Nógrád. 1983. október (39. évfolyam. 232-257. szám)

1983-10-09 / 239. szám

HAZAI TÁJAKON Harangfornyos Lánya Egészen északon, ott, ahol Tiszánk nevezetes nagy ka­nyarját veti, éli szerény éle­tét egy kis magyar település, Lónya. Ma legföljebb, ha a neve tűnik ismerősnek — az is nyilván a híres-neves Ló- nyai család kapcsán —, noha egykor jeles helység volt, és még ma is van egy olyan lát­nivalója, amelyre bizony, büszke lehetne nem egy vá­rosunk is: a harangtorony. Lássuk előbb, mi adott ran­got ennek a beregi síkon meg­települt lakhelynek! Nos, Ló­nya egykor, a XIII. század­ban Bánk bán birtoka volt. S ő nemcsak uralta, de al- kalmankint ott is lakott. Ezt egyébként egy máig élő le­genda is alátámasztja, amely azt hirdeti, hogy ott, Lónya közelében a Tiszában lelte szomorú halálát a menekülő Melinda. A falu jeles birtokosának elhunyta után hamarosan át­vették a birtoklás jogát a föntebb említett Lónyaiak. Te­hát az a család, amely oly sok neves politikust, közéle­ti embert adott a magyar tör­ténelemnek. Ismereteink szerint akkor Is egy Lónyai-utód parancs­nokolt a községben, amikor a román és a gót stílusú öreg templom mellé azt a máig biztosan álló remekmívű ha­rangtornyot felépítették. Pon­tosan tudjuk építésének idejét a torony bejáratával szem­közti gerendán ugyanis ott a felirat: „Kakuk Imre átsmes- ter tsinálta Bán Péter legé­nyével 1781”. Tehát akkor, amikor II. József császár közismert türelmi rendelete megengedte, hogy a reformá­tus egyházak mellé, vagy fölé Is épülhessenek tornyok. Hozzáértő építészettörténé- •zek azt is kinyomozták, hon­nan szerzett jóféle tölgyfát Kakuk mester e művének el­készítéséhez. Mint kiderült, nem messze Lányától akadt rá a faragásra, ácsolásra oly kiváló derekakra, mégpedig abban az erdőben, amelynek maradványai máig állanak. Ami pedig az építmény stí­lusát illeti, azt igazán min­denki megállapíthatja, aki egyszer is látott erdélyi — pontosabban erdélyi szász — templomtornyokat Ahogy Se­gesváron, Nagyszebenben, vagy másutt törnek az ég fe­lé a kúpszerű sisakok, négy sarkukon egy-egy ún. fiato­ronnyal, Lónyán sincs ez másként. Ez a beregi épít­mény mégis más, mint egy átlagosan szép erdélyi to­rony, hiszen — képünk ezt jól mutatja — rendkívül erő­teljes, robosztus építmény; szinte középkori erődítmény­hez hasonlatos. Ezt a hatal­mas famonstrumot olyan — 35-ször 35 cm-nyi vastag — talpgerendák tartják, ame­lyekben egy fia vasszög, vagy fémkapocs sincs. És mégis szolgálnak Immár több mint kétszáz esztendeje! Aki megcsodálja ezt a fia- tornyos remeket, s véle együtt az öreg templom festett ka­zettás mennyezetét, az nyil­ván arra is kíváncsi, hogy kapcsolódik-e valami monda, legenda ehhez a felső-Tisza- vidéki látványossághoz. Nos. nem sokat kell kérde­zősködni, a község öresebb lakói szívesen elmondják, hogy tornyuk öregharangia hajdan beszélgetni is tudott. Ha megkondították. ezt pa­naszolta : „Lónyán nincsen kenyér! Lónyán nincsen ke­nyér!” Búslakodásra válasz is érkezett, mégpedig a folyó túlpartjáról, Benkről. Onnan ez hallatszott: „Benken sin­csen! Benken sincsen!” Tár- salkodásukat a mezőkaszo- nyi társuk toldotta meg emí- gven: „Bódog isten, mivel élünk? Csíkkal, hallal! Csík­kal, hallal!” Ma persze, már bőven van kenyér Lónyán, és a mező- kaszonyiak is inkább hallal élnek, mint