Nógrád, 1987. július (43. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-17 / 167. szám

1987. július 16. és augusz­tus 11. között férfi egyéni, sakkvilágbajnoki zónakö­zi döntőt rendeznek Szirá- kon. A 18 résztvevős, kör- mérkőzéses rendszerű vi­adalnak a Kastély Szálló ad otthont. A rangos esemény alkal­mából a NÖGRÁD szerkesz­tősége és a KASTÉLY SZÁLLÓ játékot szervez. A játék szelvényét zárt borí­tékban, legkésőbb, július 17- ig kell eljuttatni szerkesztő­ségünk címére, (Salgótarján, Palócz I. tér 4. 3100). Segítségként közöljük a zó­naközi döntőn induló ver­senyzők nevét, nemzetiségét és Élő-pontszámát. Erre azért van szükség, mert — mint a beküldendő szelvé­nyen — látható — játékosa­inknak el kell találniuk: ki lesz az a három nagymester, aki továbbjut a világbajnok­jelöltek versenyére. A pá­lyázóknak tehát nem kell a végső sorrendet — 1—3. he­lyet — eltalálniuk, csupán a három továbbjutót, függet­lenül a sorrendtől. A sziráki zónaközi döntő résztvevői: Ljubojevics (ju­goszláv, 2620), Portisch (ma­gyar, 2610), Andersson (svéd, 2600), Beljavszkij (szovjet, 2585), Nunn (angol, 2585), Adorján (magyar 2560), Christiansen (amerikai, 2560), Hjartarson (izlandi, 2555), Szalov (szovjet, 2550), Allan (kanadai, 2310), Benjamin (amerikai, 2535), Velimiro- vics (jugoszláv, 2535), Flear (angol, 2495), Milos (brazil, 2495), Todorcsevics (monacói, 2455), de la Villa (spanyol, 2450), Marin (román, 2445), Bouaziz (tunéziai, 2370). Az Élő-pontszámok június vé- geiek, ezek azóta — kisebb mértékben — változhattak! A díjak? A főnyeremény: két nap (egy éjszaka), a szi- ráki Kastály Szállóban teljes ellátással, a szálloda szol­gáltatásainak igénybevételé­vel. (Szauna, szolárium, te­niszpályák, kerékpár, lovag­lás.) Ezenkívül a jó megfej­téseket beküldők között 20 tábla öntapadós, a szálló emblémájával díszített mi- nisakk-készletet, feliratos sportsapkákat és -trikókat, első napi bélyegzéssel ellá­tott bélyegsorozatot, (a ma­gyarországi kastélyokról), sakkbulletineket, és más ajándéktárgyakat sorsolunk ki. A sorsolás — egy későb­bi időpontban — a Kastély Szállóban lesz. Erről tájé­koztatjuk olvasóinkat. TIPPSZELVÉNY 1. Ki lesz az a három sakkozó, aki továbbjut a szirá­ki zónaközi döntőről? 1. .... 2. 3. 2. Mikor adták át rendeltetésének a Kastély Szállót? év 3. A zónaközi döntő szponzorai közül soroljon fel ötöt! NÉV: LAKCÍM: Hótól ketyegnek a sakkórák Bár a szállodában derűs arcok fogadták csütörtökön a III. Hungaroil férfi egyé­ni sakkvilágbajnoki zónakö­zi döntő résztvevőit, kísérői­ket és az idelátogatókat, az elmúlt hetekben nem tapasz­talt borús idő köszöntött a Cserhát lankái közé, így Szi- rákra is. Ettől függetlenül tegnap a korábbi napokétól is na­gyobb volt a sürgés-forgás a Kastély Szállóban és kör­nyékén. A személyzet tag­jai az utolsó simításokat vé­gezték néhány — a nagy versennyel kapcsolatos — tennivalóban. Közben isme­rős arcokat láthattunk. A szálló előterében hol »agy­mesterekkel futottunk össze, akik szekundánsaik és kísé­rőik társaságában tartottak „terepszemlét”, hol a szer­vezőkkel üdvözöltük egy­mást. Hamarosan feltűnt a verseny két főbírája is — akik szerdától tartózkodnak a helyszínen — a jugoszláv Milos Petronics