Nógrádi Népújság. 1959. április (15. évfolyam. 26-34. szám)

1959-04-01 / 26. szám

X $ NÓGRÁDI VII, AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 26. SZÄM ÁRA 50 FILLÉR 1959. ÁPRILIS 1. A szakszervezeti választások elé Április elsejével megyénk- párt politikájának végrehajtá- ben is kezdetét veszi a ma- sát. gyár szakszervezeti mozgalom Nagyon fontos a választások nagyfontosságú eseménye, a során mindenütt biztosítani, bizalmiak és a szakszervezeti hogy a szakszervezeti csopor- bizottságok újjáválasztása. A tok és alapszervezetek élére a különböző vezetőszervek újjá- dolgozók bizalmát élvező ki­választása mindig jelentős ese- próbált aktívák, vezetők ke­ménynek számított a szak- rüljenek. A szervezett munká- szervezetek életében. A most sok eltökélt szándéka, hogy kezdődő szakszervezeti válasz- olyanokat akarnak megválasz­tások fontosságát még jobban tani, akik tudnak és akarnak növeli az a tény, hogy olyan is harcolni a munkáshatalom időben kerül lebonyolításra, erősítéséért, a párt politilcá- amikor az egész magyar tár- jának végrehajtásáért. Nincs sadalom harcba indul a párt helye a szakszervezetek veze- március 6-i határozatának tésében azoknak, akik még végrehajtásáért. mindig nyíltan vagy burkol­A 'választásokat úgy kell tan> a, ?árt Politikájának igen majd végrehajtanunk, hogy na^ kart okozo revizionista, még jobban javuljon a szak- vaSy szektás nezeteket valla­szervezetek munkája, hogy nELi5:,, ... utána még eredményesebben Világosán megmondjuk, tudjunk a jövőben eleget ten- hogy a szakszervezeteket a ni a ránk háruló feladatok- Part vezeti. es eppen ezert a najc feladatok eredményes végre­hajtásának feltétele, hogy a Ez a választás újabb fontos szakszervezeti mozgalomban megnyilvánulása lesz a tie- minden szinten következetesen mokratizmus, a szakszervezeti érvényesítsük a párt politikai demokrácia továbbfejlesztésé- vezetését, irányítását. Ez a nek. Számot kell majd adni helyes elv azonban nem zárja a bizalmicsoport értekezlete- ki, sőt, feltételezi, hogy a va­kén és az alapszervi taggyű- lasztásoknál a különböző veze- léseken a tisztségviselőknek a tőhelyeken megfelelő helyet végzett munkáról, továbbá ar- kell biztosítani a párt politi- ról, hogyan sáfárkodtak a bi- kájával egyetértő, a munkás- zalmiak, a szakszervezeti bi- hatalomhoz hű pártonkívüli zottságok tagjai a dolgozók dolgozóknak. Számos olyan részéről előlegezett bizalom- pártonkívüli szakszervezeti ak- mal. Éppen ezért nggyon fon- tívát ismerünk a megyében tos, hogy a választásra mind is, akik becsülettel rászolgál- a szakszervezeti vezetők, mind tak a bizalomra, akiknek lei­éi tagság alaposan felkészül- kesedésére, munkájára a jövő- jön. A szervezett dolgozók ar- ben számít a szakszervezeti ra lesznek kíváncsiak elsősor- mozgalom, ban, hogy mit tett a szak- A választások után a szak- szervezet, hogyan segítette az szervezetek munkája hogyan elmúlt választások óta a mun- fejlődik tovább, nem kis mér- káshatalom gazdasági és po- tégben azon is múlik, hogy a litikai megerősítését és ezen mozgalom vezetésében a fia­keresztül hogyan harcolt a talok mellett minden szinten dolgozók életkörülményeinek megfelelő helyet kapjanak állandó javításáért, a