csíkkal, de azért emlékeztető gyanánt érdemes íi: — '"'lg-ifit i*' meghallgatni ezt a harangok eszmecseréjével kapcsolatos mesét. S ugyanígy feltétlenül érdemes útba ejteni Bánk bánnak ezt az ősi birtokát, hiszen rendkívülien szép épít­ményben gyönyörködhet a látogató. A. L. Fafaragás As 6isl Budapesti Nemzetközi Vásáron Is sokan megcsodálhat­ták a szovjet pavilonban a fa- épitészet és a fafaragás művésze­tét, mert Oroszországban még az ősrégi Időkben született. Lakóhá­zukat és gazdasági épületeiket az emberek mindennapi létszükség­leteikkel és bizonyos művészi el­képzeléseikkel összhangban hoz­ták létre. Ma is érvényre Jut az ősi mestereknek az a törekvése, hogy az épületek arculata es szerkezete összhangban legyen. A városokban és a falvakban a né­pi építőművészet stílusában emel­nek lakóházakat, kávézókat és vendéglőket. Egyik ilyen példánk a képünkön látható SzosznI (ma­gyarul fenyőfák) vendéglő az ősi orosz varos, Ivanovo mellett. Belebújik-e néha az ördög? VÁLASZOL ANGYAL JANOS Hogyan? Tovább! címmel tartott előadást a héten a Jó­zsef Attila Megyei Művelődé­si Központban a Mikroszkóp Színpad. A sok ismert mű­vészt felvonultató műsorban nagy sikerrel szerepelt Angyal János parodista. A két évti­zede pályán lévő művész sze­replése után válaszolt a kér­désekre. — Tiűsorszámában „Égy po­litizálva parodizáló Angyal jelenik meg" — nyilatkozta nemrég. Mi az a fö politikai gondolat, amit közvetíteni akar? — Az én műfajom eleve le­szűkíti a témát Mi az, ami a paródiában a leghatásosab­ban formálható? A kulturális élet. Elsősorban akarva-aka- ratlan a televízió, aztán a rá­dió. az irodalom. Ezek fonák­ságait, színvonaltalanságait dolgozom fel paródiában. Köz­ben politizálok is: az egyé- nített szövegbe belefonom a mondanivalót. Például amikor Churdinákként beszélek, ak­kor nemcsak flróla mutatok karikatúrát, hanem érzékelte­tem azt is, hogy a közel-ke­leti helyzetben hosszú évek óta a lényég változatlan ma­rad. Ha egy ismert írót pa­rodizálok, akkor kedven: té­májáról, a környezetvédelem­ről is elmondom a vélemé­nyemet. — Meg lehet-e fogalmazni tömören egy elvet amit az említett témákkal és módsze­rekkel ki akar fejezni? — Elvem, hogy ami itt tör­ténik, azt nem mindegy, ho­gyan figurázzuk ki Most a legkisebb jónak is örülni kell! Ma nem nevetünk azon, amin tíz éve nevettünk. . — Érettebbek lettünk? — Nemcsak erre gondolok. Min nevettünk tíz éve? ... Például az idegenforgalom visszéságain, a vasút bajain. De ma különösen jól látjuk, hogy az idegenforgalomra nagy szükség van; paródiá­val nem foglalkozom vele. Vagy itt van a vasút a ma­ga gondjaival. Szóvá! ma nem nevetünk azon, amin 1973- ban. — Soha senki mm sértődött meg" — mondta említett nyi­latkozatában. Nem túlzott ez az angyali gyöngédség? — A nyilatkozat túlzott, mert azért "volt, aki megsér­tődött, Általában nem sér­tődnek meg, mert mindenki jól tudja, hogy paródia rek­lámozza a művészt. Inkább zsörtölődést hallok: „engem még miért nem parodizálsz?” Egyszer Ladányi Ferenc Kossuth-díias művészről ké­szítettem paródiát, s nem sok­kal utána egy társaságban de­rűsen megjegyezte; no. az Angyal fölvett a műsorába, most már mellemre tűzhetem a Kossuth-díjat. . — Igaznak tartja-e azt, hogy a paródia a gyengék fegyve­re? — Ez nem így van. A paró­dia nem annyira fegyver, «a- nem karikatúra. Ha az előadó valakit bántani akar, t.z nem parodista. Előfordult már, hogy az előadó valakit olyan eszközökkel formált meg, hogy az valóban sértő volt. Biztos maga is látott-hallott már ilyet. A parodista olyan karikatúrát fest, ameivről a közönség az alakra ráismer és nevet. De nem kineveti az alakot, hanem a ráismerés- nek örül; „de jópofa!” Az embereket nem bántani kell, hanem a modorosságaikra fel­hívni a figyelmet. Ahogy Ka­rinthy tette korának legna­gyobb íróival. Megbántás nél­kül is lehet szórakoztatni. — Bibliai „kollégájához" hasonlóan kit űzne ki földi paradicsomából? — Nincsenek ellenségeim. Sok jó barátom van. Erre gondol, ugye? — Nem egészen. — Azaz nem tudhatom, hogy nincsenek; biztos van­nak nekem is, de nem isme­rem őket. Amit kiűznék: az A tehetségtelenség, a dilettan­tizmus. A művészetben ez nagyon árt... — Csak a művészetben? — Maradjunk ebben a kör­ben. Persze hozzá nem értő emberek vannak máshol is, és borzalmas sok kárt tudnak tenni. Talán a legnagyobb el­lenségei a haladásnak. Sze­rencsére sok elbukik közülük és a süllyesztőbe kerül. — Kiknek szegődne őran­gyalául? — Feltétlenül az idős em­bereknek és a gyerekeknek, A kettő közötti korosztály megáll a lábán nélkülem Is. Egyébként van kifejezetten az időseknek szóló műsorom, régi filmekről. A gyerekeket pedig nagyon szeretem. — Válaszai talár, túlzottan Is angyaliak. Milyen akkor, ha. az Angyalba belebújik az ördög? ' — Ez a név egy kicsit túl­zás, mert valóban bennem is, mint minden emberben, mun­kál a sok kis ördög. Nem földre szállt, hanem földön járó Angyal vagyok... Kis ország, kis Angyal — szokták mondani. Éppúgy vannak ne­kem is indulataim, mint a Kovácsoknak, Kisseknek, Na­gyoknak. .. — Mikben nyilvánul meg a kis ördög munkája? — Például előfordul, hogy makacsul védem az „igaza­mat” akkor is, amikor már rájöttem, hogy nincs igazam. Meg aztán a műfajomból adó­dik, hogy szeretek játszani. A művészekben van bizonyos infantilizmus, kell is. De adódnak alkalmak, amikor nincs helye a hancúrozásnak, az embert belül mégis csik­landozzák a kis ördögök.. J Persze végül mindig az An­gyal győz, mert van már elég élettapasztalatom és önkri­tikám. Molnár Pál ] A Karun-tó kincsei hithű mohamedánok. Ugyan­abban az évben országszerte Titokzatos gyermekgyilkos- El-Munibnál százával rabol­ságokról terjedtek el híresz- tak el és gyilkoltak meg fiú­telések Egyiptomban. Még kát és lányokat. Egy képvi- pánikszerűen kiürültek az is* szemtanúk is akadtak, akik selő a parlament elnökétől kólák. Elterjedt ugyanis, a kairói Bulak El-Dukrurvá- kért felvilágosítást „a védte­rosnegyedbem állítólag nyolc len ifjúság elleni szörnyű fej nélküli gyermekholttestet gaztetteikről”. A környék la­láttak. A dél-kairói rendőr­állomáson izgatott falusiak arról beszéltek, hogy az állam elhatározta: kiszívják a tanulók vérét, hogy így akadályozzák meg kói hosszú idő óta rettegés- az ország túlnépesedését. Sok .................................................................................Iliim 11111111111in ..........III111m im1111II no Ilin 11 HI in 11 tm1111111 .........mi mm i miiiiimi 11 iiminiliil 111u11 .........mii ...................................to ...................mimuiilinniu .T ŐLÜNK VETTE AT A VILÁG Á magyar posta a nemzetközi hálózatban Ma ne bosszankodjunk