Nógrádi Népújság. 1959. június (15. évfolyam. 44-51. szám)

1959-06-03 / 44. szám

nógrádi VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Népújság AZ MSZMP NÖGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM. 41. SZÁM. ÁRA: 60 FILLÉR 1959. JÚNIUS 3. Nagysikerű seregszemléi tartott az ifjúság Kisterenyén Immár a harmadik járási ifjúsági seregszemlét tartot­ták megyénk fiataljai a béke és barátság jegyében. A ta­lálkozók a fiatalos lendület, a párthoz, a néphez való hű­ség kifejezői. Legutóbb a sal­gótarjáni járás fiataljai Kis­terenyén tartották seregszem­léjüket. Valójában a találko­zó már szombaton este kez­detét vette. A Kisterenyét környező magaslatokon tábor­tüzeket gyújtottak a fiatalok, a község dolgozóit a helybeli úttörő zenekar szórakoztatta, Vasárnap reggel aztán a környező falvak fiataljai zászlók transzperensek alatt sereglettek Kisterenyére, hogy egész napra birtokukba ve­gyék a falu gyönyörű, ősrégi parkját. Ott voltak a találko­zón a megye, járás és a köz­ség vezetői is. Megjelent Ja­kab Sándor elvtárs, az MSZMP Nógrád megyei bi­zottságának első titkára, Ha­vas Péter elvtárs, a "megyei KISZ bizottság titkára, Szoó Béla elvtárs, a járási pártbi­zottság titkára, Oravecz Ernő elvtárs, a járási KISZ titkár, azonkívül a járási tanács képviselői és más megyei és járási vezető elvtársak. El­jött a találkozóra Aid Szaim is a jordán ifjúság képvisele­tében. Az időjárás igaz borús volt, olykor-olykor az eső is meg­eredt, de ez mit sem zavar­ta az összesereglett több ezer fiatalt abban, hogy ünnepel­jen a béke és barátság je­gyében. Fél 11 lehetett amikor Ora­vecz Ernő elvtárs, a járási KISZ titkár megnyitotta a nagygyűlést, és felkérte Ja­kab Sándor elvtársat az ün­nepi beszéd megtartására. Jakab elvtárs bevezetőjé­ben üdvözölte a fiatalokat és elmondta, hogy a Kommunis­ta Ifjúsági Szövetség munká­ját egyre nagyobb érdeklő­déssel kisérik. Ma már azok is csatlakoztak hozzá, akik valamikor nem értettek egyet az ifjúsági mozgalom célkitű­zéseivel. .Az érdeklődés mel­lett tevékenyen kapcsolódnak be a munkába, mert látják, a helyes célkitűzéseket a bé­ke védelmében, a barátság megteremtésében. — A mai találkozóra — hangoztatta, — az ifjúság legöntudatosabb tagjai jöttek el, és ezzel mutat­ják a párthoz és a nép­hez való ragaszkodásukat. Jakab elvtárs ezután arról beszélt, hogy helyes volt a pártnak az ifjúság munkáját segítő programja. Az ifjúság elismeri a programot, és egy­re nagyobb sikereket ér el. Helyes az a jelszó, hogy együtt az ifjúság tömegeivel. Ebben a jelszóban foglalt célkitűzést megértették a fia­talok. Ma már az ifjúsági szövetséget az ifjúság széles tömegei kisérik és nagy se­gítséget adnak az idősebbek­nek az ország építéséhez. — Ennek tudható be — mon­dotta az előadó —, hogy az országépítés munkájából megyénkben mintegy 90 ifjúsági brigád veszi ki részét. Az ellenforradalom után szin­te elsőnek indították el a munkaversenyt. A kiszeseket követték sokan és szocialista versenyben dolgoznak a mi­nél magasabb eredmények el­éréséért. Megemlékezett beszédében arról az 57 bányászbrigádról, amely versenyben dolgozik a minőség megjavításáért. Majd a gyárüzemekben dolgozó fia­talok munkáját méltatta és beszélt az iskolás fiatalokról, akik a fizikai munkáról már -nem lebecsülőleg, hanem el­ismerően beszélnek. Ennek megnyilvánulása — mondotta —, hogy mintegy 160-an je­lentkeztek a középiskolákból a Hanság lecsapolásának mun­kálataihoz. Szólott az előadó a salgói iparvágányt építő fia­talok nagyszerű munkájáról, és a középiskolás leányok kezdeményezéséről, amely sze­rint az iskolai szünet idején a Balaton-kömyéki Állami Gazdaságoknál, és a megyénk termelőszövetkezeteinél vál­laltak munkát. — Helyesnek tartjuk, hogy az ifjúság a tnunkán kívül szórakozzon. Hiszen a szóra­kozás nélkül nem volna ifjú­ság az ifjúság. Helyeseljük a szórakozást, mert itt egymásra talál­nak a fiatalok, megisme­rik egymást, tisztázzák egymás között a célkitű­zéseket, a munkát, amely­nek ékes bizonyítéka, hogy a járás lányai, mű­vészi értékű kiállítást nyitottak a találkozó al­kalmából is. Ezután Jakab elvtárs arról szólott, hogy a mi megválto­zott ifjúságunk nem csupán a mának élő ifjúság. A jövőbe tekint, és hisz a jövőben. Hangsúlyozta, hogy a mi ifjú­ságunknak egészséges a gon­dolkozása. A mi ifjúságunk felemelt fővel járhat, mert be­csülettel helytáll a munkában Jakab Sándor elvtárs be­széde után felszólalt a nagy­gyűlésen Aid Szaim is. Majd a nagygyűlés után az ifjúság kulturális seregszemlén mérte össze tudását és a késő esti órákig szórakoztak, színpom­pás tűzijátékkal zárva a salgótarjáni járás ifjúságának kisterenyei seregszemléjét. A párthatározat nyomán javul az Ipari munkások ellátása megyénkben Alig félévvel a párt Köz­ponti Bizottságának a mun­kásosztály helyzetének meg­javításáról intézkedő határo­zata után máris jelentős ered­mények születtek iparmeden­cénk mintegy harmincezer munkáscsaládjának ellátása érdekében. A párthatározat nyomán az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek egész sora átdolgozta az idei gaz­dálkodási terveket, s az iparmedencét ellátó zöldövezet csaknem két­szeresére nőtt a múltévi­hez képest. A pásztói állami gazdaság például száz vagon zöldség­árut küld az idén Salgótarján piacára, a múltévi 36 vagon­nal szemben. Héhalom és Palotás környékén, a múltévi­hez mérten, két-háromszáz holddal ezer hold fölé nőtt csupán a zöldborsó termőte­Egyre több brigád teljesíti tavaszi tervét gépállomásainkon Júniust mutat a naptár, a gépállomásokon a tavaszi munkát lassan új feladatok váltják fel. De még május utolsó napjaiban főleg nö­vényápolást és a takarmány kaszálást végezték gépállomá­saink. Május 31-vel a gépállo­mások tavaszi tervüket 80 szá­zalékra teljesítették. Ez azt jelenti, hogy júniusban úgy kell dolgozniok, hogy a hiány­zó 20 százalékot bepótolják. A gépállomások között folyó versenyben továbbra is a kis­terenyei gépállomás halad az élen. Tavaszi tervüket 99 szá­zalékra teljesítették. Különösen május utolsó nap­jaiban értek el jó eredménye­ket, és így sikerült egy fej­A Beszterce kerületi pártbizottság mezőgazdasági küldöttségének viszontlátogatása megyénkben A napokban Csehszlovákiá­ból Beszterce kerület pártbi­zottságának 4 tagú mezőgaz­dasági küldöttsége járt me­gyénkben, viszonzásul a Nóg­rád megyéből hat héttel ez­előtt Beszterce kerületben járt küldöttség látogatására. Á küldöttség 3 napig tartóz­kodott megyénkben és tanul­mányozta az állami gazdasá­gok, tangagazdaságok és ter­helyzetét. A csehszlovák vendégek el­ismeréssel vélekedtek az 1958 decemberi KB határozat óta elért eredményeinkről, termelőszövetkezeti mozgal­munk fejlődéséről és gazda­sági eredményeiről: különös­képpen az állattenyésztésünk­ről. Nagyra értékelik a me­gyénk termelőszövetkezeti tag­jainál tapasztalt lelkesedést melőszövetkezetek gazdasági és optimizmust. Csapa ^zászlót kisdobosokat; új-törőkéi- avattak a gyermeknap salgótarjáni ünnepségén Legdrágább kincsünket, gyermekeinket ünnepeltük. A Nemzetközi Gyermeknapra készültek napokkal azelőtt édesanyák, édesapák, az is­kolák szülői munkaközösségé­nek tagjai, pedagógusok. Az idén — a korábbi évektől el­tekintve — már pénteken kezdetét vette a gyermeknapi ünnepség sorozata. Pénteken és szombaton több iskola ta­nulógárdája rendezett kirán­dulást a természetbe, ahol nemcsak a gyermeknapi ün­nepséget rendezték meg, ha­nem megtartották a madarak és fák napját is. Vasárnap reggel már-már úgy látszott, hogy a mostoha időjárás, a zuhogó eső meg­akadályozza e gyönyörű ün­nepség megrendezését. A kis­Elkészült a szécsényi ezer tonnás új magtár Az észi kalászosok felül- trágyázása és a meleg csapa­dékos május hatására az idén jóval nagyobb termést vár­nak a múlt évinél. A nagyobb gabonatermés befogadására jobban felkészül­nek a Terményforgalmi Vál­lalat és a MÉSZÖV felvá­sárló telepei is, mint az el­múlt évben. A régi gabona­magtárak közül többnek bő­vítették a befogadóképességét a padlástér átalakításával. Szandaváralján például a 110 tonnás magtár 35—40 tonná­val, Palotáson is hasonlóan bővült. A gabonamagtárak ta­tarozását és takarítását már megyeszerte megkezdték, meg­érkeztek a fertőtlenítőszerek is. Csütörtökön jelentették, hogy elkészült a szécsényi ezertonnás új magtárépület, és befejezés előtt áll a dejtári és a galgagutai 400—400 tonna gabona befogadására alkalmas új gabonamagtár. Az új mag­tárakkal és a régiek bővítésé­vel az idén mintegy 2500 ton­nával több gabona tárolását biztosítják a felvásárló tele­pek, mint az elmúlt évben. pajtásokat, kisdobosokat és úttörőket, a lelkes szülőket és ünneplőket az eső nem tar­totta vissza. A szakadó eső el­lenére' zsúfolásig megtelt a városi művelődési otthon nagyterme: a kisdobosok és úttörők több mint hatszázan jöttek el, hogy részt vegyenek az ünnepélyes avatáson, so­kan voltak szülők, akik nem akartak elmaradni attól az ün­nepélyes pillanattól, amikor a város úttörői átveszik a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Salgótarján városi pártbizott­ságának ajándékát, az új csa­patzászlót. A csapatvezetők jelentésté­tételével kezdetót vette az ün­nepség. Nem 'Kevesebb, mint 338 kisdobos és 320 próbaidős úttörő jelent meg az avatá­son. Néma csend következett. Néphadseregünk tisztje ol­vasta fel a fogadalomtétel szövegét. Szőke, copfos hajú, kékszemű kislányok és fiuk mondták a fogadalom szöve­gét „... büszkén viselem a kisdobos nevet... sok örö­met szerzek szüleimnek, ne­velőimnek és pajtásaim­nak ...“ Az úttörők is egy­szerre mondták: .. A Ma­gyar Népköztársaság ifjú út­törője csapatom zászlaja és út­törő' társaim előtt fogadom, hogy minden körülmények kö­zött megtartom az úttörő élet törvényeit. Tetteimmel hazá­mat, a dolgozó népet szolgá­lom.“ A fogadalomtétel után nép­hadseregünk tisztjei, munkás­őrségünk tagjai kék és piros nyakkendőt kötöttek a kis­dobosok és a felavatott út­törők nyakába. **s*mm» Az egyik ünnepélyes pilla­natot a másik követte. Mun­kásőrök léptek az emelvényre, kezükben az a selyemzászló, amelyet a párt ajándékozott az úttörőknek. A zászlót Andó István elvtárs, az MSZMP városi bizottságának első tit­kára adta át meleg szavak kíséretében az úttörőknek. Andó elvárs ünnepi beszéde elején azokról a hősi harcok­ról emlékezett meg, amelyet apáink a dicsőséges Tanács- köztársaság ideje alatt a pro­letárhaza védelmében fejtet­tek ki. Szólt arról a nagy­szerű munkáról, amelyet út­törőink végeztek azért, hogy nyomról nyomra felkutassák a párt, a munkásmozgalom, a Magyar Tanácsköztársaság, a nagyapák dicső harcainak nagyszerű emlékét, a hősi tet­teket. Majd ezeket mondotta: — Rájuk gondoljatok most is, amikor átveszitek pártunk városi bizottságától az út­törőknek adományozott zász­lót. Legyetek büszkék erre a zászlóra, s feliratához hűen meneteljetek alatta: A dol­gozó népért, a hazáért előre! Az úttörők röviden válaszol­tak Andó elvtárs szavaira, s határozott hangon jelentették ki: — Megőrizzük a zászló be­csületét! A zászló gazdát cserélt. A munkásőrök helyett most már úttörők emelték magasba. Ké­sőbb pedig a megye, a város, a párt, tömeg- és társadalmi szervezetei, üzemek és hiva­talok küldöttei szeget vertek a zászló rúdjába. A megyei Nőtanács szalagot ajándéko­zott az úttörők zászlajára. hosszal megelőzniük a tolmácsi gépállomást. Az eredmények, melyeket a növényápolás terén értek el gépállomásaink, igen jónak mondhatók, hisz május utolsó tíz napjaiban 1200 katasztrális holdon végeztek gyomirtást. Külön dicséret illeti az erdő­kürti gépállomás traktorosait, akik ebből a munkából dere­kasan kivették részüket, több mint 300 holdon vé­gezték el a gyomirtást tíz nap alatt, május 31-ig pedig mintegy 570 ka­tasztrális holdon. Eredményesen dolgoztak a tolmácsi gépállomás dolgozói is. A növényápolási munkák során mintegy 400 holdas tel­jesítménnyel büszkélkednek. A karancskeszi gépállomás azonban mindeddig nem jutott előbbre. 40 holdas teljesítmé­nyével a gépállomások verse­nyében továbbra is az utolsó. A takarmány betakarítás je­lenlegi állapota szintén ked­vező. Mintegy 970 katasztrális holdon kaszálták le a takar­mányt gépállomásaink. E munkában továbbra is az er­dőkürti gépállomás vezet 250 holdas teljesíményével. A kongresszusi verseny so­rán már több gépállomás brigádja teljesítette tavaszi tervét. Az erdőkürti KISZ-bri- gád 106, a kisterenyei Gyürki brigád 108, a Ku- borczik brigád 107, Erdő­kürtön a Petőfi-brigád már 106 százaléknál tart. Pásztóiról a Szklen ár-brigád ugyancsak jelentette, hogy teljesítette tavaszi tervét. Megélénkült a traktorosok versenye is. Különösen a ka­szálás és a kapálási munkák során értek el kimagasló eredményeket. Májusban Bódi János, az erdőkürti gépállo­más traktorosa érte el a leg­jobb eredményt, 224 holdon végezte el a növényápolást rület. A kisterenyei Vörös Október Termelőszövetkezet tagjai, nagyrészt saját erőből melegházat építettek a kora- tavaszon, s megkétszerezték kertészetük eddigi területét is. Eddig lehetetlen volt ma­gának a megyeszékhelynek, Salgótarjánnak zöldségáruval való megfelelő ellátása egy alkalmas és nagybefogadóké­pességű raktár hiánya miatt. A párthatározat nyomán soron kívül mintegy tíz­milliós beruházással nagy­részt már az idén megol­dódik ez a régi problé­ma. A város déli szélén már meg­kezdték egy korszerű, a va­súthálózatba is közvetlen bekapcsolt zöldségáruraktár alapozását. A nyolcvan méter széles áruraktár — újabb ter­vek szerint — már az őszre elkészül. A nógrádi iparme­dence téli zöldségárutartalé- kát már itt tárolják. Eddig például a gyümölcs és zöld­ségárut a városi lakóépületek pincéiben raktározták. Ä ha­talmas raktárépület a továb­biakban tartósító üzemmel és szeszfőzdével bővül. Több mint ötmilliót fordítanak a nógrádi szénmedence bá­nyászközségei üzletháló­zatának fejlesztésére is. Ménkesen, Kányáson, Kiste­renyén és Rákóczi telepen már épülnek az új vegvesáru- boltok. Ezek elkészülte után hús és zöldségáruboltokat építenek. Három év alatt 13 új üzletet nyitnak meg a nógrádi bányászközségekben. Egyes esetekben azonban megtörténik, az is, hogy az elkészült új üzlethelyiségeket irodának rendezik be. Salgó­tarjánnak például nincs egyetlen tejszaküzlete sem, de a vásártéren épült új üz­lethelyiségek irodává vedlet­tek át már hónapokkal eze­lőtt. A megyei tanács végre­hajtó bizottsága nemrég több határozatot hozott a munkás­lakta területek ellátásának jobb megszervezése érdeké­ben. E határozatok és intéz­kedések nyomán kétségkívül javult a kenyér és zöldség­ellátás, több üzletben alkal­mazzák már a vásárolt áruk házhoz szállítását, lényegesen javult a munkástelepek egész­ségügyi helyzete is. Az alig több mint féléve hozott párt- határozat nyomán tehát fej­lődik a nógrádi iparmedence munkásellátásának helyzete, az idei esztendő különösen sok létesítménnyel gazdagítja a munkáslakta településeket. Nagy Ferenc Még ebben az évben befejezik a Salgótarjáni Acél­árugyárban a hideghengermű új, áthúzó pácolócsamoká- nak építkezését. Az új beruházás mintegy 5,5 millió forintos költséget igényel. Képünkön: szerelik a csarnok tetőszer­kezetét.

Next

/
Thumbnails
Contents