Nógrád. 1983. december (39. évfolyam. 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

VILÁG PROIFTAPIM EGYESÜLJETEK! NOGRAD AZiMSZMé NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXXIX. ÉVF., 283. SZÁM ÁRA: 1,40 FORINT 1983. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Kádár János Berlinben Hivatalos megbeszélések Magas magyar kitüntetés Erick Honeckernek Közös közlemény — Elutazás Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára szerdán délelőtt baráti látogatásra Berlinbe érkézétt. Kíséretében van Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Karvalics László és Kótai Géza, a KB osz­tályvezető-helyettese. Kádár János Erich Honeckernek az NSZEP KB főtitkárának az NDK Államtanácsa elnökének meghívásá­ra érkezett a demokratikus német állam fő­városába. A berlini Ostbahnhofon, Erich Honecker üdvözölte Kádár Jánost és kíséretét. A fo­gadtatáson jelen volt Herrmann Axen, a NSZEP Központi Bizottságának titkára és dr. Szalai Béla, a Magyar Népköztársaság berlini nagykövete. Szerda délelőtt — egy órával megérkezése után — Kádár János a niedersehönhauseni kastélyban megkezdte hivatalos megbeszélé­seit vendéglátójával Erich Honeckerrei. A ta­lálkozón a két államférfi áttekintette Ma­gyarország és az NDK kapcsolatainak ala­kulását és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Szerda délben a kastély fogadóterraében bensőséges hangulatú ünnepség keretében Kádár János átadta Erich Honeckernek a Magyar Népköztársaság Gyémántokkal Éke­sített Zászlórendje kitüntetést, amelyet het­venedik születésnapja alkalmából adományo­zott kimagasló érdemeinek elismerésül az Elnöki Tanács a demokratikus német állam vezetőjének. Az ünnepségen jelen voltak a Német Szo­cialista Egységpart Politikai Bizottságának tagjai, köztük Willi Stoph miniszterelnök, valamint a Kádár János kíséretében levő személyiségek, köztük Szűrös Mátyás az MSZMP Központi Bizottságának titkára és dr. Szalai Béla magyar nagykövet. Á kitüntetés átadásakor Kádár János rö­vid beszédet mondott. Kádár János beszéde Tisztelt Honecker elvtárs! Kedves elvtársak! A magyar nép ismeri és nagyra értékeli azokat a ki­magasló eredményeket, ame­lyeket a .Német Demokratikus Köztársaság népe a Német Szocialista Egységpárt vezeté­sével a szocialista társadalom építésében elért. Az első né­met munkás-paraszt állam létrejötte és fejlődése Marx és Engels szülőföldjén Európa második, világháború utáni történelmének kiemelke­dően fontos tényezője. A szo­cializmus útján járó Németh Dem okra ti kus Közt árvaságnak a két világrendszer határán jelentős szerepe van a béke és biztonság megőrzéséért, a különböző társadalmi beren­dezkedésű országok békés egy­más mellett éléséért vivott küzdelemben. Kedves Erich Honecker elv­társ! ■ Ezek az eredmények, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság fejlődése, elvi alapokon nyugvó nemzetközi tevé­kenysége elválaszthatatlanul összeforrtak az ön nevével, aki a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságá­nak élén és magas állami tisztségében erejét nem kí­mélve munkálkodik. A német munkásosztály hű fiát, a bá­tor antifasisztát, a kommu­nista eszmék megvalósításá­nak következetes harcosát tiszteljük önben, aki minden­kor elkötelezetten szolgálta népét, pártját és a szocializ­mus nemzetközi ügyét. Nagy­ra becsüljük állhatatos tevé­kenységét szocialista közössé­günk összeforrottságának erő­sítéséért és a nemzetközi kommunista és munkásmozga­lom egységének megszilárdítá­sáért. A jelenlegi feszült nemzet­közi helyzetben megkülön­böztetett jelentősége varr azoknak a kezdeményezések­nek, amelyeket ön személye­sen is tesz szocialista közössé­günk béketörekvéseivel össz­hangban földrészünk és az egész világ békéjének és biz­tonságának megvédéséért, az enyhülés vívmányainak meg­őrzéséért. Pártunk és népünk igaz barátját tiszteljük önben, aki sokat tett és sokat tesz szo­cializmust építő országaink együttműködésének további fejlesztéséért, a népeink kö­zötti barátság elmélyítéséért. Találkozóink, közöttük a ma délelőtti tárgyalásaink is ar­ról tanúskodnak, hogy párt­jaink, országaink, népeink vi­szonyát az internacionalista testvéri barátság, az élet min­den területére kiterjedő, tö­retlenül fejlődő és gyümöl­csöző együttműködés jellemzi. Meggyőződésünk, hogy hagyo­mányosan jó kapcsolataink to­vábbfejlesztése egyaránt szol. gálja népeink érdekeit, a szo­cialista közösség egységének erősítését és a béke egyete­mes ügyét. Kedves elvtársak, barátaink! A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Erich Ho­necker elvtársnak az első né­met munkás-paraszt állam felvirágoztatásában, a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalomban, a szocialis­ta országok közösségében ki. fejtett eredményes interna­cionalista tevékenysége és a Magyar Népköztársaság és a Németh Demokratikus Köz­társaság kapcsolatainak el­mélyítésében szerzett kima­gasló érdemei elismeréséül — 70. születésnapja alkalmából — a Magyar Népköztársaság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendje kitüntetést ado­mányozta. Kedves Honecker elvtárs! Megtiszteltetés számomra, hqgy mostani látogatásom al­kalmával ezt a kitüntetést át- adhatom önnek, akit hosszú évek óta ismerek és tiszte­lek, s akivel a közös célokért végzett közös munka is ösz- szerűz. Pártunk Központi Bizottsá­ga, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a maggrn nevében gratulálok a kitünte­téshez. Szívből kívánok önnel: erőt, egészséget, további ered­ményes munkát a szocialista Német Demokratikus Köztár­saság felvirágoztatásában és közös ügyünk, a szocializmus és a béke szolgálatában. marxista—leninista pártjaink, államaink és népeink állandó­an mélyülő barátságát és gyü­mölcsöző együttműködését. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban em­lékezzem közös nagy forradal­mi hagyományainkra. A né­met és a magyar munkások osztályszövetsége a tőkés ki­zsákmányolás és az imperia­lista háború ellen "vívott küz delemben szilárdult meg, s bevált a Magyar Tanácsköz­társaság megvédelmezésekpr 1919-ben, Spanyolországban a nemzetközi brigádok soraiban az' ánfiíasiszfa'ellenállásban. Ma országaink dolgozói a fejlett szocialista társadalmat építik. Szoros együttműködé­sük hozzájárul ahhoz, lrogy < az emberek javára egyre in-' kább érvényesüljenek a szó- j cializmus előnyei és értékei. Megfelel ez kapcsolataink' fő irányainak, miként azokat a Német Demokratikus Köztár­saság és: a Magyar Népköztár­saság barátsági, együttműkö­dési és kölcsönös segítség- nyújtási szerződése rögzíti. Tavaly júniusi találkozónk idején pontositottuk ezeket, és mai megbeszéléseink folya­mán további lépésekben álla­podtunk meg. (Folytatás a 2. oldalon.) Lázár György látogatása Nógrád megyében AKTÍVAÜLÉS SALGÓTARJÁNBAN Lázár György ellátogatott a Salgótarjáni Kohászati Üzemekbe is. —kép: kulcsár—• Tegnap .Nógrád megyébe látogatott Lázár György, az idén ötszázalékos bérfcjlesz- MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács -test hajtottak végre, s háromé