Nógrád, 1992. január (3. évfolyam, 27. szám), Nógrád Megyei Hírlap, 1992. január (3. évfolyam, 28-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

WElyISMERET AZ ÓRIÁS AMUROK A LEGTRÉFÁSABBAK - 5. oldal III. ÉVF., 27. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT 1992. FEBRUÁR 1., SZOMBAT SALGÓTARJÁN, BALASSAGYARMAT, PÁSZTÓ, SZÉCSÉNY, BÁTONYTERENYE, RÉTSÁG VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA \l 1111 IMI : A lllHhHIIMk KORÁT ÉLJÉK! A hirdetés pedig a legjobb befektetés, mert ez az. ami a leggyorsabban megtérül, méghozzá a legnagyobb haszonnal! legye igénybe Ön is az íj \ó(,R\n új szolgáltatását, ami egyedülálló! Csak nálunk: SZI I'KRCXPRESSZ HIRDETÉS! 11a eljuttatja hozzánk hirdetését, holnap olyashal ja! V.____________________________, A /t Áremelkedések február 1-jétol Drágább a posta és a közlekedés Drágább les: február l-jétöl a vasúti és távolsági busz tarifája, s jelentősen emelkedik a postai szolgáltatások díja is. A vasúti személyszállítás és a távolsági autóbuszközlekedés tarifái átlagosan 25 százalékkal emelkednek, viszont a korábbi kedvezmé­nyek változatlanul érvényben maradnak. Az árváltozás hatására előreláthatóan mintegy 5 százalékkal csökkenhet az utasok száma. A postai szolgáltatások átlagosan 30 százalékkal emelkednek feb­ruár l-jétöl. Az ebből származó többletbevételeket a postai szolgál­tatások korszerűsítésére, postahivatalok felújítására, s elavult gép- járműparkjának cseréjére fordítja a Posta. (MTI) Nem szabálytalan az útadók felemelése Magyarország semmilyen nemzet­közi megállapodást nem sértett meg az útadók felemelésé­vel. készítik a vá­laszt - hangsúlyozta az Európai Közös­ség Bizottságának Budapestre küldött jegyzékével kapcso­latban Herman Já­nos. A közösség küldöttsége egyéb­ként a jövő héten Budapestre jön. hogy a közúti áru- szállításról tárgyal­jon a magyar part­nerekkel. A Külügyminiszté­rium gyorsan, meg­egyezéssel szeretné rendezni a kérdést, s felvette a kapcsola­tot a görög kor­mánnyal. A tárgyalások eredménytelensége esetén Demonstrációt terveznek az egészségügyi dolgozók A sztrájk alatt Nógrádban sem szenved hiányt a betegek ellátása „Tiltakozunk a Népjóléti Minisztérium által jóváhagyott tíz százalékos bruttó fizetésemelés ellen. Elfogadhatatlan a dologi költségek öt százalékos emelése is. Ez valójában, csak hat- hét százalékos bérnövekedést jelent, mely figyelembe véve az. évi harmincöt százalékos inflációt, nevetséges, megalázó... Fi­gyelmeztető megmozdulásokat fogunk szervezni, a betegellátás veszélyeztetése nélkül." (Részlet a Délbudai Orvosi Kamara pe­tíciójából, melyet a Népjóléti Minisztériumnak küldtek.) Megfojtotta gyermekét • A szombathelyi rendőrség nyomozást indított egy ismeret­len anya ellen, aki életképes fi­úgyermeket szült, majd megfoj­totta és egy utcai szeméttároló konténerbe rejtette. Lottószámok 13, 36, 45, 48, 64 Casco csak riasztóval # Csak korszerű riasztóval fel­szerelt személygépkocsikra köt casco-biztosítást az Állami Biz­tosító február l-je után Buda­pesten és Pest megyében - je­lentették be a cég pénteki sajtó- tájékoztatóján. Újra napirenden a A salgótarjáni megyei kór­házban egy fiatal nővérrel be­szélgettem. Egyedül él. nincs sem gyermeke sem férje. Havi nettó fizetése tízezer forint. Az éjszakai és a délutáni pótlékot is megadóztatják. Szülei támogat­ják anyagilag, különben nem tudná továbbképezni magát, ami az egészségügyben elen­gedhetetlen. Arra a kérdésre, hogy mégis miért csinálja, csak ennyit mondott:— Mert szere­tem ezt a munkát! Az egyik végzős orvostan­hallgató is’meglehetősen ború­látó:— Nem tudom mihez kezd­jek magammal! Kezdő fizeté­sem tizennégyezer forint. Ezért tanítanak a szüleim, hogy a vizsgák után még ők tartsanak el, vagy esetleg friss diplomával a zsebemben vállalkozónak menjek?! Országos aláírásgyűjtés in­dult meg az egészségügyi dol- (Folytatás a 3. oldalon) A Balassi Bálint Nograd Megyei Köny vtárban tegnap délután, a salgótarjáni Pedagógus Énekkar közreműködésével nyitotta meg Zsélv András polgármester a "70 éve város Salgótarján" című kiállítást. (Jyurkó Péter felvétele— költségvetés • Az Országgyűlésnek is napi­rendre kell tűzni ismét a költ­ségvetési törvényt, mert a rész­letek összessége nem egyezik meg a főösszeggel - közölték a pénteki kormányszóvivői tájé­koztatón. A módosító indítvá- nok benyújtásakor megtörtén­het. hogy csatlakozó módosító indítványokat is benyújtanak. Kapcsolat Belarusszal • Várhatóan februárban létesít diplomáciai kapcsolatot Ma­gyarország Belarusszal, a volt Belorussziával - közölte a kül­ügyi szóvivő. Antall levele Gönczhöz Köszönet az alelnökjelölteknek Antall József miniszterel­nök levelet írt Göncz Árpád köztársasági elnöknek, amelyben visszavonta a Magyar Televízió és a Ma­gyar Rádió alelnök-jelöltje- ire 1991. június 9-én előter­jesztett, illetőleg szeptember 26-án megújított személyi javaslatait - rögzíti a Mi­niszterelnöki Hivatal pén­teki közleménye. A miniszterelnök a jelöl­tek nyilatkozatát elfogadva köszönetét mondott nekik az elmúlt hónapokban tanú­sított - mint a közlemény fogalmaz - következetes és mértéktartó magatartásu­kért, a nemtelen, a nem egy­szer sértő támadások válla­lásáért és a feszültségek el­viseléséért. Antall József a televízió és a rádió új alel- nökeire később kíván javas­latot tenni. Ugyanakkor a hat jelölt közül öt az elmúlt napokban bejelentette a miniszterelnöknek, hogy lemond a jelöltségről. Egy perc: negyvenöt forint Közvetlen telefonösszeköttetés Ukrajnával Közvetlen telefo­nösszeköttetés létesült Budapest és Ukrajna fővárosa, Kijev között január 27-től. A Ma­gyar Távközlési Válla­lat és az Ukrán Távbe­szélő Igazgatóság kö­zötti kétoldalú megál­lapodás lehetővé teszi, hogy csökkenjen az Ukrajnába irányuló te­lefonbeszélgetések díja: az eddigi, percen­kénti 60 forint helyett február 1 —tői percen­ként 45 forintért lehet telefonálni ide. Ez idáig Ukrajnát csak Moszkván keresz­tül lehetett hívni és Kárpátalja is csak kézi kapcsolással volt elér­hető. Mostantól Kárpá­talját is elérhető a táv­hívó hálózaton keresz­tül. Távhívószámuk a 7-es. Néhány város körzetszáma a követ­kező: Kijev - 044; Harkov -057; Odessza - 048; Ungvár (Uzsgo- rod) - 031; Lvov (Lemberg) - 032. Losonczi Pál nem bírta a csipkelődést Losonczi Pál, az egykori Elnöki Tanács volt elnöke úgy döntött, visszaveszi azt az érmekből, kitüntetésekből és egyéb ajándéktárgyakból álló gyűjteményét, amelyet négy évvel ezelőtt So­mogy megyének adott egy állandó kiállítás meg­rendezésére. Erről levélben értesítette a megyei önkormányzatot, amelynek képviselői múlt év decemberi ülésükön négy lehetséges variációt ajánlottak fel a gyűjtemény további sorsára vo­natkozóan. A javasolt változatokból á gyűjtemény gazdája nem kívánt választani, hanem - s ebben állítólag a sajtóban megjelent ..csipkelődő megjegyzések­nek" is része volt - úgy döntött, visszaveszi az egy ideje a múzeum raktárában őrzött gyűjtemé­nyét. Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója Salgótarján, 1992. január 31.- február 2. Folyamatosan n 'ó a megbetegedések száma Terjed az influenza A Magyar Közgadasági Társaság Ifjúsági Bizottsága ebben az évben is Salgótarján­ban rendezi meg a Fiatal Közgazdászok Or­szágos Találkozóját. A szakmai tanácsko­zás színhelye a Pénzügyi és Számviteli Fő­iskola. A konferencia témája: Értékpapírok, tőzsde, vállalatfinanszírozás. A résztvevők - minden bizonnyal ezúttal is fiatalos gondolkodással, friss tudással, if­júi lendülettel - vitatják meg a tőzsde élén­kítésének lehetőségeit, a forint konvertibili­tásának esélyeit, az értékpapír-kereskede­lem távlatait. A tanácskozáson a tudomány, a vállalko­zói és kormányzati szféra kiemelkedő kép­viselői tartanak előadásokat a Magyar Köz- gazdasági Társaság megyei szervezetei és szakosztályai, a közgazdasági felsőfokú in­tézmények, valamint az MKT-t támogató vállalatok küldöttei számára. A program tegnap este baráti találkozó­val kezdődött. A hivatalos megnyitó ma délelőtt 9.00 órakor lesz: Veress József, tan­székvezető egyetemi tanár, a MKT főtitkára szól az egybegyűltekhez. A vendéglátó nógrádiak köszöntőjét Korill Ferenc, a me­gyei közgyűlés elnöke tolmácsolja. A konferencia első napja délelőttjének neghívott előadói között találni Botos Kata­lin egyetemi tanárt, az Állami Bankfelügye­let vezetőjét. Erdős Tibor akadémikust, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos tanácsadóját, az MKT elnökét, Mohai Györgyöt, a Creditanstalt Értékpapír Rt. igazgatóhelyettesét. Pillái Miklóst, a Bankszövetség főtitkárát. Délután 14.oo órától - a tervek szerint - Antal László közgazdász. Hardy Hona, a Budapesti Értéktőzsde ügyvezető igazga­tója. Dani Katalin, a Budapesti Közgazda- ságtudománjyi Egyetem docense, a CA Ér­tékpapír Rt. tanácsadója tart előadást. A külföldi előadók Münchenből érkeznek: M.Graf von Hallwyl, a Bayerische Landes­bank igazgatója*valamint Klaus Stopp ma­gánbróker. Február 2-án 9.oo és 12.oo óra között lesznek az előadások. Ekkor lép - várha­tóan - az előadói pulpitusra lép: Bokros La­jos, a Budapest Bank Rt. elnök-vezérigaz­gatója, a Tőzsdetanács elnöke. Fazekas Gergely, a Budapesti Közgazdaságtudomá­nyi Egyetem tanársegédje, Szapáry György, a Nemzetközi Valutaalap magyarországi rezidense. A müncheni „delegációból" Tasso Borbe professzor tart előadást. A tanácskozást a Budapest Bank Rt., a General Motors Hungary, az Inter-Európa Bank Rt. és a Magyar Közgazdász Alapít­vány támogatja. A hagyományos rendezvény szervezői bíznak abban, hogy a konferencia monda­nivalójára felfigyelnek a hazai kormányzati szervek, a külföldiek pedig a találkozón mé­lyen bepillantást nyernek a magyar gazda­ság helyzetébe. A korábbi tanácskozásokról készült ösz- szeállításunk lapunk 6. oldalán olvasható. A rendelkezésre álló adatok szerint jelenleg több mint 71 ez­ren szenvednek influenzaszerű megbetegedésben. Az előző heti adatokkal összevetve az influenzás esetek száma 2.5-3- szorosára növekedett - tájékoz­tatta az MTl-t pénteken Straub Ilona, az Országos Közegész­ségügyi Intézet osztályvezető főorvosa. Az eddig kilenc megyéből (Baranya. Bács-Kiskun, Békés. Borsod-Abaúj-Zemplén. Csongrád. Somogy. Szabolcs- Szatmár-Bereg. Tolna, Veszp­rém) és a fővárosból beérkezett adatok szerint a legtöbb megbe­tegedést. csaknem 14 ezret. Csongrád megyében regisztrál­ták. Ezt Békés megye követi 12 ezer esettel. A gyermekek érin­tettsége változatlanul a legerő­teljesebb. átlagosan az esetek 59 százalékában 15 éven aluliak kapják meg a fertőzés]. KAPCSOLJON ! Egésxnapos program a Salgótarjáni Városi Televízióban S Salgótarjáni Városi Televízió - Salgótarján, Főtér 13. Telefon: 10-702.

Next

/
Thumbnails
Contents