a megfelelő mértéket. Sztrájkok az iskolákban? Ki, hogyan vélekedik e lehetőség­ről? Erre kerestük a választ me­gyénk néhány iskolájában.- A pedagógus tanítson, ne sztrájkoljon! - mondta Arató János, a balassagyarmati 217. Számú Szondy György Ipari Szakmunkásképző Intézet igaz­gatója. Nálunk etikailag és er­kölcsileg a sztrájk kérdése telje­sen másképp jelentkezik, mint egyéb szakmák esetében. Ne­künk mindig a gyerekek érde­keit kell szem előtt tartanunk. Másféle demonstrációt ter­mészetesen el tudok képzelni a követelések érvényesítésére, de csak olyan formában, ami nem sérti diákjaink érdekeit. Tehát azt, hogy tanítási időben be­szüntessük a munkát, kivitelez­hetetlennek tartom. A rétsági általános iskola igazgatója. Várszegi István a tantestület véleményéről és hangulatáról is beszélt.- A kollégák körében nem tapasztalható semmiféle sztrájkhangulat. Meggyőződé­sem, hogy valamennyien elíté­lik a felelőtlen demonstrációkat. Egy iskolában ugyanis reggel be kell menni az osztályba, és a napi feladatokat kell maradékta­lanul ellátni, nem pedig a gye­rekek rovására sztrájkolni! Ami azonban a szakszervezet követeléseiben megfogalmazó­dott, azzal egyetértünk. A köz­alkalmazotti és az oktatási tör­vény is kiforratlan még, ezért munkánk zavartalanságához fontos lenne ezek kidolgozása és elfogadása. A salgótarjáni Koós Károly Építőipari Műszaki Szakközép- iskola igazgatója, Orosz Sándor arról beszélt, hogy csak a költ­ségvetési tervezet elleni tiltako­zással ért egyet. (Fölvtatás a 3. oldalon) A narancsszüret elmarad A 24 Óra című Komárom- Esztergom megyei napilap szer­dai számában egy olyan pécsi hírt közöl, amelynek más megyei „áldozatai” is vannak. A 24 Órá­ban — és más megyei lapokban is — nemrégiben megjelent egy fi­zetett hirdetés, amelyben Fran­ciaországba és Olaszországba kerestek női és férfi munkaerőt narancs-, valamint mandarin- szürethez. A hirdető — a pécsi Atlasz Kereskedelmi Kft. — jó fi­zetést, napi 100-150 márkát ígért. A jelentkezés végső határ­idejét október 10-ére, az első tur­nus indítását október 15-ére je­lezték. Az egyetlen követelmény az volt, hogy az utazásra 2800fo­rintot csekken előre el kellett kül­deni a kft. pécsi címére. A mesés jövedelmet ígérő hir­detésnek Komárom-Esztergom megyében is nagy volt a sikere, sokan befizették a pénzt. Voltak, akik személyesen utaztak el Pécsre a pénz átadása végett. Ekkor érte őket a csalódás: a megadott címen rendőrkordon fogadta őket, mert már szép számmal összegyűltek a becsa­pott és tiltakozó emberek. Kide­rült, hogy a narancsszüret elma­rad. A 24 Óra újságírójának kér­désére Kozsuch István, a pécsi rendőrség alezredese elmondta, hogy csúnyán rászedték a hirde­tésre jelentkezőket, mert szó sincs külföldi munkalehetőség­ről. A gyanúsítottat már előállí­tották, a csekkek a rendőrség tu­lajdonában vannak, azokat le­foglalták. A nyomozás érdeké­ben azonban a részletekről csak később ad tájékoztatást a pécsi rendőrség. Egy hirdetés dldozfttai a Parlament. A tervezet alapvetően új megoldá­sokat javasol. így lehet­ségessé válik, hogy kör­nyezetvédelmi szószó­lóhoz fordulhassanak majd az állampolgárok eljárás kezdeményezé- set kérve, ha a környe­zetszennyezés egészsé­güket veszélyezteti, és másként nem találtak jogorvoslatot. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents