Nógrád, 1985. október (41. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-07 / 235. szám

v TV»-V / o y./ ........... M ini iinli- foatt inlók Vannak a közéletnek olyan szürke katonái, kiknek nevét nem írják le naponta, nem zengedeznek róluk nagy sza­vak. A háttérből a kulisszák mögül szerveznek, irányí­tanak, embereket mozgósíta­nak, mindenféle ellenszol­gáltatás nélkül. Cselekvő- készségükkel, aktivitásukkal azonban közvetve szinte na­ponta találkozunk. Ha el­megyünk egy-egy gondozott park, játszótér mellett, ha szemünkkel végigsimogatjuk a tiszta, virágos utca kepét, arra gondolunk; ez igen, itt szorgos népek laknak. Való igaz, hogy sok ember együttes munkája érik csak gyümölccsé, ám kik azok, akik kezdeményezik, össze­hangolják, megszervezik a városszépítő akciókat? Igen, ők, a szürke közkatonák, a lakóterületek, gyárak, in- tézméhyek társadalmi műn- kafeieiősei. Mintegy összekötő kapocsként állnak a lakosság és a társadalmi munkát irá­nyító felsőbb vezetés (tanács, a népfront várospolitikai munkabizottsága) között. Ök azok, akik informálnak „fel­felé" és információkat, ké­réseket közvetítenek az em­bereknek. Vagyis próbálnak egyensúlyt teremteni a lehe­tőségek és az igények kö­zött. Ez utóbbi mai világunkban nem könnyű feladat. Tudjuk jól, hogy megnövekedett anyagi nehézségeink, csök­kenő pénzeszközeink ellenére a lakosság igényessége egy­re nő. S ha nem akarunk leadni az igényekből, azt is be kell látnunk, mivel a közös kalapból kevesebbet ment­hetünk, hát önmagunkat kell az eddigieknél is job­ban aktivizálni a városfej- lesztő-szépítő munkában. A minap a társadalmi munkafelelösöknek tartott tanácskozáson, ezt az egyik Hozzászóló a következőkép­pen fogalmazta meg, a te­endőket számadatokkal is érzékeltetve: „Tudjuk, hogy az elmúlt évihez képest csök­kent a társadalmi munka anyagi háttere. Tavaly két­millió forint anyagköltség állt rendelkezésünkre utak, hidak, járdák építéséhez, ami a lakossági összefogás nyomán két és félszeresére növekedett. Az idén 1,4 mil­lió forinttal gazdálkodhatunk, és úgy kell szervezni a mun­kát, hogy ez az összeg meg­háromszorozódjon. Vagyis a kevesebből többet, csak többletenergiák befekteté­sével varázsolhatunk.” Elégedetlen volt-e a munkafeielős, amikor többlet- en.ergiabefektetésről beszélt? Elégedetlenek lehetünk-e, amikor tavaly több mint százmillió forintra rúgott a társadalmi munka értéke, az idén pedig a negyvenhat­milliónál tartunk? Tudta ezt a társadalmi munkafeielős is és amikor fölös energiákról beszélt, arra gondolt, mint ahogyan azt meg is fogalmazta; van­nak még rejtett tartalékaink. Nem használtuk ki eléggé a szocialista brigádok fel­kínálta lehetőségeket. Pedig — ezt egy másik felszólaló mesélte — lakóterületén ed­dig nem volt olyan kérés, kí­vánság, amelyet a helyben levő gyár kollektívái erejük­höz mérten ne teljesítettek volna. „ötvenezer munkanapot Salgótarjánért” - úgye min­denkinek ismerős ez a felhí­vás? Mégis, a várospoliti­kai munkabizottság tagjai azon törik a fejüket, hogyan lehetne e mozgalmat tartal­mában, elnevezésében to­vábbfejleszteni? Igazodva a megváltozott követelmények­hez. Egy biztos. A változtatás nem lesz öncélú. A köz, va­lamennyiünk érdekét szol­gálja. — ria — VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XLI. ÉVF., 235. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1985. OKTÓBER 7., HÉTFŐ Több mint 839 ezer vendéget fogadott Bezárta kapuit az eszi BNV Vasárnap a hivatalos tás előtt fél órával, már fél tízkor utoljára nyitották ki Kőbányán az idei őszi BNV kapuit. Az utolsó nap a ve-, rőfényes nyárias időbek) a várt csúcsforgalom jegyében zajlott le, már délelőtt meg­teltek az autóparkolók a vi­dékről érkezett buszokkal, gépkocsikkal. A fővárosiak, főként a tömegközlekedési eszközökkel közelítették meg a vásárt. A BKV felkészült a várható forgalomra, kétszer annvi buszt indítottak az Örs vezér térről, mint az előző napokban, de a járművek így is zsúfoltak voltak. A látogatókat e napon is változatos programok várták. Az őszi BNV, csak úgy, mint az eddigiek, az utolsó közönségnapon is nagyon sok gyermek látogatót fogadott. A kicsiket a fa terepjáték, míg a nagyobbakat a Primo szá­mítógép bűvölte el. Délután tartották meg a vásári közönségdíj ünnepé­lyes eredményhirdetését. A Hungexpo és a Nagyító című lap közös szervezésében meg­hirdetett pályázaton a vásár­látogatók szavazatai alapján az Ipoly Bútorgyár Colum- bia-lux elemes bútorcsalád­ja. a Heüa Társaság Helia— D termékei és a Bonyhádi Cipőgyár kiváló minőségű férficipője bizonyult a legsi­keresebbnek. Ugyancsak a kö­zönség szavazatai alapján Dicsérő oklevélben részesült a Sabaria Cipőgyár Szundi szieszta bébitipegője. A késő délutáni órákban sem ritkult a pavilonokban és a vásári sétányokon a tö­meg. a látogatók az utolsó per­ceket is kihasználták a nézelő­désre, Vasárnap este 7 órakor a Rákóczi-induló hangjaival búcsúzott az összesen több mint 800 ezer vendéget fogadó őszi Budapesti Nemzetközi Vásár. A főtér árbocairól ’e- vonták a résztvevő országok zászlóit és bezárta kapuit a fogyasztási cikkek szakvására. Közönségdíjas az Ipoly Bútorgyár Coluntbía-iux terméke njyi­Mostantól hagyomány Irodalmi nap Cseszivén Űj hagyománnyal ^gazdago­dott a rendezők, szervezők, a védnökséget vállalók, s nem utolsósorban az irodalmat pár­toló közönség jóvoltából az e tájjal kapcsolatban álló al­kotók emlékéhez hü Nógrád megye. A Nógrád megyei múzeu­mok igazgatósága október ötö­dikén. szombaton, az idén im­már második alkalommal ren­dezeti; irodalmi napot Cseszt- vén. az ottani Madách-emlék- múzeumban és környékén. A tavalyi Madách-emléknap si­kere azt bizonyította, hogy ér­demes-szükséges minden év­ben egyre bővülő körben meg­rendezni Madách Imre halá­lának évfordulóján éppen Csssztvén az irodalmi hagyo­mányainkat gazdagító, kultu­rális értékeinkéi és új kuta­tási eredményeinket ismerte­tő napot. A szombati cseszt- vei irodalmi nap sikere csak újabb bizonyítékokkal szolgált és újabb tanúságokkal is, a jövő programjait illetően. A verőtényés őszi időben önmaga Cseszive: megismerés­re érdemes műemléket, em­lékhelyei is alkalmasak lettek volna az érdeklődésre — a rendezők által összeállított nagyszerű program azonban alig hagyott időt a szép táj­ban fekvő festői falu szem­lélésére. így érezhette, a sok száz résztvevő, aki a megye különböző pontjairól az iro­dalmi napra érkezett. Az első előadás egyben avatója is volt annak a klubnak, ame­lyet a megyei múzeumok igazgatósága a csesztvei Ma- dách-kúria egykori borospin­céjének gyors és ötletes át­alakításával erre az alkalom­ra hozott létre. Mindenki számára újdonsá­got jelentett Kerényi Ferenc irodalomtörténész. Madách- kutató előadása Színibemuta­tók a XIX. századi Nógrád megyében, ezt követte —' a kiadott programtól eltérően — Czére Béla, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársának elő­adása Krúdy Gyula alkotói korszakairól. Czére Bélának egyébiránt rövidesen monog­ráfiája is megjelenik e tárgy­ban. Krúdy Zsuzsa, az író lá­nya külföldi tartózkodása mi­att, nem lehetett jelen az iro­dalmi napon. Szabó Károly, Balassagyarmaton élő iroda­lomtörténész Üjabb Tragédia- értelmezések című előadása sajnálatos módon ugyancsak elmaradt — sokan lettek vol­na kíváncsiak éppen erre az előadásfa, előadóra —, de' a kárpótlással is mindenki elé­gedett leheteti: Laczkó Pál, a Palócföld szerkesztője Madách főművének időszerűségéről be­szélt emlékezetes előadásában. A valóságos „kultúr-karu- szelként”, körfogó műsorként „működő” programban néha nagyon nehéz volt a választás, hiszen sokan voltak kíváncsi­ak a helyi művelődési házban zajló filmvetítésekre (Angyali üdvözlet, Szinbád, Kísérlet Lublón) és az azt