Nógrádi Népújság. 1957. március (2. évfolyam. 17-25. szám)

1957-03-02 / 17. szám

MoWrUmúséa AZ MSZMP ÉS A NOGRADMEGYEI TANÁCS LAP1A II. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára 60 fillér 1957 MÁRCIUS 2. ! OiL »1 SÓINKNAK JELENTJÜK Örömmel jelentjük kedves olvasóinknak, hogy már­cius 1-től lapunk szerdán megjelenő száma 4 oldal helyett 8 oldal terjedelmű lesz. Azért okoz ez számunk­ra örömet, mert olvasóink igen sokan — kifogásolták a szerdán megjelenő 4 oldalt. Valóban kurta volt az. Hiszen megnövekedtek a feladatok, több a mondani­való, nagyobbak az igények. A szerkesztőség mindent elkövet, hogy a kedvezően megváltozott viszonyok ban friss, életerős lappal járuljon az olvasók elé. SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Kállai Gyula Kiss Károly Marosán György dr. Münnich Ferenc Rónai Sándor Somogyi Miklós A Magyar Szocialista Munkáspárt Intéző Bizottságának tagjai Apró Antal Biszku Béla Fehér Lajos Kádár János (Folytatása a 2. oldalon) A Központi Bizottság élesen elítéli az olyan, helyenként megmutatkozó élvtársiatlan és intrikus ' magatartást, mely ■mindenáron és mindenkiben hibát keres. Ezt egészségtelen, vagy éppen a párt növekvő ereje és egysége láttán elkese­redett ellenforradalmi elemek szítják kívülről. Komoly fogyatékossága a pártépítés eredményeinek az, hogy viszonylagos lemaradás mutatkozik néhány budapesti és vidéki üzemben, egyes ér­telmiségi pártszervezetek fej­lődésében és a kisebb falvak pártszervezeteinek építésében. Pártmunkánk komoly fogya­tékossága volt az is, hogy a pártszervezetek rendszeres központi irányítása gyenge volt. A hibák kijavítása érdeké­ben a Központi Bizottság el­határozza: 1. A Központi Bizottság és az Intéző Bizottság pártvonat- •kozású határozatainak végre­hajtása s az operatív feladatok megoldása érdekében létre kell hozni a Központi Bizottság tit­kárságát. 2. Üjból meg kell szervezni a Központi Ellenőrző Bizottsá­got, amely a párt sorainak tisztasága felett őrködik. Mű­ködéséért a Központi Bizott­ságnak felel. 3. Valamennyi pártszervnek a pártmunka egyik legfontosabb feladataiként meg kell kezdeni a rendszeres kádermunkát, az eddiginél azonban lényegesen korlátozottabb hatáskörben. 4. A funkcionáriusok elmé­leti 'képzése érdekében hathó­napos pártiskolát kell szer­vezni. 5. Az elméleti kérdésék megfelelő feldolgozásának elő­segítésére meg kell indítani a párt tudományos folyóiratát: a Társadalmi Szemlét. 6. Központi előadássoroza­tot kell indítani a legfontosabb elméleti kérdések tisztázására, a Nagy Imre—L osonczy-féle csoport által iképviselt, a mar­xizmus—leninizmust megha­misító revizionista nézetek és osztályáruló pölitika leleple­zésére, az dktóberi események helyes, marxista—leninista ér­tékelésének kidolgozására; ezen előadások alapján széles körben helyi előadássorozatot kell szervezni. 7. Elő kell készíteni és né­hány hónapon belül össze kell hívni az országos pártértekez­letet a párt helyzetének és feladatainak megtárgyalása, a pártmunka új tapasztalatainak megvitatása, a párt vezető szerveinek megerősítése és véglegesítése céljából. Sí. Á siotiuiiimus érőinek összeiayása A párt építésével párhuza­mosan jelentős előrehaladás történt a szocializmus összes fő erőinek az ellenforradalom elleni harcra való aktivizálása és tömörítése terén. A küzde­lem e célkitűzés sikeres és tel­jes megvalósításáért igen bo­nyolult politikai helyzetben in­dult meg és még távolról sem ért véget. Decembertől, miután az el­lenforradalom nyílt erőit (a fegyveres osztagokat, s az ok­tóber 23-a után gombamódra szaporodó fasiszta és egyéb burzsoá restaurációs pártokat és szervezeteket) szétvertük,, maradványukat pedig illegali­tásba szorítottuk, a harc új szakasza kezdődött. Ismeretes, hogy az úgynevezett „területi” és „központi“ munkástaná­csok, a különböző „forradalmi bizottságok", valamint az író­(Folytatás a 2. oldalon) A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottsága 1957. tebruár 26-án ülést tartott. A Központi Bizottság Kádár János és. Kiss Károly elvtársak előadói beszédei alapján megtárgyalta az 1. Időszerű kérdések és feladatok, valamint a 2. Szervezeti és sze­mélyi kérdések című napirendi pontokat. A két napirendi pont együttes tárgyalása során az előadóken kívül 17 elvtárs szólalt fel. A Központi Bizottság a napirendi pontokkal kap­csolatban több határozatot hozott­A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottságának határozata az időszerű kérdésekről és feladatokról A Központi Bizottság meg­állapítja, hogy az ellenforra­dalmi erőkkel folytatott szaka­datlan harc közben, a decem­beri párthatározat végrehajtá­sa eredményeként, jelentős si­kerek születtek mind a politi­kai, mind a gazdasági és kul­turális élet, mind a párt- és a tömegszervezetek fejlesztése