azon, majd később az egyes forgal- hogy a várva várt levél nem más főútvonalakon rendsze- érkezett meg. hogy harma rés kocsijáratok közlekedtek, szorra is mT.lékapcsolt a i--- lóváltó-állomásokkal. Az első lefonunk. A postások dauere önálló magyar postaszervezet van ma, ünnepelnek a n. la- a Rákóczi-szabadságharcban-f zt­9-e, postai világnap! után hosszú ideig csak ősz' 1874. október 9-én Bernben rák polgár vezethetett ma­huszonkét ország alapította gyár postahivatalt, meg az általános postaegye- Postánk sosem maradt le 6ületet, Négy évvel később 3 (még, ha mostanában néha nevet egyetemes postaegyesü- , kicsit késik is) a fejlődésben, letre változtatták. A húszon- sőt, sokszor vo.lt első, kezete­két alapító ország közt Ma- ményező. Száztlzennégy éve gyarország is szereptelt. Már a világon az első pcstalevele­akkor tekintélye, rangja van zőlapot nálunk hozták forga­a magyar postának, s azóta is lomba. Kétféle magyar poétái egyik legaktívabb ta=’a az lapot őriznek a múzeumok: UPU-nak (ez a neve a nem- az egyik német szöveggel és pító kongresszusához, zetközi postaegyesületnek). A magyar címerrel, a másik — Mik voltak a legfonto­berni alapító okiraton ott Levelezési lap felirat- sabb kérdések az első kong­olvashatjuk Gervay Mihály tál készült. A cél az volt, resszuson? — kérdjem dr. nevét, az 1871-ben alakult* hogy a lakosság olcsón tud- Oláh Lászlótól, a posta-vezár­Országos Postafőigazgatóság jón rövid üzeneteket küldeni igazgatóság nemzetközi osz­első postafőigazgatójáét, aki az ország bármely részébe. A tályának vezetőjétől, úttörő szerepet vállalt a nem- levelezőlapokat a világ tő- — Elsősorban a levelek ki­zetközi postaszolgálat meg- lünk vette át, rövid idő alatt cserélését volt hivatva sza­mindenütt elterjedt. bályozni, ,s emellett, termé­kocsi készítője. Ekkor indí­tották el az első postaautót, hogy a próbauíat megtegye. A volán mellett Haltenber- ger Samu postamérnök ült, Csonka forgatta meg a kurb- lit, majd a vezető mellé e körül problémák. Az egyen­— Így az az ország jár jól, ahonnét több levelet ad­nak fel... — Az utóbbi öt-tíz évig ez az elv érvényesült, s va­lóban, manapság vannak is teremtésében ben. és íejlesztésé­kocsi — a né- lőtlenségek miatt mindig több kalaplengetése postai anyag megy egy ipari­lag fejlett országból egy fej­letlenbe, mint vissza. Azok az országok pedig, amelyek­nek több postaanyagot kell kézbesíteni,' (nagyobb sze­mélyzet ked, ehhez, technikai berendezések, utak stb.) na­gyobb terhet viselnek. Ezért ezek az országok azt java­solták, hogy, ha az eltérés jelentős, akkor a többletmun­káért legyen joga különdíjat kémi a küldő országtól. SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY — Magyarország eddig minden kongresszuson részt vett. A mostanira is több pattant, s a pes nézők közben — elindult hosszú út­jára. Kétezer kilométert meg- téve a posta 1905. június 4- én átvette és 1906. januái' 15-én forgalomba állította. KIÉ A LEVÉLDÍJ? De térjünk vissza Bernhez, a nemzetközi egyesület ala­ben élnek a titokzatos ügy hogy Isbat miatt. Elterjedt, hogy mind­ez a gonosz szellemek műve, akik 1500 gyermek véráldo­zatát követelik bizonyos mon­dabeli aranykincs fejében, amelyet a fáraók állítólag a Faijum-oázisnál, a Karun-tó fenekén rejtettek eh A vészhír futótűzként ter­jedt Felső-Egyiptom