Nógrádi Népújság. 1957. november (2. évfolyam. 87-95. szám)

1957-11-02 / 87. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! WÓttÁDI Népujső AZ MSZMP N0GRÄD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA II, ÉVFOLYAM 87. SZÄM Ara 60 FILLÉR 1957. NOVEMBER 2. Ot nappal az ünnep előtt Felejthetetlen lesz az idei november 7-ef a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulója Megyeaeerte bensőséges a készülődés. Fiatalok és öregek, pedagógusok és diákok, üzemi munkások és dolgo.zó pasasz- tok saját elképzeléseik alap­ján készülnek a nagy ünnepre- November 6-án este nagy­szabású színpompás fáklyás felvonulásra készülnek a KISZ megyei zászlaja alatt a salgó­tarjáni fiatalok. Többszáz ifjú és leány készül lelkesen erre a szép eseményre. A Salgó­tarjáni Üveggyár, az Acéláru­gyár és Tűzhelygyár 100—100 fáklyával járul hozzá a felvo­nulás sikeréhez. A többi fák­lyát a fiatalok maguk készítik. A Salgótarjáni Tűzhelygyár­ban és Acélárugyárban szov­jet katonákat hívnak meg ba­ráti beszélgetésre a fiatalok. De megyeszerte ifjúsági gyűlé­sek. megemlékező találkozók keretében ünnepelnek fiatalok és idősebbek egyaránt. Ebből az alkalomból Dej- táron. Bercelen Mohorán és még számos helyen ve­szi át ünnenélyes keretek között a párt zászlaját a KISZ-szervezet. A rétsági járásban újszerű lesz a megemlékezés az ün­nepi évfordulóról. Élnek még a járás területén olyan idős kommunisták, akik személye­sen is részt vettek a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lomban. Ezeket az idős elvtár­sakat kérték meg az egyes köz­ségekben, hogy tartsanak él­ménybeszámolót személyes ta­pasztalataik alapján. A megye más helyén is lel­kesen készülnek az ünnepre. A ságújfalui és romhányi út­törők például már hetekkel ezelőtt nagy igyekezettel, sze­rető szívvel hozták rendbe a községükben lévő szovjet síro­kat. A kastélyból átalakított keszegi iskolában ugyancsak gyönyörűen rendbehozták a diákok a parkban lévő szovjet sírokat. Másutt kiállítást ké­szítenek a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom anyagából az iskolák. Salgótarjánban ma este rendezik meg a szovjet film Ünnepi Hete megnyi­tója alkalmából a hagyo­mányos könyvbált. Ezt a kora esti órákban nagy­szabású könyvankét előzi meg, amelyen szovjet és magyar írók is részt vesznek. A könyv­bált az idén — tekintve, hogy egybe esik a könyvhét az ün­nepi szovjet filmhéttel — film­bállal is összekapcsolják. Szécsényben már utolsó simításokat végzik a szov­jet hősök készülő emlék­művén. Az emlékmű szebb lesz. mint valaha. Ünnepi avatására az ünnep előestéjén kerül sor. Etesen az ünnep tiszteletére tűzték ki a szép. most elkészí­tett kultúrház avatását. Az avató ünnepségen régi álmuk teljesül az etesi bányászoknak, igazi szép otthont kapnak pihenő óráikra a gyönyörű kultúrházban. Nagylócon még a legkiseb­bekre is gondoltak. Kedves szovjet mese alapján mutat­kozik be felnőtteknek és gye­rekeknek a bábszínház. A sal­gótarjáni zeneiskola is ünnepi műsorral készül. November ötödikén ünnepi hangversenyt rendeznek szovjet és orosz zeneművekből a zeneiskola ta­nulói Szüts Pál tanár közre­működésével. Hasonlóan lelkes a ké­szülődés mindenütt. Ki-ki a maga elképzelései, tehetsége alapján igyekszik minél szebb örömünneppé tenni a győzel­mes forradalmi évfordulót. A KIS S Z O R G A L M A S November 7-e előtt az Erőműben Közeledik november 7-e, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulója. A Salgótarjáni Erőműben is készülnek e nagy nap meg­ünneplésére. Az ünnepi pro­gram keretében szovjet film- és könyvhetet tartanak, ahol a legújabb szovjet filmeket mutatják be. illetve klasszikus orosz és szovjet írók műveit viszik ki az Erőmű dolgozói­nak. A november 7-i ünnepség keretében adják át az üzem dolgozóinak ajándékát az erő­mű KISZ-szervezete részére: azt a zászlót, amelynek ava­tására szintén az ünnepi al­kalomkor kerül sor. Gazdasági eredményekkel is igyekeznek hozzájárulni az évforduló megünnepléséhez. A szeptemberi ‘ 20.4 tonna olajjal szemben, a helyes tü­zeléstechnika alkalmazásával októberben az Erőmű dolgo­zói már csak 15 tonna olajat használnak el. Felújítják a kataszteri térképeket, rendezik a földnyilvántartást A földnyilvántartási munká­latok jelenlegi állapota már nem képes biztosítani a kívá­nalmaknak megfelelő adato­kat. Az egyének által telek­könyvezetlenül maradt örökö­södési, adásvételi ügyletek igen sok községben a közcé- i lókra rendkívül fontos adat- i szolgáltatást részben lehetet- ' lenné tették, részben pedig megnehezítették. A tisztázatlan használati vi­Milliós megtakarításokat eredményeső újítások Szocialista iparunk fejlődé­sét nagymértékben elősegítik azok az eredményes kísérle­tek és újítások, amelyekkel az üzemek dolgozói igyekez­nek az eddigi munkafolyama­tokat könnyebbé, a termelést gazdaságossabbá tenni. Tudják ezt a vasötvözetgyá- riak is. A statisztika szerint e^ év második negyedében a beadott 47 újítási javaslat kö­Megnyitották a Szovjet Film Ünnepét megszervezetek, s nagy tet- zéssel fogadták a legújabb zovjet filmalkotást, a Negy- enegyedik c. filmet. A filmbemutató előtt ünnepi beszé det mondott Vonsik Gyula elvtárs. a megyei párt- bizottság osztályvezetője. v^ooooooooooooooooooooooooooooooooooóooooooooooooooooooooooooooooooooooooqoooooocy’ Október 31-én Salgótarján­ban a szépen feldíszített No­vember 7 filmszínházban ün­nepélyes keretek között meg­nyitották az idei Szovjet Film- Ünnepét. Az ünnepélyes meg­nyitón résztvettek a dolgozók széles tömegei, képviseltették magukat a párt, tanács és tö­Víztelenítik a szécsényi réteket zül 22 került elfogadásra, amelyeknek összes gazdasági eredménye több mint 80 000 forint. Ezzel szemben a III. negyedévben mindössze 21 újítást nyújtottak be. Ezekből ötöt fogadtak el, de az utókalkulált gazdasági eredmény még így is több, mint 100 000 forintét je­lent. Eddig a statisztika. Nézzük meg, mi van a .számok mögött. Ki!: azok a dolgozók, akik új javaslatokkal járulnak hoz­zá üzemük eredményének nö­veléséhez? A fizikai munkások közül a mozgalomban Vágvölgyi Jó­zsef hegesztő tűnik ki külö­nösen. aki eddig 78 ja­vaslatot adott be és ezek közül 41 javaslatát fogadták el. Az elfogadott javaslatok nyomán jelentkező gazda­sági eredmény meghaladja a 160 000 forintot. Újításai főleg az anyagtakarékos­sággal kapcsolatosak, de nagyjelentőségűik a mű­szaki tökéletesítései is. A hazai ötvözőanyagok gyár­tásánál újító társaival együtt úttörő munkát végez Szalay János főmérnök. Az ő javas­lata nyomán kezdték el a fém- szilicium gyártását, amely alu­minium iparunk számára ki­váló ötvözőanyagot jelent. Eddig ennek az anyagnak tonnáját mintegy 430 dol­lárért importáltuk. Hasonló nagyjelentőségű ja­vaslata a bórkarbid gyártásá­nak hazai megoldása, amely­nek a csiszoló iparban van nagy jelentősége. Eddig ezen anyagot kilogrammonként 25 dollárért hoztuk be külföldről, s az üzem1 jelenleg 500 forin­tért állítja elő, tehát jóval ol­csóbban, mintha importálnánk. Újításai közül különösen ki­emelkedik a most bevezetés alatt álló új öntési eljárás. Ennek lényege az, hogy eddig a csapolás különleges hőálló béléssel ellátott teknőkbe vagy tálakba történt, ame­lyek bélése annyira szennyez­te a bennük megmerevedett fémtömböt, hogy a kézi úton történt, a dol­gozók egészségére egyéb­ként is ártalmas, tisztítás folytán a tiszta öntvény 10 —25 százaléka is veszen­dőbe ment. Ezt küszöböli ki az új öntési eljárás, amelynél a csapolás nem az említett teknőkbe, ha­nem öntöttvas kokillákba tör­ténik, aminek. eredményeként a tisztítás folyamata nem szükséges. Hogy fölmérhessük ennek az újításnak gazdasági jelentőségét, elég megemlíteni, hogy az évi várható gazdasági eredmény több mint 6 mil­lió forint. Beadott javaslatai, amelyet társaival együtt dolgozott ki — eddig is több mint 4 millió forintot jelentettek népgazda­ságunknak. Jelenleg is újabb ötvöző anyagok hazai előállításával kísérletezik. szonyok jelentős akadályát képezik annak is, hogy mező­gazdaságunk szocialista szek­tora a nagyüzemi termelés előnyeit, illetve fölényét be­bizonyítsa. Mint ismeretes, a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy egy hibát, vagy a való helyzetet nem fedő nyilvántartási adatot önmagá­ban csak igen ritka esetben lehet kiigazítani. A felsorolt hibákat, nyilván­tartási és felmérési hiányokat oldja meg a 46/1957. számú kormányrendeletben rögzített feladatok elvégzése. Térké­peink zöme 65—90 éves. A még felméretlen terület. E területekről semilyen térkép nincs. Csak tíz község térképén vezették át a változásokat a felméréstől 1945-ig. A többin a változásokat nem tüntették fel. A kormányrendelet kiadását kísérleti munkák előzték meg. Kísérleti munkákat végeztek Vizslás, Varsány, Tereske, Kisecset. Ipolyszög, Pásztó és Rimóc községekben. 1958-ban 16 községben és városban végzik el e munká­kat. Hogy a munkálatokat siker koronázza, szükséges a tanácsi és szakmai szervek megye területének 6 százaléka i szoros együttműködése. FORRADALMI HETET tartanak november 1—7 között a Tűzhelygyárban A Tűzhelygyár üzemi bi­zottsága október 31-én rend­kívüli üzemi bizottsági ülést tartott, ahol az öntödei gaz­dasági vezetéssé1 megbeszél­tük a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 40. évfordu­lójának tiszteletére indított forradalmi hét előkészületeit. Az üzemi bizottság a szak- szervezeti aktívákkal közösen elhatározta, hogy az öntödei párt-alapszervezet vezetőségé­vel karöltve, a gazdasági ve­zetés támogatásával novem­ber 1-től november 7-ig for­radalmi hetet tartunk. Folyó hó 31-én röpgyfilést tartottunk az öntödében, ahol méltattuk dolgozóink előtt a Nagy Októberi Szocialista For­radalom jelentőségét, ugyan­akkor kértük dolgozóinkat, hogy versenylendülettel is já­ruljanak hezzá a szocialista forradalom méltó megünnep­léséhez. A röpgyűlés után, amelyet Daku Mihály üzemi bizottsági tag tartott, tizenegyen szóltak hozzá, amelyben kérték azt, hogy a gazdasági vezetők, a karbantartó lakatosok segít­sék az öntödei dolgozók prob­lémáinak leküzdését, bizto­sítsák a biztonsági és műszaki feltételeket. A röpgyűlés végén dolgo­zóink szavazással járultak hezzá, hogy egyöntetűen részt kívánnak venni és egyember- ként felzárkóznak a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 40. évfordulójának tiszte­letére indított forradalmi hét eredményes munkájához. Merlák Mihály ÜB elnök. Szovjet Barátság Háza Balassagyarmaton A Magyar—Szovjet Baráti Társaság balassagyarmati szer­Munkában a Hidasi-rakodógép Megrakta az első csille sze­net a jelenleg kísérletezés alatt álló Hidasi rakodógép. Az új rakodógépet a mátranováki bá­nyászok örömmel fogadták. Amennyiben a kísérletek sike­resek lesznek, akkor a jövőben több új rakodógép kerül a nógrádi bányákba. PVC-vel bélelt hordók Az egészségügyi követelmények­nek kiválóan megfelelő Ivóvíz szál­lító csillék kerültek a bányákba. A csillék PVC műanyaggal vannak bélelve s így biztosított a víz min­den szennyeződés ellen, jelenleg 33 darabot kaptak a bányák. Újabb szállítmány a jövő év elejére vár- ható; vezete a Nagy Októberi Szó* eialista Forradalom méltó meg­ünneplésének jegyében no­vember 3-án Barátság Házat bocsájt a lakosság rendelke­zésére. A város lakói gazdag szórakozási lehetőséggel gaz­dagodnak ezzel. A Barátság Házában könyvtár, folyóira­tok, billiárd, sakk és rádió áll a látogatók rendelkezésére. A LOTTO E HETI SORSOLÁSÁNAK NYERŐSZÁMAI: 32, 36, 79, 87, 90 t,

Next

/
Thumbnails
Contents