térért I. A párt építése A proletárdiktatúra, a népi demokrácia vezető erejének, a pártnak építése alapjában vé­ve egészségesen és kielégítő ütemben halad előre. Párttag­ságunk jelenleg heti átlagban 8—12 ezer fővel növekszik és túlhaladta a 190 ezret. A váro­si pártszervezeteken kívül az ország falvainak 75 százaléká­ban megalakult a pártszerve­zet; a párt alapszervezeteinek száma lényegesen meghaladta a 8 ezret. A párt központi lapja, a Népszabadság, hétköznap 620 ezer, vasárnap 690 ezer pél- d'i; ’ elenik meg, az egyéii eiofizi ok szama elérte a 250 ezret. A párt rendezvényeit általá­ban a magasfokú látogatott­ság, az élénk, szabad elvi és építőjellegű vita, az üres, sab­lonos vonások eltűnése, a har­cos hangulat és egység jel­lemzi. A párt egészséges fejlődését elsősorban azzal értük el, hogy élesen elhatároltuk magunkat a Nagy Imre—Losonczy-féle pártellenes csoporttól, szilárd és megalkuvás nélküli har­cot folytattunk mindazok el­len, akik megkísérelték e ká­ros, végeredményben az ellen- forradalom céljait szolgáló po­litika felújítását pártunkban. Visszavertük azt az ellenfor­radalmi támadást is, amelyet a .sztálinizmus“, „rákosizmus" hamis jelszavával indítottak pártunk ellen, azzal a céllal, hogy a párt újjászervezését gátolják, a becsületes, aktív kommunistákat befeketítsék és üldözzék. A pártépítés eredményei to­vábbá annak a határozottság­nak köszönhetők, amellyel Központ) Bizottságunk fellé­pett és fellép a szektás politi­ka veszélye ellen is. E veszély leküzdése érdekében biztosí­tottuk a vezetőszervek megfe­lelő személyi összetételét, hat­hatós intézkedéseket tettünk a belső pártdemokrácia érvénye­sülésére, a párt tevékenységé­nek az önkéntes társadalmi munka alapjára való helyezé­sére. A függetlenített pártap­parátus létszámát 64 százalék­kal csökkentettük. Politikánk szilárd elvi ala­pokra való helyezésével s kö­vetkezetes gyakorlati keresz­tülvitelével sikerült biztosítani pártunk elvi, politikai és szer­vezeti egységét. Ennek ered­ményeként sikerült elérni azt is, hogy pártunk vezető szere­pe a Magyar Népköztársaság állami és társadalmi életében mind hatékonyabban érvénye­süljön. A pártegységért való elvi harc, a proletárdiktatúra erősítése, s a párt vezető sze­repének biztosítása a jövőben is minden kommunista első és legfontosabb kötelessége. Az elmúlt két és fél hónap sikereiről szólva, nem hall­gathatunk a pártmunka azon gyengeségeiről sem. amelyek az általános fejlődésen belül megmutatkoztak s a további egészséges fejlődést fékezik. Határozottan elítéljük egyes párttagjainknál megnyilvá­nuló elzárkózó magatartást az értelmiségi dolgozókkal, úgy­szintén a munkástanácsokkal szemben, mint káros és szek­tás hibát. Elítéljük azt a szek­tás nézetet is, mely szerint, „akik eddig nem léptek be a pártba, azokra már nincs is szükség”. Az MDP-nek azok­kal a volt tagjaival szemben, akik eddig nem léptek be a pártba, türelmes, elvtársi és baráti viszonyt kell teremteni; az MSZMP-t az MDP volt tag­ságának túlnyomó részével a szocializmus győzelméért ví­vott hosszú és eredményes kö­zös harc kötelékei fűzik ösz- sze. A volt MDP-tagok közül azokat, akik 1957. május 1-ig felvétek-e jelentkeznek, régi párttagsági idejük elismerésé­vel kell felvenni a pártba. Ez után az időpont után csak mint új tagok kérhetik felvé­telüket. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központ bizottságának határozata szervezeti t / ; yi kérdésekben A Központi Bizottság elha­tározta a párt vezető szervei­nek megerősítését. Az ideigle­nes Központi Bizottságot 14 taggal, az Intéző Bizottságot 2 taggal kiegészítette. Az In­téző Bizottság mellett meg­szabott hatáskörrel létrehozta a Központi Bizottság öt tagú Titkárságát, valamint öt tagú Központi Ellenőrző Bizottsá­got. A vezető szerveket újon­nan beválasztott elvtársakkal kiegészítve, az alább közölt összetételben erősítette meg: Az MSZMP Központi Bizottságának tagjai: 1. Aczél György építőmunkás, vállalati igazgató, 2. Apró Antal építőmunkás, iparügyi miniszter, 3. Bernbe Valéria tanítónő, a Rádió aleünöke, 4. Biszku Béla szerszámlakatos, pártmunkás, 5. Cservenka Ferencné textilmunkás, pártmunkás, 6. Dabronoki Gyula sütőipari munkás, vállalati igazgató, 7. Dögéi Imre földműves, földművelésügyi miniszter, 8. Fehér Lajos újságíró, pártmunkás, 9. Fock Jenő műszerész, a SZOT titkára, 10. Földes László asztalos, miniszterhelyettes, 1L Friss István közgazdász, 12. Gáspár Sándor autószerelő, a SZOT főtitkára, 13. Gyenes Antal közgazdász, újságíró, 14. Horváth Imre lakatos, külügyminiszter, 15. Kádár János műszerész, miniszterelnök, 16. Kállai Gyula újságíró, pártmunkás, 17. Kiss Árpád mérnök, a Tervhivatal elnöke, A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottságának

Next

/
Thumbnails
Contents