Nógrádi Népújság. 1959. december (15. évfolyam. 96-103. szám)

1959-12-02 / 96. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK) AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV, ÉVFOLYAM, 96. SZÁM. ARA 60 FILLÉR 1959. DECEMBER 2. Hétfőn reggel 9 órakor az és a meghívottak hatalmas MSZMP Politikai Bizottságá­építők Rózsa Ferenc művelő dési otthonában dött a Magyar tapsa közben léptek a te- nak tagja, a forradalmi megkezdő- rembe az MSZMP Politikai munkás-paraszt kormány el­Szocialista Bizottságának tagjai és pót- nőké bejelentette, hogy a Munkáspárt VII. Kongresszu- tagjai, N. SZ Hruscsov, az kongresszus első teendője a mártírokra, Mező Imrére, sa. A kongresszus termét a SZKP Központi Bizottságá- kongresszus elnökségének és Kalamár Józsefre, Asztalos Já­Világ proletárjai egyesüljetek! nak első titkára, a Szovjet- bizottságának megválasztó- nosra, Kállai Évára, Sziklai felirat, a nemzetközi munkás- unió Minisztertanácsának el- sa. Sándorra, Biksza Miklósra és mozgalom nagy tanítójának, nőké, az SZKP Küldöttségé- Miután a? elnökién taniai a többiekre, és adózzunk em­Marxnak, Engelsnek és Lenin- nek vezetője és a többi test- eif0aialták helyüket dr éküknek egy perces kegyele­Münnich Ferenc, az MSZMP X. Sz. Hruscsov és Kádár János elvtársak a kongresszus elnökségében. nek domborművű képe, vö- véri kommunista és mun- ^ __177up7iin íes felállással. (A kongresszus b arátságának, internacio­nalizmusának. De segített a magyar népnek ezerféle módon a háborús károk helyreállításában és a szocializmus építésében is. díszítik. A kongresszusi küldöttek rös és nemzetiszínű zászlók káspárt küldöttségeinek ve- 7711771 *ni7717!,a77„777J^777 résztvevői egy perces néma A magyar és a szovjet nép Politikai Bizottságának tag- feiánássai adóztak az elhuny- ellenségei még néhány évvel Dr. Münnich Ferenc, az kZmány^elZke, emel- tak emlekének-> f ^vieLih^ hosfalk*ÍMákk kedett szólásra. -Nagy tisztesség számunk- a Szovjetuniót, hogy .kizsak ra - folytatta Münnich te- many ólja” országunkat. E rá- Bevezetőben üdvözölte a renc — hogy a kongresszu- galom-ostobaság annyira nyil- kongresszusi küldötteket és son számos testvéri kommu- yámvaló, hogy ma már az el- vendégeket. Üdvözölte a párt nista és munkáspárt küldött- iefseg ls elemen: a^szov­ságának”, az egészet pedig a „szabad világ”-nak nevezi. — A magyar—szovjet barát­ság ma erős. Ez a barátság a magyar nép erőforrása, nagy támasza és boldogulá­sának záloga. A magyar—szovjet barát­ságot szüntelenül erősí­teni, örök és megbont­hatatlan barátságként megtartani — ez pártunk és kormányunk legfőbb külpolitikai feladata. Elvtársak! Szoros egy­ja.it, a Központi tagjait. Ezután politikai bizottságának tag- séggel képviselteti magát, jet—magyar gazdasági kapcso- ségben haladunk, jó barát- " T'~zponti Bizottság Engedjék meg. hogy mind- latokban a magyar fél elvezi Eágban élünk a szocialista nyájunk nevében, a kong- a naSy°^^) e onyt* ^ tábor valamennyi orszagá­vesszus küldöttei nevében Kádár János aláhúzta, hogy val, a Szovjetunióval, a Kí­javasolta, hogy szeretettei üdvözöljem a a Szovjetunió Magyarország- nai Népköztársasággal, az Al- emlékezzenek meg azokról az Szovjetunió Kommunista gal és a többi szocialista or- bán Népköztársasággal, a Bol­elvtársakról, akiket az utób- pártjának küldöttségét élén szággal kifejlődött gazdasági gár Népköztársasággal, a bi időben vesztett el a nem- Nyikita Szergejevics Hruscsov kapcsolataiban nem a keres- Csehszlovák Köztársasággal, zetközi és a hazai munkás- eiVfárssal az SZKP Közpon- kedelmi haszon elvéből indul a Koreai Népi Demokratikus mozgalom. Elveszítettük Mar- ti Bizottságának első titkárá- ki- hanem — mint az idő- Köztársasággal, a Lengyel cél Cachin elvtársat, Boles- val a szovjetunió Miniszter- sebb és erősöbb szocialista Népköztársasággal, a Mongol lav Bierut, Antonin Za- tanácsának elnökével (hosz- ország — önzetlenül és áldó- Népköztársasággal, a Német potocki elvtársat, Giuseppe szantartó lelkes nagy taps) zatkészen testvéri segítséget Demokratikus Köztársasággal, di Vittorio, Georgi Damjanov Münnich Ferenc elvtárs ez- nyújt. A Szovjetunióból a ta- a Román Népköztársasággal, és Frederic Joliqt-Curie elv- ut^n melegen üdvözölte a valyi kereskedelmi forgalom a Vietnami Demokratikus társat. Elhunyt pártunk köz- kornmunista és munkáspártok alapján hazánkba hozott áruk Köztársasággal. ponti bizottságának három meaielpnt tcüldötuéoének ve- több mint 82 százaléka nyers- - örülünk, tagja: Fogarasi Béla, Horváth zetQit ás tagjait Ezután meg- anyag és félkésztermék, lista tábor valamennyi or- Imre és Révai József elvtárs. ,,/iiniytnHnV- n v-nnnronvu« ugyanakkor a Szovjetuniónak szága nagy lendülettel halad Emlékezzünk meg. mondotta, titkárságát a jelölő bizottsá- szállított magyar áruk több előre a szocializmus útján, szeretettel az ellenforradalom &t fellebbviteli bizottságát, mint 58 százaléka gépipari új és új nagyszerű eredmé- ellem harcban elsett szovjet „ . , , es finommechanikai termék nyékét ér el. hősökről, akik életüket adták mo-ndatumvizsgalo bizottsá- volt A magyar népgazdaság — A szocialista tábor egy­szocialista rendünkért. Emié- ffát, szavazatszedő bizottsá- jelentős behozatalra szorul ségének szilárd és megbont- kezzünk a magyar hősökre és gát és szerkesztő bizottságát, fontos nyersanyagokból, ne- hatatlan alapja a közös tár­vezetesen vasércből, olajból, sadalmi-politikai rendszer, a mám m fából. A szovjet szállítások szocializmus építésének közös Kádár János elvíars előadót «äää iäs VÄTiÄ; gyobb részét fedezik. Íme, együttes erőfeszítés. Együtt­Dr. Münnich Ferenc elvtárs üd vözli a kongresszus résztvevőit. — örülünk, hogy a szocia­Kádár János bevezetőben megemlékezett arról, hogy a párt valamennyi szervezeté­ben megtartották a kongresz- szusi vezetőségválasztó tag­gyűléseket, megtartották a pártértekezleteket. A párttag­ság egységesen kifejezésre juttatta: helyesli a három éve folytatott politikát és azt kívánja, hogy ezt a politikát folytassuk következetesen a jövőben is. Egyértelműen he­lyesli a kongresszusi irány­elveket is. — Elmondható, hogy a Központi Bizottság és a párttagság összeforrott, az egység pártunkban erős, meg­bonthatatlan. — A Központi Bizottság azoknak tulajdonítja az elért nagy eredményt, akiknek tá­mogatását a három év alatt élvezte. Köszönetét mondunk pártunk egész tagságának a bizalomért, amellyel követ­tek és a támogatásért, amely­ben részesítettek bennünket. Köszönetét mondunk párton- kívüli barátainknak, akik az Elnöki Tanácsban, a kor­mányban, az országgyűlésben, a tanácsokban, a Hazafias Népfrontban, a szakszervezet­ben, valamennyi tömegszer­vezetben és tömegmozgalom­ban együtt dolgoztak velünk és támogattak bennünket. Hálás köszönetét mondunk munkásosztályunknak, dolgo­zó népünknek azért a hónap- ról-hónapra mélyülő bizalo­mért és fokozódó támogatá­sért, amelyben az elmúlt há­rom év alatt részesítették a Központi Bizottságot, egész pártunkat. Kádár János ezután külpo­litikánkról és a nemzetközi helyzetről beszélt. Külpolitikánk célja: népünk nagy vívmányainak megőrzése és a szocializmus békés építésének biztosítása — Amíg öntudatos és be­csületes ember él ezen a föl­dön, hálásan emlékezik meg arról a segítségről, amelyet a Szovjetunió — a forradalmi munkás-paraszt kormány ké­résére — 1956-ban nyújtott az ellenforradalom és az im­perialisták által fenyegetett magyar népnek. E segítség­gel akadályozhattuk meg, hogy a magyar nép nyakára ismét visszahozzák a kapita­lizmust, a fasizmust és azt, hogy hazánkat az imperia­listák katonai felvonulási te­rületté tegyék, hadszíntérré változtassák. A Szovjetunió tehát az utolsó 15 év alatt két ízben is fiai vérehul'atá- sával adta bizonyságát a magyar nép iránti mély így kereskedik egy szocialista nagyhatalom, a Szovjetunió, egy kisebb szocialista ország­gal, a Magyar Népköztársa­sággal — állapította meg Ká­dár János —, majd így foly­tatta: — Nincs és soha nem is volt a világon olyan kapita­lista nagyhatalom, amelyik kereskedelmi forgalmát úgy fejlesztette volna egy kis or­szággal, hogy annak kedvező módon, túlnyomóan