Nógrád, 1992. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-02 / 1. szám

SZEBB JOVOT REMEL A KALLÓI GAZDA III. ÉVF., 1. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT 1992. JANUAR 2., CSÜTÖRTÖK SALGÓTARJÁN. BALASSAGYARMAT. PÁSZTÓ, SZÉCSÉNY. BÁTONYTERENYE. RÉTSÁG VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA Ont keresi, Önt szolgába az Új Nógrád Fizesse elő! JJ Óévi körvadászaton Marcalban ,, , ^ Több nyelven szólt a puskaJ-l. Bár a terítékre voltunk csak hivatalosak — úgy esett, hogy a harmadik hajtásba még belelát­tunk valamelyest. Nógrádmar- cal határában a Százöl /van. aki Szüzeinek nevezi!/ kút környé­kén tett ki bennünket a hóba az a viharvert, mégis terepjáróké­pes öreg kocsi, amelyet Páris István vadászati társasági elnök (cserhátsurányi Szabadság vt) értünk küldött a marcali kocsma elé. Az óév valóban utolsó kör- vadászatán hat község puskásai gyűltek össze, ennyien tartoz­nak a.cserhátsurányi társaság - eddng ermelőszövetkezeti - ke- •’ueléh De többen is figyelmez­tettek. hogy a termelőszövetke- nár ne említsem, ami a változás jele. mint az. ént ide hozott az év vé­ri alkalommal vadászon öbb nyelvű társasággal csényi központtal, pesti / rendelkező Kalász Kft. hervad 'szainak csapata egy nógrác vadásztársasággal. Ez is a vr tozás—fejlődés oldaláról érdeke elsősorban. Hogy ^ugyani, milyen lesz a vadászat, a vada ,zati társaságok jövője, amikoi még továbbra sincs va­dászati törvény. nem tisztázott a földiül jdon sem. Tehát szószé/ rint a r ezsgyén jártunk, amikor az érzc celhető, hogy nem foly­tatható izinte semmiben a régi ­zetet éppúg ami fc gén: együtt a bet irodá\ legyen szó vadásztatásról, bár­miről-. de senki nem tudhatja: miként lesz az új? Ezért érdemel részünkről is külön figyelemét a december harmincadikén szószerint "le­zajlott" marcali körvadászat és sokkal kevésbé annak romanti­kus hangulatot őrző színei mi­att. Bolza Antal, egykori errefelé is birtokos, osztrák-magyar ál­lampolgár. nemzetközi vadá­szati szervező szakember he- rencsényi illetőségű hozzánk, magyarokhoz húzó patrióta hozta létre a Kalász Kft. gazda­sági konstrukciót, amely mos­tanra megszerezte a vadászati- vadásztatási jogot is. De foglal­kozik mással - mézzel is -. ami bevételt jelent az exportból ha­zai oldalakon is. Állunk egy sort a metsző szélben odafent a hegy alatt, a Százölkútnál, a szikrázó hóban, s most legfeljebb annyira lelik, hogy konstatáljuk, szerencse is kell a vadászathoz, hiszen Szé- csény határában, ide nem mesz- sze pamacsos köd terjeng. Va­dász. hajtó nem látszik, fegyver nem ropog, vagy ahogy errefelé is mondják - nem "puhán", de a harmadik hajtásra mindenkép­pen sor kerül. Jön aztán az el­nök Páris István vezetésével lentről a vadászcsapat kettes li­basorban. Az amatőr szemnek is feltűnhet, hogy sörtés vadra menve, mintha valóban kevés lenne a kutya. Kettő bóklászik velük, egy tapasztalt és egy szinte még kölyök, alig áll a lá­bán, reggel óta ment a gazdájá­val vagy húsz kilométert nehéz terepen. Mi is lejjebb húzódunk a lapos részre, oda, ahol jól lát­hatók vagyunk. A vadászok ki­állnak az erdő szélére, s ha mégis erre csörtetne