elnöke. A vendéget Salgótarjánban, a megyei pártbizottság százötven dolgozójukat ki* székházában Géczi János, az MSZMP Központi Bizottsága- emelt személyi pótlékban ró­nak tagja, a megyei pártbizottság első titkára tájékoztatta szesitették a teljesítményhez Nógrád megye lakosságának politikai hangulatáról, a megye igazodó, differenciált bére-; politikai, társadalompolitikai, gazdaságpolitikai helyzetéről, zés széliemében. Ürmössy a pártszerveik és tömegszervezetek tevékenységéről, a tele- László elmondta a további* püjésfejlesztésiröl, a közigazgatás korszerűsítésével összeiüg- akban: a Salgótarjáni Kohá- gő feladatok végrehajtásáról. szali Üzemek az egyre nö­Ezt követően Lázár György adott tájékoztatást néhány vekvő követelményeknek úgy időszerű nemzetközi és belpolitikai kérdésről. A tájékozta- igyekezett megfelelni, hogy tón jelen volt Devcsics Miklós, a Nógrád megyei Tanács el- termelékenyebb technológiát nőké, Biró József, az MSZMP Központi Bizottságának al- alkalmaz, növeli termékei osztályvezetője, a megyei pártbizottság titkárai és osztály- feldolgozottságát. Az utóbbi vezetői, a salgótarjáni városi pártbizottság első titkára, tér- esztendőkben ennek jegyé­sadalmi és tömegszervezetek megyei képviselői. Délelőtt Lázár György fel- gén hengerelt és a kovácsolt kereste a Salgótarjáni Kohá- termékeket. Elmondotta, hogy szati Üzemeket, ahová elkísér- a kohászati üzemek évente te Géczi János, Devcsics Mik- 220 ezer tonna árut bocsát át­lós és Biró József. .A vendé- ra, termelési értéke 4,2 mü­gékét a gyár gazdasági és liárd forint. Termékeik nyolc­mozgalmi .vehetői , fogadlak, . van százalékét belföldön hasz. majd Ürmössy László vezér- nálják fel. s ennek egyötöde igazgató számolt be tevékeny­ségükről. -A Minisztertanács elnöRet:'" tájékoztatta terme­iért ^szerkezetükről, kiemelve az acéljiazaigjrárrtást. a 'hide* közvetlenül a lakosság szük­ségletét elégíti ki. A vezérigazgató arról is szólt; hogy a 3800 dolgozót foglalkoztató vállalatnál az Kereskedelemről tárgyalt a NEB Folyamatosan ellenőrzik a lakosság áruellátását Erich Honecker válasza A kitüntetés átadásakor el- í angzott - válaszbeszédében Srich Honecker hangoztatta: „Kedves Kádár János elv­ár s! Kedves magyar elvtáisak! Szívből köszönöm önnek, a üagyar Szocialista Munkás- járt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának, a Magyar Népköztársaság Gyémántokkal Ékesített Zászlórendje kitün­tetését. Ebben a magas kitün­tetésben egyben pártunk és államunk tevékenységének, a szocializmus megerősítésére és a béke biztosítására irányuló politikájának méltánylását lá­tom. A kitüntetés jelképezi Az alapellátásban a ki­egyensúlyozottság volt a jel­lemző, de a kenyérnek és a péksüteménynek, a minőségé­re vonatkozólag több hely­ről .jeleztek hiányosságokat — állapították meg tegnap a Nógrád megyei Népi Ellenőr­zési Bizottság ülésén. A tes­tület Kispál József elnök­letével — tájékoztatói hallga­tott meg a lakossági áruellá­tás folyamatos figyelemmel kíséréséről, majd — a tegnap­előtti szakcsoportülés megál­lapításainak figyelembevéte­lével — öt alacsony haté­konyságú üzem helyzetét tár­gyalta meg. Ä megyei népi ellenőrök a KNEB irányelvei alapján kí­sérik figyelemmel az áruellá­tást: ezúttal a sportíeiszere- lési és turisztikai cikkek kí­nálatát, valamint az alapel­látást szolgáló egyes termé­kekkel kapcsolatos kérdése­ket vizsgálta meg a NEB. Miként a fölmérés megál­lapította: a sport- és a tu­risztikai árukkal való" ellá­tást hátráltatja,., hogy me­gyénkben