Nógrád, 1987. október (43. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

AZ MSZMP NÓGRÁO MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIII. ÉVF., 231. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1987. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK Ha győzni — holnap veszíteni? (3. oldal) Az olvasók fóruma (4. oldal) Egy hét a rádióban, tv-ben (5. oldal) Számítástechnikái szakadék Á NEB előtt Nógrád megye computerizációja Nem megnyugtató ada­tok szerepelnek annak a vizsgálatnak a jegyzőköny­vében, amely Nógrád me­gye számítástechnikai hely­zetét és annak alkalmazá­sát vette górcső alá. Bár a gépek számát és memória- kapacitását tekintve dina­mikus fejlődés indult meg az elmúlt két esztendőben, a megyék közötti rangsor­ban így is az utolsó helyet foglaljuk el 1 százalékos részesedésünkkel. Az okokat terítette a Nógrád Megyei Népi Ellen­őrzési Bizottság szerdai ülé­sének résztvevői elé dr. Kinczel Ferenc, a vizsgálat vezetője, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola docen­se. Szemléleti és tapaszta­lati hiányosságok egyaránt közrejátszottak a lassú fej­lődésben, de nem kendőz­hető az sem, hogy ser­kentő kormányzati intéz­kedések is késieket ek. A gondok forr: iái kö­zött említette a ’általatok számítástechnikai elképze­léseinek a hiányát, a bu­dapesti központú gazdál­kodó egységek eltérő stra­tégiáját. A számítástech­nikai fejlesztés tervezése ma még nem általános — hangsúlyozta. Emellett gon­dot okoz a szakemberhi­ány és az eszközök kihasz­náltsága is. i A vitában elhangzott, hogy a megyei pártbizott­ság mellett működő gaz­daság- és szövetkezetpoli­tikai munkabizottság is na­pirendre tűzte a témakört, és sajátos eszközeivel — elsősorban tudatformálás­sal —, kívánja befolyá­solni, dinamizálni a fejlő­dést. Többen szóltak ar­ról is. hogy a szakember- képzésben nagyobb szere­pet vállalhatna a SZÜV és a TIT, esetleg együttmű­ködés keretében is. S bár a középiskolai képzés fel­tételeit már megteremtet­ték, valódi számítástech­nikai szakemberek csakis a felsőfokú oktatási régiók­ból várhatók. A computerizálás ma még gyerekcipőben jár az államigazgatás területén is. Tanácsainknál mindössze két főállású számítástech­nikai szakember dolgozik. Egy másik felszólaló a szoftverpiac áttekinthetet­lenségét kritizálta, mely a fogyasztói érdekvédelmet sérti — elsősorban az ára­kat tekintve. Javasolta, hogy hozzáértő társadalmi szakgárda bírálja el a prog­ramok tényleges értékét. Dr. Kinczel Ferenc vá­laszában példával illuszt­rálta a szemléletváltás szükségességét. Mint el­mondta, a Nógrád Volán eszköztára azért lehet magasabb szintű az átlag­egységeknél, mert a jól működő Volán Elektronika leányvállalatra alapozhat­ták fejlesztésüket. Nem vé­letlenül „vitte a kerítés mögé” a technikát a vál­lalat vezetése! A képzés bővítését irányozták elő a főiskolán, segítve a szak­emberek számának és tu­dásanyagának gyarapodá­sát. A vitát Németh Péterné. a megyei NEB elnöke fog­lalta össze. Hangoztatta a témakörrel kapcsolatos nyi­tott kérdések mielőbbi megoldását, annál is in­kább, mivel az ipar szer­kezetátalakítási program­ja nem nélkülözheti a szá­mítástechnika minél szé­lesebb körű alkalmazását, s nemcsak az ügyvitelben, a termelésirányításban, a tervezésben is. Megemlítet­te. hogy még mindig so­kan a C—64-es berende­zésekben látják a hardver­tár bővítését, s nem a fej­lettebb technikájú és alkal- mazhatóságú berendezések­ben Élesen bírálta a SZÜV hozzáállását, ami a feldol­gozásuk drágaságát, kép­zésben vállalt szerepét és a számítástechnikai kultú­ra terjesztését illeti. A ka­pacitások kihasználását a jövőben a vállalatok együtt­működésében látja. A ha­mis szemléletről szólva pe­dig kiemelte, hogy sok vállalati vezető azonnal létszám- és egyéb megtaka­rítást vár a technikától, holott ehhez g szervezeti feltételek