a disznó, annak aligha lesz további útja. Fent a gerinc alatt elkezdődik a hajtás, két-három hang veri az erdőcske csendjét, botozzák a fát. durran a golyós fegyver öt- ször-hatszor és már jönnek is fentről Bolzáék, osztrák fel­esége, Péter fia és mind a töb­biek, nyugati vadászok. De a grófért még vissza kell menni. O még áll a vártán a Százöl kút- nál a harmadik hajtásra várva. A körvadászatnak azonban vége. Odalent gyülekszik mindenki a falu szélénél a kocsiknál, vän belőlük vagy harminc. Vegyes a kép, amilyen a helyzet is - Tra­banttól Fordig van itt minden. A terítéket is a közelben ren­dezik el, s amíg valamennyi vadtetemet kizsigerelnek gyorskezűen a közreműködő vadászok, szó esik a Kalász Kft. vadászati ajánlatáról. Bolza An­tal valóban újszerű szerződésé­ről, amely minden társaságnak (Folytatás a 3. oldalon) Súlyos vasúti baleset • A Győr-Moson-Sopron me­gyei Ötté vény és Lébény állo­mások között egy fénysorom­pós útkereszteződésben a Ber­linből Budapest felé közlekedő Meridian-expresszvonat ked­den 13 órakor összeütközött egy külföldi rendszámú személy­gépkocsival. A karambol kö­vetkeztében a gépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. A baleset a vasúti közlekedésben 120 perces fennakadást okozott. Vízfakasztók • Nagykanizsa. A Techno- impexszel közösen elnyert pá­lyázat, majd pedig a tunéziai mezőgazdasági minisztérium­mal kötött szerződés alapján termál- és öntözőkutak fúrására kapott megbízást a nagykani­zsai székhelyű Rotary fúrási Kft. A kuwaiti olajtüzék eloltá­sában már nemzetközi hírnevet szerzett társaság január közepén indítja útnak Tuniszba a beren­dezéseit, amelyeket hamarosan követ a két mérnök vezette 22 tagú szakmunkáscsapat is. Halálos falopás • Vártvölgy. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette B. János 58 éves műszaki vezető keszthelyi lakost, mert Vártvölgy külterületén egy er­dőben 30-án délután ahol vadá­szaton vett részt, és falopáson tetten érte J. László 35 éves gazdálkodó felsőpáhoki lakost, két figyelmeztető lövést adott le, amely célt tévesztett, és elta­lálta J. Lászlót, aki a kórházban belehalt sérüléseibe. Rt -vé alakult a Zalahús Önprivatizáció útján, külföldi tőkéstárs nélkül részvénytársa­sággá alakult és január l-jétől ilyen szervezetben működik az or­szág két nyereséges húsipari vállalatának egyike, a Zalahús. Az erre vonatkozó átalakulási tervet az Állami Vagyonügynökség is jóvá­hagyta. A zalaegerszegi székhelyű cég csaknem 5 milliárd forint árbevétellel és több százmilliós nyereséggel zárja az 1991 —es évet, s ez biztos alapokat nyújt a továbbfejlődéshez és - változatlan lét­szám mellett - a hatékony foglalkoztatáshoz. Mindennek hátterében a több mint két év óta megvalósított piacorientált termelés áll. En­nek köszönhetik, hogy a kivitelük 40 százalékát fogadó volt KGST-piacokról már az Óév elején képesek voltak átállni az igé­nyes nyugati piacokra. Csomagolt húsáruikat, félkész- és készter­mékeiket jelenleg 25 országba exportálják. Sikerük másik összete­vője a hazai kereslethez való igazodás, és az. hogy élőállat-szállító partnereiknek 4-5 napon belül fizetnek. Az sem lényegtelen, hogy