sivatag­vidékein. „Tiszta őrület!” — panaszkodott Husszein Sza­maira, az áilambiztonság fő­felügyelője az idegháborúról. A szülők féltik gyermekeiket a gonosz szellemektől, az óvodák néhol iskolát kénytelenek bezárni. voltak Az első magyar postaautó szetesen a díjakat határozták javaslatot tettünk egy űj ar­CSONKA FORGATTA MEG A KURBLIT hetvennyolc évvel ezelőtt a Múzeum kőrútról indult el. Keménykalapos komoly fér­fiak állták körül a nyitott Postánk már akkor több automobilt (a Városligetben, évszázados múltra tekintett a Közlekedési Múzeumban vissza. Első levélpostai em- láthatjuk az eredetijét), köz­lékeink a XVI. századból va- tűk Csonka János, a mű­lók. Igaz, akkor még lovas egyetem gépészmérnöki kara a hivatal, illetve ország a dí­vitte az írott üzenetet, tanműhelyének vezetője, a jat megtarthatja magának. meg. Mert mi volt addig? A díiat a feladó mindig az át­menő országok díjszabása szerint kíilön-külön rótta le Ez igán komplikált volt. Egy­séges elveket dolgoztak hát ki. Az alapja az volt, hogy, ahol felveszik a levelet, az culatú posta kialakulásának érdekében —, mondja az osztályvezető. — És az űj ar­culat ne csak a fejlettebb technika megvalósítását je­lentse, hanem azt is, hogy a posta kifejezetten az em­bert szolgáló intézménnyé vál­jék, s ne hatósággá. Kőbányai György „Hogyan lehetséges, hogy az egyiptomiak bedőlnek ilyen értelmetlenségnek?” — tették fel a kérdést a kairói Ain-Samsz egyetem szocioló­gia tanszékén. Gihrijal Mur- kusz professzor szerint „a krónikus szegénység és az évezredes álom, hogy vala­hogy és valaha egyszer eljön a ~ nagy szerencse — ez a táptalaja a különböző tévhi­teknek”. Szociális kutatók bi­zonyítják, hogy egv évtizede kiürültek, sok Egyiptom legszegényebb tar­tományaiból, Szuhagból és Ka­néból terjesztettek hasonló híreket elrejtett aranykincs- ről, amit a Nílus fenéken szünidei kirándulás elmaradt. „Hároméves Szalvámat két hete nem engedem az utcá­ra” — mondja Umm Farid . . ... . . . háziasszony a kairói Subra ^“Ä"*1,. A szegénynegyed ben. Egyiptom népe már a fára­ók ideje óta rendkívül babo­nás. Sokan hisznek abban, szellemek akkor is emberál­dozatokat követeltek az ara­nyak fejében. A kairói bel­ügyminisztérium végül is kénytelen volt hivatalos nyi­hogy az elhunyt családtagok latkozatban szembeszállni a hisztériával: „Egyetlen gyer­mekrablás sem történt az országban” — jelentette ki a még a legfelsőbb miniszter. A közlemény vala- is elterjedtek. Né- mennyi újságban megjelent. szelleme tovább tevékenyke­dik a földön és lehetséges ve­lük kapcsolatot teremteni. A babonák körökben hány éve a mezőgazdasági miniszter irodafőnöknőjétől a férje azért vált el, mert kakasvérrel átitatott textil- talizmánnal akarta belőle ki­űzni a rossz szellemet. Egy másik példa: az 1967-es há­ború után valóságos népván­dorlás indult Matarija kairói elővárosba, ahol állítólag Szűz Mária megjelent. A za­rándokok között egyformán voltak keresztény koptok és A hatóságok dolga persze, távolról sem könnyű. A Ka- run-aranykincs ügyét sem zárta le a cáfolat, sőt, idő­közben a Faijum-oázis gonosa szellemei állítólag már emel­ték a kincsek árát: az újabb verziók szerint a gyermeke­ken kívül, már 100 terhes anya és 100 teve holttestét is követelik. (—i—n) NÓGRÁD - 1983. október 9., vasárnap 5

Next

/
Thumbnails
Contents