és magyar társa, Flórián Tibor. Mind­ketten nemzetközi verseny­bírók. ök a verseny hely­színét szemrevételezték, s elégedettséggel nyugtázták a látottakat. Ezt az ellenőrzést és több apró pontosítást elvégezte Florencia Campomanes úr is. A Nemzetközi Sakk Szövet­ség, a FIDE elnöke kedden az éjszakai órákban érke­zett Ácsára. Ö ugyanis az acsai kastélyhotelban szállt meg, ott, ahol várhatóan hét versenyző lakik majd a via­dal idején. Szerdai napját a FIDE Fü- löp-szigeteki elnöke Szirákon töltötte, Noha jól ismeri a Mától nem a szálló előtt lát­ható sakkfigurák jelentik a látnivalót Szirákon, hanem a konferenciateremben zajló zónaközi döntő mérkőzései helyszínt, hiszen ott volt az I. Hungaroil—Honvéd verse­nyen is, alaposan végignéz­te a sakkozók szálláshelyét, a versenytermet, s észrevé­teleivel, tanácsaival még se­gített az előkészítés munká­lataiban. Igaz. néhány do­logban — szálláshelyek el­osztása — az előzetes el­képzeléseket alaposan ke­resztülhúzta. . . Campomanes hű maradt önmagához. Egyik kedvenc időtöltését Szirákon sem hagyta ki programjából. A Kastély Szálló gyönyörű, műanyag borítású teniszpá­lyáján megmérkőzött Lakó Lászlóval, a Magyar Sakk Szövetség főtitkárával és dr. Pakucs Jánossal, az SZKFI ügyvezető igazgatójával, a szervezőbizottság elnökével. Dél-Amerikából érkezett ha­zánkba, s mai sajtótájékoz­tatóját, majd az ünnepélyes megnyitót követően tovább is utazik: Frankfurtban van intéznivalója. Már szerdán megérkeztek Szirákra az el­ső sakkozók. A sort a két szovjet nagymester, Bel­javszkij és Szalov nyitotta meg, s őket követte a ro­mán Marin. Később Ador­ján András és a spanyol de la Villa jött, s még késő es­te betoppant az amerikai Christiansen és a kanadai Allan. Közülük Szalovot, Ma­rint, de la Villát és Chris- tiansent az acsai szállóban helyezték el. Szerda este a helyi kör­zeti orvosnak is akadt dol­ga. Beljavszkij — aki a me­zőny legtöbb Élő-pontszá- mával, 2630-cal rendelkezik — beteget jelentett. A torok, fájásra panaszkodó és lázas versenyzőt dr. Gyurcsán Csaba vizsgálta meg, s meg­állapította a diagnózist: to­rokgyulladás. így valószínű, hogy a szovjet sakkozó ma nem ül asztalhoz, mert ha­lasztást kér. Tegnap Portisch Lajos ér­kezett a még hiányzó sakko­zók közül elsőként Szirákra, majd Flear nem sokkal ké­sőbb követte őt. Aztán sor­ban jöttek a többiek is. Tel­jessé vált a mezőny. A délután viszonylag nyu. galmas órái után este a zó- .naközi döntőt megelőző egyik legizgalmasabb ese­ményre, a sorsolásra került sor, majd az ilyenkor szo­kásos technikai értekezletet bonyolították le. Egy álom megvalósult Balázs Dénes országos bajnok A Népstadion adott ott­hont az idei serdülő „A” or­szágos atlétikai bajnokság­nak. Ezen Balázs Dénes, az SKSE atlétája is részt vett. A fülledt meleg kevésbé, a riválisok viszont annál küz­delmesebb versenyt sejtettek 3000 m-en. — Kellemes meglepetést jelentett szereplésem — mondta a középtávfutg. — Edzőm, Máthé Csaba, a 4—6. helyre várt. Én az első helyezettel azonos idővel második helyet értem el. Kedvezett az az iram, ame­lyet a vezető boly diktált. A laza, könnyedebb kezdés segített végig megőrizni frisseségemet. Így az utolsó méterek, a hajrá percei dön­töttek — számomra