kevés a szakbolt. Az áruházak játék- és sport- osztályain a legemlegetettebb hiánycikk a leányka-torna ru­ha, és tornacipő volt; a szál­lítók csak részlegese^ elégí­tették ki a boltok megrende­lését e ' termékekből. Jelenleg a téli szezonra való előkészü­letek zajlanak. Várhatólag nem lesz hiány sífölszerélésr bök Szürke a választék va­dász- és horgas ^kellékekből, mivel a szaküzletek az igé­nyelt áruknak csak felét kap­ták meg a szállítóktól. A rétsági járásban szakbolt nem működik, azért a vevők Balassagyarmaton, Vácon vagy Budapesten szerzik be a spe­ciális árucikkeket. A pásztói járásban ugyancsak nincs szakbolt: itt a játéküzlet tesz erőfeszítéseket a sportszerek­kel való kereskedésre. A já­rási NEB javasolta, hogy a Váci Kötöttárugyár létesítsen szakboltot sportöltözetek el­adásához. Az élelmiszer-ellátással ösz- szefüggésben kevés jel utal a minőségi fejlődésre. A szövet­kezeti kereskedelem zöldség-, gyümölcsforgalmábap nincs előrelépés; a tapasztalható po­zitív jelenségek — mint á NEB megállapítja — főleg a magánkereskedelem belépésé­nek eredményei. Kiváltképp gönci a zöldség-, gyümölcs- ellátás a peremkerületekben és az aprófalvakban: itt egyé­ni boltot s,e, szívesen nyitnak. Nem gazdagodott számottevő­en a tejtermékek választéka: egyes boltokban — főleg a 'rétsági járásban *— iögos igény a hűtőpult az előírás­nak megfelelő tároláshoz. Továbbra is gondok mutat­koznak az árukezelésben és a raktározásban. Egyes boltok zsúfoltak számos raktár szű­kös. Itt-ott tapasztalható le­járt szavatosságú áru forgal­mazása. árjelzések hiánya, a vevők tájékoztatásának elma­radása. Ezek miatt az ellen­őrzéskor szabálysértési eljá­rásokat indítottak a felelősök ellen, elejét veendő a jövőbe­li szabálytalanságoknak. ben végezték fejlesztési mun-í káikiat, csökkentették a veszu teséges termékek arányát. Arról is szólt, hogy zajlik a szöggyártás rekonstrukciója, aminek eredményeként nyolc­ezer tonnával növekszik aka* • paritásuk, s újfajta szegek gyártására is képesek lesznek; A félmeleg kovácsolása eljá­rás meghonosításával jelen*' tős energiát takarítanak meg, miközben a forgács veszteség húsz- százalékkal csökken. Az idei esztendőről szólva a vezérigazgató hangsúlyozta, hogy tizenkét százalékkal nö­velték a nem rubelelszámolá­sú exportot, miközben biztosí­tották termékeikkel a hazai ellátás elért szintjét. Szólt a gyár dolgozói művelődésének, pihenésének lehetőségeiről, a lakáshoz jutás támogatásá­ról. A Minisztertanács elnö­ke tiszteletre méltónak ítélte a Salgótarjáni Kohászati Üze­mek munkáját, törekvéseit éa arról érdeklődött, hogy a jö­vő évi exportterv reális alapon nyugszik-e, minőségi gondok miatt adott-e árenged-j mónyt partnereinek a gyár; milyen a fogadtatása a dif- ferenciált bérezésinek. ÜrmösJ sy László válaszában kifejj tette, hogy termékeik zöme feldolgozó vállalatokhoz ken rül, másik része a kereske-í delembe, s az elképzeléseket a Külkereskedelmi Minisztéri-I ummal egyeztették. Minőség gi problémákat ritkán jelez-J nek a partnerek, s a gyár1 dolgozóinak többsége egyetJ ért azzal, hogy a-jobban és többet dolgozók borítékjába több kerüljön. Lázár György és kísérete ezt követően megtekintette a gyárat. Megnézték a huzalmű­vet, a hengerművet és a ko­vácsoló gyárrészteget. A gyár­látogatás során a miniszteren nők elbeszélgetett a munká­sokkal, műszaki vezetőkkel,' Szót váltott Menus Ferencnél vei, az MSZMP Nógrád me­gyei végrehajtó bizottsága (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents