Nógrád Megyei Hírlap, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-03 / 80. szám

BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1992. ÁPRILIS 3. PÉNTEK III. ÉVFOLYAM 80. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT S4ftiR> magyar HITEL BANK RT A vállalkozók bankja. Varga Tisztelt üzletfeleit! Salgótarján, Pásztó, Hátság. Lebontják, ha szakértők úgy döntenek Csehszlovák sajtótájékoztató Bős—Nagymarosról Ha egy nemzetközi szakemberekkel kiegészített közös magyar- csehszlovak bizottság szerint le kell bontani a bős-nagymarosi vízlép­csőrendszer megépített létesítményeit, akkor lebontjuk, de meggyő­ződésünk, hogy egy szakmai bizottság nem hozhat ilyen végletes dön­tést — mondották a szlovák és a csehszlovák szövetségi szakemberek a Csehszlovák Kulturális és Tájékoztató Központban csütörtökön megtartott nemzetközi sajtótájékoztatón. Rudolf Chmel, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetének megnyitó szavai után a szomszédos ország álláspontját a szövetségi külügymi­nisztérium, a szlovák kormányzati, környezetvédelmi bizottság, vala­mint intézmények, vállalatok szakemberei ismertették. A téma részleteiről, a konkrét véleményekről lapunk 2. oldalán kapnak tájékoztatást olvasóink. Nem várnak a privatizálással Tagja lesz-e az SKÜ a Ficsor- konszernnek? Lakossági fórum keretében meglepő és merész tervet körvo­nalazott Ficsor Ferenc, a Metalcoop Rt. elnök-vezérigazgatója az Ózdi Olvasó Egylet többszáz fős hallgatóságának. Munkát és biztos megélhetést Ígért többezer munkásembernek. A feszült hangulatú munkásgyülés résztvevői érdeklődéssel hallgatták Ficsor Ferenc előadását, majd többen is szót kértek. Az egye­tértő vélemények mellett számos kritika is elhangzott. Feloldották a blokádot Feloldották a magyar kamio- nosokkal szembeni blokádjukat csütörtök hajnalban a görög fu­varozók. Erről hivatalosan érte­sítette a görög fél a magyar Kül­ügyminisztériumot. Reggelre a Külügyminisztérium értesülései szerint minden, a blokád miatt a határon veszteglő magyar kami­on útnak indulhatott. Az athéni magyar nagykövetség a görög hatóságoknak átadott kétezer darab adómentes tranzitenge­délyt. Kevesebb román, sokkal több török határsértő Az első negyedévben 5500-an sértették meg a magyar államha­tárt, s ez csak 10 százalékos emelkedés, ám a befelé illegáli­san érkezők száma majdnem megkétszereződött — mondta az MTI érdeklődésére Zubek János határőrségi szóvivő. Míg tavaly a határsértők 80 százaléka — 3931 — román állampolgár volt, addig az idén az első negyedévben ará­nyuk 60 százalék alá — 3102 — csökkent. Ugyanakkor a határ­sértő törökök száma hatszorosá- a, 121-ről 734-re emelkedett. Lerészegítették, kifosztották A főváros VII. kerületében irdán délelőtt a Király utcában ismeretlen férfi és két nő kö- s italozás közben lerészegítet- ; Sz. P. 38 éves budapesti la­kost, majd gépkocsival elszállí­tották a lakására, ahonnan 120 ezer forint készpénzt és arany ék­szereket vittek el. Hazánkba érkezett a görög miniszterelnök A bátonyterenyei gyáros be­jelentette, hogy létre kívánja hozni a Ficsor-konszemt, a meglevő nógrádi dróthúzó- és szegverő üzeme mellé szeretné házasítani az Ózdi Acélmű Rt. rúd- és dróthengerművét. A fórumot kezdeményező Fi­csor Ferencnek dr. Szőke Tibor, miniszteri biztos, az OART ve­zérigazgatója válaszolt, kije­lentve, hogy ebből a házasság­ból nem kémek. Ficsor Ferenc elképzelését megalapozatlan­nak minősítette, hiszen a Metal- coop-nál csődeljárás folyik. Azt is kijelentette, hogy az RDH kü­lön nem eladó. Ficsor Ferenc nem tagadta a csődeljárás tényét, de hozzá­tette: ezt maguk a bátonytere- nyeiek kérték. Szavaiban sej­tetni engedte, hogy bizonyos kormánykörök pártolják az el­Csökkentett postai dijak A Magyar Posta április 1-jétől 50 százalékkal csökkentette a szomszédos országokba — Ausztriába, a Cseh és Szlovák Köztársaságba, Horvátországba, Jugoszláviába, Romániába, Szlovéniába és Ukrajnába — irá­nyuló, két kilogrammnál nem nagyobb hírlap- és könyvtartal­mú levélküldemények diját — tá­jékoztatta az MTI-t csütörtökön a Magyar Posta Vállalat illetéke­se. képzeléseit, mely szerint hazai vállalkozók mintaprivatizációt hajtanának végre az OART gyors felszámolása alkalmával. Lényegében ehhez csatlakozott Petrenkó János gyártulajdonos, aki az OART két gyáregységére pályázik. * * * A fórumot követően interjút kértünk Ficsor Ferenctől.-Ficsor úr, mennyire látja realitását annak, hogy ez a kon­szern végül is létrejön?- Ennek az iparágnak a ver­senyképességét vizsgálva ma nem lehet kérdés a konszern lét­rejötte, egyébként nem tud tal­pon maradni — válaszolta, majd így folytatta:- Szerintem a Salgótarjáni Kohászati Üzemek már most sincs talpon. Elérhetjük azt az (Folytatás a 3. oldalon) Az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék esett a földekre, így kilépett medréből az Ipoly Szécsény és Őrhalom között. A határfolyó elárasztotta vízzel az árterületnek számító legelőket, de árvízveszély nincsen, hiszen csütörtökön délelőtt a folyó vízszintje 123 centi volt ezen a területen. Az első fokú készültséget pedig 300 centiméternél rendelik el Balassagyarmat térségében - tudtuk meg a vízügyi igazgatóság szakemberétől. -Fotó:Rigó Tibor­A pisztolytartás nem alapvető emberi jog Az Alkotmánybíróság határozata Leálltak az ózdi kohászati üzemek Elbocsátanak 2700 dolgozót Az ózdi kohászat valamennyi üzemében csütörtökön leállt a termelés, mivel a csődtörvény értelmében a csődeljárás alatt ál- ló vállalat semmiféle veszteséges tevékenységet nem folytathat. Ezzel egy időben a Munka­ügyi Minisztériumban aláírt megállapodás értelmében a MŰM átvállalja az ózdi Munkás Kft. hitelgaranciáinak felét. Rö­videsen egyébként elbocsátanak az üzemből 2700 dolgozót. Vala­mennyiük kötelező végkielégíté­sének kifizetésére — a tájékozta­tás szerint — 236 millió forintot ad a tárca. Az utcára kerülők foglalkoz­tatására — 500 millió forintos törzstőkével, kétéves időtartam­ra — létrejött az Ózdi Foglalkoz­tatási Társaság. A kézi lőfegyverhez való jog nem szerepel az alkotmányban felsorolt alapvető emberi jogok között — mondja ki az Alkot­mánybíróság határozata, amely- lyel elutasította több jogi személy indítványát. Az indítványokat benyújtó társadalmi szervek a kézi lőfegy­verekről és lőszerekről, a gáz- és riasztófegyverekről, a légfegyve­rekről és a lőterekről szóló, to­vábbá a fegyverek megszerzésé­nek, tartásának egészségi alkal­massági feltételeiről és vizsgála­táról szóló különböző jogszabá­lyok alkotmányellenességének megállapítását, megsemmisíté­sét kérték. A testület az indítvá­nyokat megalapozatlannak tart­ja. Az indokolás szerint sem a jogállamiság fogalmából, sem az alkotmányból, sem a jogalkotás­ról szóló törvény előírásaiból nem lehet olyan következtetésre jutni, hogy a lőfegyverekkel kap­csolatos normákat csak törvényi szinten lehet szabályozni. Az Al­kotmánybíróság álláspontja sze­rint tévednek az indítványozók, amikor a különböző engedé­lyekhez és vizsgákhoz kapcsolt díjfizetési előírásokat adójellegű kötelezettségeknek minősítik. A határozat hangsúlyozza: az igazgatási, szolgáltatási és vizs­gálati díjak meghatározásának mértéke nem alkotmányossági kérdés, de a tárgykör jogi szabá­lyozásához fontos társadalmi ér­dek fűződik. Az élethez és az egészséghez való alapjog védel­me pedig a végzetes lőfegyver- használatok megelőzése céljából mindenképpen szigorú szabá­lyozást indokol. (MTI) Függetlenek: vitanapon Szigorúan heti 80 óra adás A TV2 új arculata számoljon be a kormány A koalícióban résztvevők körében nem aratott nagy sikert a javaslat Konsztantin Micotakisz, a Görög Köztársaság miniszterel­nöke csütörtök délután hivatalos látogatásra Magyarországra ér­kezett. A görög kormányfőt dél­után fogadja Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke. Konsztantin Micotakisz pénte­ken délelőtt ül tárgyalóasztalhoz vendéglátójával, Antall József miniszterelnökkel. Bizonyára té­ma lesz a tárgyalásokon a görög kamionosok immár második blokádja is, nemkülönben pedig azon módozatok kimunkálása, amelyek mindkét fél számára megfelelőek. Tűz az akácerdoben Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyében szerdán délelőtt Bírnevű településen, a Táncsics Termelő- szövetkezet területén dohányzás miatt súlyos anyagi kárt okozó tűz keletkezett. Huszonkét hek­táron égett le ennek következté­ben egy akácerdő aljnövényzete, továbbá megperzselődött a fák törzse is. Az ügyben a tűzoltóság a rendőrség bevonásával folytat­ja a vizsgálatot. Megtámadták a vonatvezetőt és a kalauznőt Verekedő szurkolók Gödöllőn szerdán késő dél­után a Bag-Újpesti TE labdarú­gó-mérkőzésről a fővárosba ér­kező szurkolók a MÁV-állomá- son verekedést kezdtek, megron­gálták a Hatvan-Budapest kö­zött közlekedő személyvonatot, az állomás ablakait és egy tele­fonfülke üvegeit betörték, to­vábbá megtámadták a tiltakozó H. B. vonatvezetőt és T. I.-né jegyvizsgálót is. A rendőrség garázdaság miatt eljárást indított G. L. 26 éves miskolci, három fiatalkorú buda­pesti lakos, valamint ismeretlen társaik ellen. (MTI) Munkamegosztásra, nem pe­dig rivalizálásra törekszik a Ma­gyar Televízió két csatornája egymással való kapcsolatuk ki­alakításakor. Az együttműködés szellemében, a TV2 a TVl-gyel való egyeztetés után határozta meg saját arculatát — közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján Peták István, a TV2 intendán­sa. Elhangzott, hogy egyes adá­sok, így például az Országgyűlés ülésszakainak élő közvetítései a kettes csatornára kerültek. Ugyancsak a TV2 készíti a ha­zánkban élő nemzetiségek és ki­sebbségek műsorait. Az oktatási műsorok közül az intendáns kitért az április 12-től induló gazdaképzőre, amely a növénytermesztés, az állatte­nyésztés, a kertészet gyakorlatá­ba vezeti be a nézőt, és segít el­igazodni a gazdálkodással kap­csolatos más ügyekben is. Ugyancsak újdonság a TV2-n csütörtökön induló számítás- technikai távoktatási program, amely ezt követően 10 héten át szombat reggelente jelentkezik. A műsorok egyik fő célja a téma­körben járatlan laikus nézők ér­deklődésének felkeltése, az eset­leges idegenkedés feloldása. A sorozat témái között szerepel a modem titkárság, a korszerű, számítógépes irodák bemutatá­sa, s megtudható az is: hogyan keressünk pénzt számítógép­pel. Peták István szólt arról is, hogy a TV2 ezentúl — elnöki döntés értelmében — szigorúan csak heti 80 órában sugároz adást. Ez azt jelenti, hogy szerda, csütörtök, péntek délutánon­ként 1-1 órával később kezdődik A független képviselőcsoport politikai vitanapot kezdeményez abból a célból, hogy a kormány — alkotmányos kötelezettségé­nek eleget téve — számoljon be eddigi munkájáról. Az ajánlott vitanap címe: Beszámoló a kor­mányprogram végrehajtásának helyzetéről. Mint Fodor István, a függetle­nek képviselőcsoportjának veze­tője csütörtökön az MTI munka­társának elmondta, csoportjá­nak ezen kezdeményezése nem aratott osztatlan sikert a koalíci­ós pártok körében. Az Ország­gyűlés házbizottságának ülésén, ahol ezt az indítványt a függetle­nek beterjesztették, olyan érvek is elhangzottak, hogy mivel a kormánykoalíció választotta a kormányt, és nem az ellenzék, ezért a kabinet az ellenzéknek nem tartozik beszámolással. Legfeljebb abba egyeznének be­le a kormánykoalíció pártjai, hogy a kormány szóbeli előter­jesztésben számoljon be egy vita­nap keretében tevékenységéről. Ez Fodor István szerint nem a legmegfelelőbb forma, mert nem helyettesítheti az írásos kor­mánybeszámolót, amelyre min­den frakció előre alaposan fel tud készülni. Ha a függetlenek javaslatát teljes mértékben elutasítanák, akkor a frakció önálló képviselői indítványt nyújt be, és ország- gyűlési határozati javaslat for­májában kéri a beszámolót. Fodor István különben azt is elmondta: a házbizottság eluta­sította a függetlenek azon kéré­sét, hogy az Országgyűlésben a kormánypárti és az ellenzéki pár­tok között foglalhassanak helyet. Ha azonban az a tendencia foly­tatódik, hogy képviselők ülnek át a függetlenekhez, akkor már a következő konkrét esetben is akuttá válik a függetlenek ülés­rendje, mivel a patkó bal oldali szélén a helyek elfogytak.

Next

/
Thumbnails
Contents