kedve­zően. — Dénes megerősítette bennem azt, hogy mennyire tud küzdeni, és akaraterő­ben sincs nála hiány — hallottuk edzőjétől. Ekkor azonban még hát­ra volt az 1500 m-es aka­dályíutás. Ebben a verseny­számban Balázs a ranglis­ta második helyén állt. Két nappal később a rajt előtti izgalom percei után végre eldördült a rajtpisztoly és elindult a mezőny. Taktiku­san, hideg fejjel futott. Erre volt szüksége: 450 m-rel a cél előtt kivált az élbolyból. Balázs Dénes ritmust váltott, amit a töb­biek már nem tudtak kö­vetni, és győztesként futott be a célba. Végre megva­lósult nagy álma: újra magyar bajnok lett. — További célja? — Kikerülni az fBV-re és orvosi diplomát szerezni. Máthé Csaba örömmel mondta tanítványáról: — Igazán büszke vagyok rá, mert azonkívül, hogy 6 érmet gyűjtött a korosz­tályos bajnoki versenyeken, az országos biológiai ver­senyen tavaly 3. helyezést ért el. Tehetsége mellett szorgalom és kitartás jel­lemzi. Ennek köszönhető az eddigi szép eredmény. A Bolyai János Gimná­zium tanulója — összeegyez­tetve a tanulást a sporttal — kiváló eredményekkel büszkélkedhet! Szívós 15 jelöltje Közérdekű kötelezettségvállalás Július 20—26. között ren­dezik Athénban az ifjúsági vízilabda Európa-bajnoksá- got. Dr. Szívós István, a fia­talok szövetségi kapitánya kijelölte az EB-re utazó 15 fős keretet. Kapusok: Kardos (Vasas), Dévényi (Tatabánya). Mezőny játékosak: Loványi (Kecskemét), Fazekas (FTC), Péter (KSI), Szabó (KSI), Pellei (Szentes). Martino­vics (Tungsram), Varga (Ú. Dózsa), Sugár (Tungsram), Rosta (Vasas). Juhász (Sze­ged). Miliők (BVSC), Ká­rász (Szentes), Sliebhauser (Vasas). A csapattal utazik Dömö­tör Zoltán csapatvezető, Ke­mény Ferenc edző, dr. Pav­lik Gábor orvos. Császár György és Kiss Ottó játék­vezető. Az ifjúságiak első mérkő­zésüket július 20-án vívják Hollandia ellen. Blohin önmagáról Alapítvány a magyar olimpiai sikerekért Az alapítvány olyan vagyon, amelynek jövedelmét a ke­zelő szerv az alapítótól előírt (köz)célra köteles fordítani — írja a Magyar értelmező kéziszótár. Történelme van már ennek hazánkban — elég csak a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására és Széchenyire gondolnunk. E szellemben döntött a Magyar Olimpiai Bizottság is 1987 tavaszán, amikor életre hívta a ..Magyar Olimpiai Si­kerekért” alapítványt. Mi vezérelte a bizottságot a felhívás közreadásában ? A felkészülés az olimpiára, a kiutazás, az ott-tartózkodás ma már csillagászati összegekbe kerül. Hol van gz az idő, amikor —, mint például a helsinki olimpiára — elég volt párhetes edzőtáborral felkészülni, amikor több sportolónak egyetlen edzője volt, s az egész csapatnak két orvosa. Ma milliókba kerül a felkészülés, szakemberek serege veszi körül a sportolót — máskülönben nincsen eredmény. S, hol van még akkor az utazás? Az alapítványnak azoban korántsem csak a pénz előte­remtése a célja. Feladata az olimpiai eszme folyamatos terjesztése Magyarországon, továbbá nemes hagyományai­nak ápolása. A sportverseny a régi görögöknél elsősorban ünnep volt. Az összetartozás tudatát erősítette, mint ahogy az öt karika ma is a világrészek szétszakíthatatlanságát jelképezi. Sokféle érdek által megosztott világunkban óriási szükség