munká- azok az idős elvtársaink, akik- sok érdekében hozott törvé- nek több évtizedes mozgalmi nyék kétoldalú betartásáért. tapasztalatuk van. Már most A végzett munka, a beter- szóvá tesszük azt is, hogy elv- jesztett beszámoló, a bizal- társaink minden szinten har- miak és a szakszervezeti veze- coljának azért, hogy a dolgozó tők helytállása és példamuta- nők számarányuknak megfe- tása alapján dönt majd a tag- lelő helyet kapjanak a veze- ság arról, kik vezessék tovább tésben. az üzemekben, hivatalokban Igen fontos, hogy az alap- és intézményekben a szak- szervezeteknél jó előre kezd- szervezeti mozgalmat. Nyűgöd- jék meg a tanácskozást a dol- tan-elmondhatjuk, hogy a szak- gozókka! arról, kik lennének szervezeti aktívák, bizalmiak, a legalkalmasabbak, hogy a SZB-tagok többsége évek óta szervezett dolgozókat mint bi- becsülettel szolgálja a mun- zalmi, vagy szakszervezeti ve- kásosztály, a népi hatalom zetőségi tag a jövőben képvi- ügyét, helytálltak a legnehe- seljék. Ebben a munkában is, zebb időben is. Aktíváink de az egész választási felada- többsége — élén a szakszerve- tok jó végrehajtásában igen zetekben dolgozó kommunis- nagy szerepe és felelőssége tákkal — fáradtságot nem ki- van a szakszervezetek megyei mélve dolgozott az ellenforra- szerveinek, a területi bizottsá- dalom által okozott gazdasági, goknak. Pi°-ít3aí. ®,S e,^ölcsi károk mi- Ismeretes, hogy erre az idő- elobbi helyrehozatalaert. szakra esik a pártkongresszus A párt helyes, marxista— tiszteletére indított munkaver- leninista politikája minden seny megszervezése és nagy­feltételt megteremtett a me- arányú fellendítése. Éppen gyében is ahhoz, hogy a szak- ezért az ú jonnan megválasz- szervezetek betölthessék hiány- tott bizalmiak és vezetőségek talanul azt a fontos szerepet, azzal is vizsgáznak maid a amely a szocializmus végleges munkások előtt, hogyan oldiák győzelméért vívott harcban meg eredményesen a kong- rájuk hárul. A szervezett mun- resszusi munkaverseny feíada- kások többsége egyre jobban tait. Területi bizottságaink, az megérti azt a szerepet és fe- alsóbb szakszervezeti aktívák lelősséget, amely a szakszer- széles tábora, velük együtt vizetekre, mint a hatalmon erősítsék tovább a megyében lévő munkásosztály legna- is a szakszervezeti mozgal- gyobb tömegszervezetére há- mat. segítsék még eredménve- rul. A szakszervezetek, a sebben a nép jobblétét szol­szervezett munkások Nógrád gáló, a párt által kitűzött fel­megyében is becsülettel vál- adatok végrehatásit, lalják ezt a feladatot és egyre Nádasdi András javuló munkával segítik a az SZMT elnöke II munkásifiúság körében végzett munkáról, a párthatározat végrehajtásáról tanácskozott a KISZ megyei bizottsága ?•­éUn/ék i) e t'sen ij cSa ly 6 ta ejú ti ha n Holnap, április 2-án, dél­után 6 órakor emlékhangver­senyt rendeznek a Magyar Tanácsköztársaság 40. év­fordulója tiszteletére. Az emlékhangverseny a Salgó­tarjáni Állami Zeneiskola kamaratermében lesz meg­tartva, ahol Váczá Gyula, a Zeneiskola igazgatója mond megemlékezőt, majd az Országos Kamarazene Fesz­tiválon résztvevő zene­iskolai tanulók adnak mű­sort. Az emlékhangverseny műsorán Mozart, Haydn és Járdányi művek szerepelnek. Ácsolatelemek hazai ahyagból A kisterenyei Szolgáltató Vállalatnál már az elmúlt év­ben üzemszerűen gyártották a korszerű biztosítási elemeket. Korábban a MOLL ácsolatele­mek anyaga import volt. Az év elején kísérletek in­dultak a biztosítási elemek hazai anyagból történő gyár­tására. A kísérleteknél a vas­úttól kiselejtezett síneket hasz­nálták jel. Ezzel egyidejűleg a hidralikus préselés helyett a hajlítást alkalmazták. A kí­sérletek beváltak s ma már üzemszerűen folyik hulladék- sínekből a MOLL biztosítási elemek gyártása. Az új mód­szer jelentősége, hogy teljesen megszűnt az import anyag felhasználása, sőt, a termelé­kenység is tovább növekedett a hajlítással történő gyártás révén, amely nem olyan mun­kaigényes, mint a korábban alkalmazott préselés. A KISZ Nógrád megyed Bizottsága pénteken ülést tartott. A beszámoló és a vita alapján a KISZ Megyei Bizottsága határozatot foga­dott el. A határozat kimondja, hogy a KISZ-szervezetek és bizottságok fő figyelmét az ifjúmun­kások legnagyobb réte­gére, a politikailag ke­vésbé aktív fiatalokra kell fordítani. A fő cél: aktivitásuk növe­lése, bevonásuk a szpcializ- mus tudatos építésébe, látó és érdeklődési körük szélesí­tése. Megállapítja, hogy az ifjúmunkások életének vál­tozása nem párosul eléggé a céltudatos nevelőmunkával, sokan természetesnek veszik a mai életet és nem isme­rik az ifjúság sorsát a kapi­talizmusban. Az üzemi KISZ-szervezetek feladatairól szólva, kimond­ja a határozat, hogy a legfontosabb a szilárd, kommunista közösségek kialakítása. Rendszeresíteni és állandó­sítani kell a KISZ-tagok egyéni és csoportos megbíza­tásait. Céltudatos munkával el kell érni, hogy a munkás- fiatalok többsége tagja legyen a KISZ-nek. Feladatul hatá­rozta meg a KISZ-bizottság a taggyűlések színvonalának emelését, a vezetőségi tagok további képzését, az alapszer­Meg kell gyorsítani a gépállomásokon a munkák ütemét Az elmúlt két hét alatt az időjárás kedvezett a ta­vaszi mezőgazdasági munkák végzésének. Annak ellenére, hogy a megye területén to­vább nőtt a tavaszi szán­tások és vetések mennyisége, a gépállomásokon a munka kissé vontatottan haladt. Azonban nem lehet általáno­sítani, mert van olyan gépállomásunk, mint az erdőkürti, amely már 64 százalékban tel­jesítette tavaszi talajmun­ka tervét. Hasonló jó eredményről számolhatnak be a pásztói traktorosok is. akik 65 százalékos ta­lajmunka tervteljesítés­sel dicsekedhetnek. A legutóbbi dekádban na­gyon elmaradt az érsekvad­kerti és a tolmácsi gépállo­más a tavaszi munkák vég­zése során, hiszen az érsekvadkertiek csak 11, a tolmácsiak pedig csak 18 százalékban tel­jesítették tavaszi talaj­munka tervüket. Míg az erdőkürtiek március 20-ig 897 normálholdnyi mun­kát végeztek, addig az ér­sekvadkertiek ugyanezen idő alatt csak 263 normálholdat. Március utolsó dekádjában szintén kedvező volt az idő­járás s így a tolmácsiak és érsekvadkertiek részben csökkenthetik lemaradásukat. Most, hogy az időjárás a gépi mun­kák végzésére kiválóan alkalmas volt, mégis kis­sé vontatottan haladt a munka. Helyes lenne, ha a gépál­lomások vezetői megvizsgál­nák saját gépállomásukon belül a vontatott munka oka­it, és hathatós, gyors intéz­kedést tennének a tavaszi munkák lendületes tovább­folytatásáért. vezetek tervszerinti munká­ját. A KISZ-szervezetek politi­kai mukájára vonatkozóan feladatul szabja meg á ha­tározat, ismertetni a rpun- kásosztály helyzetének meg­változását, nevelni a mun­kásosztály idősebb tagjainak megbecsülésére. Magyarázni kell a mun­kásifjúság körében a munkás-paraszt szövet­ség jelentőségét. Mint a határozat mondja: a KISZ alapszervezetek fordít­sanak nagyobb gondot a szállókban, lakó fiatalok anya­gi és kulturális életkörülmé­nyeire. Az ifjúmunkások termelési tevékenységében első helyen áll a párt Központi Bizottsága már­cius 6-i határozata meg­valósításának segítése. Ezért a lehetőségekhez mér­ten tovább kell növelni az ifjúsági exportbrigádok szá­mát. A bányászatban a leg­fontosabb feladat az önkölt­ség csökkentése, a minőség javítása, az ifjúmunkások szakmai, technikai képzett­ségének emelése. El kell ér­ni — mondja a határozat, hogy ez évben az üzemi KISZ-szervezetek minden tagja ledolgozza az évi 20 társadalmi munkaórát. Több figyelmet kell fordítani a takarékossági mozgalomban a munkamódszerek tökélete­sítésére. a műszaki fejlesz­tésre, az új technikai eljárá­sok bevezetésére. Az ifjú­munkások szakmai tovább­képzése érdekében meg kell indítani ebben az évben a „szakma ifjú mestere” ver­senymozgalmat. Ötmillió forintos megtakarítást vállalnak fiataljaink Második napirendi pont­ként a bizottság megvitatta és elfogadta a KISZ Nógrád megyei Bizottságának vála­szát a párt Központi Bi­zottsága 1959. március 6-i határozatára. A tíz pontból álló válasz felhívja az ifjú­munkásokat, hogy legyenek kezdeményezői és aktív rész­vevői a szocialista munka­brigád címért folyó verseny­nek. A KISZ Megyei Bizott­sága védnökséget vállal a Salgó—Rónai bányaüzem új medvesi lejtősaknája és a feladóállomás közötti másfél kilométeres kettősvágányú kisvasút megépítése fölött. Megyénk kiszesei, fiataljai az év folyamán 50 ezer munka­órát dolgoznak le közhasznú társadalmi munkában. Az ifjúság takarékossági mozgalmá­nak fovábbi szélesítésével 1959-ben 5 millió forintos megtakarítást ér el a me­gye ifjúsága. ♦ Kimondja a válasz azt is, hogy 1959-ben 100 ezer fa­csemetét ültetnek el társadal­mi munkában. Ennek során befásítják a 21-es műút Nóg­rád megyei szakaszának mindkét oldalát. Az önkéntes a falusi KISZ-szervezetek társadalmi munkája min­denekelőtt a termelőszövet­kezetek erősítésére irányul­nak. Versenyt szerveznek az ifjú traktorosok a silózó bri­gádok és a cséplőcsapatok között. A szomszédos Borsod- nádasd-kömyéki új szénbánya építéséhez" 100 középiskolás fiatal nyújt segítséget. Emellett 30 középiskolás le­ányt mozgósítanak az állami gazdaságokba kéthetes mun­kára. Több mint 32 ezer forint nyereségrészesedés Erdőkürtön Ha nem is olyan mérték­ben, mint tavaly, amikor 88 ezer forint nyereségrészese­dést osztott az erdőkürti gép­állomás, ez évben is fizetnek 32 700 forint nyereségrészesedést. A kifizetésre kerülő nyereség- részesedés 7 munkanap bé­rének felel meg. A kiosztandó nyereség- részesedés azt bizonyítja, hogy az erdőkürti traktoro­sok jól dolgoztak az elmúlt évben. Igaz, bizonyos mér­tékben jobb körülmények között dolgoznak, mint más gépállomások, mert munkaerő probléma itt nem jelentkezik és ' a munkalehetőségek is jobban biztosítottak. De nemcsak ez az oka a nyereségrészesedésnek, hanem az is, hogy a gépállomás vezetősége nem sajnálta a fáradságot a munkalehetőségek fel­kutatására. A gépállomás éves tervét 103,7 százalékra teljesítette, s A kisterenyei Vörös Október Termelőszövetkezet a télen építette fel baromfiólját, s máris benépesítette 150 darab tyúkkal. A napokban továbbfejlődik a kisterenyeiek barom­fi farmja, mert 3000 csirke is érkezik. így mintegy 900 normólhold- nyi munkával többet teljesí­tettek a tervezettnél. A ter­melési tevékenység sikeres végrehajtása mellett a gaz­dálkodási tevékenység is ked­vezően alakult. Az önköltség mintegy 2,05 forintos csökkenté­sével és más vonatkozású takarékos gazdálkodással jelentős nyereséget érnek el. A 32 700 forintos nyereség- részesedésből 26 500 forint jut a fizikai dolgozókra és 6200 forint az adminisztra­tív dolgozókra. A fizikai dolgozók nyereségrészesedésé­ből 19 900 forint az alap­részesedés, és 6600 forint a jutalom, amelyet egyéni el­bírálás alapján osztanak szét. A jutalomban részesülők között ott találjuk Pafkó Mihályt, Weiser Ferencet és Bódi Jánost, akik az elmúlt év során sok szép munka­sikerrel öregbítették trakto- rosi hírnevüket. Iskolahálózat fejlesztésére közel 11 millió forint Mint már arról hírt ad­tunk, megyénkben az álta­lános iskolák fejlesztésére 10 millió 87 ezer forintot fordí­tanak. A három éves terv­ben összesen 82 tanteremmel növelik az iskola hálózatot Ebben az évben ebből 32 új tantermet készítenek. Az is­kolák telepítésénél elsősor­ban azt vették figyelembe, hogy a meglévő iskoláknál hogyan néz ki az egy tan­teremre jutó gyermekek szá­ma, és hogy a meglévő is­kolák mennyire tudják biz­tosítani mind egészségileg, mind pedagógiailag a zavar­talan tanítást. A megyei ta­nácsülés legutóbbi ülésén jó­váhagyta, hogy a következő helyeken építsenek új isko­lákat, illetve a már megkez­detteket fejezzék be. Ezek szerint befejezésre kerül a salgótarjáni 12 tan­termes iskola, amelynek ér­téke 2 millió 880 ezer fo­rint, Nagybátonyban a 8 tan­termes iskola 1 millió 168 ezer forintos költséggel. Majd a zagyvarónai négy­tantermes iskola, amelyre 520 ezer forintot fordítanak. Hasonlóképpen Nógrád köz­ségben befejezik a négytan­termes iskolát 1 millió 146 ezer forintos költséggel. Pa­lotás községben a kéttan- termes iskola kerül befeje­zésre 73 ezer forintos költ­ségben. Somoskő községben ugyancsak kéttantermes iskola 111 ezer forintos költséggel. Ezek mellett az iskolák mellett új iskolák építését kezdik meg Magyargécen két tanteremmel, amelynek a költsége 420 ezer forint lesz. Ludányhalásziban nyolc tan­teremmel, amelynek az érté­ke 1 millió forint. Emellett Ludányhalászi községben a községfejlesztési alap terhére és társadalmi munkával való hozzájárulásként még mint­egy 600 ezer forintos költsé­get fordítanak az iskolára. Bővítik ebben az évben az általános iskolák berendezé­sét is, amelyre 2 millió 12 ezer forintot fordítanak. Megkezdték az elkövetkezen­dő évre az iskola építési terv kialakítását is és a mű­szaki tervek elkészítésére ez évben 200 ezer forintot for­dítanak. T Saifitto

Next

/
Thumbnails
Contents