Nógrád Megyei Hírlap, 1992. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-01 / 154. szám

A TEJPÉNZ A GAZDÁK EGYIK FIX BEVÉTELE 5. oldal NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1992. JÚLIUS 1. SZERDA ________ I II. ÉVFOLYAM 154. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT Csak a Nógrád Megyei Hírli Újságunk új, egyedülálló i SZUPEREXPRESSZ HIRDi Ha ma feladja hirdetését, holnap megjelenik. Egyéneknek és közületeknek csak a Nógrád Megyei Hírlapban: SZUPEREXPRESSZ! Hirdetését feladhatja a salgótarjáni sajtóházban, a Nógrád Megyei Hírlap hirdetésfelvételi irodájában, Erzsébet tér 6, Telefaxon: 12-542 és 11-504 A kilakoltatott család választhat: vagy az autóban, vagy a mögöttük lévő kamrában alszanak Legfeljebb feltörünk egy másikat... Rendőrök lakoltatták ki a lakásfoglalókat Tegnap délelőtt elkeseredett női hang szólt be telefonon szer- Időközben előkerül Rétiné kesztóségünkbe: „csak magukban bízunk, jöjjenek gyorsan, ki élettársa, Tóth István is. Szinte akarnak lakoltatni minket”'- mondta. „MiTésZ így velünk, mit egymás szavába vágva sorolják legkülönbözőbb gondjaikat, pa­IJjabb menekülthullám várható A Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatala felkészül egy újabb, ezúttalBosznia-Hercegovinából kiinduló menekülthullám fo­gadására. Mint elmondták: egyelőre még van hely a nagyatádi mene­külttáborban, de szükség esetén átmeneti szállásokat is megnyitnak. Jelenleg mintegy 20-30 ezer, a délszláv államokból érkezett mene­kült tartózkodik az országban, s közülük 3000-en táborban. A hét vé­gén három nap alatt jelentkezett 221 boszniai menekült után csak hétfőn további 314 érkezett két autóbusszal és három teherautóval. Rajtuk kívül 1000 boszniai menekült hazánkon keresztül Ausztriába utazott tovább. Az újabb menekülthullám azt is jelentheti, hogy az er­re az évre elkülönített 1 milliárd forintos költségvetési támogatás nem tart ki az év végéig. A hivatal most azt tervezi, hogy programot dolgoz ki a boszniai menekültek fogadására, s ahhoz kérni fogja az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága budapesti irodájának támogatását. Az első újszíves hölgy Újabb szívátültetést hajtott végre hétfőn, a kora esti órákban a SOTE Ér- és Szívsebészeti Kli­nikáján a Bodor Elek docens ve­zette orvoscsoport — tájékoztat­ta az MTI-t tegnap a Népjóléti Minisztérium sajtóirodája. A sorrendben immár negyedik ha­zai szívtranszplantáció érdekes­sége, hogy most első alkalommal nem férfi-, hanem nőbetegen hajtották végre a beavatkozást. A 31 éves hölgy állapota — a kli­nika beszámolója szerint — az el­várásoknak megfelelő. Hadtörténeti konferencia A Magyar Ellenállási Szövet­ség, valamint a Hadtörténeti In­tézet és Múzeum konferenciát rendezett Magyarország részvé­tele a II. világháborúban és en­nek következményei címmel tegnap — a magyar függetlenség visszanyerésének, illetve a szov­jet megszállás megszűnésének első évfordulóján — a főváros­ban. . Tapéta-szépségverseny Hazánkban tartja idei kong­resszusát, a belga székhelyű IGI, a Nemzetközi Tapétagyártók Szövetsége. A szervezetnek 13, ez évtől két magyar cég, a Gra­boplast és a kesztölci Keszta-ker Kft. is a tagja. A kongresszus alatt „szépségversenyt” is ren­deztek, aminek nyertese egy né­met eredetű tapéta lett. Magánszemélyeknek, vállalkozóknak küldi az APEH A jövő hét szerdától küldi ki az APEH a magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére aktu­ális adófolyószámla-kivonato­kat — tájékoztatta az APEH ille­tékese az MTI-t. Az egyéni Vál­lalkozók esetében az 1991. janu­ár 1-jétől 1992. március 31-ig terjedő időszakra bevallott adó­kötelezettségeket és teljesített pénzforgalmi tételeket tartal­mazza a kivonat. A magánsze­mélyek kivonatai pedig az 1991. április 1.-1992. március 31-ig teijedő időszak adatait közli az adóhatóság. MSZOSZ­bizalmitalálkozó A munkanélküliség mérséklé­séért, a foglalkoztattak maga­sabb jövedelméért szállt síkra több ezer MSZOSZ-hez tartozó bizalmi a Budapest Kisstadion­ban rendezett keddi első orszá­gos találkozójukon. A bizalmiak követelik, hogy a kormány és a Parlament hagyjon fel a szak­szervezet-ellenes politikájával, tiltakoznak a szakszervezetek közötti választás állampolgári alapon történő megtartása el­len. Az Új Munka Törvénykönyve ma lép hatályba. A jogszabály előírja, hogy a munkaviszony során tilos hátrá­nyos megkülönböztetést alkal­mazni a munkavállalók között nemük, koruk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, vagy ezzel összefüggő tevékenységük miatt. Vita esetén a diszkriminá­ció-mentességet a munkáltató­nak kell bizonyítania. A munkaviszony kérdéseit a törvény mellett a kollektív szer­ződés is szabályozza. A kollektív szerződés bármely — a munkavi­szonyra vonatkozó — kérdésről csinálunk a három gyerekkel? A helyszín a megyeszékhe­lyen a Salgó utca vége: nem kü­lönösebben bizalomgerjesztő környék. Lerobbant, öreg koló­niák sorakoznak egymás mö­gött, az előttük lévő parányi kerteket felveri a gaz, a szűk ut­cácskákban gyerekek játszanak, felnőttek ténferegnek. Július 1-jén hatályba lép a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, amely az állami, il­letve önkormányzati költségve­tés alapján működő intézmé­nyek alkalmazottainak teljes kö­rére, közel 700 ezer munkaválla­lóra terjed ki A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdé­seket törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, továbbá kol­lektív szerződés és közalkalma­zotti szabályzat rendezi. Ennek értelmében a közalkal­mazotti jogviszony általános sza­bálya szerint minden esetben ha­rcndelkezhet, eltérhet a jogsza­bálytól, de nem lehet azzal ellen­tétes. Az eltérés is csak úgy lehet­séges, ha a törvény minimális kö­vetelményeihez képest a munka- vállalókra nézve kedvezőbb fel­tételeket állapít meg a szerződés. A jogszabálytól ilyen eltérés megengedett a munkaszerződés­nél is. A törvény szabályozza a mun­kavállalók és a munkáltatók, va­lamint ezek érdekvédelmi szer­vezeteinek kapcsolatrendszerét. Az alkotmánnyal, illetve a nem­zetközi egyezményekkel össz­hangban a munkavállalók és a munkáltatók számára is biztosi­özvegy Réti Józsefnéékhoz épen időben érkezünk ahhoz, hogy néhány nyugodt szót is válthassunk. A kilakoltatást végzők néhány perccel koráb­ban mentek el tőlük: a rendőr­ség ugyanis még nem érkezett meg, ők pedig maguktól nem kezdenek el pakolni. tározatlan időre szóló kinevezés­sel létesül. A kinevezést és annak elfogadását írásban rögzíteni keli A közalkalmazotti jogvi­szony megszüntetésének lehető­ségei korlátozottak: a közalkal­mazott lemondó jognyilatkoza­tával bármikor megszüntetheti azt, s élhet rendkívüli lemondás­sal abban az esetben, ha a mun­káltató lényeges kötelezettségeit szándékosan vagy súlyos gon­datlansággal jelentős mértékben megszegi. tott, hogy érdekeik megvédése céljából szervezeteket alakítsa­nak. A szervezetek megalakítá­sára külön törvény: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény vonatkozik. A munkavállalók és a munkáltatók joga az is, hogy tartózkodjon a belépéstől az ér­dekképviseleti szervezetbe. A törvény a kormány köteles­ségévé teszi, hogy a munkaügyi kapcsolatokra es a munkavi­szonyra vonatkozó, országos je­lentőségű kérdésekben a mun­kavállalók és a munkáltatók or­szágos érdekképviseleteivel egyeztessen. (Folytatás a 2. oldalon) naszaikat.-Öten lakunk itt - mondja Rétiné. - Nekem két gyerekem van, az élettársamnak pedig van egy testileg és szellemileg sé­rült, kilencéves fia. Ha tudnák, hogy mit jelent egy ekkora gye­reket pelenkázni, bébitápszerrel etetni... (Folytatás a 3. oldalon) Bár az eddig tizenhét alka­lommal megrendezett ifjúság- politikai nyári egyetem az idén elmaradt, még sincs Salgótarján ilyen típusú rendezvény nélkül. Tegnap délelőtt a Tóstrand mel­letti városi gyermektáborban csillagászati és kultúrtörténeti nyári egyetem és olvasótábor nyílt, amelyet másodízben ren­deznek Nógrád megye székhe­lyén. Az ötvenkilenc fiatalt - job­bára általános és középiskolai tanulót, - elsőként Piróth Esz­ter, a TIT Országos Szövetségi Iroda igazgatója köszöntötte. Kiemelte, hogy e tábor prog­ramjában szerencsésen ötvö­ződnek a történelmi múltra kö­vetkeztető elméleti ismeretek a tapasztalati tényeken alapuló megfigyelésekkel. A vendéglátók nevében dr. Zsély András, Salgótarján pol­gármestere üdvözölte az ország minden részéből, valamint Er­délyből. Svájcból és Szlovákiá­ból érkezett vendéggyermeke­ket. Elmondta, hogy e nyári egyetem jól illeszkedik a város hetvenedik évfordulóját kö­szöntő rendezvénysorozatba. Zombori Ottó csillagász, az Uránia Csillagvizsgáló igazga­tója, a tábor vezetője először ar­ról szólt, hogy azért szervezték Salgótarjánban e programot, mert itt jó távcsövet, megfelelő körülményeket és nem utólsó sorban ügyszerető, nyílt szívű Európai Egyesült Államok? Antall József miniszterelnök tegnap, az Európa Tanács Parla­menti Közgyűlése 44. rendes ülésszakának nyári ülésén el­mondott expozéjában rámuta­tott: különleges megtiszteltetés hazánk számara, hogy a „koráb­bi kommunista politikai tábor­ból” éppen Magyarországon tartja meg ülését az Európa Ta­nács Parlamenti Közgyűlése. Ez­után feltette a kérdést: „Mit is je­lent a mai helyzetben Éurópa?”. Megítélése szerint a budapesti tanácskozás fő feladata, hogy az Európai Egyesült Államok lövő­jével foglalkozzon, és meghatá­rozza Európa határait. Antall József megköszönte az őt köszöntő Miguel Angel Mar­tinez közgyűlési elnök dicsérő szavait Magyarország emberi jo­gi és kisebbségi helyzetéről. Szólt a miniszterelnök a kelet-európai térségben jelenleg tapasztalható csalódottságról es az ellenőriz­hetetlen hadseregek létéből adó­dó veszélyekről is. Összességé­ben új világszemlélet kialakításá­ra van szükség, hiszen Kelet-Eu- rópa problémáinak megoldása nélkül többé a nyugati jólétet sem lehet fenntartani. Új világ­egységben kell gondolkodni — mondta. embereket találtak. Köszönetét mondott a TIT Nógrád Megyei Egyesületének, amely az Uránia mellett társszervezője a tábor­nak. Kifejtette, hogy a részvé­teli díjat azért tudták mérsékelni és a szülők számára elfogadha­tóvá tenni, mert szép számban sikerült szponzokat találniok. A csillagászati nyári egyetemet a TIT Szövetségi Iroda, a Műve­lődési és Közoktatási Miniszté­rium, a tatabányai székhelyű Magyar