amíg a legtöbb húsipari cégnél 25-30 százalékkal növekedtek a termelési költségek. aZalahúsnál ugyanennyivel mérséklődtek. Az 1992-es esztendő első napja Hopp, hopp, hopp! Hangos cigányzene szól a magnóból, a kalap időnként a hóba pottyan, elsőbb most a tánc! A harsogó jókedvet néhány percnyi csen­des szomorúság váltja fel, az öreg prímás trombitál. Van itt sör. kóla, bor és pezsgő, na meg virsli, és el ne felejtsük, Sóshar- tyánban vagyunk, a Béke úton. Á Roma Önképző- és Sport Egyesület köszönti a gyereke­ket, felnőtteket új év napján, a tavalyi spórolt pénzből. Ez már a valódi másnap, az egyesület szervezésében tíz-tizenöt csa­lád a szilvesztert is együtt töl­tötte a régi iskolában. Gratulá­lunk mindazoknak, akik nem dőltek ki a hajnali négy óráig tartó buliban, és mosolyogni tudnak a virslis asztal mögött (és előtt)! (gvurián - dudellai) Újévi mérleg: Egy túlélő, hét újszülött Mindazok, akiknek boldog új évet kívánunk 1992-re, testi sértés, és anyagi veszteség nél­kül megúszhatják jókívánsága­inkat! Egy karancsaljai 83 éves néni nem járt ilyen jól. Elsején, délelőtt 1 I óra előtt egy fiatal­ember kopogott be hozzá. Szin­tén boldog új évet kívánt, majd hősiesen megverte az öregasz- szonyt. Nein is akármiért, 500 forintot tudott kiszedni, a pénz­tárcájából. A férjek élete sem könnyű harcias feleségek mellett, erről szól következő rendőrségi hí­rünk. Három óra volt még hátra 1991-ből, amikor végedért So­moskőújfaluban a családi per­patvar. A feleség (erős felin­dultságában) hasba szúrta férjét. A jelek szerint nem esett pá­nikba (a feleség), a férfit ugyanis csak reggel hét órakor vitte be a mentő a kórházba. Ál­lapota életveszélyes. A kórházakban viszonylag csendesen fordult az év. Sem a balassagyarmati, sem a salgó­tarjáni ambulancián nem volt nagy forgalom. Tarjánban egy­két szilveszteri verekedés áldo­zataival találkoztak az ügyelete­sek. Legkomolyabb esetük a már említett férfi volt. Pásztón 31-én, fél négytől este hétig semmi sem történt. Később "fu­tott be" egy autóbaleset néhány sérültje, majd egy combnyaktö- rött beteg, aki megcsúszott. Ez­után már csak hajnali fél egykor volt egy látogató. A gyakorlat szerint az új év hajnala is moz­galmas, de az idén a hajnal is békésen múlt el. A Madzsar József megyei kórházban két kisbaba születeti az óév utolsó napján. Reggel hét óra előtt Ihracska Hajnalka, fél l()-kor Kerepesi Ádám. Pásztón nem nőtt a lélekszám. ezt a listát Balassagyarmat ve­zeti. Hajnali hattól este kilenc óráig négy újszülöttet jegyeztek be: Dobos Mátét. Nagy Sándort. Bartus Ágnest és Seres Mátét. Elsején négy órakor eddigi leg­fiatalabb lakosunk kapta a Mayer Júlia nevet. D.I. Az ember mindig jobbat vár Az új évtől is. Bár ciniku- sabbak szerint az új év is csak olyan, mint a költségvetés: rossz vagy rosszabb. Most már új éve is van. meg költségve­tése is van az országnak, van mit átvészelnünk. De ne kezdjük pesszimistán ezerkilencszázkilencvenkettőt. Javíthatna a közérzetünkön, ha végre nem csak a rosszat lát­nánk mindenben. Egyes kor­mánypárti képviselőktől példát vehetnénk ezen a vonalon. Ne szónokoljunk folyton az állam­polgárok