sem adottak. Végezetül a NEB elfo­gadta a központi szervek számára megküldendő aján­lásokat, javaslatokat. Országos múzeumi és műemléki hénap A szocialista országok kulturális miniszter- helyetteseinek konferenciája Jegyzőkönyv aláírásával fejeződött be a szocialista országok kulturális minisz­terhelyetteseinek értekezlete szerdán Keszthelyen, a Fes- tetics-kastélyban. A kultúra anyagi-műszaki-technikai bázisának időszerű kérdései­vel foglalkozó kétnapos kon­ferencián tíz ország képvi­seltette magát. A tanácskozást követő­en a magyar küldöttség ve­zetője. Stark Antal művelő­dési minisztériumi államtit­kár tájékoztatta az MTI munkatársát az elsősorban konzultatív jellegű találko­zóról. Legfontosabb ered­ményként emelte ki, hogy a részt vevő államok gazda­ságii ányítási rendszerében bekövetkezett kisebb-na- gyobb módosítások már éreztetik pozitív hatásukat a szakterületet átfogó mun­kabizottságok tevékenysé­gében, és e kedvező változá­sok további érvényre jutta­tása még inkább szélesítheti a. kívánt együttműködést. Éppen ezért megállapodtak abban, hogy a kultúra anya­gi-műszaki-technikai bázi­sának közös fejlesztését se­gítő nemzetközi munka- csoportok a továbbiakban az irányító szervek képviselői helyett főleg az érintett szakterületek jelentősebb vállalatainak szakemberei­ből álljanak, s közvetlenül alakítsák ki, szélesítsék együttműködésüket. Az idén is október az or­szágos múzeumi és műem­léki hónap, ennek program­ját szerdán sajtótájékozta­tón ismertették a Művelő­dési, valamint az Építésügyi és Városfejlesztési Minisz­térium és az Országos Mű­emléki Felügyelőség képvi­selői. Ebben az évben a műemlékvédelem áll e ren­dezvények középpontjában. Így az október 2-i, pénteki központi ünnepséget is az OMF székházában tartják, és ekkor nyitják meg ugyan­itt a „Három évtized — tíz évszázadért" című műem- ilék-védelmi kiállítást. Azo­nos címmel, ugyancsak ezen a napon rendeznek tudomá­nyos vitaülést is. A Salgótarjáni Kohászati Üzemek laboratóriumában a gyárba beérkező alapanyagok és a kiszállításra váró acéltermékek minőségi ellenőrzése folyik. Bálint Sándorné — képünkön — az NDK-gyártmányú spektrográf műszeren a vállalathoz érkező ismeretlen fémanyagok összetételét határozza meg. fotó—Tácsik Nóra— Az Országházban és a megyében Kitüntetések a fegyveres erük napján Kádár János fogadta Franz Vranitzkyt Befejezte látogatását az osztrák kormányfő Kádár János. a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára. az Elnöki Tanács tagja szerdán délelőtt a Parlament Nándorfehérvár- termében találkozott Franz Vranitzkyval, az Osztrák Köztársaság hivatalos lá­togatáson hazánkban tartóz­kodó szövetségi kancellárjá­val. A szívélyes légkörű meg­beszélésen megelégedéssel szóltak az élet minden te­rületere kiterjedő jószomszé­di kapcsolatok eredményei­ről. Kifejezték készségüket a mindkét nép javát szol­gáló együttműködés fejlesz­tésére, és megvizsgálták a jó viszony további elmélyí­tésének lehetőségeit. Részletesen foglalkoztak a nemzetközi élet időszerű kérdéseivel. Hangsúlyozták, hogy korunk sürgető köve­telménye a béke biztosítá­sa és a fegyverkezési ver­seny csökkentése. Üdvözöl­ték a nemzetközi helyzetben, a leszerelés kérdésében ta­pasztalható kedvező fejlemé­nyeket. A találkozón jelen volt Grósz Károly, a Miniszterta­nács elnöke, valamint Nagy János hazánk bécsi és Ar­thur Agstner, az Osztrák Köztársaság budapesti nagy­követe. Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak a délelőtti órákban találkozott az osztrák szövetségi kan­cellárral. Az Országház Mf nkácsy-termében meg­tartott megbeszélésen Né­meth Károly hangsúlyozta, hogy a társadalmi-gazdasági stabilizációs program meg­valósításában az eddiginél is jobban számolunk a nemzetközi együttműködés­sel, ezen belül is az Auszt­1 (Folytatás a 2. oldalon) A fegyveres erők napja alkalmából ünnepséget tar­tottak kedden az Országház kupalocsarnokában. ahol az Elnöki Tanács elnöke kitün­tetéseket nyújtott át. Szo­cialista Magyarországért Érdemrendet kapott Szer érni Sándor rendőr ezredes, a Nógrád Megyei Rendőr-fő­kapitányság vezetője; Vörös Csillag Érdemrenddel tün­tették ki Péter Balázs mun­kásőr ezredest, a munkásőr­ség Nógrád megyei parancs­nokát. ☆ Szerdán a megyében ün­nepi állománygyűléseken em­lékeztek meg a fegyveres erők napjáról. A megyei polgári védelem parancsnokságán rendezett ünnepségen részt vett Szta- nek Endre ezredes, az orszá­gos törzsparancsnok első helyettese és Devcsies Mik­lós, a megyei tanács elnöke. A megemlékezést követően a Haza Szolgálatáért Érdem­érem kitüntetéseket adtak át: arany fokozatban egy, ezüst fokozatban három, bronz fokozatban egy sze­mély részesült huzamosabb polgári védelmi tevékeny­ségéért. Hosszú szolgálatu­kért nyolcán kaptak elisme­rést. míg ketten a kiváló, öten az élenjáró címet ve­hették át. Ünnepséget tartottak teg­nap Salgótarjánban a Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapi­tányságon is. Ezen részt vett Szalai László, az MSZMP Nógrád Megyei Bizottságá­nak titkára. Az ünnepi kö­szöntő és a díszparancs is­mertetése után Szerémi Sán­dor rendőr ezredes megyei főkapitány kitüntetéseket adott át. öten vehették át a Kiváló rendőr kitüntető jelvény. 12-en Kiváló társa­dalmi munkáért kitüntetés­ben részesültek, és többen kaptak elismerést, jutalmat a rendőri munka segítésé­ért. Legyen a zene mindenkié! Hangversenyek a zenei világnap tiszteletére Október elsején megszapo­rodnak a zenei rendezvények szerte a világban: e napon mindenütt kicsit jobban oda­figyelnek embertársaink a zeneszerzők életművére, az alkotásokat megszólaltató ze­neművészekre. S talán jut a megkülönböztetett figyelem­ből a zenét amatőr módon művelők hatalmas táborára is, a kórusmozgalom sok ezernyi ifjabb és idősebb résztvevőjére és a zenepeda­gógusok munkájára, ök mind­annyian azon fáradoznak, hogy szélesítsék a zenekul­túrát, hogy minél többünk­nek, minél több juthasson a zene semmi mással nem pó­tolható élményéből. Nógrád megyében a zenei világnap alkalmából több te­lepülésen rendeznek koncer­tet. Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központ­ban ma délelőtt két ifjúsági hangversenyen vehetnek részt az általános iskolásak. Estté hét óraikor tartják a zenei világnap tiszteletére rende­zett megyei díszhangversenyt; előtte dr. Horváth István, a Nógrád Megyei Tanács mű­velődési osztályának vezetője mond ünnepi köszöntőt, majd a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar előadásában — Deák András vezényletével — Brahms-, Smetana-, Dvorák- és Cikker-művek csendülnek fel. Jan Cikker, a kortárs szlovák zeneszerző jelen lesz a hangversenyen. Mátraverebélyben ugyancsak megemlékeznek az ünnepről: a salgótarjáni Liszt Ferenc Kamarakórus ad hangver­senyt. Október 2-án folyta­tódnak a rendezvények, töb­bek között Pásztón, a mű­emléki templomban, ahol Guthy Éva közreműködésé­vel, Marozsi Ferenc orgona­kíséretével hallhatnak a ze­neirodalom gyöngyszemeiből válogatóst a résztvevők. Sal­gótarjánban pedig az állami zeneiskola hangversenyter­mébe látogathatnak az ér­deklődők, ahol az ünnepi hangversenyen fellépnek a losonci zeneiskola növendé­kei, a Düvő népzenei együt­tes, valamint az intézmény tanulói, művésztanáraik zon- goralkíséretével. Balassagyarmaton — s így örvendetesen valóságos zenei hétté terebélyesedve — ok­tóber 5-én tartják a jeles eseményt a honvédikollégium dísztermében, amelyen a ba­lassagyarmati kamaraegyüt­tes, a városi szövetkezeti ve­gyes kar, illetve a zeneiskola művésztanárainak előadásá­ban — mások mellett — Mozart, Bach, Liszt, Mahler és Karai komponálta dara­bok hangzanak el. Mai rajzó« kommentárunk Krenner István karika­túrája

Next

/
Thumbnails
Contents