követő élénk vitára: Praznóvszky Mihály és Kerényi Ferenc emlékmű- zeumbeli tárlatvezetéseire!, vagy arra a könyvbemutató­ra, amelyei ugyancsak a mű­velődési házban tartottak a szerző heblancné Kelemen Mária közreműködésével (Ma­dách Tmre-dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárban). A hagyományos irodalmi nh- pon fellépett a helyi pávakör, irodalmi vetélkedő zajlott az iskolában, a klubban, a me­gyében működő és alkotó iro­dalmárok nevét viselő tanin­tézetek képviselői folytattak tapasztalatcserét, a műemléki templomban Lukács Margit, Kossuth-díjas, kiváló művész nagv sikerrel adta elő „Ma­dách Évája” című pódiummű­sorát és ugyan ő helyezett virágokat elsőnek a koszorú­záskor a költő szoborportré­jának talapzatához. — pat — Mai számunkban: Nem vári létszámban A Hazafias Népfront bátonyterenyei bányaváros! la­kossági gyűlésén elhangzottakról szól Zsély, András írá­sa, amelyből megtudhatjuk, hogy az ott lakók közül egyre többen vállalnak közhasznú társadalmi munkát. Ennek összege tavaly 16 millió forintot tett ki. (3. oldal.) Főúr fizetek... Munkájáról, arról az előnyös változásról, továbbá a törzsvendégeiről, valamint a hangoskodó, viselkedni nem tudó, berendezést nem kímélő fiatalokról vall Vankó Magdolna írásában Méréséi Kálmánná, a salgótarjáni Pécskő kávéház pincérnője. (5. oldal.) % SBTC—Hódgép Me ín pond 0—0 A veszélyhelyzetben levő hódmezővásárhelyi csapat értékes pontot rabolt a jobb pozícióban levő. de tovább­ra is gyenge csatárjátékot produkáló SBTC-től. (7. oldal.) Megnyitották a Hungaroil ‘35 nemzetközi férfisakktornát Szirákon A sziklakemény földet gyötrik a Rába-Steigerek a tereskei határban. (Riportunk a harmadik oldalon.) Florencio Campomanes, a Nem zetközi Sakk Szövetség elnöke üdvözli a résztvevőket. Mellette — jobbról — Buda István államtitkár, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnöke. (Kép: Bencze Péter) Jelentős esemény zajlott szombaton az 1750-ben elké­szült. barokk építészeti stílus­ban felépüli Teleki—Dégenfeld- kastélyban. Ünnepélyesen meg­nyitották a Hungaroil ’85 el­nevezésű körmérkőzéses nem­zetközi férfisakktornát. Sá­rák első alkalommal ad he­lyet egy ilyen nagy nemzet­közi sporteseménynek. Az ün­nepélyes megnyitón többek között részt vett Florencio Campomanes, a Nemzetköá Sakk Szövetség Fülöp-szigeteki elnöke, Buda István államtit­kár, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnöke, Dev- csics Miklós, a Nógrád Me­gyei Tanács elnöke, Skoda Ferenc, a Nógrád megyei párt- bizottság titkára. A résztve­vők között további ismerős arcokat is felfedeztünk. Ott volt Barcza Gedeon nemzet­közi nagymester és Verőczi Zsuzsa női nemzetközi nagy­mester. többszörös világbaj­nokjelölt. A magas színvonalú, FIDE 11-es kategóriájú sakktornán a vendégeket Doleschall Sán­dor, a Magyar' Szénhidrogén- kutató-Fejlesztő Intézet igaz­gatója köszöntötte, majd Bu­da István jelenléteben Flpren- cio Campomanes. mint a tor­na díszvendége üdvözölte a résztvevőket. Ezután Szerényi Sándor, a Magyar Sakk Szövetség elnöke mondott üdvözlő szavakat. Dr. Sándor György ezredes, a Budapesti Honvéd elnöke megnyitotta a tornát. Flórián Tibor nemzetközi mester, a Magyar Sakk Szö­vetség korábbi főtitkára, a verseny főbírája. Az általa le­bonyolított sorsoláson a ver­senyzők a következő sorszá­mokat húzták ki: 1. Tukma- kov (Szovjetunió), 2. Petrán Pál, 3. Yap (Fülöp-szigetek), 4. Knaak (Német Demokrati­kus Köztársaság), 5. Horváth József, 6. Sax Gyula, 7. Dju- rics (Jugoszlávia), 8. Uhlmann (Némec Demokratikus Köztár­saság), í). Vaiser (Szovjetunió), 10. Pintér József, 11. Adorján András, 12. Utasi Tamás, Vf. K,linger (Ausztria), 14. K. Gé- orgiev (Bulgária). Az első forduló mérkőzéseit vasárnap délután bonyolították le. Aa ünnepélyes eredményhirdetés- re október 20-án kerül sor. NŐGRÁP

Next

/
Thumbnails
Contents