Garabonciás Szövetség az olvasótáborokért szervezet, a Lakitelek alapítvány, a buda­pesti I. kerületi, és a salgótarjáni önkormányzat, a Toyota Kakuk Kft., a Karancs Szálló, a Palóc Mérnökiroda Kft., valamint a Salgótarjáni Kohászati Üzemek támogatja. A tíznapos program kereté­ben az MTA és az ELTE neves szakemberei tartanak előadáso­kat. Esténként a Gedőc-tetői csillagvizsgálóban észlelési, megfigyelési gyakorlatokat tar­tanak. Több kirándulás - a Tát­rába, a Karancs hegységbe, va­lamint Szécsénybe és Holló- 'kőbe- is színesíti a megfeszí­tett munkát igénylő szakmai foglalkoz#okaiE A megnyitót követő első elő­adást Pillér Péter csillagvizs­gáló-igazgató tartotta a szlová­kiai ÚgyMÁxóV,, Konkoly Thege Miklós és a magyar csillagászai kapcsolata” címmel. Cs.B. Egészségügyi szolgáltatások Fogyatkozó ingyenesség A térítési díj ellenében igény­be vehető egészségügyi szolgál­tatásokról szóló kormányrende­let értelmében mától megszűnik néhány egészségügyi szolgálta­tás ingyenessége. Július 1-jétől ezért a biztosított állampolgárok is csak teljes térítés ellenében ve­hetik igénybe az orvosi beutaló nélküli, önállóan kezdeménye­zett vizsgálatokat, szakkonzíliu­mot; az esztétikai, plasztikai se­bészeti beavatkozásokat; az or­vosi indikáció nélküli porcelán, nemesfém és egyéb magas költ­ségű fogpótlásokat; az orvosi ja­vaslathoz nem kötött gyógyfür­dő-szolgáltatást, valamint a nem orvosi indikációra végzett med­dővé tételt. A rendelet értelmé­ben a fizetendő térítés mértékét az intézmény vezetője állapítja meg a felhasznált anyagok, esz­közök költségeit, illetve a mun­kadíj összegét figyelembe véve. Központilag elrendelt díjsza­bás vonatkozik ugyanakkor a jö­vőben más, eddig szintén térítés- mentes egészségügyi szolgáltatá­sokra. így július 1-je után 1000 forintba kerül majd a lőfegyvert tartani szándékozók orvosi, míg 1000-4500 forintba pszicholó­giai alkalmassági vizsgálata. Ugyanígy fizetni kell a gépjár­művezetői alkalmassági vizsgá­lat elvégzéséért is: a 40 év alatti­aknak 1000, a 40 és 60 év közöt­tieknek 600, a 60 év felettieknek pedig 400 forintot. Megszűnik a véralkohol-vizsgálathoz szüksé­f es vérvétel, valamint a látlelet iadásának ingyenessége is: az előbbiért 1000, az utóbbiért pe­dig 500 forintot kell fizetni július 1-jétől. Az alkalmazott díjszabásokat egyébként az intézmény köteles nyilvánosságra hozni, az igény­bevevővel közölni, s a befizetés­ről számlát adni. Több részletben is felvehető Megemelt turista­ellátmány A módosított rendelet értel­mében július 1-jétől az évi 50 dolláron felül a felnőtt állampol- árok további 300 dollár, míg a 4 éven aluliak plusz 100 dollár megvásárlására jogosultak eb­ben az évben. Ezt a lehetőséget azok is igénybe vehetik, akik a megelőző hónapokban már ki­váltották 50 dolláriukat. A plusz 300 dollárt akár több részletben is fel lehet venni, illet­ve a maradékot vissza lehet fizet­ni. Mindezt a valutalapon tartják majd nyilván. Azok, akik 1990 óta még az 50 dollárjukat sem váltották ki, ebben az évben 500 dollár meg­vásárlására jogosultak. A 300 dollár azonban egy évre folyósít­ható keret, tehát nem vihető át a következő esztendőre. (Folytatás a 2. oldalon) Július 1-jétől Üj Munka Törvénykönyv Besorolás négy osztályba Hatályba lép a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény Öncél-e a csillagászat, avagy mire jó”? Nyári egyetem és olvasótábor nyílt Salgótarjánban

Next

/
Thumbnails
Contents