elszegényedéséről! Magáért beszél, hogy a legtöb­ben meg tudták venni tanácsi bérlakásaikat! - vágtak vissza elegánsan a magyar nyomorú­ságot ecsetelő szocialista kép­viselőnek a Parlamentben. Rosszul teszi, aki ezek után hevesen odaküldi a visszavá­gót. Helyesebben mondva, egyoldalúan közelíti meg a problémát. Elvakultságában képtelen felismerni, igaz ugyan, hogy az idén tovább emelkedik a munkanélküliek száma, de! Ezzel párhuzamo­san csökken azok száma, akiket reggel legszebb álmukból ver ki a csörgőóra, akik zsúfolt bu­szokon nyomakodnak munka­helyükre, hogy nevetséges fize­tésért még a főnök is tönkrete­gye őket. Hát nem vidám do­log? Meg aztán ilyenekkel fenye­getőzik az ellenzék, hogy zsí­ros kenyeret eszünk majd teá­val. Mielőtt bedőlnének az ás- kálódásnak, gondolják át: nincs unalmasabb, mint álló nap ka­viárt enni, és pezsgőt inni. Van ugyan ország, ahol langusztát esznek reggelire. Ne irigyeljék őket! Ők nem a mi tartásunkkal teszik ezt. Hát nem felemelőbb érzés nép-nemzeti gerinccel zsíros kenyeret majszolni? Demagógiázhatnánk még el­lenzéki riogatásokkal, de azért sem hagyjuk letörni másnapos optimizmusunkat! Aki csak azon tud tépelődni, hogy télen nagyon hideg van. nyáron na­gyon meleg van, ősszel esik az eső, soha nincsen jó idő. az meg is érdemli! Antall József legszebb álma tavaly valóra vált, kivonultak a szovjet csa­patok. Horváth Balázs nem zu­hant ki az ablakon, sőt sport- miniszter lett. Jeszenszky Géza mégsem került be a szépség- verseny kaliforniai döntőjébe, viszont Pető Iván sérülések nélkül úszta meg Kónya Imré­vel való beszélgetését. Nem volt ez rossz év. Es állítólag az idei sem lesz olyan rossz, mint mondják. Úgyhogy: fel a fejjel! — Dudellai — CSÉB M az ÁB-bébiknek Már több mint három évtize­des hagyomány, hogy Szilvesz­ter éjszakáján az Állami Bizto­sító Rt. közjegyző jelenlétében sorsolja ki azt az egy budapesti és négy vidéki babát, akik ÁB- bébik lesznek. 1992. 00.00 óra és 01.00 óra között nyolc buda­pesti és 13 vidéki baba született. Az újszülöttek az Állami Bizto­sítótól egyebek mellett 100 ezer forintos életbiztosítást, a mama az idén először CSÉB M bizto­sítást kap. Budapesti ÁB-bébi Ladnay Zoltán a Dél-Pesti kór­házban született 00.04 órakor. Bernáth Anita a kunhegyesi szülőotthonban, Papp Szabina a Nagyatádi Városi Kórházban, Vidács Katalin, a csongrádi szü­lőotthonban és Faragó Gábor a Bajai Városi Kórházban szüle­tett. Mind a babák, mind pedig a mamák egészségesek. Kft. lesz az Élet és Irodalom Kiadót vált az Élet és Iroda­lom, pontosabban a lap szer­kesztősége saját kezébe veszi az újság közreadását, a januári első szám már az Élet és Irodalom Kft. gondozásában lát napvilá­got. Tulajdonosai: az ÉS Baráti Köre - lényegében a szerkesz­tőség tagjai - az INTERART Stúdió és a Szikra Lapnyomda. Az eddigi kiadót, az Arany La­pok Kft.—t a szerkesztőség le­vélben értesítette elhatározásá­ról. A január 4-én utcára kerülő lapot főszerkesztőként Megyesi Gusztáv jegyzi, helyettesei Ko­vács Zoltán és Váncsa István. A főszerkesztői tisztéből vissza­vonult Bata Imre a könyvkriti­kai rovatot vezeti majd.

Next

/
Thumbnails
Contents