nyers­anyagot szállítana és tőle na­gyobbrészt kész ipari termé­ket vásároljon. De ez ellen­kezne is a kapitalizmus lé­nyegével: a kapitalizmus sa­ját népének kizsákmányolá­sán kívül más népeket is ki­zsákmányol. Az előbbit a „kezdeményezés és vállalko­zás szabadságának”, az utób­bit a -kereskedelem szabad­— A magyar nép 1945 ta­vaszán visszanyerte nemzeti függetlenségét, az állami szu- verénitást. Azóta kivívta sa­ját hatalmát és a szocialista építésben is nagy utat tett meg. Külpolitikánk célja: né­pünk e n igy vívmány i- nak megőrzése és a szo­cializmus békés f pí ősé­nek biztosítása. Külpoli­tikánk alapelvei: ma­gyar—szovjet barátság, hűség a szocialista tá- b 3i hoz, imp jrialista- ellenesség, békés egymás­melleit élés minden cr- szággal és néppel, tekin­tet nélkül a társada’mi rendszer különbözőségére. A magyar nép büszke arra, hogy a Szovjetuniót — a hét­éves terv, a kommunizmus építésének országát, az em­beri haladás és a világbéke e leghatalmasabb erejét — barátjának nevezheti. A Szovjetunió célul tűzte ki, hogy az egy főre eső terme lésben és fogyasztásban 1970-ig utoléri és túlhaladja a legfejlettebb kapitalista országot, az Amerikai Egye­sült Államokat. Nincs ma a világon komoly politikai té­nyező, amely kételkedne e cél realitásában. Mi magyar dolgozók szív­ből kívánjuk a szovjet embereknek: arassanak mielőbb teljes győzelmet e békés versengésb n. A békés versenyben a Szov­jetunió döntő fölényének zá­loga: a kapitalizmusnál ma- gasabbrendű szocialista társa­dalma, amely megteremtette a határtalan fejlődés lehető­ségeit. — Büszkeségünk, a magyar- szovjet barátság, nem újke­letű. Ez a barátság akkor született, amikor 1917-ben a cári Oroszországba hadifo­golyként került magyar mun­H kások, parasztok és értelmi­ségiek széles tömegei meg­értették Lenin szavát és a szocialista forradalom lénye­gét. Tízezrével léptek a Vö­rös Hadseregbe és a vörös­partizán alakulatok kötelé­keibe, becsülettel harcoltak szovjet testvéreik oldalán a fehérgárdisták és interven­ciósok ellen, a kommunizmus győzelméért. Tovább erősö­dött ez a barátság a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása és fennállása idején. — A Szovjetunió kiverte Magyarország területéről a náci-fasiszta hadakat és fiai élete árán felszabadította a magyar népet a hódítók igá­ja alól. Ezért nevezi népünk a Szovjetuniót felszabadító­jának és ünnepli legnagyobb nemzeti ünnepként április 4-ét, azt a napot, amelyen a szovjet hadsereg az utolsó hitlerista megszállót is ki­verte az ország területéről. Kádár János beszél. működésünket a táboron be­lül nemcsak az egyenjogú­ság, a területi integritás, a belügyekbe való be nem avatkozás szabályozza — ha­nem ezeken túlmenően a köl­csönös segítségnyújtás elve. Szépen fejezte id Hruscsov elvtárs, amikor Berlinben azt mondta: táborunkban az „egy mindenkiért — mindenki egyért” elv uralkodik. — A szocialista tábor, amelynek magva és vezető ereje a Szovjetunió, napjaink­ban a haladás és a béke fő ereje a világon. A Magyar Népköztársaság a szocialista tábor egyenjogú és megbe­csült tagja. Népünk életbe­vágó érdekeinek hű szolgá­lata megköveteli: külpolitikánk egyik fő feladata a jövőben is az legyen, hogy tovább erő­sítsük a szocialista tá­bor erejét, egységét és határozottan visszaver­jünk minden kísérletet, amely ez ellen irányú'. — Népünk óhajának felel meg, hogy valamennyi szom­szédos országgal és néppel a jó viszony kiépítésére tö­rekszünk. A Szovjetunióhoz fűződő jó baráti kapcsola­tainkról már részletesen be­széltem. Közvetlen szomszé­dunk a testvéri Csehszlovák Köztársaság és a Román Népköztársaság. örvendünk a szocializmus építésében el­ért nagyszerű sikereiknek, s annak, hogy e két népi ál­lammal állandóan fejlődik barátságunk, a legbensőbb eevetértés és a proletárinter­nacionalizmus szilárd alap­jain. — Szomszédunk továbbá Jugoszlávia. Jugoszláviával az államközi kapcsolatok 1953 augusztusa óta fokozato­(Folytatása a 2. oldalon) Munkában az MSZMP VII. Kongresszusa NÓGRÁDI Népújság

Next

/
Thumbnails
Contents