Nógrádi Népújság. 1957. december (2. évfolyam. 96-104. szám)

1957-12-04 / 96. szám

VILÁGI PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÓGRÁDI AZ MSZMP NÖGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA II. ÉVFOLYAM 96. SZÄM. ÄRA: 50 FILLÉR 1957. DECEMBER 4. Megyénk mozgalma kiállta a tűzprcbát — Á MÉSZÖV vcsárnap laifcila V. Mecyei KüIc'cHcyCIését _i December 1-én Salgótarján ban a megyei tanács épületében tartotta a MÉSZÖV V. Megyei Küldöttgyűlését. A küldöttgyűlésen megjelent 91 küldött, valami nt a megyei pártbizottság, a megyei taná cs, a hazafias népfront és tömeg szervezetek képviselői. Az ünnepi díszt öltött nagyteremben, amikor he­lyet foglaltak a küldöttek és a vendégek, rö­vid, színvonalas kultúrműsor t adott a pász­tói és a szécsényi földművest zövetkezet kul- túrgárdája. Ezután került megnyitójára. sor Halász Sándor elnöki Pilinyi László elvtárs beszámolója Az igazgatósági beszámolót, megyénk földművesszövetke- zeki mozgalmának a két kül­döttgyűlés közötti időben elért eredményeiről és a soronkövet- kező gazdasági és tömegszerve­zeti feladatokról — Pilinyi László MÉSZÖV igazgatósági elnök tartotta. A beszámoló eleién rámuta­tott. a küldöttgyűlés olyan idő­szakban ült össze, amikor a nemzetközi erőviszonyok meg­változtak a szocializmus ta­vára. Mi ma itt — Magyarországon — békés építő munkát folyta­tunk. Az ellenforradalom ütöt­te súlyos sebeket a Szovjet­unió és a népi demokratikus országok áldozatos segítségé­vel, pártunk és kormányunk vezetésével rövid idő alatt be­gyógyítottuk. Ennek köszön­hetjük, hogy ma már gazdasá­gilag a nagymérvű károk el­lenére is. ismét megerősödve folytatjuk a szocializmus épí­tését. A szocializmus építésé­hez békére van szüteég és mi a magunk részéről is örömmel üdvözöljük a békemozgalom kibontakozását, a békeharc fokozását. Az ellenforradalom nem vo­nult el nyomtalanul szövetke­zeti mozgalmunk felett sem. Megyénk földművesszövetkeze­teinek kb. félmillió forint kárt okozott az ellenforradalom. Bár e kár nagy része megté­rült annak következtében, hogy a kárt okozó személyekre, illetve szervekre áthárítottuk, mégis meg kell állapítani, hogy több szövetkezetünknél tapasz­taltunk olyan jelenségeket, hoev az ellenforradalmi károk számlájára akartak elszámolm olyan pénzeket, anyagokat, esz­közöket. vagy költségeket, amelyek egyes szövetkezeti dolgozók hanyag nemtörődöm­ségéből keletkeztek. Azután beszélt arról, hogy bár nagyobb hiányok mutat­koztak kivált a pásztói járás szövetkezeteinél, mégis lénye­gesen nagyobb károsodás nem érte megyénk földművesszö­vetkezeteit. mert a szövetkezeti tagok, a választott szervek dol­gozói bátor kiállásukkal meg­védtek az elért eredményeket, a fpldművesszövetkezet va­gyonát. Megállapíthatjuk, a szövetkezeti mozgalom a kisebb hibáktól eltekint­ve. általában kiállta a tűz- nróbát az ellenforradalom ideje alatt. Az ellenforradalom fegyveres leverése után a földmű vés; zö vetkezetek jelentős mértékben hozzájárultak a helyzet kibon­takozásához. Ezután Pilinyi elvtárs rátért a szövetkezeti politikai munka ismertetésére. Földművesszövetkezeti rend­szerünk az eltelt három év üatt sokat fejlődött, erősödött. Számszerint 1954-ben 47 szövetkezet működött a merve terüle­tén. jelenleg 60 íöídinűves- szövetkezet és két takarék- szövetkezet. A földműves- szövetkezeteknek 1954 ele­ién 36 367 tagja volt. jelen­legi taglétszámuk 44 155. A részjegyalap 1954 decem­ber 31-én 1 400 000 forint volt és 3 év alatt több miht egy millió forinttal növekedett. Ismeretes a SZÖVOSZ igaz­gatóság felhívása a résziegy- alapok növelésére a IV. Orszá­gos Küldöttgyűlés tiszteletére. Vállaltuk, hogy a tavalyi ál­lapotokhoz viszonyítva egv millió forinttal növeljük Nóg. rád megye földművesszövet­kezeteinek részjegvalapját. A megyénkre előirányzott vállalást 113 7 százalékban teljesítettük amikor az elő­irányzott 866 030 forintot november 30-ig 984 438 fo­rintra legyeztük. A legjobb eredményt a sal­gótarjáni járás érte el 220 643 forintos eredményével. A föld- műverszovetkezetek közül a legjobb a kistereivel földmű­vé; sző vetkezet. 40 ezer forintos tervét 82 ezer forintban telje­sítette. A legutóbbi értékelések alap­ján országos vonatkozásban megyénk a versenyben a máso­dik helyen áll. Minden remény és feltétel meg van ahhoz, hogy megyénk földművesszö­vetkezetei e nemes vetélkedés­ből eredményesen kerüljenek ki és a végleges értékelésnél az elsők között szerepelhesse­nek. A részjegvalapok növelésé­vel kapcsolatosan még el kell mondani, a földművesszövet­kezetek az elmúlt két év alatt több mint két zeresét fizették vissza a befizetett részjegy- alannak visszatérítés, címén. (Folytatás a 2. oldalon.) KISZ fiafalok kulfúra l-erjeszféséért A balassagyarmati járás KT.SZ-fiataljai megkezdték a téli előkészületeket a közsé­gekben. Szügy községben és Hugya- gon például remek kultúr­műsorral készülnek a fiata­lok. A hugyagiak nagy fába vágták fejszéjüket, a Sári bíró bemutatásával próbálkoznak. A pár hónappal ezelőtt meg­alakult balassagyarmati tűz- oltóa'osztály KISZ-szervezete is mozgolódik Különféle mű­sorok betanulásával kezdték meg a KISZ-munkát. A járás KISZ-fiataljai egyik elsőrendű feladatuknak tart­ják, hogy az ifjúság kulturális igényeinek kielégítésében te­vékeny szerepet vállalj inak. Időszerű kérdéseket tárgyaltak a Balassagyarmati Járási és Városi Tanács VB. ülésein A Balassagyarmati Járási Tanács a napokban tartotta meg VB. ülését. A VB ülésen a je’enle- gi helyzetben legfontosabb problémák, időszerű kérdések megtárgyalása szerepelt napi­renden. Értékes beszámoló hangzott el a tartalékterületek megm'ívi.’áséről; hasznosítású Eredményes zárszámadás November 21-én este tar­totta zárszámadási közgyűlését a karancslapujtői Üj Barázdi Termelőszövetkezet. A terem zsúfolásig megtelt a tsz tagjai­val. Ott voltak a párt, a ta­nács és az egyénileg gazdálko­dó parasztok képviselői is. Serfőző Sándor tsz-elnök be­számolóját nagy érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők. A be­számolóból kitűnt, a tsz 20 22S forinttal aktívan zárt és mind­jobban a belterjesség felé ha­lad. A jelenlegi 12 darabból álló tehénállományt 1958 Tanácstagi beszámolok, termelőszövetkezeti zárszámadások, télapó csomagok készítése a rétsági járásban Eseményekkel gazdag a. Rét­sági Járási Tanács munkája ezekben a napokban. A községi tanácsok megkezd­ték a tanácstagi beszámolók lehonyolí á'át. December 7-ig Nehéz a választás mind a 25 községben végeznek a tanácstagi beszámolókkal. Megindultak a zárszámadások is a termelőszövetkezetekben C;ak szombaton hat helyen tartottak közgyűlést. Legjob- I ban sikerült a berkenyéi Petőfi | Tsz. zárszámadása, mert itt — I azonkívül, hogy bőségesen ju- , lőtt pénz is és termény is a ! munkaegységre. — a jövőre is , gondoltak. A jövő évi építkezésekre 170 ezer forintot tartalé­koltak. Példájukat sok helyen követ- heinék a tsz-ek. De van munkája bőven most. december első napjaiban a a járási tanács kebelén mű­ködő nőtanácsnak is. Tagjai asszonvi szívük minden szercteté- vel és gondoskodásával ké­szítik elő meglepetéseiket télapó napra, a gyerekek örömére. De a járás valamennyi közsé­gében a nőtanács vette kezébe a télapó ajándékcsomagok el­készítésének és szétosztásának munkáját. október 31-ig 20-ra emelik, s ugyanakkor a juhállo­mányt is szaporítják 60 darabbal. Biztosítani fogják a takar­mányellátást is. Ebben az év­ben 15 kh területen termeltek pillangós takarmányt, jövőre 28 kh-n termelnek. A tsz tiszta vagyona 815 673 forint értékre emellsedett. A munkaegység értéke 36,60 forint, míg tavaly csak 25,07 forint volt. Tóth János másodmagával tagja a tsz-nek, de a család­tagokat is bevonta a közös munkába. így a család 1089 munkaegységet szerzett. Búzá­ból 32 67, árpából 27,22. kuko­ricából 10,89, burgonyából 10,89, szalmából 10,89 mázsát kapott. Ezenkívül földjáradék címen 1.80 mázsa búzát is ka­pott, valamint munkaegységre 217.8 kilogram cukrot. A zárszámadási közgyűlés után ízletes vacsorával vendé­gelte meg a tsz a tagságot és a jelenlévő vendégeket. Nagy tetszéssel fogadták id. Vajvoda Mártonná 70 éves asz- ■izony elbeszélését. Elmondta, férje jelenleg a tsz magtárosa. A múlt rendszerben több mint 10 évig voltak gazdasági cse­lédek, s nagyon nehéz körül­mények között éltek. Jelenleg sokkal jobb az életük, mint a felszabadulás előtt volt. A vidám beszélgetés során felhangzott a nóta is id. Vaj­voda Mártonné ajkáról: „Dim- bcs-dambos a Baksaház: utca...” Kora hajnalig tartott a táne, a mulatság, s mindenki vígan ment haza. Rozgonyi J. tsz könyvelő ról, a t*z-ekből kilépő, vagy ki­lépett tagok földjének, ingat­lanának rendezéséről. Az ülés végén részletesen megvitatták a legeltetési bizottságok mű­ködését és feladatát. Ezt követően másnap Balas­sagyarmat Városi Tanácsa hív­ta össze a VB. ülést. Itt a le­járt határidejű határozatok végrehajtásáról és a pénzügyi csoport munkájának értékelé­séről volt szó. Majd beszámol­tak a város tüzelőszer- és épí­tési anyag ellátásáról. Megál­lapították, hogy a város lakos­ságának, hivatalainak, üzemei­nek, közületeinek tüzelő ellá­tása probléma mentes, az épí­tési anyag ellátással sincs ko­molyabb baj az egyetlen tető­cserép kivételével. Mind a két ülés hasznos eredménnyel, értékes határo­zati javaslatok elfogadásával zárult. Tanulságos kirándulás A napokban egyéni parasz- ! A tanulságos tanulmányi látó­tok küldöttsége látogatott el a szécsényi járásból Budapestre A dolgozó parasztok minde­nek előtt a Gödöllői egyetemre látogattak el. Megtekintették az egyetem kísérleti gazdasá­gát. valamint az ott tanuló fiatalokkal beszélgettek el. Há­romnapos útjukból futotta arra is, hogy ellátogassanak a csö­möri földművesszövetkezetbe, valamint a főváros mezőgaz­dasági jellegű intézményeihez. gatás után megtekintettek egy- egy előadást a fővárosi szín­házakban. Látogatásukról, a sok él­ménnyel gazdag kirándulásról hazatérve beszámoltak dolgozó társaiknak is. Egész látogatá­suknak legfőbb jelentősége az. hogy ez a 15 tagú dolgozó pa­raszt küldöttség érdeklődik a közös gazdálkodás iránt, tanul­mányozza annak előnyeit. Jövedelmező a vetőburgonya termesztése A szurdokpüspöki- Béke Tsz öt kh-n termesztett szerződé­ses vetőburgonyát, amely terü­Sál, kendő és kesztyű vásárt tartanak Salgótarjánban A téli -hónapok köszöntésé­re nagyszabású sál-, kendő- és kesztyűvásárt tart a Kis­kereskedelmi Vállalat. Mintegy 50 féle sál és kendő kerül forgalomba az idei télen. \ legfinomabb japán selyem •■áltól a meleg flanel és kö­tött sálakig, bőrkesztyűtől a meleg bélelt gyermek és férfi kesztyűkig mindent nagy vá'asztékban vásárolhatnak a dolgozók. A nagyszabású vásár külön érdekessége, hogy az időtarta­ma alatt vásárolt blokkok egy­ben sorsjegyként is szerepel­nek (értéküktől függetlenül). A sorsolás alkalmával 200 és 100 forintos vásár'ási utalványo­kat, va’amint három tiszta ja­pán selyem sálat húznak ki a blokkok között létről 244 mázsa vetőgnmó minőségének megfelelő bur­gonyát adott át. A 244 má­zsa vetőburgcmyáért a tsz 26 352 forintot kapott. Ezen felül megmaradt a tsz részé­re az apró és nagyméretű bur­gonya, melynek mennyisége 300 mázsa. A tsz fennállása óta foglal­kozik vetőburgonya termesz­téssel, s nemcsak a folyó év­ben, hanem az elmúlt évek során is kimagasló eredményt ért el a vetőburgonya ter- mesztés terén. A tsz tagsága megbizonyoso­dott a vetőburgonya termelés iövedelmezőségéről, s ezért már a jövő évi területre is megkötötték a szerződést

Next

/
Thumbnails
Contents