van az olimpiai eszme összetartozást és nemes ve­télkedést hirdető szellemére. Oleg Blohin. a világhírű szovjet, labdarúgó nyilatko­zott M. Lengyel Lászlónak, az MTI moszkvai tudósí­tójának. — Miért nem jött létre a szerződése az Újpesti Dó­zsával? — Ezt az Újpesti Dózsa vezetőitől kellene megkér­dezni. Ahogy mondani szo­kás, egy dolog a szó és más a tett. Konkrétan ebben az ügyben semmi kézzelfogha­tó nem történt. Kész vol­tam arra, hogy tárgyaljunk a szerződésről. Az Újpest azonban nem tett konkrét ajánlatot. Éppen ezért — akármennyire meglepő — az olimpiai alapítvány jótékony célú. így fogalmaz az alapító okirat: ..Jótékony célú társadalmi alapítvány, mint ilyen nyílt és nyitott valamennyi magyar és külföldi állampolgár, hazai és külföldi jogi személyi, és jogi személyiséggel nem rendel­kező közösség számára.” A jelző: nemes — igencsak meg­kopott, sőt sokszor rossz szájízt keltő. Mégis vannak nemes ügyek, nemes célok, nemes gondolatok. S, ez ilyen. Minden tiszta ügy felett őrködni kell! Az alapítvány fel­ügyeletét ezért kilenc tagból álló tanácsadó testület — ma is élő és nyelvünkben gyökeret vert latin szóval: kurató­rium — látja el. Tagjai a Magyar Olimpiai Bizottság fő­titkára, gazdasági titkára, szakmai irányítója, számvizsgáló bizottságának elnöke, valamint öt volt olimpikon: Albert Flórián, Kárpáti Rudolf, dr. Magyar Zoltán, Papp Zoltán és Székely Éva. A kuratórium köteles figyelembe venni az állami és társadalmi szervezetek véleményét, de az alapít­ványtevők olyan kikötéseit is, amelyek pénzük rendelteté­sére vonatkoznak. — Ha létrejönne egy KGST-játékospiac. használ­na a szocialista országok labdarúgásának? — Használna. Az egyes országokban más és más fut­ballt játszanak. Az ilyen .já­tékoscserék elősegítenék a tapasztalatok átadását, a labdarúgás színvonalának emelését.. Mint Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára elmondta, eddig több mint egymillió forint került a kasz- szába. Reméli azonban, hogy hamarosan ennek a többszö­röse lesz. Kik kaphatnak ebből a pénzből? Mindazok, akik nemcsak egyetértenek az alapítvány céljaival, hanem a gyakorlatban is megvalósításukra törekszenek. így sportági szakszövetségek, egyesületek, szakosztályok, intézmények, sportlétesítmények, tudományos kutatók és —, mert az olimpia nemes hagyományairól van szó — művészek. Ter­mészetesen pályázni kell. — Többet edz manapság, mint korábban? — Jelenleg egy kicsivel kevesebbet edzek mint . ré­gebben. Most, egy kicsit pi­henni, regenerálódni kell. Az edzés mennyisége attól is függ, hogy az edző elképze­lései szerint mennyit ját­szom majd a mérkőzésen. Általában, reggel és dél­után van edzésem. Arról is rendelkezik az alapító okirat, hogy ki tehet ala­pítványt. Mindazok, akik a fentiekkel egyetértenek fel­ajánlhatják forintjaikat —, de társadalmi munkájukat is. Hazánkban az olimpia nemzeti ügy. Azt is tudjuk, hogy az érmek száma nemcsak a csúcsversenyzőket „előállító” laboratóriumokban, hanem a versenypályákon, a még meg­lévő grundokon, a diák-sportegyesületekben dől el. Min­denki, akit ez a tudat tettekre sarkall, bátran léphet az alapítók sorába. A FIDE elnöke egyébként Vaskor István Ruttkay Levente

Next

/
Thumbnails
Contents